Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system ociepleń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedmiotem artykułu są wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW). Zostały w nim omówione zagadnienia związane z Krajową Oceną Techniczną (KOT), a także garażowy system ociepleń, wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, higieny, zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony przed hałasem. Przedstawiono także skład zestawu wyrobów do izolacji cieplnej.
EN
The subject of the paper are technical assessment requirements for product kits used in thermal insulation of ceilings with the use of mineral wool products (MW). It describes the issues related with the National Technical Assessment as well as the garage thermal insulation system, fire safety, hygiene, health, environmental and safety of use requirements and noise protection requirements. The composition of the thermal insulation products kit has also been presented.
2
Content available remote Ocena Techniczna systemów ociepleń ETICS i przyczyny uszkodzeń
PL
Przedmiotem artykułu jest ocena techniczna systemów ociepleń ETICS. Zaczyna się on od charakterystyki tego systemu. Następnie omawiane są zasady projektowania ociepleń w tym systemie z uwzględnieniem analizy przyjętych rozwiązań pod kątem praw fizyki i zasady stosowania termoizolacji. Druga część poświęcona jest wykonawstwu, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn wad i usterek oraz przyczyn uszkodzeń ocieplanych elewacji.
EN
The subject of this Article is the technical assessment of ETICS insulation systems. It starts with the characteristics of this system. Then the principles of thermal insulation design in this system are discussed, taking into account the analysis of the adopted solutions in terms of the physical law and the principle of applying thermal insulation. The second part is devoted to the workmanship, with particular emphasis put on the defect and fault as well as damage causes in relation to the insulated facades.
PL
Elewacje budynków mają znaczący wpływ na ich bezpieczeństwo, trwałość i szeroko rozumiany komfort użytkowania, a także na wartość nieruchomości. Niewykryte w odpowiednim czasie uszkodzenia obniżają wartości estetyczne i użytkowe budynków, a w stadium zaawansowanym mogą być przyczyną awarii, a nawet katastrof budowlanych. Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z okresowymi ocenami stanu technicznego elewacji. Przedstawiono wspólne dla wszystkich typów elewacji procedury badań i ocen, zwrócono uwagę na konieczność stosowania sprzętu specjalistycznego do oceny technicznej elewacji.
EN
Building facades have a significant impact on their safety, durability and widely understood comfort of use, as well as on the value of the property. Damages not detected in a timely manner reduce the aesthetic and functional values of buildings, and in the advanced stage they can cause failures or even construction disasters. The subject of the paper are issues related to periodic assessments of the technical condition of the facade. Inspection procedures common to all types of facades were presented, and the need to use specialized equipment for technical assessment of facades was pointed out.
4
Content available remote Technologie ocieplania ścian a mocowanie na elewacji budek dla ptaków
PL
W artykule przestawiono problem wykonywania budek lęgowych dla ptaków podczas wykonywania izolacji. Sprawdzono, czy rozwiązania te są prawidłowe ze względów cieplno-wilgotnościowych. Omówiono nowe wymagania stawiane budynkom pod względem izolacyjności.
EN
The article presents the issue of building nesting boxes for birds at the time of producing insulations. These solutions were validated in terms of temperature and moisture properties. New requirements for insulation of buildings were discussed.
5
Content available remote Dylatacje w systemach ETICS. Projektowanie i wady wykonawcze
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dylatacji. Podano ogólne informacje dotyczące projektowania dylatacji, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego podlegającego termomodernizacji, a także błędy wykonawcze dylatacji w budynkach mieszkalnych ocieplanych w systemach ETICS.
EN
The article presents certain expansion joint issues. General information is provided about designing expansion joints, particularly for thermally improved residential buildings, and fabrication defects occurring in expansion joints in residential buildings insulated with ETICS systems.
7
Content available remote Kiedy należy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu
PL
W artykule omówiono zalety technologii wykonywania ocieplenia na ociepleniu. Wymieniono niezbędne kroki przed podjęciem takich prac oraz czynniki, na które należy zwracać szczególną uwagę. Podkreślono znaczenie łączników mechanicznych w poprawnym mocowaniu obu ociepleń.
EN
The article discusses the advantages of insulation-on-insulation technology. The necessary steps before commencement of such work, as well as matters of special concern are enumerated. The importance of mechanical joints for fixing the two insulation layers properly is emphasized.
9
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na zerwanie tkanin zbrojących i wytrzymałości na rozerwanie warstw zbrojonych w systemach ETICS wykonanych przy użyciu dwóch rodzajów klejów oraz tkanin zbrojących. Stosunkowo nowym rozwiązaniem jest zastosowanie tzw. siatki pancernej. Przeanalizowano wpływ zastosowania różnych komponentów na parametry mechaniczne warstwy zbrojonej.
EN
The article presents the bursting strength test results for reinforced layers in ETICS systems, produced with two types of glue and reinforcement fibers. Use of the so-called reinforcing mesh is a relatively new solution. The analysis covers the effect of the use of various components on the mechanical properties of the reinforced layer.
PL
W artykule przedstawiono wyniki opracowane przy zastosowaniu nowatorskich dla ociepleń algorytmów, często stosowane w innych branżach przemysłu, które po odpowiednich modyfikacjach można stosować podczas projektowania produktów wchodzących w skład kompletnych systemów ociepleń.
