Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  olej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule omówiono sposób postępowania przy pobieraniu oleju z transformatorów trzeciej grupy do badań laboratoryjnych, a także mechanizm powstawania w olejach izolacyjnych stałych zanieczyszczeń i produktów starzenia w miejscu zainstalowania transformatorów. Opisane zostały doświadczenia w prowadzeniu siarki aktywnej (w olejach korozyjnych). Przedstawiony został sposób regeneracji oleju wyeksploatowanego i korozyjnego w transformatorach małych i dużych mocy. Zestawione wyniki odzwierciedlają proces starzenia izolacji w trakcie kilkuletniej eksploatacji po uzdatnieniu oleju do eksploatacji.
EN
The article discusses the procedure for taking oil from transformers of the 3rd group for laboratory tests, as well as the mechanism of the formation of solid impurities and aging products in the insulating oils at the place of transformer installation. Experiments in conducting active sulfur (in corrosive oils) have been described. The method of regenerating used and corrosive oil in low and high power transformers is presented. The summarized results reflect the aging process of the insulation during several years of operation after oil treatment for operation.
PL
Rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides L.) to roślina, której wszystkie części bogate są w liczne składniki biologicznie czynne, takie jak: witaminy, flawonoidy, karotenoidy, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz składniki mineralne, mające korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Preparaty z rokitnika wykorzystywane są zarówno w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, jak i farmaceutycznym. W artykule scharakteryzowano rokitnik zwyczajny, zawarte w nim substancje o aktywności biologicznej oraz właściwości prozdrowotne. Rokitnik jest jedną z roślin, której preparaty w wielu krajach są stosowane jako dodatek do żywności. W Polsce to surowiec nadal niedoceniany. Unikatowy skład chemiczny rokitnika sprawia, że może on spełniać w produkcie zarówno funkcje konserwantu, dodatku, jak też składnika podnoszącego jakość odżywczą produktu. W artykule przedstawiono ponadto wykorzystanie owoców, nasion i liści rokitnika w przemyśle spożywczym.
EN
Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) is a plant whose all parts are rich in numerous biologically active ingredients such as vitamins, flavonoids, carotenoids, unsaturated fatty acids and minerals that have a beneficial effect on human health. Sea-buckthorn preparations are used in the food, cosmetic and pharmaceutical industries. The article characterizes sea buckthorn, substances with biological activity and health-promoting properties it contains. Sea buckthorn is the plants whose preparations in many countries are used as a food additive. In Poland, this raw material is still underestimated. The unique chemical composition of sea buckthorn means that it can fulfill the function of a preservative and additive, as well an ingredient increasing the nutritional quality of the product The article also presents the use of sea-buckthorn fruit, seeds and leaves in the food industry.
EN
The purpose of this study is to present the requirements, methodology, and results of research on the impact of biodegradable oil on plastic components used in the construction of a railway turnout. Briefly discussed are what railroad turnouts are, how they work, and what problems occur with substances used for their lubrication. They have an impact on the mechanical properties and durability of products made of polymeric materials. These types of materials absorb various kinds of chemicals, to a greater or lesser degree, and this affects their properties. For the tests, we used a universal lubrication oil with biodegradable properties, which is its most significant advantage. However, it may not cause deterioration of the turnout operation and change the properties of materials used for its construction. These types of oils require more frequent applications on cooperating components. We used the two most popular polymer materials. The first is high-density polyethylene (HDPE), used to make all kinds of rail spacers, dowels for fixing rails, sleeves, etc. The second, polyurethane (PUR) is most commonly used for rail pads of various shapes. The methodology and results of testing the impact of a lubricant (biodegradable oil) on the change of mechanical properties such as strength and hardness are presented. The tests were carried out at various temperatures; the time of exposure to oil was seven days; the results were referred to samples conditioned under standard conditions. The tests carried out on the impact of the biodegradable lubricant on polymeric materials (HDPE and PUR) showed little effect on the change of strength parameters of these materials.
