Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opryskiwanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Plant protection products are one of the most dangerous substances in the agricultural working environment. The application of plant protection products by the broken implements or by wrong techniques can create the threats both for the operators, other people and for natural environment. The objective of this research was the evaluation of exposure of the sprayer operator on the liquid spray. Research was conducted for two types of the manual handling sprayers (backsprayer and shoulder-sprayer). To evaluate the exposure level the water-sensitive papers were used - they were placed on the elements of the workwear and personal protective equipment of operators. It was conclude that the highest exposure concerned the upper limbs (especially forearms) and the chest. Moreover, on the flat crop higher exposure on the liquid spray was observed for the shoulder-sprayer while on the orchard crop the differences between the sprayers in aspect of exposure were insignificant.
PL
Środki ochrony roślin są jednymi z najniebezpieczniejszych substancji w rolniczym środowisku pracy. Aplikacja środków ochrony roślin przy użyciu niesprawnego sprzętu lub nieprawidłową techniką może stanowić zagrożenie dla osoby wykonującej opryskiwanie, dla osób postronnych oraz dla środowiska naturalnego. Celem pracy była ocena narażenia operatora opryskiwacza na kontakt z cieczą roboczą przy wykonywaniu zabiegu opryskiwania. Badania przeprowadzono dla dwóch typów opryskiwaczy ręcznych: plecakowego i biodrowego. Do oceny stopnia narażenia wykorzystano papierki wodoczułe, które umieszczono na elementach odzieży roboczej i środkach ochrony indywidualnej operatora. Wykazano, że największe narażenie na kontakt z cieczą użytkową dotyczyło kończyn górnych (zwłaszcza przedramion) oraz klatki piersiowej. Ponadto wykazano, że podczas zabiegu na uprawie płaskiej większe narażenie na kontakt z cieczą wystąpiło przy użyciu opryskiwacza biodrowego, zaś przy opryskiwaniu uprawy sadowniczej nie stwierdzono istotnego wpływu typu opryskiwacza na pokrycie ciała operatora cieczą użytkową.
EN
The aim of the study was to determine the dependence of deposition of various forms of copper on winter oilseed rape on its spraying characteristics. The deposition of the utility liquid was determined in the first stage of the studies. The plants were sprayed in the spraying chamber “Aporo”, with the copper foliar fertilizer and nano-copper. The tests were performed with a working speed of 0.86 m·s-1, with two operating pressures 0.2 and 0.28 MPa. The spraying was done using standard nozzles: flat fan XR 110-02 and dual flat fan DF 120-02. In order to determine the deposition, the previously dried winter oilseed rape plants were mineralized, and then the concentration of the Cu element was measured using the spectrometer. The second stage of the study included the determination of the plant spraying coefficient Kpo. For this purpose, the photos of horizontal and vertical surfaces projections were taken of the winter oilseed rape crops in three phases of development. The surface area of the analysed plants was determined using the Scan2Cad and AutoCad 2014 graphical program. It was observed that the plant spraying coefficient Kpo increases along with the plants’ growth. For the applied spraying parameters, higher deposition values of copper were obtained by using Mikrovit Copper 80 foliar fertilizer for spraying.
PL
Celem badań było wyznaczenie zależności naniesienia różnych form miedzi na rośliny rzepaku ozimego od ich charakterystyki opryskowej. W pierwszym etapie badań wyznaczono naniesienie cieczy użytkowej. Rośliny opryskiwano w komorze opryskowej "Aporo", nawozem dolistnym miedzi oraz nanomiedzią. Badania wykonano z prędkością roboczą równą 0.86 m·s-1, przy dwóch ciśnieniach roboczych 0.2 i 0.28 MPa. Oprysk wykonano przy użyciu rozpylaczy standardowych: XR 110-02 i DF 120-02. W celu określenia naniesienia uprzednio wysuszone rośliny rzepaku ozimego zmineralizowano, a następnie przy użyciu spektrometru zmierzono stężenie pierwiastka Cu. W drugim etapie badań wyznaczono współczynnik opryskowy roślin (Kpo). W tym celu wykonano zdjęcia rzutów powierzchni poziomych i pionowych roślin rzepaku ozimego w trzech fazach rozwojowych. Wielkość powierzchni badanych roślin określono przy użyciu programu graficznego Scan2Cad oraz AutoCad 2014. Zaobserwowano, że współczynnik Kpo rośnie wraz ze wzrostem roślin. Dla zastosowanych parametrów zabiegu opryskiwania wyższe wartości naniesienia miedzi uzyskano przy użyciu do oprysku nawozu dolistnego Mikrovit Miedź 80.
