Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intelligent network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available remote LPWAN - inteligentne sieci niskoenergetyczne
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania niskoenergetycznych sieci komunikacyjnych do zarządzania inteligentnym budynkiem i miastem. Omówiono wykorzystanie bezprzewodowej komunikacji niskoenergetycznej do zdalnego monitorowania zużycia mediów. Przedstawiono propozycję sieci komunikacyjnych wspomagających inteligentne magazynowanie energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych oraz inteligentne zarządzanie rozdziałem tej energii do odbiorców w kontekście coraz powszechniejszej elektromobilności.
EN
Possibilities of using low-energy communication networks to manage intelligent building and city were presented. The use of low-energy wireless communication for remote monitoring of media consumption was discussed. A proposal of communication networks supporting intelligent storage of energy obtained from renewable sources and intelligent management of distribution of this energy to consumers in the context of increasingly common electromobility was presented.
3
Content available remote Design of a decentralised intelligent network for five wet pit pumping stations
EN
This paper presents a design for a decentralised intelligent network of five wet pit pumping stations in a rural area. This enables the network to automatically respond to inflow conditions divergent to the base flow and use the storage capacity of the system to prevent sewer overflows. First results for the base flow and a simulation of the network in EPANET are presented.
PL
W artykule przedstawiono projekt zdecentralizowanej inteligentnej sieci pięciu przepompowni mokrych położonych w obszarze wiejskim. Sieć umożliwia automatyczną reakcję w warunkach przypływu przekraczających wartość przy jętego natężenia przepływu ścieków, a jej pojemność magazynowa pozwala zapobiec przelewaniu się ścieków. Przedstawiono także pierwsze wyniki dotyczące natężenia przepływu ścieków oraz model sieci w EPANET.
PL
W artykule omówione zostały wybrane elementy inteligentnych sieci elektroenergetycznych: rozdzielnice średniego napięcia oraz reklozery. Zwrócono uwagę na poprawne nazewnictwo oraz elementy zapewniające bezpieczeństwo w czasie eksploatacji sieci inteligentnych, w szczególności rozdzielnic i reklozerów.
EN
The article discusses the selected elements of intelligent power grids: medium voltage switchgear and reclosers. Attention has been paid to the correct naming and safety features for the operation of intelligent networks, in particular medium voltage switchgears and reclosers.
PL
Rozwój inteligentnych sieci powoduje stały wzrost zainteresowania kwestiami jakości energii po jej obu stronach, tzn. jej dostawców i konsumentów. Jest to spowodowane rzeczywistymi potrzebami rozwoju nowej technologii, ale też systemem organizacji i działania rynku energii, które w większym stopniu określają odpowiedzialność dostawców za zakłócenia przepływu energii - od źródła energii do konsumentów końcowych. Dochodziło do nowych wyzwań technicznych, z których wiele pozostaje nierozwiązanych. W pracy przedstawiono trzy kwestie, które są ważne w praktyce operacyjnej polskiego systemu energetycznego: identyfikacja źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, ocena poprawności pomiarów w złej jakości środowiska oraz obecność zakłóceń w zakresie częstotliwości (2÷150) kHz.
EN
The development of smart grids results in a continuous increase in interest of power quality issues on both sides – of its suppliers and consumers.This is due to the real needs of the new technology development, but also because of the organization and operation of the energy market, which more ofen define partners’ responsibility for the disturbances of the power flow – from energy source to final consumer.There arrived the new technical challenges, many of which remain unsolved. The paper highlights three issues that are important in the operational practice of the Polish power system: identifying sources of electromagnetic disturbance, assessing the correctness of measurements in poor quality environment, and the presence of disturbances in the frequency range of (2÷150) kHz.
EN
New Smart Grid technologies allow increasing grid observability and using data for the implementation of new analytical tools. By integrating the available data, the grid management paradigm can be changed, and grid effectiveness increased. The paper presents the results of a 2014 research work into the potential for reducing technical losses in a low voltage grid through reconfiguration and optimisation of the grid operating system. By using data from LV grid monitoring systems and modern computational methods a significant reduction of the technical losses in LV grids can be achieved with no additional capital expenditures on grid development.
