Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 155

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy sterowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
SISTEMA jest: oddanym do powszechnego (międzynarodowego), nieodpłatnego użytku specjalistycznym kalkulatorem wspierającym wykonywanie obliczeń poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL), całkowicie zgodnym z zaleceniami aktualnej normy zharmonizowanej EN ISO 13849-1. Zatem dzięki działaniom instytucji - Instytutu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (IFA) - osoby projektujące systemy sterowania bezpieczeństwem maszyn uzyskały poważne narzędzie z jednej strony przyspieszające pracę, a z drugiej - znacząco zmniejszające popełnianie błędów projektowych. Jak pokazuje praktyka użytkowania SISTEMY, uniemożliwia ona w zasadzie powstanie niezgodności z normą EN ISO 13849-1, a znaczne przyspieszenie pracy zachęca do wypróbowywania różnych wariantów rozwiązań układów sterowania.
PL
Dziś świat oczekuje dostarczania w krótkim czasie coraz to nowszych, lepszych i bardziej wydajnych rozwiązań technicznych. Rozwój urządzeń nie może być jednak okupiony zwiększeniem ich energochłonności. Powinien podążać w kierunku „ECO", a także kompatybilności z dostępnymi już na rynku rozwiązaniami - szczególnie w zakresie dostępu, nadzoru i zarządzania pracą urządzeń przez Internet. Producenci prześcigają się zatem w konstruowaniu urządzeń, które będą spełniać powyższe cechy.
PL
W artykule opisano bezzałogowy system latający z możliwością lotu autonomicznego na podstawie wcześniej ustalonej trajektorii. W celu realizacji tego zagadnienia zbadano dwa odbiorniki GPS oraz barometryczny czujnik wysokości. Na ich podstawie stworzono system nawigacji. Trajektoria lotu była generowana za pomocą napisanego programu w Matlabie. Opracowany algorytm autonomicznego lotu działa na zasadzie minimalizacji kąta pomiędzy wektorem idealnym (zmierzającym od urządzenia do punktu celu) a rzeczywistym wektorem przemieszczenia.
EN
In the work is described an unmanned aerial system with the possibility of an autonomous flight on the basis of predetermined trajectory. To accomplish this aim, two GPS receivers and a barometric altitude sensor were tested. These sensors were used to create a navigation system. The flight trajectory was generated by the program created in Matlab. The developed autonomic flight algorithm works on the principle of minimizing the angle between the ideal vector (from the device to the target point) and the actual displacement vector.
EN
Nowadays almost every industry tries to improve their production efficiency by implementing automated production and intralogistics processes according to Industry 4.0 concept. One of many possibilities is to improve efficiency by implementing industrial mobile robots. This paper briefly describes issues related to design, deployment and operation of AGV (Automated Guided Vehicle) mobile robots type in industrial environment with particular emphasis on navigation methods. The advantages and disadvantages of most popular methods of local path planner algorithms have been described with most common ones briefly presented. In the next part the paper presents the performed simulation of example AGV system with simplified robot model. At the end conclusions from performed simulation are pointed out and the heading of future works in term of developing new kind of local path planning method that is able to optimize AGV energy consumption are described.
PL
W dzisiejszych czasach wiele zakładów przemysłowych dąży do zwiększania wydajności produkcyjnej poprzez wdrażanie zautomatyzowanych procesów produkcyjnych oraz intralogistycznych zgodnie z ideą Przemysłu 4.0. Jedną z wielu możliwości jest usprawnienie procesów poprzez zastosowanie przemysłowych robotów mobilnych. W artykule przedstawiono problematykę projektowania, wdrażania oraz funkcjonowania pojazdów typu AGV (z ang.: Automated Guided Vehicle) w środowisku przemysłowym ze szczególnym uwzględnieniem prototypowania metod nawigacji. W pracy opisano wady i zalety najpopularniejszych metod planowania ścieżki lokalnej dedykowanej dla przemysłowych robotów mobilnych. Na przykładzie systemu transportu logistycznego opartego na robotach AGV zaprezentowano środowisko symulacyjne VREP umożliwiające prototypowanie i testowanie algorytmów sterowania. Wyniki symulacji dynamicznej przeanalizowano w kontekście opracowywania nowej metody generowania ścieżki lokalnej robota opartej na zależnościach energetycznych.