EN
In the assessment of the quality of treatment using the application indicator there is no information concerning the parametric characteristics of the sprayed plant. Therefore, the aim of this study was to determine the application of the utility liquid depending on the coefficient of the position of the spray surfaces with the use of the selected single- and dual- spray nozzles. The studies were performed at the Institute of Agricultural Engineering of the University of Environmental and Life Sciences in Wroclaw, in laboratory conditions. The carrier of nozzles acting as an independent sprayer was used for spraying. The coefficient of the position of the spray surfaces as the relation of surfaces of vertical projections and to the surfaces of horizontal projections was determined using artificial plants by appropriately setting its sprayed surfaces. Results of the tests and their analysis showed the influence of the position of spray surfaces coefficient on the deposit of the spray liquid.
PL
W ocenie jakości zabiegu z wykorzystaniem wskaźnika naniesienia brakuje informacji dotyczącej parametrycznej charakterystyki opryskiwanej rośliny. Dlatego też celem pracy było określenie naniesienia cieczy użytkowej zależności od współ- czynnika położenia powierzchni opryskowych z zastosowaniem wybranych rozpylaczy jedno i dwustrumieniowego. Badania wykonano w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w warunkach laboratoryjnych. Do opryskiwania użyto nośnika rozpylaczy działającego jak samodzielny opryskiwacz. Współczynnik położenia powierzchni opryskowych jako stosunek powierzchni rzutów pionowych i do powierzchni rzutów poziomych określano z zastosowaniem sztucznych roślin odpowiednio ustawiając jej opryskiwane powierzchnie. Wyniki badań i ich analiza wykazały wpływ współczynnika powierzchni opryskowych na wielkość naniesienia cieczy użytkowej.
EN
The research has been carried out in laboratory conditions at the Institute of Agricultural Engineering at Wroclaw University of Environmental and Life Sciences. Two single- and two-stream ejector nozzles were used for the tests, which operated at the pressure of 0.2 and 0.4 MPa. The water sensitive papers placed on artificial plants were the sprayed objects. During tests, the sprayer moved at a constant operating speed of 8 km·h-1. The degree of coverage was determined by means of a computer image analysis in the Adobe Photoshop 7.0 CE program. The purpose of the research was to determine the average degree of coverage of the sprayed objects depending on the type and operating conditions of the nozzles and the spray characteristics. It has been shown that the spraying characteristic of the plants has an influence on the average coverage of the sprayed objects and it facilitates the selection of the right type of the nozzle for spraying the plants. This helps reduce the use of plant protection products, thereby reducing the pollution of the environment and surface waters with harmful substances.
PL
Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych w Instytucie Inżynierii Rolniczej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Do badań wykorzystano dwa rozpylacze eżektorowe jedno i dwu strumieniowe, które pracowały przy ciśnieniu 0,2 oraz 0,4 MPa. Opryskiwanymi obiektami były papierki wodnoczułe umieszczane na sztucznych roślinach. Opryskiwacz podczas badań poruszał się za stałą prędkością roboczą wynoszącą 8 km·h-1. Stopień pokrycia określano przy pomocy komputerowej analizy obrazu w programie Adobe Photoshop 7.0 CE. Celem wykonanych badań było określenie średniego stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów w zależności od rodzaju i warunków pracy rozpylaczy oraz charakterystyki opryskowej. Wykazano, że charakterystyka opryskowa roślin ma wpływ na średnie pokrycie opryskiwanych obiektów oraz ułatwia dobór właściwego rodzaju rozpylacza do wykonania zabiegu opryskiwania roślin. Pozwala to ograniczyć zużycie środków ochrony roślin, a dzięki temu zmniejszyć skażenie środowiska oraz wód powierzchniowych szkodliwymi substancjami.