EN
The article presents analysis of regression with extrapolation as a tool to anticipate the useful life or change of performance on the basis of data obtained through aging tests and initial resistance values. The computation formulas and results are presented.
PL
W artykule omówiono wyniki badań zmiany wytrzymałości na rozrywanie prostopadle do powierzchni (metodą pull-off) tradycyjnych systemów ETICS. Oceniono przydatność metody badawczej z zastosowaniem przyspieszonego starzenia w długoterminowej ocenie parametrów użytkowych systemu. Zwrócono uwagę na konieczność wykonywania badań długoterminowych w celu oszacowania trwałości systemu.
EN
The article discusses the results of tensile strength of traditional ETICS using the pull-off method. The usefulness of the method with accelerated ageing in determination of system performance was evaluated. Attention is also drawn to the need of performing long-term tests for system durability evaluation.
PL
W artykule omówiono wyniki badań przyczepności kleju do styropianu. Oceniono stopień pewności stosowanej metody oraz pokazano zależność między przyczepnością a różnym okresem sezonowania w warunkach laboratoryjnych. Zwrócono uwagę na potrzebę przeprowadzania badania przyczepności wczesnej.
EN
The article discusses test results of glue adhesion to polystyrene. The degree of certainty of applied method is assessed and the dependency between adhesion and various times of seasoning in laboratory conditions is presented. Attention is also drawn to the need of performing tests of preliminary adhesion.
13
Content available remote Gdzie stosować system ETICS z płytami ze sztywnym rdzeniem fenolowym?
PL
Zainteresowanie rynku systemem ociepleń [ETICS], w którym zastosowane zostały płyty izolacyjne z piany fenolowej, jest duże. Klientów nie odstrasza to, ze rozwiązanie jest relatywnie nowe, a jego dostępność dość ograniczona. Wynika to z tego, ze nowy System nie jest alternatywą dla najbardziej popularnych systemów, lecz ich uzupełnieniem.
PL
Artykuł odnosi się do złożonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, przeznaczonymi do zewnętrznej izolacji ścian budynków. Porównano w nim wymagania i metody badań dla ZUAT oraz ETAG, na podstawie których udzielane są krajowe i europejskie aprobaty techniczne.
EN
This article deals with "External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)" with rendering intended for use as external insulation to the walls of buildings. Provides guidance on the assessment of ETICS and their intended uses according to ZUAT and ETAG.
15
Content available remote Trwałość systemów ociepleń
PL
W artykule w zarysie omówiono wszystkie etapy składające się na poprawne wykonanie docieplenia gwarantującego mu oczekiwaną trwałość. Są to etapy: projektowania i produkcji zestawu wyrobów do ociepleń metodą lekką-mokrą, wprowadzenia na rynek, wykonywania projektu ocieplenia, wykonawstwa i eksploatacji.
16
Content available remote Systemy ociepleń – dokumenty odniesienia i metody badań według ZUAT
PL
W artykule przedstawiono metody badań składników ociepleń oraz układów ociepleniowych według ZUAT. Ponadto podano podstawowe informacje dotyczące normalizacji w zakresie systemów ociepleń, a także aktualne dokumenty odniesienia.
17
Content available remote Racjonalna grubość termoizolacji
PL
Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy obecnie, gdy mamy większą swobodę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, gdy powszechnie dostępne są różne materiały, technologie, lepiej i gorzej wyszkoleni wykonawcy, należy równie bezkrytycznie dobierać grubość ocieplenia, kierując się jedynie wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych? Celem autorów jest zwrócenie uwagi na aspekty, które, poza przepisami, również warto wziąć pod uwagę, podejmując decyzję o grubości izolacji cieplnej podczas budowy, renowacji i termomodernizacji budynku.
18
Content available remote Jak docieplać elewacje metodą BSO?
PL
Publikacja omawia metodą „krok po kroku” etapy postępowania związane z wykonawstwem robót ociepleniowych od fazy projektowana aż po tynkowanie. Autor wymienia również najczęściej popełniane błędy wykonawcze.
PL
Dopuszczenie systemu ociepleń do stosowania jest możliwe na podstawie odpowiedniego oznakowania produktu. By wprowadzić oznakowanie, producent musi dokonać oceny zgodności systemu z odpowiednimi dokumentami odniesienia oraz wydać deklaracje zgodności. Może to zaś zrobić według trzech sposobów, a mianowicie na podstawie badań produktu według normy PN-EN 13499:2005 albo PN-EN 13500:2005, według właściwych ZUATów lub zgodnie z europejską aprobatą techniczną (ETAG 004). W artykule wskazano m.in. istotne różnice między metodami badań zawartymi w poszczególnych dokumentach odniesienia.
PL
Znacznie rzadziej bada się w Polsce rynek usług niż materiałów budowlanych - producenci, projektanci oraz wykonawcy ciągle jeszcze mają zbyt małą świadomość przydatności takich badań. A ponieważ w branży budowlanej nie istnieją oferty czysto towarowe lub wyłącznie usługowe, pożądane jest badanie obu rynków, z jednoczesną oceną zadowolenia klienta z materiałów i związanych z nimi usług.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.