PL
W artykule zidentyfikowano funkcje bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko związane z zagrożeniami oraz zaproponowano sposób doboru systemów sterowania do ich realizacji. Funkcje bezpieczeństwa realizują funkcje załączenia, wyłączenia, zatrzymania maszyny oraz zatrzymania awaryjnego maszyny. W świetle wymagań dotyczących funkcji bezpieczeństwa wyznacza się architekturę oraz wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa PLr poprzez systemy sterowania. Określenie wymagań jest pomocne przy wykonywaniu oceny ryzyka oraz przy opracowywaniu dokumentacji technicznej projektowanej maszyny górniczej.
EN
Safety functions minimizing the risk of hazards are identified and the method for selecting the control systems to realize these functions is suggested. Safety functions switch off and stop the machine as well as they stop the machine in the case of emergency. Structure and PLr safety level of the control system are determined in the light of safety functions requirements. Determination of requirements is helpful in risk assessment as well as during preparation of technical documentation of the designed machine.
PL
W artykule zdefiniowano funkcję bezpieczeństwa zatrzymania awaryjnego realizowaną przez system sterowania maszyny oraz określono wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa. Dokonano analizy parametrów elementów systemu sterowania w aspekcie niezawodności funkcji zatrzymania awaryjnego oraz wykazano, że funkcja ta powinna być realizowana przez redundantny system sterowania. Na podstawie wymagań dotyczących funkcji bezpieczeństwa zatrzymania awaryjnego wyznaczono architekturę systemu oraz poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL spełniany przez systemy sterowania.
EN
The emergency stop function executed by the machine control system is defined and safety level required to reduce the risk related to the hazards and to the use of the function itself is determined. Parameter selection for the control system is verified, and it is found that the function ought to be performed by redundant control system. Taking into account the requirements determined for the safety stop function, the architecture of the system is set as well as PL security level is met by the control systems.
7
Content available remote Środowiska programistyczne w tworzeniu systemów sterowania
PL
W artykule opisano komputerowe narzędzia używane podczas programowania sterowników przemysłowych, projektowania układów automatyki i konfiguracji składających się na nie urządzeń. Przedstawiono podstawowe atrybuty środowisk programistycznych oraz daleko poza nie wybiegające funkcjonalności oprogramowania do kompleksowej obsługi złożonych systemów sterowania. Na przykładach konkretnych aplikacji ukazano różnice pomiędzy rozwiązaniami dopasowanymi do obszaru zastosowań danego sprzętu.
PL
W artykule przedstawiono w zarysie budowę górniczych systemów eksploatacji pomp głębinowych z uwzględnieniem ich budowy oraz zastosowania [1, 2, 4]. Podkreślono znaczenie właściwego doboru głębinowych agregatów pompowych do często trudnych warunków eksploatacyjnych, jak również zwrócono uwagę na właściwą technicznie i energetycznie ich eksploatację [2]. Nakreślono rolę diagnostyki pracy głębinowych agregatów pompowych w zarządzaniu ich eksploatacją z uwzględnieniem najnowszych, patentowanych rozwiązań w tym zakresie [5, 6]. Pokazano w zarysie funkcjonowanie specjalistycznego systemu zarządzania i sterowania eksploatacją pomp [6, 7].
EN
The article presents an overview of the construction of the mining systems of the maintenance of submersible pumps, including their structure and application [2, 4]. The significance of the proper selection of submersible pump aggregates for often difficult mining conditions has been highlighted while attention has been paid to their adequate technical and energy maintenance [2]. The role of the diagnostics of the operation of submersible pump aggregates in the management of their maintenance has been outlined, including the latest patented solutions in this field [5, 6]. The functioning of a specialized system of the pumps management and maintenance has been presented in general terms [6, 7].
