Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 371

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  marketing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
EN
Purpose: The study provides a concise overview of the CSR concept in the literature regarding two market’s aspects - quality and marketing. The aim of the study is to analyse to what extent a CSR maps to crisis management phases. Design/methodology/approach: The article entails a literature review of 352 articles published in the years 2006-2021 supported by machine learning. Findings: 15 thematic groups were identified. It is impossible to point to unambiguous thematic trends in relation to the topics in the analysed articles. CSR as a field includes three main elements (economic, environmental, social), but this concept can be considered in many areas and a wide range of organizational activities, which was shown in the article in individual thematic groups. Research limitations/implications: As every literature review serves as a snapshot of a particular period, the results of the study are limited. Future research may also concern the qualitative research (e.g., case-studies in individual companies) and quantitative research (e.g., focusing on specific aspects and/or dedicated samples). Practical implications: The CSR implementation is not a single and short-term organization’s project, but an element of a long-term strategy and market trends. It is an important practical information for all organizations undertaking activities in corporate social responsibility. Social implications: The results of the presented research help the reader to see a broader perspective of CSR activities. Microeconomic activities within the CSR triad influence the macroeconomic scale - the global increase in awareness of business responsibility towards society. Originality/value: This is the first paper containing the literature review results on CSR considering the aspects of quality and marketing. The crisis management perspective was also considered as an issue related to the intensity of organizational activities in CSR.
EN
This article provides up-to-date information on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children and the changes that have occurred, focusing in particular on the major shift to digital marketing. It examines trends in media use among children, marketing methods in the new digital media landscape and children’s engagement with such marketing. It also considers the impact on children and their ability to counter marketing as well as the implications for children’s digital privacy. The aim of the article is to summarize the evidence on children’s exposure to food marketing in digital media and the persuasive power of that exposure’ overview international and national literature as well as to answer on questions regarding to frequency of using social media by children, methods used to track online and offline, influence of marketing on children exposure, impact of food marketing in social media for children and counter it and policies which should be implemented to protect children by food marketing.
PL
Artykuł zawiera aktualne informacje na temat marketingu żywności i napojów bezalkoholowych wśród dzieci oraz zmian, które zaszły, ze szczególnym uwzględnieniem istotnego przejścia na marketing cyfrowy. Pokazuje trendy w korzystaniu z mediów przez dzieci, metody marketingowe w nowym krajobrazie mediów cyfrowych oraz zaangażowanie dzieci w tenże marketing. Uwzględnia również wpływ na dzieci i ich zdolność do przeciwdziałania marketingowi, a także konsekwencje dla prywatności cyfrowej u dzieci. Celem artykułu jest podsumowanie danych na temat narażenia dzieci na marketing żywności w mediach cyfrowych oraz siły perswazyjnej tego narażenia, przegląd literatury krajowej i międzynarodowej, jak także udzielenie odpowiedzi na pytania o częstotliwości używania mediów socjalnych przez dzieci, metod do ich śledzenia zdalnie i niezdalnie, wpływu marketingu na ekspozycję dzieci, jak także marketingu jedzenia w mediach społecznościowych i przeciwstawianiu się temu zjawisku przez dzieci. Jaki ostatni problem artykułu są działania podejmowane w celu kreowania regulacji i przepisów wdrażanych by chronić dzieci przed marketingiem jedzenia.
