Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wystawa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Zintegrowany przekaz plastyczny sformułowany w obszarze różnych mediów, specyfika złożonego procesu twórczego stały się wyzwaniem dla kolejnego etapu poszukiwań związków dzieła plastycznego i przestrzeni architektonicznej. Badanie relacji hybrydycznego przekazu artystycznego z przestrzenią jego ekspozycji w ramach wystawy pt. „Zapis Przestrzeni. Metamorfozy Śladu” ujawniło nowe poziomy interpretacyjne. Realizacja wystawiennicza oparta została na fundamentalnym traktowaniu kontekstu, w jakim zapis plastyczny funkcjonuje, a idea wykorzystania pierwszoplanowej roli relacji obiektu plastycznego i otoczenia w aranżacji wystawienniczej została pogłębiona na płaszczyźnie konceptualnej i symbolicznej, zmieniając semantykę przestrzeni. Przekaz artystyczny oparty na idei poszukiwania relacji w malarstwie i w naturze, osadzony w kontekście wystawienniczym, służyć ma kreowaniu związków formalnych, znaczeniowych i symbolicznych wynikających z interakcji dzieła plastycznego i jego otoczenia.
EN
The integrated artistic message formulated in the field of various media and the specificity of the complex creative process have become a challenge for the next stage of searching for relations between the artwork and architectural space. The study of the relationship of the hybrid artistic message with the space of its exhibition as part of the exhibition entitled “Record of space. Metamorphoses of trace” revealed new levels of interpretation. The exhibition project was based on the fundamental treatment of the context in which the artistic record functions, and the idea of using the primary role of the relationship between the artistic object and the environment in the exhibition arrangement was deepened on the semantic and symbolic levels, changing the semantics of the space. An artistic message based on the idea of searching for the relationship of a trace in painting and in nature, set in an exhibition context, is to serve the purpose of creating formal, conceptual and symbolic relationships resulting from the interaction between the artwork and the place of its exhibition.
2
Content available „Szklane życiorysy”
PL
Muzeum Narodowe we Wrocławiu po raz kolejny zorganizowało wystawę dotyczącą polskiego wzornictwa szkła po 1945 r. Po monograficznych ekspozycjach poświęconych Zbigniewowi Horbowemu, Jerzemu Słuczan-Orkuszowi i małżeństwu Eryce i Janowi Drostom, tym razem bohaterkami są panie – projektantki szkła.
EN
The subject of the review is the monographic exhibition entitled “Tomasz Mańkowski. Architecture is the most important thing”, which has been presented at the Museum of Architecture in Wrocław since June and is on up to October 2022. Tomasz Mańkowski (1926–2012), the main hero of the exhibition, was an architect, professor and lecturer at the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology. His professional activity, covering a period of over fifty years, focused on the issues of geometry and form, whereas in the structural and functional layer on prefabrication and housing. The exhibition presents the artist’s profile and his most important achievements, which were the result of independent or team work (including competition concepts from the period of the Gomułka Thaw, the Student Village of the Cracow University of Technology, a General Housing Program for Iraq, the Polish College in Przegorzały, the Village Children’s Hospital in Rajsko near Oświęcim, Radio Kraków). Tomasz Mańkowski’s architecture was presented against a broad background of social, political, and cultural events. The exhibition is distinguished not only by an interesting program concept which significantly contributes to the current state of knowledge about post-war architecture and urban planning, but also by an elegant arrangement.