PL
Wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych systemów informacyjnych jest kolejnym etapem rozwoju ciepłownictwa. Dzięki obniżeniu nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji masowej telemetrii można budować repozytorium (hurtownie) danych pomiarowych o elementach systemów przesyłowych tj. sieci ciepłowniczej i węzłach cieplnych.
PL
W poprzednim artykule („Utrzymanie Ruchu", 2/2016), na podstawie normy PN-EN ISO 13849-1:2016-02, przedstawiono metodykę oceny ryzyka pozwalającą na wyznaczenie wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (ang. performance level - PL), który powinien być zapewniony przez związany z bezpieczeństwem element systemu sterowania maszyny. Sam poziom zapewnienia bezpieczeństwa nie stanowi wystarczającej podstawy do opracowania projektu systemu sterowania. Dopiero określenie kategorii układu sterowania i dodatkowych parametrów stanowi istotną wskazówkę projektową.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania maszyn wymaga zastosowania szeregu środków bezpieczeństwa w celu redukcji ryzyka wypadkowego podczas jej użytkowania. Znaczący udział w redukcji tego ryzyka mają środki bezpieczeństwa oparte na sterowaniu. Środki te w postaci związanych z bezpieczeństwem elementów systemów sterowania, zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2006/42/WE, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego. Dwuczęściowa norma PN-EN ISO 13849 zharmonizowana z dyrektywą proponuje metodykę postępowania pozwalającą na spełnienie tych wymagań.
PL
Intensywny rozwój technologii klimatyzacyjnych, różnorodność rozwiązań dostępnych na rynku, ale też wyśrubowanie wymagań po stronie inwestorów, sprawiają, że zarówno od projektantów, jak i wykonawców czy serwisantów systemów klimatyzacyjnych wymaga się dziś coraz więcej: szerszej wiedzy, dodatkowych umiejętności, specjalistycznego warsztatu narzędziowego, świetnego rozeznania uwarunkowań inwestycji. Jednocześnie ogromny wzrost możliwości operowania narzędziami informatycznymi w technice daje im dodatkowe atuty.
13
Content available remote Możliwości zastosowania sygnałów bioelektrycznych (EMG) w systemach sterowania
PL
W dobie rozwoju inżynierii biomedycznej, technologie mające dotychczas zastosowanie jedynie w diagnostyce klinicznej zyskują coraz większą popularność w dziedzinach niebezpośrednio związanych z medycyną. W artykule przedstawiono przykłady możliwego zastosowania sygnałów elektromiograficznych (EMG) w systemach sterowania.
EN
In times of rapid development of biomedical engineering, technologies previously used exclusively in clinical diagnostics are becoming increasingly popular and applicable in other fields, less related to medicine. The examples of successful applications of control systems based on electromyographic (EMG) biosignals, are introduced in the article.
14
Content available Wybrane zagadnienia formalizacji systemów srk
PL
W publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia opisu formalnego na przykładzie opisu funkcji sprzeczności. Zamieszczony przykład opisu formalnego został poprzedzony rozważaniami dotyczącymi opisów nieformalnych i półformalnych w ogólnym odniesieniu do procesu projektowania systemu srk i tworzenia dokumentacji systemu. Proces tworzenia poprawnych i pełnych opisów n-p-f staje się istotny z punktu widzenia warunków bezpieczeństwa. Opracowane dokumenty i formy opisu systemu srk stają się bazowymi dokumentami dowodu bezpieczeństwa. Metoda opisu formalnego sprzeczności dróg przebiegów odwołuje się do analizy właściwości obiektów uczestniczących w drogach przebiegów, tj. uwzględnia szczegółowo właściwości obiektów drogi jazdy, drogi ochronnej i obiektów ochronnych. Zaproponowany przykład metody formalizacji pozwala określić wystarczające warunki sprzeczności. Jednakże proponuje się zachować tablicę zależności z wykazanymi sprzecznościami dróg przebiegów jako podstawową formę klasycznego opisu półformalnego.