EN
The primary objective of the experiment was to determine the average coverage of the sprayed liquid on the plant surface according to the adopted coefficient of the spray surface of plants (Wpo). Examinations were performed under laboratory conditions, using a sprayer, which was moving with a constant operating speed, at various operating pressures. During the study four types of nozzles were used: standard and ejector. They sprayed objects, which were artificial plants, equipped with probes in the form of water-sensitive papers. Probes were placed on the horizontal and vertical surfaces of the plants. The degree of coverage was determined by computer image analysis. The analysis of obtained results showed that the coefficient of the surface spray has a significant impact on the size of the average surface coverage of sprayed objects. It was found that in case where the Wpo <1, standard nozzles are better for spraying, and when Wpo > 1, ejector nozzles and standard double may be used more successfully.
PL
Celem eksperymentu było określenie średniego pokrycia opryskiwanej powierzchni rośliny, w zależności od przyjętego współczynnika powierzchni opryskowych (Wpo). Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych, przy użyciu opryskiwacza, który poruszał się ze stałą prędkością roboczą, ale przy różnych ciśnieniach pracy. Do badań użyto czterech typów rozpylaczy (standardowych i eżektorowych). Opryskiwanymi obiektami były sztuczne rośliny zaopatrzone w próbniki w postaci papierków wodoczułych, które umieszczano na powierzchniach poziomych i pionowych. Stopień pokrycia określono metodą komputerowej analizy obrazu. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że współczynnik powierzchni opryskowych, ma znaczący wpływ na wielkość średniego pokrycia powierzchni opryskiwanych obiektów. Stwierdzono również, iż w przypadku, kiedy Wpo<1 korzystniej jest do oprysku używać rozpylaczy standardowych, a kiedy Wpo>1, z większym powodzeniem można stosować rozpylacze eżektorowe oraz standardowe dwustrumieniowe.
EN
The objective of the research is to justify kinematic parameters of volumetric sprayers in order to improve the efficiency of delivery of the process solutions of pesticides onto the objects of treatment. Theoretical research was carried out on the basis of the laws of aerodynamics and mechanics. The results of the theoretical research formed the foundation for the justification of the scheme of a relative position and the main parameters of the air and hydraulic systems of volumetric sprayers.
PL
Celem pracy było uzasadnienie parametrów kinematycznych opryskiwaczy objętościowych w celu poprawy skuteczności dostarczania roztworów procesowych zawierających pestycydy na opryskiwane obiekty. Badania teoretyczne przeprowadzono na podstawie praw aerodynamiki i mechaniki. Wyniki badań teoretycznych przyczyniły się do sformułowania podstawy dla uzasadnienia schematu odpowiedniego ułożenia i głównych parametrów systemów powietrznych i hydraulicznych opryskiwaczy objętościowych.
PL
W badaniach polowych określano wpływ środków powierzchniowo czynnych, dodawanych do cieczy użytkowej zawierającej herbicydy Hector 53,6 WG lub Hector Max 66,5 WG, na skuteczność zwalczania komosy białej w uprawie kukurydzy. Oceniano ponadto wpływ rozpylaczy o identycznej intensywności wypływu cieczy (w dm3·min-1), lecz wytwarzających krople o zróżnicowanej wielkości (jakość rozpylenia cieczy), na efektywność chwastobójczą. W zmiennych warunkach meteorologicznych panujących przed zabiegami ochronnymi i w trakcie ich wykonywania, dobór adiuwantów i rozpylaczy wpływał na skuteczność działania herbicydów. W warunkach stabilnych najlepsze efekty zniszczenia komosy białej (gatunek trudno zwilżalny) uzyskano po wykonaniu opryskiwania za pomocą rozpylaczy dwustrumieniowych TwinJet TJ60 11002 VS, wytwarzających krople drobne i bardzo drobne, natomiast w warunkach zmiennych i stresu wodnego – lepszym rozwiązaniem było użycie do zabiegu rozpylaczy grubokroplistych (AVI 11002), gdy do herbicydów dodawano adiuwanty o cechach poprawiających retencję oraz wnikanie substancji czynnych przez warstwę woskową liści. Najbardziej efektywnym dodatkiem okazał się adiuwant olejowy Olstick 90 EC.