3
Content available remote Rynek płytek ceramicznych w Polsce
PL
Głównym walorem estetycznym w ukończonych obiektach i budynkach mieszkalnych stały się praktyczne, ale także nowoczesne i designerskie koncepcje związane z wykorzystaniem płytek ceramicznych. Na rynku budowlanym obserwuje się obecnie określone potrzeby i oczekiwania potencjalnych klientów. Stąd też celem rozważań jest analiza rynku płytek ceramicznych w Polsce. Na początku dokonano analizy procesów zachodzących na rynku budowlanym oraz scharakteryzowano produkt, jakim jest płytka ceramiczna oraz jakim obróbkom została poddana, aby zwiększyć efektywność sprzedaży. Przedstawiono zagadnienia związane z korzyściami importu i eksportu ceramiki budowlanej. Na zakończenie analizy przybliżono wartości sprzedaży detalicznej. Posiadana wiedza i duże zaangażowanie menadżerskie powoduje wzrost zainteresowania płytkami ceramicznymi na rodzimym rynku i mimo pandemii zauważalny jest wzrost sprzedaży ceramiki użytkowej. Celem artykułu jest ukazanie zainteresowania klientów w sektorze ceramiki budowlanej w ciągu ostatnich kilku lat. Praca przedstawia najważniejsze aspekty designerskie na rynku budowlanym w Polsce. Artykuł zawiera charakterystykę polskiego rynku płytek ceramicznych zarówno od strony podażowej, jak i popytowej oraz ukazuje zmiany, jakie się dokonały w tym sektorze i jakie w znacznym stopniu miały wpływ na poprawę sytuacji rodzimych producentów. W publikacji uwzględniono również wpływ pandemii COVID-19 na sprzedaż płytek ceramicznych w Polsce oraz przedstawiono segmentację rynku w tym zakresie. Założenia metodologiczne pracy obejmowały głównie pośrednie metody badawcze oparte na krytycznej analizie literatury przedmiotu oraz danych statystycznych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego oraz z Euromonitora International. Pozyskanie szczegółowych informacji na badany temat i przedstawienie analizowanych danych przełożyły się na poszerzenie istniejącej wiedzy na temat rynku ceramicznego w Polsce. W pracy postawiono następujące pytania badawcze: czy rynek płytek ceramicznych w Polsce zmienił się w ostatnich latach? Którzy producenci ceramiki budowlanej w Polce się wyróżniają?
EN
The practical and modern designer solution associated with the use of ceramic tiles has become the main estethic value in the completed facilities and residential buildings. Currently, there are specific needs and expectations of prospects in the construction market. Therefore, the purpose of this discussion is to analyze the ceramic tiles market in Poland. At the beginning, the processes taking place in the construction market were analyzed and the product, which is a ceramic tile, was characterized along with the treatments executed to increase sales efficiency. Issues related to the benefits of import and export of construction ceramics were then presented. At the end of the analysis, the values of retail sales were approximated. The knowledge and high managerial commitment increase interest in ceramic tiles on the domestic market, and despite the pandemic, an increase in the sale of utility ceramics is noticeable. The purpose of the article is to show the interest of customers in the construction ceramics sector in the last few years. The paper presents the most important designer aspects in the construction market in Poland. It also demonstrates the characteristics of the Polish ceramic tile market, both in terms of supply and demand, and shows the changes that occurred in this sector and significantly improved the situation of domestic producers. The impact of the COVID-19 pandemic on the ceramic tiles sales in Poland and market segmentation in this scope were taken into account. The methodological assumptions of this paper included mainly indirect research methods based on a critical analysis of the source literature and statistical data from Statistics Poland and Euromonitor International. The acquirement of detailed information on the topic under consideration and presentation of the analyzed data translated into broadening the extant knowledge about the ceramics market in Poland. The paper inquires the following research questions: Has the ceramic tile market in Poland changed in recent years? Which producers of construction ceramics in Poland are prominent?
PL
Nowoczesna sprzedaż to obszar biznesu coraz silniej opierający się na danych. W świecie, w którym niemal wszystko daje się zmierzyć i policzyć, kurczy sie obszar pozostawiony subiektywnej ocenie. O ile w tworzeniu biznesowych wizji element emocji, ryzyka czy szaleństwa jest nawet wskazany, o tyle w egzekucji, realizacji koncepcji biznesowych - powinno być ich jak najmniej.