EN
The publication presents selected issues of formal description on the example of the function description contradictions. Included example on formal description was preceded by considerations relating to informal and semi-formal descriptions in relation to the overall system design process ATC and system documentation. The process of creating the correct and complete, informal, semi-formal, formal descriptions becomes important from the point of view of safety requirements. Background documents and forms of SRK description of the system are treated as the base documents of proof of safety. The method of formal description of contradiction routes refers to the analysis of properties of objects involved in routes, taking into account the detailed properties of objects route (drive path, overlap path and protective object). The proposed formalization of such methods allows you to specify sufficient conditions of contradictions. However, it is proposed to keep the interlocking board according to the disclosed contradiction routes as the basic form of the classical semi-formal description.
15
Content available remote Wybrane tendencje rozwojowe w hydraulice siłowej
PL
Coraz trudniej mówić o napędzie i sterowaniu czysto hydraulicznym. Mniej lub bardziej zaawansowane systemy sterowania oparte na rozwiązaniach informatycznych są teraźniejszością i przyszłością każdego rodzaju napędu, w tym hydraulicznego. Można zauważyć, że skoro zaawansowane systemy sterowania napędami hydraulicznymi są dostępne, to nie tylko można, ale wręcz należy z nich korzystać po to, aby wdrażane sterowania napędów można było jak najlepiej dopasować do potrzeb i przyzwyczajeń użytkownika.
16
Content available remote Symulacja procesów produkcyjnych – modułowe stanowiska dydaktyczne
PL
W artykule zostały przedstawione modułowe stanowiska dydaktyczne przeznaczone dla studentów uczelni technicznych, w szczególności z kierunków: automatyka, robotyka, mechatronika i elektrotechnika. Stanowiska, ze względu na realizowane zadania, zostały podzielone na dwie grupy: obiektowe oraz sieciowe. Celem artykułu jest pokazanie, jak specjalistyczne stanowiska dydaktyczne mogą podnieść poziom wiedzy z dziedziny automatyki i systemów sterowania przyszłych inżynierów, jak ważna jest przemysłowa automatyzacja w dzisiejszych czasach oraz jak mogą wyglądać profesjonalne stanowiska dydaktyczne będące standardem laboratoriów każdej uczelni wyższej pragnącej kształcić wysoce wyspecjalizowanych inżynierów automatyków.
EN
In the paper are described modular workstations for education purposes of technical universities, especially for students of the following subjects: automation control, robotics, mechatronics and electrical engineering. The workstations are split, according to task into two groups: the „process” workstations and the industrial network workstations. The main aim of the article is to show how specialized educational workstation can increase the level of engineers’ knowledge in such fields of science, like automation control and control systems. It also explains the importance of an industrial automation in present, fast developing world and how modern workstations should look like. In the article it is highlighted, that a university, which would likes to educate future-oriented control system engineers should possess such the educational workstations.
17
Content available remote Wykonanie i sterowanie układem stabilizacji obiektu na równi pochyłej
PL
Platforma ball and beam jest jednym z najbardziej popularnych fizycznych modeli laboratoryjnych przydatnych w nauczaniu inżynierii systemów sterowania. W artykule przedstawiono projekt, wykonanie i oprogramowanie platformy ball and beam. Opisano proces doboru i implementacji filtrów sygnałów pomiarowych oraz syntezę algorytmu sterowania.
EN
The ball and beam system is one of the most popular and important physical laboratory models for teaching control systems engineering. The paper presents the project, construction and programming of ball and beam platform. Moreover, the filtering of measurements signals and control algorithm were developed.