PL
Przedmiotem recenzji jest wystawa monograficzna zatytułowana „Tomasz Mańkowski. Architektura jest najważniejsza”, prezentowana od czerwca do października 2022 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Tomasz Mańkowski (1926–2012), główny bohater ekspozycji, był architektem, profesorem i wieloletnim wykładowcą Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Jego działalność zawodowa, obejmująca okres ponad pięćdziesięciu lat, skupiała się na zagadnieniach geometrii, formy, a w warstwie konstrukcyjno-funkcjonalnej – prefabrykacji i mieszkalnictwie. Na wystawie przedstawiono sylwetkę twórcy oraz jego najważniejsze dokonania, będące efektem pracy samodzielnej lub zespołowej (m.in.: koncepcje konkursowe z okresu odwilży gomułkowskiej, Miasteczko Studenckie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, modelowy program mieszkalnictwa dla Iraku, Kolegium Polonijne w Przegorzałach, Wioskę Dziecięcą w Rajsku koło Oświęcimia, Radio Kraków). Architekturę Tomasza Mańkowskiego przedstawiono na szerokim tle społeczno-polityczno-kulturowym. Wystawę wyróżnia nie tylko interesująca koncepcja programowa, wnosząca istotny wkład w dotychczasowy stan wiedzy na temat architektury i urbanistyki powojennej, ale również elegancka aranżacja.
PL
Artykuł prezentuje podstawowe problemy związane z przesyłem energii elektrycznej prądem stałym z końca XIX w. Zawiera też informacje na temat początków techniki prądu trójfazowego, która pozwoliła na organizację pionierskiego przesyłu energii elektrycznej na 175 km z Lauffen do Frankfurtu nad Menem na Międzynarodową Wystawę Elektrotechniczną w 1891 r., co symbolicznie otwiera epokę prądu trójfazowego w technice przesyłowej, która trwa do teraz.
EN
This article presents the basic problems of the transmission of electricity by direct current at the end of the 19th century. It also provides important facts on the beginnings of three-phase current technology, which made it possible to organise the pioneering 175 km transmission of electricity from Lauffen to Frankfurt am Main for the International Electrotechnical Exhibition of 1891, symbolically opening the era of three-phase current in transmission technology, which continues to this day.
PL
W artykule zostały omówione wyniki i metodyka pracy w projekcie naukowo-badawczym, który był realizowany przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów w Gliwicach w ramach współpracy między uczelnią a otoczeniem gospodarczym. Celem zadania badawczego były wielowątkowe prace badawczo-projektowe w zakresie możliwości prezentacyjnych, wystawienniczych oraz edukacyjnych związanych z ideą segregacji oraz wiedzą dotyczącą recyklingu i zarządzania odpadami wykorzystywaną przez Partnera projektu. W wyniku prowadzonych badań określono wytyczne realizacyjne oraz formę modeli referencyjnych dla badanych przestrzeni i obszarów problemowych.
EN
The article discusses the results and methodology of work in a science and research project, which was implemented by the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology in Gliwice and Waste Management Company Ltd. in Gliwice as part of cooperation between the university and the economic environment. The aim of the research task was multi-threaded scientific and design work in terms of presentation, exhibition and educational opportunities related to the idea of segregation as well as knowledge of recycling and waste management used by the project Partner. As a result of conducted research, project implementation guidelines and the form of reference models for the studied fields and problem areas were defined.
PL
W artykule zostały omówione metody pracy oraz rezultaty badań, które stanowiły podstawę realizacji całościowej koncepcji wystawienniczej dotyczącej wybranych zagadnień z obszaru historii muzyki na Śląsku. Celem pracy jest przedstawienie rozwiązania projektowego wystawy pt.: Historia muzyki - kontekst śląski oraz wskazanie przestrzeni interpretacji w ramach związków architektury z muzyką. W wyniku prowadzonych prac został zrealizowany projekt wystawy, która ma charakter edukacyjny i równocześnie wymiar artystyczny.
EN
The article discusses the methods of work and the results of research, which formed the basis for the implementation of a comprehensive exhibition concept concerning selected issues in the area of the history of music in Silesia. The aim of the study is to present the design solution of the exhibition entitled: The History of Music - the Silesian context, as well as to indicate the space of interpretation within the relationship between architecture and music. As a result of the conducted scientific work, the project of an exhibition was implemented, which has an educational character and at the same time an artistic dimension.