PL
Pandemia oraz wynikające z niej ograniczenia, w tym praca realizowana przez pracowników przez Internet w ramach tzw. home office, odmieniły charakter pracy wielu pracowników, jak i ich sposób korzystania z Internetu. W konsekwencji osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za promocję zauważyły, że fokus marketingowy przesuwa się zdecydowanie w stronę internautów. W tym celu dokonano analizy, czy i w jaki sposób studenci jako aktywni i potencjalni przedsiębiorcy potrafią sobie radzić w warunkach wolnego rynku, na którym coraz większe znaczenie zdobywa umiejętność identyfikacji obiecujących narzędzi promocji internetowej i ich skutecznego wykorzystania. Przeprowadzone badania wskazują jednoznacznie na wzrastającą znajomość dostępnych narzędzi cyfrowych wspomagających procesy marketingowe wśród studentów – potencjalnych i aktywnych przedsiębiorców. Przytaczane przez nich argumenty przemawiające za posługiwaniem się witryną internetową jako punktem wyjścia do wszelkich działań marketingowych – tudzież jej całkowitym porzuceniem lub zrezygnowaniem na rzecz innych metod promocji internetowej – wskazują na umiejętność dostosowania się do potrzeb konsumentów zgodnie z charakterem wykonywanej działalności.
EN
The pandemic and the resulting limitations, including work carried out by employees over the Internet as part of the so-called home office, changed the nature of work of many employees and their way of using the Internet. As a consequence, people responsible for promotion in enterprises noticed that the marketing focus shifted significantly towards Internet users. The article analyzes whether and how students, as active and potential entrepreneurs, are able to cope in the conditions of the free market, where the ability to identify promising tools of Internet promotion and their effective use is becoming increasingly important. The conducted research clearly shows a growing awareness of the available digital tools supporting marketing processes among students, the potential and active entrepreneurs. The arguments cited by them in favor of using the website as a starting point for any marketing activities – as well as abandoning it completely or giving up other methods of Internet promotion – indicate the ability to adapt to the needs of consumers in accordance with the nature of the activity performed.
EN
Analytical marketing is increasingly a topic of research for scholars because it plays an important role in building the competitiveness of companies. Nowadays, it is difficult to strike a balance between maintaining satisfactory financial results and number of clients, and at the same time taking care of the company’s image. The purpose of the study is to prove that the use of specific research tools, continuous measurement and analysis of selected parameters of the company’s functioning in marketing terms and the presentation of a real reference state, is an opportunity for the company’s development. The case study presented in this article concerns a family company with many years of experience, operating in the sports industry, both i n terms of trade and services. In the research process, the most relevant parameters for the analysis of the marketing activity were extracted: the takings, the margin, the number of units sold, the inputs, the conversion rate and the UPT. As a result of the analysis, conclusions were drawn and solutions regarding analytical marketing and general functioning were suggested. These solutions can directly influence the company’s financial results and the effectiveness of reaching the target group of recipients and improve the company’s image. By using information on the value of the studied parameters, it is possible to significantly improve the condition of the company.
PL
Marketing analityczny jest coraz częściej tematem badań naukowców, ponieważ odgrywa ważną rolę w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Obecnie trudno jest znaleźć złoty środek pozwalający na utrzymanie na satysfakcjonującym poziomie wyniku finansowego i liczby klientów, dbając jednocześnie o wizerunek firmy. Celem opracowania jest udowodnienie, że korzystanie z określonych narzędzi badawczych, nieustanny pomiar i analiza wybranych parametrów funkcjonowania firmy w ujęciu marketingowym oraz przedstawienie realnego stanu odniesienia są dla przedsiębiorstwa szansą na rozwój. Przedstawiona w artykule analiza przypadku (case study) dotyczy firmy rodzinnej z wieloletnim doświadczeniem, działającej w branży sportowej zarówno w zakresie handlowym, jak i usługowym. W procesie badawczym wyodrębniono najistotniejsze parametry dla analizy działalności marketingowej, takie jak utarg, marża, liczba sprzedanych sztuk, wejścia, konwersja i UPT. Po analizie wyciągnięto wnioski i zaproponowano rozwiązania z zakresu marketingu analitycznego i ogólnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, które nie były dotąd stosowane, a mogą bezpośrednio wpłynąć na podwyższenie wyniku finansowego, skuteczność trafienia do grupy docelowych odbiorców i poprawę wizerunku. Wykazano, że wykorzystując informacje o wartości badanych parametrów, można znacznie poprawić kondycję przedsiębiorstwa.
