Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  poczta elektroniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Nowoczesne technologie ICT szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw
PL
Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii przez mikroprzedsiębiorstwa. Przedstawienie możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań ICT przez mikroprzedsiębiorstwa. Analiza wymagań związanych z dostępem do nowoczesnych technologii ICT z głównym uwzględnieniem wymagań finansowych. Opracowanie zawiera opis funkcjonalności oraz korzyści wynikających ze stosowania nowoczesnych rozwiązań ICT. Artykuł ma na celu uświadomienie mikroprzedsiębiorstwom, iż implementacja nowoczesnych rozwiązań ICT jest niezbędna w ich rozwoju i konkurowaniu na rynku.
EN
The aim of the publication is to assess how micro-enterprises use modern ICT. Present options of applications modern ICT solutions for micro-enterprises. Analysis of the requirements related to access to ICT Modern Technology with the main emphasis on financial requirements. The study contains a description of the functionality and benefits of modern ICT solutions. The belief that the implementation of modern ICT solutions is essential to their growth and compete in the market.
PL
Poczta elektroniczna w standardzie SMTP jest jednym z głównych środków przesyłania informacji w Internecie. Dlatego też kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo systemów e-mail. Opisano zaimplementowany w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej system filtracji poczty KCMail charakteryzujący się: uniwersalnością reguł filtracji, odpornością na przypadkowe lub rozmyślnie wprowadzone błędy formatu wiadomości oraz wysoką wydajnością. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na licencji typu open source.
EN
E-mail in the SMTP format is one of the major means of information exchange in the Internet - that is why the security of e-mail systems is the key issue. This paper describes "KCMail" - an e-mail filtering system implemented in the Institute of Computer Science (Warsaw University of Technology) with the following major features: universal set of filtering rules, resistance to random and malicious e-mail format and high performance. The system is freely available as an open source software.
PL
W artykule zwrócono uwagę na problem integracji podstawowych usług telekomunikacyjnych, do jakich zaliczane są usługi poczty elektronicznej i SMS. Dokonano podstawowej charakterystyki tego typu usług. Podkreślono ich znaczenie dla współczesnych przedsiębiorstw w procesach obiegu i wymiany informacji. Zaprezentowano ich szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw transportowych. Sformułowano kryteria wyboru określonego typu usługi dla sprawnej realizacji procesu transportowego oraz przedstawiono praktyczne metody realizacji tego typu usług. Wyznaczono kierunki i możliwości integracji usług oraz zaproponowano konkretne, praktyczne systemowe rozwiązanie tego zagadnienia.
EN
The need for communication services which span multiple communication technologies is growing, especially for small and middle-sized transport companies. The problem of integration of electronic mail and SMS services for small and middle-sized transport companies was highlighted in this article. The basic telecommunication services were described in this case. This paper shows that is plausible to create unified email and SMS services in the computer system dedicated for the transport companies.
4
Content available remote Bazodanowa logika skrzynek poczty elektronicznej
PL
W pracy przedstawiono ideę poczty elektronicznej, w którym system skrzynek pocztowych jest realizowany w postaci bazy danych., a nie w natywnym systemie plików tak jak to ma miejsce w klasycznych systemach pocztowych. Każda wiadomość jest rozkładana na składowe charakterystyczne dla poczty elektronicznej i przechowywana w relacyjnej bazie danych. Z systemem sprzęgnięte są dwa interfejsy protokołów odbioru poczty (dla MUA) IMAP i POP3, dwa dla serwerów (MTA) SMTP i LMTP oraz interfejsy do konfiguracji ustawień i zarządzania zasobami systemu. System został przetestowany i wdrożony w jednostce średniej wielkości z około 15 tysiącami użytkowników w warunkach produkcyjnych.
EN
The paper presents an idea of an email system where storage of messages is entirely implemented on the database system. Each message is splitted into components specific to e-mail and stored in a relational database The system is connected with two MUA interfaces (IMAP and POP3) and two MTA interfaces (SMTP and LMTP) for easier configuration and system management. The presented system has been successfully implemented and tested in an average volume production environment of about 15 thousands of users.