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wymagań, metodyki oraz wyników badań oddziałania biodegradowalnego oleju na elementy z tworzyw sztucznych stosownych w budowie rozjazdu kolejowego. Krótko omówiono czym są rozjazdy kolejowe i jak działają oraz jakie występują problemy z substancjami używanymi do ich smarowania, które nie pozostają bez wpływu na właściwości mechaniczne i trwałość wyrobów z materiałów polimerowych. Materiały tego typu wchłaniają różnego rodzaju substancje chemiczne w większym lub mniejszym stopniu, a to ma wpływ na ich właściwości. Do badań został wykorzystany uniwersalny olej do smarowania o biodegradowalnych właściwościach, co jest jego największą zaletą. Jednak nie może on powodować pogorszenia pracy rozjazdu oraz zmieniać właściwości materiałów użytych do jego budowy. Tego typu oleje wymagają częstszego aplikowania na elementy współpracujące ze sobą. W pracy wykorzystano dwa najbardziej popularne materiały polimerowe. Pierwszy to polietylen o dużej gęstości (HDPE), z którego wykonuje się wszelkiego rodzaju przekładki podszynowe, dyble do mocowania szyn, tuleje, itp. Drugi to poliuretan (PUR) stosowany najczęściej na przekładki podszynowe o różnym kształcie. Zaprezentowano metodykę i wyniki badań oddziaływania środka smarnego (biodegradowalnego oleju) na zmianę właściwości mechanicznych takich jak wytrzymałość oraz twardość. Badania zostały przeprowadzone w różnych temperaturach, a czas ekspozycji na olej wynosił 7 dób, wyniki odniesiono do próbek klimatyzowanych w standardowych warunkach. Przeprowadzone badania oddziaływania biodegradowalnego środka smarnego na tworzywa polimerowe (HDPE i PUR), wykazały niewielki wpływ na zmianę parametrów wytrzymałościowych tych materiałów.
EN
A concession for prospection, exploration and production of hydrocarbons from deposits or a concession for production of hydrocarbons from deposits shall be granted by the way of a tender procedure or at the request of the interested entity. On June 28, 2018 the Polish Minister of the Environment announced the boundaries of the five tender areas dedicated for the next, 4th tender round for hydrocarbon concessions in Poland. These are: Bestwina-Czechowice, Królówka, Pyrzyce, Złoczew and Żabowo. The main exploration target of the areas located in southern Poland (Carpathians) - Bestwina-Czechowice and Królówka - is related to conventional accumulations of gas in the Miocene of the Carpathian Foredeep and to conventional and unconventional accumulations of gas and oil in the Paleozoic-Mesozoic basement of the Carpathian units. On the other side, the conventional accumulations of gas in the Permian Rotliegend sandstones and conventional and unconventional accumulations of gas and oil in the Zechstein/Main Dolomite carbonates are expected in the Pyrzyce, Żabowo and Złoczew areas, in central and north-western Poland. The beginning of the tender is planned for Q1 2020. The tender will last 180 days. The entities can also apply for a concession submitting an application to the Licensing Authority . However, the area indicated by the entity cannot be a subject of a tender or any other concession, and the maximum acreage cannot exceed 1200 km2. As a rule, a concession is granted for a period of 30 years and will be divided into 2 phases: (1) prospection and exploration phase (which lasts no longer than 5 years, but in justified cases can be extended), (2) production phase (25 years). Every entity interested in obtaining a concession needs to undergo the qualification procedure. We believe that this publication will contribute to better understanding of the offered tender areas and boosts the activity in the Polish oil and gas sector.