EN
Purpose: The aim of the article is to analyze the existing marketing policies of the agricultural sector and their impact on economic growth. The author will attempt to answer the following questions: What marketing strategies have been used in the Tanzanian agricultural sector? Can effective marketing strategies create greater added value for agricultural products? And are the developed marketing strategies for trade in agricultural products able to accelerate economic growth? Design/methodology/approach: The author bases this article on the institutional and legal method. Analysis of selected government documents and existing studies will allow to obtain answers to the research questions and to describe descriptively the initiatives taken by the government. The above method is complemented by direct and indirect observations in the public sector and non-governmental centers in the regions of Bukoba, Kilimanjaro, Arusha, Mwanza, Dar es Salaam and Iringa, which the author conducted during two study trips in 2016 and 2017. The analysis of literature in this paper reveals that Tanzania has an extensive set of policies, strategies and programs designed to support agricultural marketing. Findings: Public policy aimed at strengthening agricultural marketing can have a positive impact on farmers' activities by creating opportunities to develop a system for efficient sourcing of inputs, high yielding production, harvesting and warehousing and trade of agricultural products, or developing "instructions" for the marketing process. The study shows that political declarations and goals contained in national development frameworks are compatible with each other. The problem arises during the implementation of developed policies and resourcing the implementation process, which in its assumptions are aimed at improving society's quality of life and wellbeing of people in rural areas. Practical implications: There is also a potential risk that the developed policy may have a negative impact and create impediments to the functioning of trade in agricultural products shaping various types of restrictions for farmers in the sphere of freedom to sell their goods in the form that customers expect from them (e.g. stunting of local food crops market activities, flexibility of a farmer where to sell his goods).
EN
Purpose: Regulations related to the activities of research institutes, the regulations specifying the criteria and procedure for awarding a scientific category to research institutes and the principles of financing science, as well as the economic policy of the European Union in terms of increasing innovation and reforming the R&D sphere force the need to restructure marketing in the research sector. The aim of this article is to present solutions used by research institutes in marketing communication, leading to the development of cooperation with various market participants. Design/methodology/approach: This is a review article. For this purpose, a review of Polish and foreign literature was carried out to synthetically show the solutions currently used by research institutes. Additionally, to show the challenges facing the institutes, a few words were devoted to new technologies. Findings: Offers of research institutes are specific and require the use of special solutions in marketing, and the new economic conditions, in which the research institutes currently operate, force them to introduce innovative solutions and implement new directions in the field of marketing activities. Research institutes should react and intensify marketing activities to strengthen their image and maintain the current one, as well as to acquire new markets for the offered products, including R&D projects results. Originality/value: The review of available literature enables to draw conclusions of a general character which can be a sort of guidelines for the management of the research institutes. The efficiency state-of-the-art marketing tools differs as regards innovative solutions, so it seems to be useful to analyze different possibilities in this scope. As the Author of this article has been involved in marketing activities of the KOMAG Institute for several years, it is interesting to be acquainted with her first hand professional experience.
