Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono ocenę wybranych parametrów jakości energetycznej budynków wykonanych w nowoczesnej technologii szkieletu drewnianego. Uzyskane wyniki pozwoliły zweryfikować rzeczywisty standard ochrony cieplnej analizowanych budynków oraz odnieść się do obiegowych opinii o systemie drewnianego budownictwa szkieletowego.
EN
The article presents rating of chosen parametres of thermal quality of buildings constructed with the modern wooden frame technology. The obtained results led to the verification of the actual standard of thermal protection of the analyzed buidings, as well as to the reference to the popular opinions about the system of wooden frame construction.
2
Content available remote Efektywność kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
PL
W artykule przedstawiono zakres modernizacji dziesięciu budynków publicznych położonych w województwie podlaskim w związku z ich kompleksową termomodernizacją, która planowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Analizowano możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenia emisji CO2. Zaprezentowano również koszty i efektywność ekonomiczną inwestycji.
EN
The article presents the range of modernization of ten public buildings located in the Podlasie voivodship in connection with their comprehensive thermo-modernization, which is planned under the Regional Operational Program. The possibilities of improving the energy efficiency of buildings and reducing CO2 emissions were analyzed. Costs and economic efficiency of investments were also presented.
EN
This paper attempts to determine the influence of various climate conditions on energy consumption for heating and cooling of residential buildings. Ecological and economic aspects were also analysed. A single-family building erected in energy quality variants was considered. Its energy performance as well as heating and cooling costs in two locations in Poland were examined. The impact of predicted climate changes on energy consumption and costs related to these changes were also analyzed. It was found that climate conditions and their predicted changes have a significant impact on energy consumption for heating and cooling of buildings, and consequently on the costs associated with maintaining adequate indoor air quality.
PL
Zbadano zapotrzebowanie na energię użytkową QH,nd (funkcja Y) jednorodzinnego budynku mieszkalnego w warunkach klimatycznych Białegostoku w zależności od współczynnika przenikania ciepła wybranych przegród: ścian zewnętrznych U1 (czynnik X1), stropodachu U2 (czynnik X2), okien i drzwi balkonowych U3 (czynnik X3), okien połaciowych U4 (czynnik X4) oraz drzwi zewnętrznych U5 (czynnik X5). Współczynniki przenikania ciepła tych przegród zostały przyjęte na trzech poziomach odpowiadających maksymalnym dopuszczalnym wartościom, zatwierdzonym w Warunkach Technicznych na okresy od lat 2014; 2017; 2021. Na podstawie wyników eksperymentu obliczeniowego opracowano deterministyczny model matematyczny tej zależności oraz oceniono charakter i stopień wpływu czynników na funkcję Y.
EN
The dependence of the demand for usable energy QH,nd (Y function) of a single-family residential building in the climatic conditions of Bialystok on the thermal transmittance coefficient of selected partitions was determined. Thermal transmittance coefficients of these partitions: external walls U1 (factor X1), roof U2 (factor X2), windows and balcony doors U3 (factor X3), roof windows U4 (factor X4) and external door U5 (factor X5) were adopted at three levels corresponding to the maximum required values, approved in the Technical Conditions for periods from 2014; 2017 and 2021. Based on the results of the computational experiment, a deterministic mathematical model was developed and the effects of the analyzed factors on the Y function were estimated.
PL
W artykule przedstawiono analizę wybranych mostków cieplnych w wielorodzinnych budynkach wielkopłytowych OWT. Oszacowano ich wpływ na wielkość strat ciepła przed i po dociepleniu.
EN
In the article, the analysis of selected thermal bridges in residential OWT buildings, have been presented. Their impact on heat loss before and after retrofitting was calculated.
PL
W artykule opisano zaplanowane na podstawie audytów energetycznych inwestycje termomodernizacyjne przeprowadzone w grupie budynków użyteczności publicznej położonych w gminie Zbójna (woj. podlaskie). Opisano osiągnięte w kolejnych sezonach ogrzewczych efekty inwestycji poprawiających charakterystyki energetyczne budynków i porównano je z efektami obliczeniowymi wyznaczonymi w audytach energetycznych na etapie planowania inwestycji.
EN
The article describes modernization investments carried out in the group of public buildings situated in the Gmina Zbójna (Podlaskie Voivodeship) which were scheduled according to energy audits. The actual results of investments improving energy performance of buildings in six heating seasons in relation to results expected in energy audits are presented.
PL
W rozważaniach przyjęto ogrzewanie budynków z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz z wykorzystaniem energii elektrycznej. Wykonano analizę wpływu parametrów makro i mikroekonomicznych, takich jak stopa dyskonta, wysokość podatku VAT, a także jednostkowych cen energii cieplnej i kosztu izolacji termicznej na wartość optymalnej grubości warstwy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków przy różnych źródłach ogrzewania.