PL
Olej spełnia trzy podstawowe funkcje w układzie smarowania: smaruje, przez co chroni części maszyny przed zużyciem i zmniejsza tarcie; czyści, czyli zmywa powierzchnię i transportuje zanieczyszczenia i chłodzi - odprowadza ciepło i chroni przed korozją. W wyniku spełniania tych funkcji możemy uznać, że olej jest elementem konstrukcyjnym maszyny. Okazuje się jednak, że najsłabszym, z uwagi na wysoką wrażliwość i podatność na uszkodzenia we wszystkich fazach "życia", najszybsze zużycie, czy wysokie narażenie na destrukcję. Z uwagi na jego cenę w stosunku do innych elementów maszyny jest również poddawany największej ilości eksperymentów. Najistotniejszym jest jednak to, że pomimo swoich słabości pojawia się w obiegu każdej części urządzenia i jest najprostszym nośnikiem informacji o jego stanie technicznym.
EN
The oil containing drilling waste is a worldwide environmental problem associated with oil and gas exploration. In Poland, the problem of the drilling waste has become important since starting of shale gas exploration. The results of thermal treatment of drilling waste from shale gas exploration are presented. It has been shown that organic content vaporized completely at temperature up to 500 °C. The main problem is high content of chloride, sulfate, sodium, potassium, magnesium in the waste and its water leachate. Toxicity tests confirmed that high salinity of the samples pose important risk for environment. Due to the high content of barium, the drilling waste may be utilized in production of cement with high chemical and heat resistance and opaque to X-ray. Thermal treatment process is a viable option for remediation of the drilling waste; however, the product of the process needs further treatment in order to remove its high salinity.
PL
W pracy podjęto próbę oceny możliwości stosowania metody spektroskopii impedancyjnej do szacowania bardzo małych zawartości wody (do 0,02% V/V) w oleju mineralnym o oznaczeniu 20-70. Wcześniejsze badania olejów napędowych potwierdzały taką możliwość, jednak brak możliwości szerszego porównania otrzymywanych wyników skłonił autorów do zbadania innego oleju w ten sam sposób. Przedstawione wyniki pozwalają stwierdzić, że obrana metodologia daje pozytywne rezultaty także w przypadku badanego oleju mineralnego.
EN
In the paper an attempt was made to experimentally verify the possibility of using impedance spectroscopy method for 20-70 type mineral oil moisture assessment. Previous tests’ findings showed that this method can be successfully used with diesel fuel. However, the lack of possibility to compare the obtained results, prompted the authors to investigate another oil in the same way. Tests presented in the paper show that even water quantities below 0,02% V/V can change electrical properties of mineral oil in a way that can be detected with the use of proposed methodology.
8
Content available Rozwój konstrukcji pomp satelitowych
PL
Artykuł prezentuje budowę i działanie hydraulicznej pompy satelitowej. Zbudowane i przebadane prototypy nowej pompy wykazały się wysokimi parametrami pracy i zdolnością tłoczenia różnych cieczy: oleju, wody i emulsji HFAE. Mechanizm pompy tworzą dwie nieokrągłe uzębione bieżnie: zewnętrzna obwodnica i wewnętrzna planeta oraz umieszczone pomiędzy nimi koła zębate (satelity). Obecny kształt planety i obwodnicy powoduje szybkie zużycie zębów, obniżając trwałość pompy. Aby uzyskać w pełni funkcjonalny produkt, konieczne są zmiany kształtu mechanizmu pompy. Artykuł prezentuje metodę wyznaczania nowego kształtu i wyniki wstępnej analizy.
EN
The article describes the design and operation of the satellite hydraulic pump. Two versions of the new pump were built and tested, showing good performance and ability to work with different fluids: oil, water and HFAE emulsion. The pump’s mechanism consists of a non-circular gear with external teeth (planete), non-circular gear with internal teeth (curvature), and circular gears (satellites) between them. Present shape of the planete and curvature causes fast wear of teeth and reduces pump’s durability. To make the pump fully operational changes of the mechanism shape are necessary. Methods of determination of the corrected shape and preliminary results of the analysis are shown.