5
Content available remote Zastosowanie mechanizmu CDB do rozwijania aliasów pocztowych
PL
W artykule przedstawiono system szybkiego rozwiązywania aliasów pocztowych oparty na mechanizmie Constant Database (CDB). Zaprezentowano strukturę bazy danych, wykorzystywane funkcje haszujące oraz implementację funkcjonującą w rzeczywistym systemie poczty elektronicznej. Wyniki przeprowadzonych testów pokazały imponującą wydajność takiego rozwiązania, nawet dla systemów o bardzo dużej ilości aliasów. Zastosowanie modyfikacji funkcji haszującej dodatkowo poprawiło osiągane wyniki.
EN
The paper presents an electronic mail system where CDB concept was implemented for the alias translation. The paper shows database structure, used hash functions and implementation details. Conducted tests showed significant advantage of described solution over traditional approach. Modification of hashing function leads to even better results.
6
Content available remote DBMAIL - system poczty elektronicznej o architekturze bazodanowej
PL
W pracy przedstawiono system poczty elektronicznej, w którym fragment zbioru użytkowników, uprawnień, jak i tzw. skrzynek pocztowych jest zrealizowany w całości po stronie bazy danych, a nie w natywnym systemie plików, tak jak to występuje w klasycznych systemach pocztowych. Każda z wiadomości jest rozkładana na kilka części charakterystycznych dla poczty elektronicznej i umieszczana w schemacie relacyjnej bazy danych. Z systemem sprzęgnięte są dwa interfejsy protokołów odbioru poczty (dla MUA) IMAP i POP3, dwa dla serwerów (MTA) SMTP i LMTP oraz interfejsy do konfiguracji ustawień i zarządzania zasobami systemu. Omawiany system DBmail jest projektem z otwartym źródłem (open source). System został przetestowany i wdrożony w jednostce średniej wielkości z około 15 tysiącami użytkowników w warunkach produkcyjnych.
EN
The paper presents an electronic mail system where a storage part is entirely implemented on the database system. The presented system DBmail is an open-source project which has been tested and implemented in an average volume production environment of about 15 thousands of users.
PL
W artykule zaprezentowano głównie założenia transmisji danych i poczty elektronicznej w Morskiej Służbie ruchomej w morskim paśmie VHF na podstawie zalecenia ITU-R M1842. Zalecenie to przedstawia przykładowe rozwiązania systemowe oparte o kanały częstotliwościowe z odstępem wynoszącym 25 kHz.
EN
The article presents a main feature of a new digital technology in the Maritime Mobile Service in the VHF band according the Recommendation of ITU-R-M1842. The paper describes the example of narrowband VHF data systems for the exchange of data and electronic mail in the maritime mobile service.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji, wynikające z faktu otrzymywania niechcianych przesyłek pocztowych. Niechciane przesyłki pocztowe, popularnie nazywane spamem, oferują odbiorcy usługi lub towary, którymi nie jest on zainteresowany. Celem dystrybucji przesyłek niechcianej poczty elektronicznej jest zweryfikowanie przez atakującego aktywności użytkownika konta pocztowego, a następnie próba dystrybucji kodu złośliwego, którego instalacja służy do rozpoczęcia ataku na zainfekowany komputer. Referat opisuje zagrożenia wynikające z ataku przeprowadzanego za pomocą spamu oraz sposoby redukcji zagrożenia.
EN
The paper presents the threats, for information security, related with receive unsolicited bulk electronic messages. Unsolicited bulk mails commonly called as spam, are offer the recipient unwanted goods or services. The goal of transmitting unsolicited messages is verifying the activity of the electronic mail account owner. Then it is a probe of transmitting malicious code, which installation is used to start the attack on infected computer. The paper describe the threats related with the strike conducted by the spam and the methods of it reduction.
9
Content available remote System pocztowy wyposażony w filtr antywirusowy i w filtr antyspamowy
PL
Zaprezentowano implementację systemu poczty elektronicznej Postfix w systemie Operacyjnym Fedora Linux. System poczty elektronicznej jest wyposażony w filtry antywirusowy i antyspamowy wbudowane w strukturę systemu pocztowego. Każdy z filtrów jest sterowany niezależnie z pomocą własnych narzędzi programowych definiowanych przez pliki konfiguracyjne. System pocztowy i filtry współpracują ze sobą przy przetwarzaniu wiadomości pocztowych tak odbieranych jak i wysyłanych. Wyszczególniono metodę integracji zastosowanych systemów, jak i działanie modułów programowych stosowanych do procesu przekazywania wiadomości pocztowych.