EN
The droplet size used for spraying operations and spray liquid properties modified with adjuvants have a significant impact on the coverage of the leaf surface of weeds and protected plants. In the study the effect of nozzle types with the same output but with different spray qualities (droplet size) was tested. Also was evaluated the influence of surface active agents (adjuvants) added to herbicide in tank mixture against Chenopodium album L. control in maize. Depending on weather conditions prevailing during the period of protective treatments (variable structure of weed leaf surface), the impact of spraying techniques and adjuvants on herbicidal effectiveness were mixed. The results showed that the most effective weed control was achieved after treatment with a fine nozzles TwinJet TJ60 11002 VS, especially when the adjuvants were added to herbicides to increase retention and penetration of active ingredients through a wax layer on the Ch. album leaves. In variable weather conditions the most useful was an adjuvant oil Olstick 90 EC.
PL
Celem badań było określenie wpływu dawki cieczy i rodzaju rozpylaczy na naniesienie i rozkład cieczy w koronie drzewa jabłoni oraz na pokrycie liści w różnych fazach fenologicznych. W badaniach stosowano zabiegi drobnokropliste (VMD=ok. 150 µm) i grubokropliste (VMD=ok. 400 µm) oraz dawki: 250, 500 i 750 l·ha-1. Opryskiwanie znacznikiem fluorescencyjnym wykonano opryskiwaczem z poprzecznym systemem emisji Munckhof przy prędkości roboczej 5,0 km·h-1. W okresie kwitnienia największe naniesienie uzyskano dla dawki 250 l·ha-1 i zabiegu grubokroplistego, natomiast dawka 750 l·ha-1 powodowała największe pokrycie w osi drzew. W okresie zawiązywania owoców naniesienie w osi drzewa utrzymywało się na tym samym poziomie niezależnie od dawki cieczy i wielkości kropel. W okresach zawiązywania i pełnego wykształcenia owoców największe pokrycie odnotowano dla zabiegów drobnokroplistych i dawek 500 i 750 l·ha-1. Zabiegi grubokropliste powodowały dwukrotnie mniejsze pokrycie w osi drzew.
EN
The objective of the studies was to determine the influence of spray volume and a nozzle type on product deposition and distribution in apple tree canopies, as well as spray coverage on leaves obtained in different phenological growth stages. The spray volumes 250, 500 and 750 l·ha-1 were applied with fine spray and coarse spray nozzles generating droplets of VMD around 150 µm and 400 µm respectively. A cross-flow sprayer Munckhof was used at driving velocity 5.0 km·h-1 to apply fluorescent dye as a spray liquid. During flowering the greatest deposition was obtained at the spray volume 250 l·ha-1 applied with the coarse spray nozzles. The spray volume 750 l·ha-1 resulted in the best coverage in the tree centre. During development of fruit, deposition in the canopy centre was at a constant level irrespective of the spray volume and a droplet size. At the stage of fruit maturity the best coverage was observed for fine spray nozzles and spray volumes 500 and 750 l·ha-1. The use of coarse spray nozzles resulted in coverage reduction by 50%.
PL
Sformułowano założenia konstrukcyjne i funkcjonalne zautomatyzowanego stanowiska do badań jakości oprysku, według których je zbudowano. Stanowisko wraz z odpowiednim wyposażeniem pomiarowym, kontrolnym i sterującym charakteryzuje się dużymi możliwościami badawczymi, w których większość wykonywanych czynności została w pełni zautomatyzowana. Zastosowanie automatyzacji oraz własnych rozwiązań informatycznych umożliwiło znaczne skrócenie czasochłonności badań oraz zwiększenie dokładności uzyskiwanych wyników pomiarów.