PL
Poruszające się względem siebie ciała stale stawiają opór, utrudniający poślizg pomiędzy nimi. Siła tarcia, wciąż jeszcze nie do końca opisana, z jednej strony umożliwia nam funkcjonowanie na Ziemi, z drugiej w wielu sytuacjach wymaga przynajmniej częściowej eliminacji - na przykład w celu poprawnego funkcjonowania maszyn i urządzeń. Jednym z najważniejszych elementów osłabiania siły tarcia jest smarowanie. W poniższym artykule przybliżymy, jak i czym smarować sprężarki w układach chłodniczych.
EN
The aim of the study was to determine the impact of various methods of oil mixing with wastewater on properties of synthetic municipal wastewater containing edible oil (SMW+0.02% m/v rapeseed oil). The study was carried out in 3L glass, cylindrical reactors to which SMW+0.02% were introduced. Various methods of its mixing with water were applied: mechanical mixing (SMW+0.02%+mixing) and sonication (SMW+0.02%+ultrasounds). The wastewater was sonicated at 35 kHz for 30 min. The constant temperature conditions were maintained during the experiment for each mixing method (15°C, 20°C and 30°C). The analysis of parameters (pH, COD, BOD5 and long chain free fatty acids concentration) of raw wastewater and after 2, 4, 6, 24, 48 and 72 hours of inoculation was performed to determine the effect of mixing method. The most significant changes in wastewater chemical parameters after the introduction of the oil were observed in the case of COD. For SMW+0.02%+ mixing a slow increase in COD within 24 hours of the process was observed. In the case of SMW+0.02%+ultrasounds the increase and the decrease of COD value were observed in reference to the initial value. The changes in acids concentrations observed in reactors with SMW+0.02%+ultrasounds were referred to the ones observed in reactors with SMW+0.02%+mixing but changes were more intense in the first reactor. The use of ultrasounds in pre-treatment of wastewater resulted in the intense appearance of palmitic acid for 6 hours. Regardless of the emulsion formation method (mixing or ultrasounds), the concentration of oleic acid and linoleic acid was reduced. The biggest changes in free fatty acids concentration were observed for palmitic, oleic and linoleic acids after 24 hours.
PL
Celem badań było określenie wpływu sposobu mieszania oleju ze ściekami na właściwości syntetycznych ścieków komunalnych zawierających olej jadalny (SŚK+0,02% w/v oleju rzepakowego). Badania były prowadzone w szklanych reaktorach o objętości 3 litrów, do których wprowadzano ścieki SŚK+0,02%. Zastosowano różne metody mieszania: mechaniczne mieszanie (SŚK+0,02%+mieszanie) oraz dezintegrację ultradźwiękową (SŚK+0,02%+ultradźwięki). Ścieki były poddane dezintegracji ultradźwiękowej z częstotliwością 35 kHz przez 30 minut. Podczas badań utrzymywano stałą temperaturę (15°C, 20°C oraz 30°C). W celu określenia efektywności metody mieszania, ścieki surowe oraz oczyszczone ‒ po 2, 4, 6, 24, 48 i 72 godzinach inkubowania poddano analizie (pH, ChZT, BZT5, zawartości długołańcuchowych kwasów tłuszczowych). Najbardziej istotne zmiany w parametrach ścieków po dodaniu oleju obserwowano dla wskaźnika ChZT. W przypadku ścieków SŚK+0,02%+mieszanie obserwowano powolny wzrost ChZT w ciągu 24 godzin. W przypadku SŚK+0,02%+ultradźwięki stwierdzono wzrost i następnie spadek ChZT. Zmiany stężenia kwasów obserwowane w reaktorach zawierających SŚK+0,02%+ultradźwięki były podobne do zmian w reaktora z SŚK+0,02%+mieszanie, przy czym bardziej intensywne zmiany były w pierwszym przypadku. Zastosowanie dezintegracji ultradźwiękowej do podczyszczania ścieków skutkowało intensywnym pojawieniem się kwasu palmitynowego w pierwszych 6-ciu godzinach. Niezależnie od sposobu mieszania (mechaniczne mieszanie lub dezintegracja ultradźwiękowa) stężenie kwasów oleinowego i linolowego malało. Największe zmiany w stężeniu wolnych kwasów tłuszczowych obserwowano dla kwasów: palmitynowego, oleinowego i linolowego po 24 godzinach.