PL
Przeprowadzono badania, w formie standaryzowanego wywiadu osobistego wspomaganego komputerowo (metoda CAPI), na reprezentatywnej próbie 2427 podmiotów prowadzących działalność w województwie kujawsko-pomorskim. Uzyskano odpowiedzi od 435 przedsiębiorstw przemysłowych (w tym 70 przedsiębiorstw przemysłu chemicznego). Stwierdzono, że działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu chemicznego była przeciętna i wyniosła 28,57% dla innowacji procesowych, 30% dla innowacji organizacyjnych i produktowych oraz 31,42% dla innowacji marketingowych. Przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego województwa kujawsko-pomorskiego charakteryzowały się nieco wyższym poziomem działalności innowacyjnej niż cała grupa przedsiębiorstw przemysłowych w tym województwie.
EN
On a representative sample of 2,427 entities operating in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, a research procedure was carried out in the form of a standardized computer-assisted personal interview. Responses were obtained from 435 industrial enterprises (including 70 chem. industry enterprises). The innovative activity of chem. industry enterprises was av. and amounted to 28.57% for process innovations, 30% for both organizational and product innovations and 31,42% for marketing innovations. The chem. industry enterprises showed a slightly higher level of innovative activity than the level of innovation of the entire group of industrial enterprises.
10
Content available remote Marketing i pseudonauka w technice dachowej
11
Content available remote Overview of Social Media Marketing and Starbucks' Social Media Marketing Strategy
EN
The article is published to study some last research about social media marketing and its conceptualization. Besides, this study categorizes social media and social media marketing. Likewise, the article also studies the methods were applied social media marketing in Starbucks coffee. Therefore, the paper identifies gaps in previous studies so that the authors can continue to expand their study on this field in the next research projects.
PL
Zagadnienie sposobu projektowania przekazu marketingowego jest niezwykle ważne zarówno dla teoretyków, jak i dla praktyków zarządzania. Projekty charakteryzujące się wysoką jakością użytkową mogą mieć bezpośredni wpływ na skuteczność kampanii reklamowych. W przedstawionej pracy badano wpływ czynników graficznych projektu ulotki reklamowej na preferencje potencjalnych klientów. Zaprojektowano cztery warianty ulotki, które różniły się położeniem podanych informacji oraz sposobem zgrupowania poszczególnych jej zawartości. Badane warianty struktur przekazu marketingowego były oceniane za pomocą binarnej wersji porównań parami. W trakcie oceny preferencji aktywność wzrokowa uczestników była rejestrowana za pomocą eye-trackera. W badaniu wykorzystano dane uzyskane od prawie pięćdziesięciu osób, w przypadku których jakość wskaźników eye-trackingowych była satysfakcjonująca. Wiek osób uczestniczących w eksperymencie mieścił się w przedziale od 19 do 31 lat. Uzyskane rezultaty – zarówno oceny subiektywne, jak i parametry okulograficzne zostały formalnie przeanalizowane za pomocą odpowiednich procedur statystycznych. Wyniki badań pokazują generalnie wyższy poziom preferencji w przypadku układów z białymi odstępami i z ceną umieszczoną na górze, a z uzyskanych w wyniku analiz okulograficznych map cieplnych wynika, że badani najdłużej skupiali wzrok na środkowych częściach ulotek. Większość uczestników najpierw analizowała ulotkę górną, a potem dolną.
EN
The issue of how to design a marketing message is extremely important for both management theorists and practitioners. Projects characterized by a high utility quality may have a direct impact on the effectiveness of advertising campaigns. The presented work examines the influence of graphic elements of the flyer design on the preferences of potential customers. For the purpose of the experiment, four variants of the leaflet were designed. They differed in the location of specific information components and graphical grouping of the leaflet content. The variants of the marketing message structures were assessed by means of binary pairwise comparisons. While evaluating the preferences of the examined layouts, the participants' visual activity was recorded using an eye tracker. The study used data collected from almost fifty people for whom the quality of eye tracking indicators was satisfactory. The age of the people participating in the experiment ranged from 19 to 31 years. Results obtained both for subjective assessments and for oculometric parameters were formally analyzed by the appropriate statistical procedures. The results of the research show generally higher preferences for layouts with white spaces and the price placed on top, while the heat maps obtained from eye tracking analyses indicate that the subjects focused their eyesight on the middle parts of the leaflets for the longest time. Most of the participants looked at the top leaflet first, then the bottom leaflet.