EN
In the work it was formulated an assumption of structural and functional automated test station for transverse spray nonuniformity. This test station with a suitable measuring equipment, control and controlling is characterized by a high potential research where the majority of their operations have been fully automated. The use of automation and their possible solution greatly reduce time- consuming research and improve the accuracy of the results of measurements.
PL
Zaprezentowano wykorzystanie fotografii i komputerowej analizy obrazu w ocenie poprzecznego opadu rozpylonej cieczy na opryskiwanej powierzchni charakteryzowanej wskaźnikiem poprzecznej nierównomierności. Podstawowym celem zastosowania proponowanej metody w badaniach procesu oprysku i oceny jego jakości jest skrócenie czasu pomiarów, zwiększenie dokładności i powtarzalności uzyskiwanych wyników oraz możliwość automatyzacji sterowania i kontroli przebiegu badań. Istota proponowanej metody polega na rejestrowaniu w pamięci komputera obrazów naczyń pomiarowych wykonywanych cyfrowym aparatem fotograficznym o wysokiej rozdzielczości, a następnie ich obróbce w celu wyznaczenia objętości cieczy zgromadzonej w każdym naczyniu pomiarowym, co w konsekwencji prowadzi do uzyskania podstawowych charakterystyk jakościowych procesu oprysku. Proces badawczy z wykorzystaniem proponowanej metody realizowany jest na zautomatyzowanym stanowisku laboratoryjnym z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Wyniki wstępnych badań weryfikacyjnych potwierdziły przydatność opisywanej metody w badaniach i ocenie jakości oprysku w warunkach laboratoryjnych.
EN
This paper presents the use of photography and computer image analysis in the evaluation of transverse distribution of sprayed liquid on the surface characterized by means of the indicator of transverse non-uniformity. The primary purpose of the proposed method in researching spraying process and evaluation of its quality is to reduce the measurement time, to increase the accuracy and repeatability of the results obtained and the possibility of automation control and monitoring of studies. The essence of the proposed method consists in recording the memory of the measurement vessels taken with a digital camera of a high- resolution photo and then their treatment in order to determine the volume of liquid collected in each measurement vessel which in turn leads to a fundamental qualitative characteristics of the spray process. The research process using the proposed method is implemented on a laboratory automated test station using specialized computer software. Preliminary results confirmed the usefulness of the verification method described in the study and evaluation of the quality of the spray in the laboratory.
PL
W pracy przedstawiono przegląd tematyki z zakresu techniki ochrony roślin ze szczególnym naciskiem na zagadnienia jakości opryskiwania oraz znoszenia cieczy opryskowej. Do najważniejszych wskaźników jakości opryskiwania należą: nierównomierność rozkładu opadu, stopień pokrycia opryskiwanych powierzchni oraz naniesienie cieczy użytkowej. Celem pracy było określenie dominującej tematyki oraz zarysowujących się trendów w badaniach na podstawie analizy celów i wyników opublikowanych prac z badań przeprowadzonych w XXI wieku. Zakres przeglądu obejmuje wyniki doświadczeń zarówno polskich, jak i zagranicznych naukowców. W analizie przeważają prace związane z badaniami rozpylaczy, w których podkreśla się znaczenie wyboru właściwego rozpylacza w zależności od warunków technicznych, technologicznych i pogodowych.
EN
The review of the subject concerning a plant protection technology with a particular interest in the issues concerning spraying quality and drift of the sprayed liquid was presented in the paper. Irregularity of the fall distribution of the sprayed liquid, degree of the sprayed surfaces covering and drifting of utility liquid are the most significant indexes of the spraying quality. The purpose of the paper was to determine a prevailing subject and appearing trends in the research based on the analysis of objectives and results of the published papers from the research carried out in the 21st century. The scope of the review covers experimental results of both Polish as well as foreign scientists. Papers related to the investigated sprayers, where the significance of the selection of the proper sprayer in relation to technical, technological and weather conditions are emphasised, prevail in the analysis.