PL
Celem niniejszego artykułu przeglądowego jest przedstawienie możliwości wykorzystania tłuszczu bezgrzebieniowców w różnych gałęziach przemysłu oraz porównanie, na podstawie zebranej literatury profilu kwasów tłuszczowych zawartych w tym surowcu. Ze względu na udokumentowane działanie przeciwzapalne najbardziej rekomendowany do wykorzystania w medycynie niekonwencjonalnej i tradycyjnej jest olej ekstrahowany z tłuszczu emu. Niedostatek danych literaturowych na temat profilu kwasów tłuszczowych i wykorzystania oleju pochodzącego z tłuszczu nandu skłania do dalszych badań w tym kierunku.
EN
The purpose of this review paper was to present the possibility of using Ratite fat in different industries and to compare the fatty acid profile of this raw material. Due to the documented anti-inflammatory effect most recommended for use in unconventional and traditional medicine is the oil extracted from emu fat. The lack of bibliographic information on the fatty acid profile and the use of fat derived from nandu fuels further research in this direction.
EN
The results of modeling and bench testing friction losses in the main engine kinematic nodes for different lubricating oil temperature values was presented in the article. The study was performed to evaluate the effect of lubricating oil temperature on the engine friction losses. In addition to friction losses in the crankshaft bearings and the piston rings in a cylinder-piston group the friction loss due to charge exchange in the cylinder, drive of timing system and the oil pump were measured. The obtained results show the course of the friction loss in the combustion engine. The research shows that the thermal state of the engine lubricating oil has effect on the amount of friction losses. Formulated conclusions allow to assess the impact of the oil temperature on the friction losses in the main friction nodes in combustion engine.
EN
The field of vehicular exhaust emissions is experiencing wide-ranging and rapid changes. Air quality is very high on the political agenda and pressure remains to limit and reduce greenhouse gas emissions from the road transport sector. In addition to limits being increasingly stringent, the list of parameters subject to legal limits are slowly expanding – and, most importantly, these limits must be met under a wide wide range of conditions. A range of strategies are available to overcome these difficulties, which was explored during the 5th International Exhaust Emissions Symposium (IEES) hosted at BOSMAL in May 2016. This paper reports and summarises the topics of the 5th IEES and attempts a synthesis on the current status of the field and what the coming years may hold for the automotive and fuel industries and other allied fields.
PL
W pracy przedstawiono kierunki rozwoju olejów przekładniowych w transporcie samochodowym, w tym warunki ich pracy w nowoczesnych przekładniach samochodów ciężarowych. Cześć badawcza dotyczy monitorowania wybranych właściwości fizykochemicznych oleju przekładniowego GL-4SAE 80W/90W w okresie eksploatacji ciągnika siodłowego MERCEDES-BENZ Power-Shift2.
EN
The paper presents directions of gear oils development in the road transport, including their working conditions in modern gears in trucks. Experimental part concerns the monitoring of selected physicochemical properties of gear oil GL-4 SAE 80W/90 during the exploitation of tractor unit MERCEDES-BENZ PowerShirt 2.