PL
Głównym celem poznawczym przedstawionych badań jest określenie preferencji potencjalnych klientów w zakresie prostego przekazu reklamowego prezentowanego w postaci cyfrowych wersji ulotek. Dodatkowo ukazano od strony metodycznej możliwości i zasady wykorzystania badania okulograficznego do pomiaru reakcji wizualnej na prosty przekaz reklamowy. Wykorzystano w tym celu eksperyment wewnątrzgrupowy z dwiema zmiennymi. Zaprezentowana tematyka ma potencjalnie duże znaczenie również w przypadku innych marketingowych układów graficznych, takich jak strony internetowe, dokumenty elektroniczne, banery, ogłoszenia czy opakowania. Eksperyment obejmował cztery graficzne wersje układów informacji, które różniły się między sobą konfiguracją (pionową lub poziomą) i stylem zastosowanej czcionki (pogrubienie lub brak pogrubienia). Subiektywne oceny badanych zestawów graficznych uzyskano za pomocą zero-jedynkowych porównań parami. Zgromadzone dane poddano zarówno ocenie jakościowej, jak i formalnej analizie statystycznej. Na podstawie analizy rezultatów porównań parami wykazano istotność badanych czynników w kształtowaniu się preferencji potencjalnych odbiorców. Uzyskana hierarchia ocen wskazuje na lepszy odbiór ulotek z pogrubioną czcionką i zorientowanych poziomo. Zgromadzone dane okulometryczne przedstawione w postaci map cieplnych świadczą o tym, że badani najwięcej uwagi poświęcają górnej części ulotki pionowej i lewej stronie układów poziomych. Analizy ilościowe potwierdziły te obserwacje jakościowe i pozwoliły na wskazanie szczegółowych, statystycznie istotnych różnic między badanymi czynnikami i między ich poziomami. Przedstawione wyniki zwiększają znajomość kształtowania się preferencji potencjalnych odbiorców i pozwalają lepiej zrozumieć ich aktywność wzrokową w trakcie przetwarzania prostych komunikatów marketingowych.
EN
The main cognitive goal of the presented research is to determine the preferences of potential customers in relation to a simple advertising message presented in the form of digital versions of leaflets. In addition, from the methodical point of view, the possibilities and principles of using eye tracking research to measure the visual reaction to a simple advertising message are shown. A within-group experiment with two factors was used for this purpose. The presented subject matter is potentially important also for other marketing graphic layouts, such as websites, electronic documents, banners, advertisements or packaging. The experiment included four versions of marketing messages that differed in the layout orientation (vertical or horizontal) and a heading style – bolded or not bolded font types. Subjective evaluations of the studied graphical layouts were obtained by means of binary pairwise comparisons. The data collected were subjected both to qualitative assessment and to statistical formal analysis. The obtained hierarchy of preferences indicates a better perception of horizontally oriented leaflets with bold captions. The collected oculometric data presented in the form of heat maps show that the subjects pay the most attention to the upper part of the vertical leaflet and the left side of the horizontal layouts. Quantitative analyses confirmed these qualitative observations and allowed for the identification of detailed, statistically significant differences between the examined factors and their levels. The presented results increase the knowledge of shaping potential recipients’ preferences and allow for a better understanding of their visual activity while processing simple marketing messages.
EN
The purpose of this work is to develop a method for modelling contradictions that emerge when evaluating the quality of marketing information. The work refers to the basics of Qualitology, the science of quality. The essence of the Principle of Quality Mapping and the Principle of Quality Evaluation of objects was presented, turning attention to the problem of qualitative contradictions. The marketing information quality model was defined and the method for testing and assessing the quality of marketing information was adopted. A model of qualitative contradictions emerging while improving the quality of marketing information has been developed. The sequences of actions leading to the identification and arrangement of qualitative contradictions in relation to their impact on the quality of marketing information have been determined. Methods for solving qualitative contradictions have been indicated. While designing the above activities, Grey System Theory and Relations and Regression Theory were referred to at the stage of identification and ordering of qualitative contradictions, and to the Theory of Inventive Problem Solving at the stage of defining methods of solving the problem of quality contradictions for improving the quality of marketing information. Directions for further research and improvement of the method are indicated, in order to improve the management of marketing information quality.
