Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomieszczenia biurowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Od jakości powietrza wewnętrznego - jego składu gazowego, zawartości pyłów oraz czystości mikrobiologicznej - zależy zdrowie i samopoczucie ludzi. W budynkach spędzamy ponad 80% czasu, a wiele z nich nie ma optymalnego dla naszego zdrowia mikroklimatu. Wyniki badań od lat wskazywały na znaczne przekroczenia zalecanych poziomów dwutlenku węgla, uniwersalnego wskaźnika jakości powietrza wewnętrznego. Pandemia spowodowała, że zaczęliśmy się temu problemowi baczniej przyglądać. Czy można skutecznie zapobiegać zagrożeniu zakażeniem w budynkach biurowych z wentylacją grawitacyjną - analizujemy na przykładzie siedziby naszej redakcji.
PL
Projektowanie akustyczne pomieszczeń biurowych open space polega na takim uwzględnieniu w pomieszczeniu różnych wyrobów dźwiękochłonnych, aby uzyskać wymagane przepisami warunki akustyczne. W artykule projektowanie podzielono na dwa etapy. Etap pierwszy, wymagany przez przepisy polskie, to uzyskanie w pomieszczeniu wymaganej chłonności akustycznej. Natomiast etap drugi polega na takiej aranżacji akustycznej pomieszczenia i stanowisk pracy, aby uzyskać w nim wymagane warunki propagacji (a właściwie separacji) dźwięków mowy między stanowiskami pracy. Zewzględu na objętość, artykuł podzielono na dwie części. W części pierwszej opisano pierwszy etap projektowania (podano metodę obliczeniową wg PN-B-02151-4:2015 i przykład). W części drugiej, w następnym artykule, opisany zostanie etap drugi projektowania wraz z podaniem przykładu (z wykorzystaniem programu ODEON).
EN
The acoustic design of the open plan office consists in taking into account various sound-absorbing products in the room to achieve the required acoustic conditions. In the article design is divided into two stages. The first stage, obligatory by Polish regulations, is to obtain the room's required sound absorption. The second stage consists in such an acoustic arrangement of the room and workstations to obtain the required conditions for the propagation (or actually separation) of speech sounds between workstations. Due to the volume, the article has been divided into two parts. The first part (this one) describes the first design stage (the calculation method according to PN-B-02151-4:2015 standard and example are given). In the second part, in the next article, the second design stage (using the ODEON software) will be described.
PL
W budownictwie użytkowym, zwłaszcza przeznaczonym do pomieszczeń biurowych typu open space, często spotyka się różne problemy związane z utrzymaniem odpowiednich parametrów komfortu. Jednym z nich może być odpowiedni bilans wilgoci, który zmienia się podczas eksploatacji powierzchni biurowych.
EN
For many years formaldehyde has been known as a major eye irritant in indoor environment. It is not only one of the most common indoor air contaminants, but also the most common aldehyde detected in office and residential indoor air. Its concentration in office spaces at the Lublin University of Technology, Poland, was measured. It appeared that formaldehyde was detected in all the samples collected and its concentration ranged from 14.4 to 56žg/m3. Concentration of this gas in rooms with carpeting was lower than in those with wood-based panels. Higher aldehyde concentration was found in the rooms painted a few months before the experiment.
PL
Czynnikami biologicznymi, na jakie może być narażony pracownik w pomieszczeniu biurowym, są bakterie, grzyby oraz wytwarzane przez nie struktury i substancje. W artykule zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób narażonych na ich działanie. Mogą one wywoływać choroby alergiczne oraz infekcje dróg oddechowych.
EN
Biological contamination of indoor air in office buildings includes bacteria and their spores, fungi, fungal spores and metabolic products from the microorganisms. Indoor biological contaminants can be responsible for a variety of adverse health effects. Physical symptoms related to biological contamination include allergy, hypersensitivity, and infectious diseases.
6
Content available remote Ekrany akustyczne w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych
PL
Ekran akustyczny to specjalny element pochłaniający dźwięki, służący do ekranowania hałasu w pomieszczeniu, tj. do osłaniania pozostałych jego części przed niepożądanymi hałasami (rys. 1) emitowanymi przez jedno lub kilka źródeł znajdujących się w tymże pomieszczeniu.
PL
Chemiczne zanieczyszczenia powietrza mają istotny wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach pracy biurowej. W artykule omówiono wyniki badań i oceny narażenia na lotne związki organiczne w 50 pomieszczeniach budynków biurowych. Przeprowadzone badania identyfikacyjne wykazały obecność wieloskładnikowych mieszanin związków chemicznych. Związki te występowały w stężeniach, które mogą mieć wpływ na występowanie syndromu chorego budynku SBS u pracowników, szczególnie w budynkach nie klimatyzowanych. Ze względu na brak w przepisach krajowych kryteriów umożliwiających ocenę czystości powietrza i oceny narażenia na substancje chemiczne w pomieszczeniach pracy biurowej, zaproponowano stosowanie jako wartości dopuszczalnej - stężenie TVOCs - 200 mg/m3. Przeprowadzone badania wykazały przekroczenie tej wartości w 58% badanych pomieszczeń w budynkach z systemem wentylacji naturalnej oraz w 45% badanych pomieszczeń w budynkach klimatyzowanych.
EN
Assessment of exposure to volatile organic compounds (VOCs) in office buildings was the aim of this study. Identification and determination of VOCs in the working environment were carried out in 50 offices, twice over the period of a year. A multicomponent mixture of chemical compounds was detected in the indoor air of the investigated offices. Because of the absence of health-based indoor air quality standards for the office working environment, either in Poland or in other countries, VOC exposure assessment was carried out in according with the limit value for total volatile organic compounds – 200 μg/m3 – recommended by Molhave. The experimental results showed that VOC concentrations in 58% of offices with natural ventilation systems, and 45% with air conditioning, exceeded the recommended level.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stężeń pyłów przeprowadzonych na stanowisku pracy w pomieszczeniu produkcyjnym, w którym stosowano szlifowanie na sucho oraz na stanowisku pracy w pomieszczeniu biurowym zlokalizowanym w pobliżu pomieszczenia produkcyjnego. Zaprezentowano rezultaty pomiarów stężeń pyłów z zastosowaniem metody filtracyjno-wagowej, a także z użyciem przyrządów pomiarowych o krótkim czasie pobierania próbek (DUST TRAK, GRIMM, P-TRAK).
EN
This paper presents results of investigations of dust concentrations at a workplace in an industrial room, in which a dry grinding process took place and at a workplace in an office located close to an industrial room. Results of measurements of dust concentrations using a filtration-gravimetric method and using equipment with a short time of sampling (DUST TRAK, GRIMM, P-TRAK) are shown.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące problemów jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych. Omówiono założenia i program realizacji w CIOP projektu celowego zamawianego, ukierunkowanego na poprawę warunków pracy w pomieszczeniach biurowych.
EN
This paper presents problems connected with the quality to the working environment in offices. The principles and programme of a research project realised in CIOP are discussed. Its aim is to improve working conditions in offices.
PL
W opracowaniu przedstawiono wpływ czynników związanych z eksploatacją sieci komputerowych na kształtowanie elektroklimatu w pomieszczeniu biurowym. Opisano związek między zjawiskami elektrycznymi towarzyszącymi pracy nowoczesnych elektronicznych urządzeń biurowych a mikroklimatem. W oparciu o wyniki pomiarów parametrów pól elektromagnetycznych, przeprowadzonych w zbadanym obiekcie, oceniono ich wpływ na warunki pracy zatrudnionego tam personelu oraz podano zalecenia mające na celu poprawę warunków klimatycznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.