PL
W artykule przedstawiono statystykę zdarzeń rozlewów olejowych powstałych podczas prac off-shore na morzu. Do analizy użyto informacje z bazy danych WOAD (World Offshore Accident Database) tworzoną przez towarzystwo klasyfikacyjne DNV GL. Dokonano analizę możliwych przyczyn rozlewu podczas prac badawczych oraz wydobywczo eksploatacyjnych na Morzu Bałtyckim. Stworzono model hipotetycznego rozlewu powstałego w polskiej strefie ekonomicznej oraz przy pomocy metody symulacyjnej oceniono jego skutki. W badaniach użyto oprogramowanie PISCES II. Uwzględniono warunki hydrometeorologiczne występujące najczęściej na obszarze Morza Bałtyckiego.
EN
The article presents statistics on incidents of oil spills have occurred during offshore activities at sea. For the analysis was used information from the database WOAD (World Offshore Accident Database) created by the classification society DNV GL. There have been analyzing the possible causes of oil spills during the research and mining exploitation in the Baltic Sea. The model of a hypothetical spill has been created. Its influence on the environment has been researched. The study included hydrometeorological conditions occurmost frequently in the Baltic Sea.
PL
W pracy przedstawiono wpływ nanocząstek miedzi na efektywność smarowania oleju. Jako bazowy przyjęto olej parafinowy AP/E Core 600. Olej bazowy zmodyfikowano, tworząc kompozycje smarowe zawierające dodatek 0,02%Cu lub 0,25%Cu granulacji 40 nm oraz dodatek 0,02%Cu/CuO lub 0,25%Cu/CuO granulacji 100 nm. Do realizacji założonego celu przyjęto następujący program badań: 1) Ocena skuteczności działania olejów według dwóch kryteriów: obciążenia zespawania Fz i charakterystyki zużycia w funkcji obciążenia nadanego d = f(F), 2) Ocena skuteczności działania dodatków smarnościowych zawartych w oleju na podstawie granicznego obciążenia zużycia Goz/40. Wszystkie badania prowadzone były na standardowym aparacie czterokulowym. Etap pierwszy zrealizowany został z zastosowaniem wytycznych normy PN-76/C-04147 „Badania własności smarnych olejów i smarów”. Na etapie drugim określono graniczne obciążenie zużycia Goz/40, zgodnie z metodyką opisaną w WTWT- 94/MPS-025. Przyjęto obciążenie 40 daN, czas biegu 3600 s i prędkość obrotową kulki górnej n = 500 obr./min. Im wyższa wartość wskaźnika Goz/40, tym lepsza jest skuteczność badanego środka smarnego w zmniejszaniu zużycia. Testy na każdym etapie i dla każdego punktu pomiarowego były zawsze powtarzane minimum pięciokrotnie. Wyniki opracowano statystycznie przy poziomie ufności 95%, stosując test t-Studenta.
EN
The paper presents the effect of nanoparticles of copper on the effectiveness of lubrication oil. Paraffin oil AP/E Core 600 was selected as the base oil. This was modified with an ingredient to form a lubricating additive of 0.02% Cu and 0.25% Cu with a granulation of 40 nm with the addition of 0.02% Cu/CuO or 0.25% Cu/CuO with a granulation 100 nm. The following program was applied for the studies: (1) the assessment of the effectiveness of the oil according to two criteria: seizure load Fz and wear characteristics as a function of the load d = f (F); and, (2) the assessment of the effectiveness of the lubricity of additives contained in the oil based on the limit wear load index Goz/40. All tests were conducted on a standard four-ball tester. The first stage was realized with the guidelines of the PN-76/C-04147 „Research lubricating properties of oils and lubricants”. A second step determined the limit wear load index Goz/40, according to the methodology described in WTWT-94 / MPS-025. The adopted load was 40 daN, with a run time of 3600 s and the speed of the upper balls was n = 500 rpm. The higher ratio Goz/40, the better was the effectiveness of the test lubricant to reduce wear. Tests in each stage and for each measurement point were always repeated at least five times. The results were statistically within a confidence level of 95% using Student's t-test.