EN
In the consideration heat distribution network and the electric energy using for heating was adopted. Authors performed analysis of parameters macro- and microeconomic, such as rate of discount, the growth rate of the cost of the heating above the inflation rate, the tax VAT, and also individual prices of the heat energy and the cost of the thermal insulation on the optimum thermal insulation thickness of external walls in buildings for different energy sources.
PL
W referacie przedstawiono wybrane aspekty projektowania i wznoszenia budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię w województwie podlaskim na tle aktualnych wymagań ochrony cieplnej w Polsce. Przedstawiono uwarunkowania klimatyczne oraz inne czynniki, wpływające na energochłonność budynków obejmujące zarówno rozwiązania architektoniczne, materiałowe, jak i instalacyjne. Dla zaprojektowanych i rzeczywiście eksploatowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych w północno-wschodniej Polsce, wyznaczono charakterystyki energetyczne i zbadano wpływ poszczególnych rozwiązań na bilans cieplny. Przeanalizowano zmiany wskaźników energetycznych przedmiotowych budynków przy usytuowaniu ich w różnych strefach klimatycznych Polski oraz wpływ ostrości klimatu na zużycie energii cieplnej podczas ich eksploatacji oceniając sytuację województwa podlaskiego na tle innych regionów Polski. Oszacowano wysokość nakładów inwestycyjnych związanych z zastosowanymi w budynkach rozwiązaniami poprawiającymi ich jakość energetyczną ponad minimalne wymagania techniczne i możliwe do osiągnięcia oszczędności finansowe w fazie eksploatacji budynków. Oceniono efektywność ekonomiczną podwyższania standardu energetycznego budynków mieszkalnych jednorodzinnych wzniesionych w województwie podlaskim względem budynków typowych, zaprojektowanych według aktualnie obowiązujących wymagań ochrony cieplnej. Dyskusji poddano również możliwości ograniczania emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery związanego z polepszaniem standardu energetycznego budynków mieszkalnych jednorodzinnych w świetle wybranych krajowych uregulowań dotyczących jej ograniczenia.
EN
In the paper are presented selected problems of design, construction and use of low energy housing situated in Podlaskie region in relation to current requirements and minimum performance for new buildings in Poland. The climatic conditions and other factors affecting the energy demand of the building including architectural and materials solutions as well as installation are listed. Author expressed the energy performance of two detached houses located in north-east Poland and examined the influence of individual solutions on the heat balance. The effect of the location of buildings in five climatic zones in Poland on energy indicators and the influence of climatic conditions on the energy use and consumption were analysed. The investment costs result from applied in buildings solutions improving their energy quality above of minimum current requirements and financial savings of exploitation energy are calculated. There is presented economic efficiency of increasing of the energy standard of one-family detached houses in Podlasie voivodship in relation to typical buildings, designed according to current requirements. Additionally the study shows possibilities of reducing the emissions of harmful gases and dust into the atmosphere of related to improving of the energy standard of detached houses refer to chosen current legal status in Poland conducive to reducing emissions.
11
Content available remote Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych
PL
W artykule opisano zaplanowaną wg audytu oraz wykonaną zgodnie z tym dokumentem termomodernizację zespołu budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach w woj. podlaskim. Pokazano efekty energetyczne i ekologiczne inwestycji wyznaczone na podstawie pomiaru energii i paliwa zużytego na potrzeby ogrzewania przedmiotowego obiektu w pięciu kolejnych sezonach ogrzewczych.
EN
The article describes scheduled according to audit and carried out in accordance with this document thermomodernization of the complex of buildings of Elementary School and Gymnasium in Rutki in Podlaskie Voivodship. The energy and environmental effects of investments calculated on the basis of the measurement of energy and fuel consumed for heating of the object in five consecutive heating seasons are presented.
PL
W pracy zaprezentowano analizę wskaźników energetycznych obliczanych w świadectwach energetycznych różnych budynków oraz przydatność przyjętych wskaźników do oceny jakości termicznej budynków.
EN
The energy indexes evaluated based on energy certificates of different kinds of buildings were analysed. The usefulness of indicators used in energy certificates for assessment of the thermal standard of buildings was estimated.
PL
Artykuł opisuje przebieg modernizacji budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Przedstawiono proces optymalizacji ocieplenia przegród oraz zakresu prac termomodernizacyjnych dotyczących bryły budynku. Przeprowadzone analizy pozwoliły wskazać najkorzystniejszy z punktu widzenia użytkownika wariant termomodernizacji oraz oszacować niezbędne koszty i planowane oszczędności. Artykuł dotyczy części budowlanej termomodernizacji, relacja z prac instalacyjnych będzie tematem odrębnych publikacji.