PL
Nowe technologie z obszaru Smart Grid umożliwiają zwiększenie obserwowalności sieci i wykorzystanie danych do wdrożenia nowych narzędzi analitycznych. Integrując dostępne dane, możliwa jest zmiana sposobu zarządzania pracą sieci i podniesienie jej efektywności. W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonych w 2014 roku badań w zakresie możliwości ograniczenia strat technicznych w sieci nN poprzez rekonfigurację i optymalizację układu pracy sieci. Dzięki wykorzystaniu danych z systemów monitorujących pracę sieci nN oraz nowoczesnych metod obliczeniowych możliwe jest ograniczenie w znacznym stopniu strat technicznych w sieci nN w sposób bezinwestycyjny (bez dodatkowych nakładów w rozbudowę sieci).
PL
Tablice o zmiennej treści są innowacyjnym elementem infrastruktury drogowej. Mają one za zadanie ostrzegać podróżujących o zdarzeniach drogowych, takich jak: korki, wypadki, roboty drogowe oraz informować o dopuszczalnej prędkości w określonych warunkach. W obszarach miejskich są również używane do wskazywania wolnych miejsc parkingowych oraz mogą pokazywać alternatywne trasy przejazdu danego odcinka drogi. Instalowanie tablic o zmiennej treści wpływa na obniżenie kosztów społecznych między innymi przez optymalizację tras przejazdów, co pociąga za sobą obniżenie niższych kosztów eksploatacyjnych pojazdów. Celem pracy jest zaprezentowanie, na przykładach miejskich systemów zarządzania ruchem, kosztów związanych z wdrożeniem do tych systemów tablic o zmiennej treści w stosunku do całości inwestycji w inteligentne systemy transportowe (IST).
EN
Part of the intelligent transport systems in the road transport are the variable message boards. They allow a dynamic information transmission to the road users regarding the traffic, weather and road load. The article presents organizational and economic aspects of designing and installing such systems in Poland, basing on the Silesia province and the Tricity. Such signs have a big impact on the usability and the utility value of the road.
PL
Wprowadzenie na szeroką skalę inteligentnych sieci elektroenergetycznych wymaga szeregu działań przygotowawczych zarówno w dziedzinie ustawodawstwa, jak i techniki. Artykuł przedstawia zagadnienia optymalizacji pracy sieci dystrybucyjnych z generacją rozproszoną, przy zastosowaniu podejścia systemowego. Prezentowane są podstawowe wymagania, jakie muszą zostać spełnione podczas wyboru i zastosowania algorytmów optymalizacyjnych. Wprowadzeniem do metod systemowych jest klasyfikacja modeli urządzeń podłączonych do sieci systemu z rozproszoną generacją oraz metody grupowania węzłów sieci dla celów sekwencyjnej optymalizacji.
EN
The implementation of intelligent networks in a large scale requires new approach both legal regulation and smart control. The paper presents optimisation of distribution generation with the application of the system approach. The basic requirements for the selection of optimisation algorithms are discussed. The key elements of a new approach include the classification of the load and generating units as well as the selection of network nodes for sequential optimisation.
PL
Artykuł przedstawia system zarządzania napięciem i mocą bierną w inteligentnej sieci rozdzielczej (Smart Grid). Opisano metodę koordynacji zaawansowanego algorytmu regulacji transformatora WN/SN z innymi elementami regulacyjnymi, takimi jak baterie kondensatorów i transformatory liniowe SN/SN. Jako dodatkową funkcję systemu zaproponowano oszczędnościowe zaniżanie napięcia, którego celem jest bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej oraz umożliwienie sterowania popytem.
EN
The Volt/Var Management System (VVMS) for Smart Grid is proposed in the paper. There is the description of advanced control algorithm of HV/MV transformer coordinated with other power systems elements such as capacitor banks and line MV/MV transformers. As an additional feature of the system the Conservative Voltage Reduction (CVR) function is proposed which enables more efficient use of existing power grid infrastructure and demand response.
