Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  external plaster
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Trendy w tynkach dekoracyjnych
2
Content available remote Uszkodzenia tynków zewnętrznych
PL
W artykule omówiono czynniki wpływające na uszkodzenia tynków ścian zewnętrznych ocieplonych systemem ETICS. Nieprawidłowości związane z wykonaniem warstwy wierzchniej systemu szybko się uwidaczniają, obniżając estetykę elewacji i wpływają w zróżnicowanym stopniu na sukcesywne obniżanie funkcjonalności i trwałości całego systemu ociepleniowego.
EN
This article presents the factors affecting damage to plasters of external walls with ETICS system. Irregularities related to the surface layer of the system are most quickly visible, reducing the aesthetics of the facade and affect the gradual reduction of the functionality and durability of the entire insulation system.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu sposobu pielęgnacji na skurcz tynków zewnętrznych w warunkach letnich. Próbki tynków tradycyjnych i cienkowarstwowych na odpowiednich podłożach poddano nagrzewaniu w komorze klimatycznej. W określonych odstępach czasu oznaczano wartości skurczu dla trzech sposobów pielęgnacji: doraźnej, dokładnej i bez pielęgnacji. Wyniki pokazały znaczący wpływ pielęgnacji dokładnej i niewielki wpływ pielęgnacji doraźnej. W przypadku braku pielęgnacji wartości skurczu raczej nie przekraczają wartości dopuszczalnej. Wystarczającym zabiegiem może być zatem pielęgnacja doraźna.
EN
The article presents the findings of an investigation of the influence of the curing method on shrinkage of external plastering in the summer season. Samples of traditional and thin-coat plasters on appropriate substrates were heated in a climate chamber. Values of shrinkage for three curing methods: ad-hoc curing, full curing, and no curing, were determined in preset intervals. The results have shown a significant importance of proper curing and a minor significance of ad-hoc curing. For the no-curing variant, shrinkage values tend not to exceed the permissible value. Thus, ad-hoc curing can be sufficient as protection against shrinkage.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tynków opartych na ¬spoiwie akrylowym, silikatowym i silikonowym o uziarnieniu 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 mm oraz tynku mozaikowego. Na podstawie uzyskanych wyników badań określono wpływ rodzaju spoiwa organicznego oraz uziarnienia zastosowanego kruszywa na takie parametry, jak przyczepność do podłoża, przenikanie pary wodnej oraz przepuszczalność pary wodnej.
EN
The article presents the test results of plasters based on acrylic, silicate and silicone binder with different grain size distribution of aggregates: 1.0; 1.5; 2.0; 2.5 mm, and of mosaic plaster. Based on the results achieved, the impact of different types of organic binders and particle size distribution of aggregates on the properties of plasters was determined, in terms of adhesive strength, water-vapour transmission and vapour barrier.
5
Content available remote Nowoczesne wyprawy tynkarskie w systemach ETICS
PL
W artykule omówiono rodzaje i właściwości tradycyjnych i nowoczesnych tynków cienkowarstwowych. Podano wymagania i dokumenty dotyczące tego typu rozwiązań. Przedstawiono także perspektywy rozwoju tych produktów na rynku materiałów budowlanych.
EN
The article discusses the types and properties of conventional and advanced thin-coat plasters. The requirements and documents applicable to such solutions are identified. Also, development perspectives are shown for these products in the construction materials market.
PL
W artykule przedstawiono metodykę badań oraz sposób określania charakterystyk starzeniowych w odniesieniu do wybranych cech fizycznych tynków zewnętrznych poddanych testom przyspieszonego starzenia. Podano propozycje szacowania trwałości na podstawie zmiany gęstości objętościowej, porowatości otwartej i przyczepności. Modele w postaci szeregów czasowych poddano weryfikacji statystycznej.
EN
The article presents research methodology and the method of ageing characteristics determination in relation to selected physical properties of external plasters subjected to accelerated ageing tests. Theroposals of durability estimation are given, based on: change in volume density, open porosity and adhesion. The models in the form of time series were subjected to statistical varification.
8
Content available remote Odporność farb i tynków elewacyjnych na zabrudzenia miejskie
PL
Podstawową funkcją tynków i powłok elewacyjnych jest ochrona elewacji przed wpływem zewnętrznych czynników mogących w trwały sposób ją uszkadzać. Kilkuletnia praca badawcza ITB polegająca na obserwacji wpływu czynników zewnętrznych w środowisku miejskim na walory estetyczne powłok elewacyjnych: farb i tynków: silikonowych, silikatowych oraz akrylowych pozwoliła na wysnucie wniosków na podstawie badań poligonowych w aglomeracji miejskiej.
EN
The primary function plaster coatings and facade coatings is to protect the facade against the effects of external factors which could permanently damage it. Several years of research ITB consists in observing the impact of external factors in an urban environment for aesthetic facade coatings: paints and coatings: silicone, silicate and acrylic allowed us to reach a conclusion based on a study in a real urban area.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.