EN
The implementation of the Postfix e-mail system based on the Fedora Linux operating system is presented. The e-mail system is equipped with antivirus and antispam filters embedded into the mail structure. Each of filters is controlled independently with the aid of its own software tools defined by configuration files. E-mail system and filters cooperate with each other while processing both received and sent mail messages. The method of integration applied systems is depicted as well as the actions of the software modules used to transfer process of the mail messages.
PL
Usługi telekomunikacyjne stają się składnikiem innych usług o złożonym charakterze, tworzonych w łańcuchu wartości z udziałem komunikacji elektronicznej, mediów masowych i technologii informacyjnych. Ponieważ usługi telekomunikacyjne są przedmiotem rozbudowanej regulacji to istotne jest ustalenie kryteriów odróżniających te usługi od usług audiowizualnych oraz informacyjnych. Artykuł ocenia istotę usługi telekomunikacyjnej w świetle dyrektyw Unii Europejskiej o komunikacji elektronicznej, regulacji krajowych oraz charakterystyki technicznej i ekonomicznej tych usług. W szczególności analizuje się usługi telewizyjne, usługę poczty elektronicznej, usługi VolP, komunikatory internetowe oraz usługi o podwyższonej opłacie.
EN
Telecommunications services become a part of complex services created within the value chain of electronic Communications, mass media and information technology. Since telecommunications service is subject to intensive regulation it is important to determine the criterion of its differentiation from audiovisual and information services. The article undertakes the assessment of the essence of telecommunications service in the light of European Union directives on electronic Communications, domestic regulations and technical, as well as economic profile of the service. The analysis regards in particular television service, electronic mail sen/ice, VolP, instant messaging and premium rate services.
PL
Gwałtowny rozwój Internetu, a w szczególności upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu spowodowały poszerzenie wachlarza usług internetowych, w tym transakcji biznesowych, ale także wzrost działalności parakryminalnej lub kryminalnej. Zabezpieczenie obiektów informatycznych takich jak lokalne sieci biznesu, serwerownie lub grupy użytkowników stało się naczelnym zadaniem służb informatycznych. Bezpieczeństwo przesyłu danych po sieciach publicznych jest też istotnym elementem strategii bezpieczeństwa w informatyce. W ostatnim okresie nasiliły się zagrożenia, których celem stała się w szczególności poczta elektroniczna. Zalew niepożądaną pocztą powoduje straty ekonomiczne dla przedsiębiorstw i staje się elementem utrudniającym użytkowanie Internetu, a nawet grożącym całkowitym jego sparaliżowaniem. Opracowano wiele metod rozpoznawania i zwalczania tych zagrożeń, ale zaczyna przeważać pogląd, że najskuteczniejsze są rozwiązania urządzeniowe. Podano sposoby rozwiązaniaskutecznych zabezpieczeń oraz przedyskutowano kroki mające na celu redukcję ryzyka.
EN
Rapid growth of the Internet, and wide spread of broadband access to the Internet in particular, created wide range of Internet serv-ices including business transactions, but also caused increase of malicious or even criminal activities. Securing IT objects such as business LANs, server clusters, or groups of users became a paramount task of IT departments. Security of data transferred over public networks is an important issue in IT security strategy as well. Recently we are observing noticeable increase of threats targeting e-mail in particular. Flood of unwanted messages in enterprise e-mails causes decrease in productivity, besides being annoying, to a point where it threatens to make e-mail unusable. Multiple technology solutions have been created helping in recognizing and eliminating spam. Many people share the belief that the most effective solution to this problem is by means of security appliances. Specific security solutions were discussed as well as security protectionprocedures.
PL
Przedstawiono podstawy funkcjonowania poczty elektronicznej i jej protokoły oraz nakreślono przyszłość tej usługi na tle dynamicznie rozwijających się technologii internetowych.
EN
The paper presents basics of email services. The most often used e-mail protocols were shown and future of e-mail services on background others Internet communication services was presented.