EN
In this paper the modernization of the building of the Faculty of Civil Engineering and Environmental Engineering, Bialystok University of Technology is described. The main objective of the planned investments is to reduce the utility costs of the object. The goal was ex-pected to achieve through a significant reduction in the demand for heat and thermal power blocks of the building while using renewable energy sources. For a comprehensive approach to the thermal insulation provides interference not only in quality but also in building ISED thermal systems for the production of heat and energy management for heating and ventilation. This article describes the optimization process of warming and the divisions scope of thermomodernization on a solid building. Performed analysis allowed to indicate the best from the point of view of the user option, the thermal insulation and estimate the necessary costs and projected savings. Article is about a part of the refurbishment of the building, since the detailed report from the installation work will be the subject of a separate publication.
PL
Artykuł otwiera cykl opisujący proces termomodernizacji budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB z naciskiem na modernizację jego bryły. Publikacja przedstawia poszczególne etapy inwestycji, począwszy od oceny stanu istniejącego poprzedzającego planowanie zakresu ulepszeń, poprzez ich realizację, po ocenę uzyskanych efektów termomodernizacji. W pierwszej części przedstawiono charakterystykę techniczno-użytkową analizowanego obiektu, parametry cieplne obudowy oraz jego charakterystykę energetyczną wyrażoną zapotrzebowaniem na energię i moc cieplną.
EN
This article starts a three-part series describing the process of the thermomodernization of the building of the Faculty of Civil and Environmental Engineering with emphasis on the modernization of building elements. The intention of the authors of this series of publications is to provide individual investment stages, starting from the evaluation of the existing prior to planning a range of improvements, through their implementation, after evaluation of the obtained results the thermomodernization. The first part shows the technical condition of building, thermal parameters, energy characteristics, energy use for space heating and power consumption. Comprehensive analysis of the actual building’s condition provides a starting point to develop the optimal scope of work and subsequent evaluation of the obtained results.
EN
The logistics controlling forces the change of the current organization’s rules of operation concentrating not on conforming to the procedures but on the actions focusing on achieving results. One of the instruments that serve this purpose consists of the organizational rules and the organizational chart of a given business entity. The organizational rules with the organizational chart allow for the delegation of powers, free communication within the organization as well as determine the level of costs related to personnel management and induce a range of changes within the organization.
PL
W artykule przedstawiono rzeczywistą sytuację rozliczania kosztów ogrzewania w budynku mieszkalnym z lokalami usługowymi. Przeprowadzono analizę wpływu niedotrzymywania projektowanej temperatury wewnętrznej w jednym z lokali użytkowych na zużycie ciepła w lokalu sąsiadującym oraz analizę nieprawidłowości rozliczania kosztów ogrzewania w tym konkretnym przypadku.
EN
In this paper is presented the real situation of heating costs settlement in multi-apartment building with commercial premises. The effect of decreasing of the indoor air temperature in one of service premises on the heat consumption in premises neighbouring are carried out as well as the analysis of the irregularities of heating costs settlement in this specific case.
PL
W artykule przedstawiono redukcje CO₂ wynikające z obliczeń na podstawie wdrażanych wariantów audytów energetycznych w kilku budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie północno-wschodniej Polski. Wartości obliczeniowe porównano z redukcjami rzeczywistymi wynikającymi z eksploatacji przedmiotowych budynków po wykonaniu termomodernizacji. Uzyskane w większości obiektów efekty były większe od obliczeniowych (od 4,5 do niespełna 40%). W jednym przypadku do osiągnięcia efektu obliczeniowego zabrakło ok. 6%.
EN
The paper presents the reductions of carbon dioxide, resulting from calculations based on the implemented variants of energy audits, in several public buildings situated in North-Eastern Poland. The calculated values are compared with the actual reductions resulting from exploitation of the buildings. Obtained results in most objects were larger than the calculated ones (from 4.5% to less than 40%), in one case the effect was smaller of approximately 6%.
PL
W artykule przedstawiono wskaźniki energetyczne budynków poddanych termomodernizacji oraz możliwe do osiągnięcia efekty ekonomiczne. Wskazano rozwiązania techniczne pozwalające na znaczne obniżenie potrzeb cieplnych projektowanych obiektów.
EN
Energy indexes and economical results of thermomodernization of buildings are presented in this paper. Solutions and elements used in building for achieving low level of energy saving are specified.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.