PL
Celem pracy jest opracowanie metody modelowania sprzeczności, które wyłaniają się przy wartościowaniu jakości informacji marketingowej. W artykule odwołano się do podstaw kwalitologii, nauki o jakości. Przedstawiono istotę zasady jakościowego odwzorowania i zasady wartościowania jakości przedmiotów, zwracając uwagę na problem sprzeczności jakościowych. Określono model jakości informacji marketingowej i przyjęto metodę badania i oceny stanu jakości informacji marketingowej. Opracowano model sprzeczności jakościowych wyłaniających się przy doskonaleniu wartościowanej jakości informacji marketingowej. Określono sekwencje działań prowadzących do identyfikacji i uporządkowania sprzeczności jakościowych względem ich wpływu na stan jakości informacji marketingowej. Wskazano metody rozwiązania sprzeczności jakościowych. Projektując powyższe działania, odwołano się do podstaw teorii szarych systemów oraz teorii relacji i regresji na etapie identyfikacji i porządkowania sprzeczności jakościowych, a także do teorii rozwiązywania zagadnień wynalazczych na etapie określania metod rozwiązania problemu sprzeczności jakościowych w celu doskonalenia jakości informacji marketingowej. W ostatniej części pracy wskazano kierunek dalszych badań prowadzących do doskonalenia zarządzania jakością informacji marketingowej.
EN
Purpose: The principal aim of the article is to present changes in the accessibility of regional products understood as introducing them into trade formats in which they have not previously been present. The article will also present the characteristics of the petrol station sector in Poland. Design/methodology/approach: The article will present the results of own research in terms of perception and assessment of marketing innovations by station customers. The study was carried out using the CAWI internet interview technique on a nationwide, representative sample of adult Poles. Findings: The research shows that Poles are eager to buy regional products and look for them in places where they have never been available before (petrol stations). Practical implications: This article concerns the case study of PKN ORLEN petrol station network. It can be assumed that the remaining operators of the station networks will introduce regional products to the offer shortly as the regional goods are being chosen increasingly and desired by customers of petrol stations in Poland. Originality/value: The article deals with the problem of selling products at petrol stations, i.e. in a trade format that is not sufficiently described in the literature. The authors see a research gap in this field.
16
Content available Marketing strategies in mobile app development
EN
Purpose: The article attempts to show that the effective marketing is a key condition for achieving large profits in mobile app development. Design/methodology/approach: Promising IT projects can, very often, end in a disaster if people do not choose the right strategy of sales. There are many promotional activities available as well. This study investigates different types of business models that are currently used in the marketing of mobile applications. Findings: Different types of business models will be compared with their effectiveness and popularity. In addition, the advantages and disadvantages of different strategies will be reviewed. Moreover, aspects, which influence the final revenue from the application, will also be shown. Originality/value: The entire discussion and the selection of the best strategy will be summarized.
EN
Purpose: the present paper aims to explore the origins of neuromarketing, its current position, technologies and major limitations, as well as to discuss its possible future development. Design/methodology/approach: this is a theoretical article. For its purposes an in-depth literature review has been conducted. Additionally, in order to shed light on challenges faced by researchers using neuromarketing tools, the currently available knowledge has been synthesized. Findings: the study has shown that neuromarketing technologies provide invaluable information on the subconscious mental processes influencing the customer’s behaviour. However, despite their considerable scientific potential, they pose potential threats regarding their unauthorised use. Hence, the research emphasises the need to maintain particularly high standards and to protect people against inappropriate and unethical use of neuromarketing strategies . Originality/value: the paper can be used by theoreticians and practitioners of neuroeconomics who want to deepen their knowledge of research and tools used in neuromarketing. It presents the most frequently used technologies as well as the opportunities and threats related to their use in an in-depth and innovative way.