13
Content available remote SMSFC - Secure Mailing System for Corporation
EN
The objective of this article is to present a novel system for a secure mail exchange within a corporation. The applied solution is general enough to be implemented using a standard POP3 mail exchange protocol. Despite the fact that POP3 protocol is considered to be unsafe, in our approach no mail message in the corporate network is ever left in the plain format. It is encrypted at the moment of its transmission and while it is stored in user mailboxes. Hence, it is useless for an intruder who could possibly intercept encrypted data. The system under consideration been devised and realized at the Institute of Computer Science at the Technical University of Lodz, Poland.
14
Content available remote Poczta elektroniczna - współczesne narzędzie komunikacji
EN
In article attention was turned onto some aspects of utilization of electronic post office in everyday activity of firms. Syntetics were introduced Polish conditioning and tendencies, what see it were been possible among firms of telecommunicational market also.
15
Content available remote Idea podpisu elektronicznego i jego zastosowanie
EN
The matter of the electronic signature has become very popular lately, and a lo: of information on this subject was given in the media. The author of this article attempts at systematisation of this problem and she tries to back up press news by scientific contents. To a greater degree she will try to focus on information aspects rather than legal-economical aspects. The problem of the electronic signature and its legalisation will be shown here as an indispensable element for making transactions on the Internet and as a way for still greater revival of the e-commerce.
16
Content available Ochrona antywirusowa poczty elektronicznej
PL
Zwrócono uwagę na coraz groźniejszy problem wirusów przenoszonych pocztą elektroniczną, które zagrażają systemom komputerowym. Opisano ochronę utworzoną w Instytucie Łączności z użyciem programów Amavis oraz Sophos Anti-Virus, zainstalowanych na serwerze pocztowym.
EN
Many viruses are deliver with an emails. Article describes email protection on mail server in National Institute of Telecommunications. It describes how to install and congigure Amavis program with Sophos Anti-Virus scanner on Sendmail server.
PL
W artykule przdstawiona została propozycja konfiguracji oprogramowania PGP, które służy do zabezpieczania wiadomości poczty elektronicznej oraz zapewnia mechanizmy bezpiecznego dystrybuowania kluczy publicznych.
PL
Przedstawiono możliwości systemu ADMOSS, który pozwala oferować nowe usługi zaawansowanych wielofunkcyjnych stanowisk operatorskich MSB w systemie komutacyjnym EWSD. Omówiono nowoczesne funkcje systemu ADMOSS, które umożliwiają realizację call center dla operatorów telekomunikacyjnych. Opisano przykłady strategii wyszukiwania informacji z baz danych w systemie ADMOSS oraz zestawiania połączeń. Przedstawiono nowe zintegrowane usługi operatorskie oparte na sieci IP, które wkrótce będą oferowane przez system ADMOSS (e-mail, SMS, zamawianie usług na stronach internetowych).
EN
The article introduces opportunities of ADMOSS System, which allows to offer new services of advanced multifunctional operator Switch Boards in EWSD Switching System. The paper presents modern functions of ADMOSS System, which allow to realize Call Center for telecom operators. The article describes examples of data extracting know-how strategies in ADMOSS System and examples of call completion. The article presents new integrated IP-based operator services, which will be offered in ADMOSS System very soon (e-mail, SMS, service booking from Internet sites).
PL
Praca dotyczy tematyki związanej ze współbieżnym realizowaniem obliczeń w systemach rozproszonych. Zawiera charakterystykę systemów pozwalających na współbieżne wykonywanie aplikacji w klastrze wraz z przykładami systemów obecnie najpopularniejszych. Przedstawiona jest także propozycja programu pozwalającego przyjmowć żądania wykonania prac za pomocą poczty elektronicznej.
EN
The paper concerns the realisation of the concurrent computation in distributed system. Cluster management system are characterized and the most known ones are reviewed. A proposal of the program to receive job execution demands via the electronic mail is also presented.
PL
Artykuł porusza zagadnienia dotyczące obecnie stosowanych technik zabezpieczania wiadomości poczty elektronicznej. Zabezpieczenia wiadomości opierają się na szyfrowaniu z zastosowaniem kryptografii wykorzystującej klucze prywatne i publiczne autoryzowane w urzędach certyfikacji. Artykuł przedstawia również metody generacji i zarządzania certyfikatami umieszczonymi na serwerze certyfikatów.
EN
The paper presents basic information about e-mail security technology using public key cryptography. There are also presents conception of generating and managing users certificates in Certification Authority.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.