PL
W pracy przedstawiono wpływ parametrów rozpylania i ustawienia wybranego rozpylacza dwustrumieniowego na rozkład podłużny rozpylonej cieczy pod wpływem działania zmiennego strumienia powietrza. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Do oceny charakterystyki rozkładu podłużnego posłużono się wskaźnikiem opadu cieczy Wso oraz wskaźnikiem opadu cieczy pod rozpylaczem Wsor. Stwierdzono, że prędkość strumienia powietrza oraz sposób ustawienia rozpylacza znacząco wpływa na charakterystykę opadu rozpylonej cieczy.
EN
The work presents the impact of spraying parameters and positioning of a selected double stream atomiser on longitudinal distribution of sprayed liquid under the influence of the variable air stream. The tests were performed in laboratory conditions. The following indexes were employed to assess longitudinal distribution characteristics: liquid drop index Wso and the index of liquid drop under the atomiser Wsor. It has been observed that the air stream velocity and the atomiser positioning significantly affects sprayed liquid drop characteristics.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów z zastosowaniem rozpylacza dwustrumieniowego eżektorowego w zmiennych warunkach i parametrach rozpylania. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Obiektami opryskiwanymi były sztuczne rośliny z zamontowanymi na nich papierkami wodoczułymi (PSP). W wyniku przeprowadzonej komputerowej analizy obrazu opryskanych powierzchni stwierdzono istotny wpływ przyjętych parametrów rozpylania na stopień pokrycia przy opryskiwaniu powierzchni pionowej najazdowej i poziomej górnej. Nie stwierdzono natomiast pokrycia powierzchni poziomych spodnich na poziomie statystycznie istotnym.
EN
The work presents results of the research on coverage degree for objects sprayed using a double stream ejector type atomiser at changeable spraying conditions and parameters. The tests were performed in laboratory conditions. Sprayed objects included artificial plants with water sensitive papers (PSP) attached to them. Completed computer image analysis of sprayed surfaces allowed to observe significant impact of the assumed spraying parameters on coverage degree while spraying vertical approach surface and upper horizontal surface. Whereas, the researchers observed no coverage of bottom horizontal surfaces at statistically significant level.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań analizy porównawczej podłużnego rozkładu opadu cieczy rozpylonej wybranymi rozpylaczami dwustrumieniowymi, przy zmiennej prędkości strumienia powietrza, ciśnieniu roboczym oraz ustawieniu rozpylaczy. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem tunelu aerodynamicznego. Do oceny charakterystyki rozkładu podłużnego posłużono się wskaźnikiem opadu cieczy Wso. Stwierdzono, że prędkość strumienia powietrza, rodzaj rozpylacza i ciśnienie robocze znacząco wpływają na wartość wskaźnika Wso.
EN
The study presents results of the comparative analysis research of lengthwise fall distribution of liquid sprayed with selected double-stream sprayers at variable speed of air stream, working pressure and sprayers' position. The studies were conducted in laboratory conditions with the use of aerodynamic tunnel. Index of liquid fall Wso was used for assessment of characteristic of lengthwise distribution. It was stated, that air stream speed, type of a sprayer and working pressure considerably influence the Wso index value.
PL
Badania zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych na specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku badawczym. Celem badań było określenie wpływu ustawienia wybranych rozpylaczy w płaszczyźnie równoległej do kierunku jazdy i prostopadłej do podłoża oraz przyjętych parametrów rozpylania na stopień pokrycia opryskiwanych powierzchni w warunkach działania czołowego strumienia powietrza wynikającego z ruch opryskiwacza. Analiza wyników badań wykazała istotny wpływ przyjętych parametrów pracy i ustawienia rozpylaczy na stopień pokrycia opryskiwanych powierzchni a zwłaszcza wpływ odchylania rozpylonej strugi w kierunku przeciwnym do działania strumienia powietrza na pokrycie opryskiwanych powierzchni pionowych.