PL
Czy wykonywanie pracy w sposób rzetelny, fachowy i profesjonalny wystarczy, aby być widocznym na rynku? W jaki sposób lepiej pokazać swoje produkty i usługi, aby być bardziej rozpoznawalnym wśród klientów? Czym jest wizerunek firmy i w jaki sposób możemy go wykorzystać dla jej rozwoju?
EN
The article addresses implementing the marketing concept to the activities of travel agency market entities using the example of tour operators. The issues of the essence of marketing orientation and the stages of its development are presented. Then, theoretical information on the functioning of the travel agency market is given, along with an indication of the processes taking place in this market. Therefore, the paper discusses the position of tour operators on the tourism market and the problem of shaping the marketing orientation by tour operators in more detail. The relationships of entities in the system of creating marketing orientation on the travel agency market and the factors that determine it are presented. The methodology of the empirical research and the results of research on the level of marketing orientation of tour operators operating in Poland and selected European countries are described synthetically. The study was conducted in the second half of 2016 based on a survey. The research covered 204 tour operators from Poland and 176 from selected European countries. The study aims to present the concept of tour operators’ marketing orientation, together with the presentation of the results of research assessing the level of marketing orientation of tour operators operating in Poland and selected European countries. The work is theoretical and empirical.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia wdrażania koncepcji marketingowej do działalności podmiotów rynku biur podróży, na przykładzie touroperatorów. Przedstawione zostały kwestie istoty orientacji marketingowej i fazy jej rozwoju. Następnie przedstawiono informacje teoretyczne dotyczące funkcjonowania rynku biur podróży wraz ze wskazaniem na procesy zachodzące na tym rynku. Określano zatem miejsce touroperatorów na rynku turystycznym oraz przedstawiono bardziej szczegółowo problematykę kształtowania orientacji marketingowej przez touroperatorów. Omówione zostały powiązania podmiotów w systemie kreowania orientacji marketingowej na rynku biur podróży oraz czynniki, które ją determinują. Zaprezentowana została syntetycznie metodyka przeprowadzonych badań empirycznych oraz wyniki badań poziomu orientacji marketingowej touroperatorów działających w Polsce i wybranych krajach europejskich. Badanie przeprowadzono w drugiej połowie 2016 roku na podstawie badań ankietowych. Badaniami objęto 204 touroperatorów z Polski i 176 z wybranych krajów europejskich. Celem opracowania jest zaprezentowanie koncepcji orientacji marketingowej touroperatorów, wraz z prezentacją wyników badań oceny poziomu orientacji marketingowej touroperatorów funkcjonujących w Polsce i wybranych krajach europejskich. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny.
PL
W artykule przedstawiono dwa podstawowe wymogi stawiane produktom i ich elementom, takim jak opakowania, w kontekście jakości środowiskowej. Są to projektowanie zgodne z zasadami ochrony środowiska oraz właściwa komunikacja marketingowa w tym zakresie. Wskazano, iż elementy informacji, przekładające się na praktyczną realizację recyklingu są nie mniej istotne niż sama przydatność do ponownego użycia. Podkreślono, że dopasowanie komunikatu do możliwości percepcyjnych nabywcy jest odpowiedzialnością producenta.
EN
The text presents two basic requirements for the product and its components, such as packaging, in the context of environmental quality. These are design compliant with the principles of environmental protection and appropriate marketing communication in this area. It was pointed out that the information elements that affect the practical implementation of recycling are no less important than the re-usability alone. It was emphasized that matching the message to the buyer’s perceptive capabilities is the producer’s responsibility.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.