EN
In this paper, an analysis of the impact of interactive technologies on stimulating learning experiences in a museum is presented. For research purposes, the Family Home of John Paul II Museum in Wadowice was chosen as a case study. The exhibition of the Museum in Wadowice uses a multi-method style of narration with its visitors. The museum utilizes the traditional method of exhibiting artifacts however, due to the demands of the contemporary visitor who is accustomed to life in a world of moving images, interactivity and mobile media, the exhibit proposes an enriched form of communication.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ interaktywnych technologii multimedialnych na ludzkie procesy poznawcze w muzeum. Jako przykład autorzy wybrali Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. Ekspozycja opisanego muzeum używa do komunikowania z odbiorcą narracji polimetodycznej. Muzeum wykorzystuje tradycyjną metodę ekspozycji pamiątek. Jednakże ze względu na zapotrzebowanie odbiorcy żyjącego w epoce ruchomych obrazów, interaktywności i mobilności mediów proponuje się w eskpozycji ubogacenie przekazu.
EN
In the IT age of the 21st century, in the post-industrial society, systemic changes are taking place, including transformation forces, new tasks and needs. The first need in museology was to increase the number of branches in the regions (regional museums). Such a progress has already taken place. About 75% increase in museum facilities has been noted. During 1990-2004, there were 37 historical, 28 regional, 11 ethnographic, 9 natural, 8 techniques, 6fine arts museums. A small regress was recorded in archaeological and biographical museology. The second stage seems to be a qualitative progression, segmentally adapted to the current needs of potential visitors. Scientific and statistical publications are not optimistic. This concerns mainly young peopleand students of high schools, and secondary and vocational schools of all majors and specialties. The objective of my research is to arouse interest children and teenagers in museum messages as a means of studying history and cultural heritage. The Bobolice Regional Museum is a good example of this activity, perhaps because its founder, an active creator, animator and authority, is a retired teacher of geography and mathematics - currently the curator and manager - Bronislaw Malinowski.
12
Content available remote Sztuka przemawia. Wernisaż wystawy CERARE
13
Content available remote Szkło artystyczne – klasyka polskiego wzornictwa
14
Content available remote Szklany świat przy Lipowej 3
16
Content available remote Polak artysta ceramik w Bolesławcu
17
Content available remote Papier i szkło w Galerii Lipowa 3
18
Content available remote Element baśniowy i duma narodowa
PL
10 kwietnia br. w Galerii Bibio-art w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej odbył się wernisaż wystawy „Papier łączy”, którą można było oglądać w tym miejscu do 23 kwietnia. Autorkami oryginalnych prac z papieru były Svitlana Khadzhynowa i Agnieszka Andruszkiewicz.
PL
Podstawą artykułu jest wystąpienie Kamila Karskiego i Tomasza Owoca, które zaprezentowano podczas konferencji "Historyczne ruiny - ochrona, użytkowanie, zarządzanie", w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Prezentowany artykuł koncentruje się na przedstawieniu założeń scenariusza planowanego upamiętnienia KL Płaszow w ramach Muzeum - Miejsca Pamięci. Tekst przedstawia proces kształtowania ruin, zapominania o nich, ale także odkrywania i sposób wykorzystania materialnych śladów przeszłości do edukacji i budowania świadomości historycznego znaczenia terenu po niemieckim obozie koncentracyjnym.
EN
The basis for the presented article is a speech by Kamil Karski and Tomasz Owoc, which was presented during the conference „Historical Ruins - Protection, Use, Management”, between April 16-17, 2018 in Łazienki Królewskie in Warsaw. The presented article focuses on presenting the assumptions of the scenario of the planned commemoration of KL Plaszow as part of the designed Museum - Memorial Site. Text presents, the process of shaping the ruin, forgetting it, but also exploring and how the material traces of the past will be used to educate and build awareness of the historical importance of the area after the German concentration camp is presented.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.