18
Content available remote Systemy sterowania adaptacyjnego w nowoczesnych obrabiarkach WEDM
PL
Przemysłowe zastosowanie wycinania elektroerozyjnego w kształtowaniu elementów części maszyn wymaga uzyskania zakładanych dokładności wymiarowo kształtowych i chropowatości powierzchni. Systemy sterowania adaptacyjnego nowoczesnych wycinarek elektroerozyjnych umożliwiają zmianę strategii obróbkowych w celu zapewniania pożądanych efektów obróbki. W artykule przedstawiono analizę wpływu wybranych strategii obróbkowych, na jakość wytwarzanych elementów.
EN
Using wire electrical discharge machining in the develop-ment of machine components requires the achievement of the precision dimensional shapes and surface roughness. Adaptive control systems of modern wire EDM machines allows to change machining strategies in order to provide the desired effects processing. The article presents an analysis of the impact of selected machining strategies on the quality of manufactured parts.
PL
W artykule zostały przedstawione systemy automatyzaji kompleksów ścianowych, stosowanych w polskich kopalniach węgla kamiennego. Na przykładzie kopalni Bogdanka, omówiono możliwości sterowania i monitoringu pracy poszczególnych urządzeń kompleksu ścianowego, których wdrożenie do technologii pozwala na obniżenie awaryjności maszyn oraz optymalizację efektywności pracy całego kompleksu, co pozytywnie wpływa na uzyskiwaną wydajność oraz bezpieczeństwo pracy. Nakreślono proces przekazywania informacji pomiędzy urzędzikami sterującymi i wizualizacyjnymi, a panelem odbiorczym w postaci centrum sterowania. Scharakteryzowano nowoczesne systemy sterowania wybranych firm, ze wskazaniem pełnionych przez nie funkcji w procesie sterowania kompleksem ścianowym. Na podstawie przeprowadzonych polowych badań, dokonano analizy wpływu zdarzeń losowych w postaci obwałów, zawałów oraz awarii technicznych na proces eksploatacji. Wskazano możliwość optymalizacji czasu efektywnego urabiania, poprzez prognozowanie możliwości wystąpienia obwałów lub zawałów skał stropowych, w oparciu o monitorowanie parametrów pracy kompleksu ścianowego. W oparciu o zaproponowany kierunek optymalizacji, dokonano liczbowego przedstawienia korzyści, wynikających z zmniejszenia czasu przestoju ściany na wskutek zaistnienia awarii.
EN
Longwall automatic systems which are applied in Polish coal mines are presented in the article. The possibility of controlling and work monitoring of individual longwall equipment was discussed with an example of The Bogdanka underground mine. The implementation of describe technology allows to reduce machine failure and optimization of the efficiency of the entire complex. This positively affects on the work safety and work efficiency. Moreover information transmission between control, visualization devices and the receiver panel which is describe as the control center was also presented. In the article, authors selected and characterized a few of the newest control systems from various companies. System’s functions in the control of longwall process were also indicated. On the basis of field tests, authors analyzed the impact of random events in form of roof fall and cover caving on technical failures in the exploitation process. The time optimization throughout forecasting of the possibility of roof fall and cover caving according to parameters which are monitored during the longwall process were also included in the article. According to the optimization directions, authors made a numerical presentation of benefits which result from the wall downtime reducing during the failure.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
1361--1366, CD
PL
W pracy przeprowadzono analizę procesu dyskretyzacji sygnału ciągłego. Następnie, twierdzenie Shannona o próbkowaniu i analiza niektórych błędów dyskretyzacji zostały przyjęte jako podstawa przedstawionej metody wyboru wartości okresu próbkowania (częstotliwości interwencji) w syntezie quasi-ciągłych układów sterowania w transporcie. Analiza wartości błędów dyskretyzacji została przeprowadzona w dziedzinie częstotliwości dla wybranych sygnałów testowych.
EN
In this paper there has been taken up the investigation of the continuous signal’s conversion.Then, the sampling theorem and analysis some of discretization errors have been assumed to be basis of the suggested method sampling time’s evaluation during synthesis of a quasi-continuous control systems in transportation. These analysis of value of the errors has been carried out in a frequency-domain for selected signals.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.