EN
Mineral resources of the Ponidzie region, whose usage played an important role in the economic and cultural history of Poland, or whose geological surveys contributed to the development of geological sciences include: Pińczów limestones, gypsum, sulphur, oil and salt (although salt does not occur in this region). The Pińczów limestones have been commonly used for construction and sculpture since the Early Middle Ages, particularly intense during the Renaissance and Baroque periods as well as in the mid-20th century. Also the tradition of gypsum usage dates back to the beginning of the Polish State, which is proved by Early Medieval monuments in Wioelica. Although the sulphur extraction in the Czarkowy mine took place only during the 19th century, this mine was famous as the only one in the Russian Empire. In turn, the discovery of oil near the village of Wójcza in the second half of the 19th centur, caused geological discussion on the sources of this product in the Fore-Carpathian Depression. However, the most interesting is the salt prospection in the 18th and 19th centuries. Owing to the lack of salt in the region, the survey was not successful, but contributed to the comprehensive geological recognition of the region as well as provided springs of mineral water which are still used or has stimulated growth of unique halophilic plant communities.
PL
Obniżenie emisji CO2 i redukcja zużycia paliwa poprzez poprawę sprawności silnika drogą optymalizacji środków smarowych stanowi istotny fragment wspólnych prac przemysłu samochodowego i naftowego. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące strat energii spowodowanej tarciem i oporami mechanicznymi w silniku oraz pokazano jak zmiany właściwości oleju silnikowego mogą wpływać na zmniejszenie zużycia paliwa.
EN
Reduction of CO2 emission and improvement of fuel efficiency is one of the most goals of current common automotive and oil industry development. Maximizing the contribution of lubricants to engine efficiency is a very important part of this process. The article contains considerations concerning energy losses due to friction and mechanical dragin engine and presents how changes of engine oils properties can influence on fuel consumption decreasing.
19
Content available remote Badania laboratoryjne nad opracowaniem składu płuczki inwersyjnej
PL
Płuczki inwersyjne są jednym z rodzajów płuczek, które mogą być stosowane do wiercenia otworów w prawie każdych warunkach geologicznych. W szczególności są zalecane do przewiercania formacji skał ilasto-łupkowych i solnych. Doskonałe właściwości smarne płuczek inwersyjnych pozwalają na wiercenie otworów kierunkowych i horyzontalnych, umożliwiają zmniejszenie momentu obrotowego i oporów tarcia. Płuczki inwersyjne przyczyniają się do zwiększenia prędkości wiercenia, przedłużają czas pracy świdra oraz zmniejszają siłę adhezji (przyczepności) przewodu wiertniczego do osadu filtracyjnego na ścianie otworu wiertniczego. Płuczki inwersyjne są stabilne w bardzo wysokich temperaturach i zapewniają doskonałą ochronę przed korozją. W artykule przedstawione zostały wstępne wyniki badań laboratoryjnych nad możliwością opracowania składu płuczki inwersyjnej na bazie olejów o zmniejszonej toksyczności i o zwiększonej odporności na działanie związków zarówno o charakterze kwaśnym, jak i zasadowym.
EN
Invert emulsion drilling mud is one of the types of fluids that may be used for drilling in almost any geological conditions. They are especially recommended for drilling through clay-shale rock formations and salt. Excellent lubricity allows for drilling directional and horizontal holes, they also allow to reduce friction and torque. Invert emulsion drilling muds help to increase the drilling speed, extend the life of the bit and reduce the adhesion strength between drill string and filter cake on the borehole wall. These muds are stable at very high temperatures and provide excellent protection against corrosion. This paper presents the initial results of laboratory tests on the development of invert emulsion drilling mud, based on oils with reduced toxicity and increased resistance to acidic and alkaline substances.
EN
Experimental data shows that presence of oil in refrigerants changes the heat transfer coefficient. Article presents the effect of oil on heat transfer coefficient on CO2 in pipes. New correlation depend on two values for assessment of the impact of oil on boiling heat transfer coefficient was present.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.