EN
The tests were carried out in laboratory conditions at a stand specially designed for that purpose. The purpose of the research was to determine relationship between the impact of positions of selected sprayers in plane parallel to run direction and perpendicular to the ground, and assumed spraying parameters on coverage degree for surfaces sprayed under the influence of air stream generated as a result of spraying machine run. Analysis of test results has proven significant effect of the assumed work parameters and sprayer positions on coverage degree for sprayed surfaces, and in particular the effect of sprayed stream deflection in direction opposite to air stream action on coverage of sprayed vertical surfaces.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad nierównomiernością stężenia biologicznych środków ochrony roślin - owadobójczych nicieni Steinernema feltiae w osadzającej się cieczy. Eksperyment przeprowadzono z zastosowaniem płaskostrumieniowych rozpylaczy; TeeJet XR 8002 przy wysokości opryskiwania nad stołem pomiarowym 0,375 i 0,75 m i XR 11002 przy wysokości 0,25 i 0,5 m. Rozpylaną ciecz zbierano do cylindrów pomiarowych. Stwierdzono wpływ wysokości opryskiwania na zmiany stężenia nicieni w cieczy zbieranej do cylindrów pomiarowych.
EN
Paper presented the results of study on irregularity of concentration of biological plant protection agent - insectivorous nematodes Steinernema feltiae in deposition liquid. The experiments with flat fan nozzles TeeJet XR 8002 for height 0,375 and 0,75 m above the measuring-table, and 11004 for height 0,25 and 0,5 m, were carried out. The spray liquid was collected to measuring glass. The influence of spraying height on irregularity of nematodes concentration in measuring glass was found.
PL
W pracy przedstawiono założenia modelowe i opracowano model matematyczny rozkładu podłużnego rozpylonej strugi odchylonej przez czołowy strumień powietrza tak jak to się dzieje w trakcie ruchu opryskiwacza. W wynikach badań przedstawiono również weryfikację opracowanego modelu w warunkach działania strumienia powietrza. Stwierdzono, że przyjęty model pozwala z dużym przybliżeniem określić rozkład opadu cieczy co potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych.
EN
The paper presents assumptions for the model and the developed mathematical model of longitudinal distribution of sprayed stream deflected by frontal air stream, as it happens while spraying machine is in motion. The test results also include verification of the developed model in conditions of air stream operation. It has been observed that the assumed model allows with a rough approximation to determine liquid fall distribution, which has been confirmed by the results of completed laboratory tests.
PL
Badano efektywność hydraulicznego systemu mieszania stosowanego w opryskiwaczu taczkowym poprzez pomiary stężenia w wodzie owadobójczych nicieni Heterohabditis bacteriophora. Badania wykonano przy ciśnieniach mieszania: 0.30/0.15, 0.70/0.40 i 1.30/0.75 MPa. Stwierdzono, że wzrost koncentracji nicieni pojawił się jedynie w końcowej fazie opróżniania opryskiwacza.
EN
Effectiveness of hydraulic agitation system of wheelbarrow sprayer was investigated by measuring the concentration of the insectivorous nematodes Heterohabditis bacteriophora in water mixture. The measurements were done at mixing pressure: 0.30/0.15, 0.70/0.40 and 1.30/0.75 MPa. It was found that the increase of the nematodes concentration was observed only at a final phase of emptying of the sprayer tank.
PL
Celem pracy było porównanie stopnia pokrycia plantacji ziemniaków cieczą roboczą przy zastosowaniu dwóch rodzajów rozpylaczy szczelinowych "03": Syngenta Potato Nozzle (SPN) oraz firmy Lechler, montowanych w opryskiwaczu Pilmet 412. Badania polowe przeprowadzono na plantacji ziemniaków w Zakładzie Dydaktyczno- -Doświadczalnym UWM w Tomaszkowie k. Olsztyna. Rozpylacze SPN w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi dyszami charakteryzują się wyższym stopniem i równomiernością pokrycia roślin cieczą.
EN
The purpose of the paper was to compare the extent of covering potato field with working liquid when using two types of the "03" slotted atomizers: Syngenta Potato Nozzle (SPN) and Lechler, installed in the Pilmet 412 spraying machine. Field tests were carried out at the potato field in Didactic-Experimental Unit at the University of Warmia and Mazury (UWM) in Tomaszków near Olsztyn. As compared to conventionally used nozzles, the SPN atomizers ensure higher extent and uniformity of plant covering with liquid.
EN
In the paper the analysis of spraying methods was presented and the evaluation of functional features of commonly used sprayers was carried out.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.