EN
The introduction of smart metering represents another major change in the energy sector in Europe. With the requirements of Art. 13 of the so-called Energy Services Directive (2006/32/ED, ESD) and the adoption of the Directive on the internal electricity market (2009/72/EC), it became clear that the modernisation of the European meter infrastructure and the introduction of intelligent metering systems will have to happen. With the start of the internal market for network-dependent forms of energy (electricity and gas), the old energy companies were legally divided into a minimum of two new parties, namely the party involved in supplying the energy (the supplier) and the party managing the distribution network (the network manager). The distinction between the supply of energy (electricity and gas) and the transport of energy was made to ensure fair competition. All energy suppliers are entitled to use the existing networks. Suppliers deliver the energy to the consumers via agreements that are realized through the free-market principle. Electricity and gas are transported and distributed by the network managers. Among others, it is the responsibility of the network managers, who are region-bound and regulated, to maintain the networks they manage. An additional push can be expected from the work of the Smart Grid Task Force of the European Commission and the ongoing work of European standardisation bodies.
PL
Zwrócono uwagę na konieczność przekształcania tradycyjnej sieci energetycznej w sieć inteligentną, wyposażonąw urządzenia umożliwiające oszczędzanie i lepsze wykorzystanie energii dostarczanej do odbiorców.
EN
Focuses readers' attention on necessity of converting of conventional power network to intelligent network fitted with eąuipment that enable saving and better utilization of power supplied to consumers.
PL
Przedstawiono przewidywane kierunki rozwoju sieci inteligentnych. Omówiono klasyczną koncepcję IN i jej kolejne generacje: IN CS-1, CS-2 i CS-3, a także koncepcję CAMEL zastosowania IN w sieciach GSM. Opisano możliwości współpracy sieci IN z Internetem i sieciami IP - koncepcje PINT i SPIRITS - wykorzystujące protokół SIP. Przytoczono przykłady hybrydowych usług integrujących funkcjonalność IN i IP. Zwrócono uwagę na zachodzący proces przechodzenia od sieci inteligentnej do inteligencji w sieci.
EN
The paper discusses expected directions of the evolution of the Intelligent Network. Classic IN architecture and its successors - CS-2, CS-3 and CAMEL are described. Capabilities of interworking with Internet and IP networks, PINT and SPIRITS approach, based on SIP protocol are examined. Examples of hybrid services integrating features of IN and IP networks are reported. The ongoing process of migration from Intelligent Network to intelligence in the network is emphasized.
PL
Przedstawiono opis potencjalnych korzyści związanych z użytkowaniem systemu sieci inteligentnej rozwiązania Siemensa, ogólny zarys jego działania oraz pewne trendy dalszego rozwoju.
EN
Contains the description of potential benefits of intelligent network system of Siemens, general concept of its operation and some trends of future orientation.
PL
Przedstawiono opis dostępnych usług inteligentnych (IN) w systemie radiokomunikacji ruchomej (GSM) skupiając się głównie na usłudze przedpłaty PPS. W celu przypomnienia podano również krótki opis struktury sieci IN.
EN
Contains general description of IN services in GSM network. Because of its importance and great atraction the Prepaid Service was depicted in more detail. To remind the structure of Intelligent Network was also depicted.
PL
Przedstawiono podstawowe koncepcje w telekomunikacji związane z zastosowaniem zaawansowanego oprogramowania. Położono nacisk na problematykę sieci inteligentnych oraz systemów zarządzania. Wskazano na wzrastającą modularyzację systemów informatycznych
EN
The paper presents basic concepts in telecommunications tied with implementation of advanced software. Emphasis was put on problems of intelligent network and management systems. The increasing modularity of software systems was pointed out.
PL
Przedstawiono kompleksowe rozwiązania firmy Siemens budowy sieci telekomunikacyjnej określone jako Rozwiązanie O-N-E. Obejmuje ono wszystkie elementy sieci t.j. centrale telefoniczne, urządzenia teletransmisyjne, urządzenia sieci dostępowej, sieci szerokopasmowe oraz propozycje dla dostawców usług sieci Internet. Zaprezentowano także sposoby zwiększające efektywność działania sieci poprzez wprowadzenie usług inteligentnych i zarządzania siecią z płaszczyzny TMN. Firma Siemens prezentuje kompleksowe zaspokojenie potrzeb każdego operatora, które stają przed nim w wieku XXI.
EN
In the article is presented the whole Siemens strategy called Solution O-N-E which allows to build telecommunication network. This solution covers all network elements like: exchanges, transmission equipment, access network equipment and complete proposals for Internet providers. There are also presented intelligent services and TMN platform which help to improve network performance. Solution O-N-E offered by Siemens can satisfy all network operators expectation specially at the beginning of XXI century.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.