Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 207

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyka zabezpieczeniowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykrywaniem i lokalizacją zwarć doziemnych w sieciach SN. Uwagę skupiono na liniach kablowych i kablowo-napowietrznych. Przedstawiono wielkość kryterialną – prąd w obwodzie uziemienia żył powrotnych, po czym opisano sposób wykorzystania prądu uziemiającego na potrzeby wykrywania i lokalizacji zwarć doziemnych w sieciach SN. W kolejnej części artykułu przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla różnych przypadków zwarć doziemnych w liniach kablowych i kablowo-napowietrznych. Przedstawione zależności stały się podstawą opracowania algorytmu wykrywania i lokalizacji zwarć omawianego w artykule. Rozważania potwierdzono, wykonując eksperyment sieciowy w sieci dystrybucyjnej SN.
EN
The paper presents issues related to the detection and location of earth faults in MV networks. Attention has been focused on cable and cable-overhead lines. The criterion value - the cable screen earthing current is presented, and then the method of utilization of the earthing current for the purpose of detection and location of earth faults in MV networks is described. The next part of the article presents the results of simulation tests for various cases of earth faults in cable and cable-overhead lines. The presented dependencies have become the basis for the development of the earth fault detection and location algorithm presented in the paper. The presented considerations were confirmed by performing a network experiment in the MV distribution network.
PL
Elektrownie fotowoltaiczne w polskich sieciach stają się bardzo często spotykanym źródłem energii, których właściwości, szczególnie przy licznych obiektach na małym obszarze, są słabo rozpoznane. W artykule przedstawiono zabezpieczenia tych elektrowni, ale i sieci z nimi współpracujących, tak z punktu widzenia przepisów, jak i uzupełnione własnymi poglądami autorów. Na podstawie analiz przepisów i teoretycznych analiz zaproponowano terminal polowy CZIP-PV PRO, który powinien zapewnić wszystkie oczekiwane i potrzebne zabezpieczenia.
EN
Photovoltaic power plants are becoming a very common source of energy in Polish networks. Their properties are poorly recognized, especially for many objects in a small area. The article presents protection for these power plants, but also for networks working with them, from the point of view of regulations, but also supplemented by the authors’ own views. Basing on regulations analysis and theoretical analysis, the CZIP-PV PRO field terminal was proposed, which should provide all expected and necessary protection.
PL
Tendencja ewaluacji tradycyjnych stacji elektroenergetycznych w kierunku cyfrowych stacji elektroenergetycznych wzmaga zainteresowanie tą technologią. W artykule przedstawiono w przystępny sposób zagadnienia związane z cyfryzacją stacji elektroenergetycznych. ; Zaprezentowana koncepcja zrealizowana za pomocą nowych technologii z zastosowaniem protokołu IEC 61850 ma szanse spełnić oczekiwania ; krajowej energetyki.
EN
The trend of evaluating traditional power stations towards digital power stations is increasing interest in this technology. The article presents in a approachable way issuese related to the digitisation of power stations. The presented concept developed with the new technologies using protocol IEC 61850 is likely to meet the expectations of the national energy industry.
4
Content available remote Modelowanie układu zabezpieczeń elektroenergetycznych dużego bloku wytwórczego
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące automatyki zabezpieczeniowej bloków wytwórczych. Opisano zestaw zabezpieczeń dużego bloku wytwórczego oraz stany awaryjne pracy bloku, na które te zabezpieczenia wpływają. Opisano zamodelowany w programie PSCAD/EMTDC blok wytwórczy wraz z układem zabezpieczeń elektroenergetycznych. Zamodelowany układ odzwierciedla stanowisko laboratoryjne. Przedstawiono przykładowe wyniki badań zamodelowanego zabezpieczenia od utraty wzbudzenia generatora.
EN
Issues related to power protection of power generating units are described in the submitted paper. A set of power protection system for a large power generating unit is described, as well as emergency states of the unit's operation which are affected by these protections. A power generating unit modeled in the PSCAD/EMTDC program was described together with the power protection system. The modeled system represents a laboratory stand. Examples of tests of the modeled protection against loss of field are presented.
PL
W referacie, który powstał na podstawie badań wykonanych na potrzeby pracy dyplomowej zrealizowanej w Wojskowej Akademii Technicznej omówiono zagadnienie zwarć jednofazowych na linii wysokiego napięcia. Przedstawiono przebiegi napięć i prądów podczas zwarcia bezpośredniego oraz reakcję zabezpieczeń podimpedancyjnych na tego rodzaju zakłócenie. Badaniu zostały poddane dwa rodzaje zabezpieczeń, reprezentujących dwie różne charakterystyki rozruchowe: zabezpieczenie cyfrowe oraz elektromechaniczne.
EN
In the paper, which is a summary of a part of the diploma thesis realized at the Military University of Technology - the issue of single- phase short circuits on high voltage lines was discussed. The courses of voltages and currents during a direct short circuit are presented, as well as the reaction of subimpedance protections to such a disturbance. Two types of protections, representing two different start-up characteristics were tested: digital and electromechanical.
PL
Warunki działania zabezpieczeń elektroenergetycznych stają się coraz trudniejsze. Obserwuje się zmiany warunków ich działania podczas zwarć w sieci, w odniesieniu do warunków przyjmowanych podczas ich projektowania. Może to powodować niepoprawne ich działanie. Stanowi to wyzwanie i wymusza poszukiwanie nowych koncepcji zabezpieczeń. W artykule przedstawiono koncepcję obszarowego zabezpieczenia odległościowego dla wieloramiennych linii elektroenergetycznych. Zamieszczono wyniki testów skuteczności proponowanego rozwiązania.
EN
The operating conditions of power system protections are getting much more difficult. Changes in their operating conditions are observed during short-circuits in the power network in relation to the conditions assumed during their design. It may cause their incorrect operation. It is a challenge and forces the research for new concept of protection schema. The concept of area distance protection for multi-terminal lines has been presented in this paper. The tests results of the effectiveness of this solution have been included.
PL
Zabezpieczenie podimpedancyjne stanowi główne zabezpieczenie rezerwowe jednostek transformatorowych najwyższych napięć (w tym przesuwników fazowych). Warunki działania tego zabezpieczenia są bardzo trudne, ponieważ impedancja przesuwnika zależy m.in. od pozycji przełącznika zaczepów. Niejednokrotnie powoduje to błędne działanie zabezpieczenia. W artykule przedstawiono koncepcję adaptacyjnego dostosowania nastaw zabezpieczenia do aktualnej pozycji przełącznika zaczepów. Zamieszczono wyniki testów skuteczności tego rozwiązania.
EN
The underimpedance protection is the main backup protection of the HV transformers (including Phase Shifting Transformers – PST). The operating conditions of this protection are very difficult because the PST’s impedance depends among others on the position of the tap changer. This often results in the protection malfunction. The paper presents the concept of an adaptive adjustment of the underimpedance protection settings to the current position of the tap changer. This solution’s effectiveness tests results are also included in the paper.
PL
Artykuł obrazuje ewolucję, jaka na przestrzeni lat dokonała się w obwodach wtórnych stacji NN począwszy od stosowania zabezpieczeń elektromechanicznych poprzez zabezpieczenia cyfrowe aż do stacji cyfrowych.
EN
Illustrated is evolution that has been taking place over the years in secondary circuits of LV substations beginning with application of electromechanical protecting devices, through digital protection and ending with digital power substations.
PL
W artykule opisano rodzaje i miejsca stosowania oraz metody badania funkcji zabezpieczeń nadprądowych przekaźników elektroenergetycznych. Opisano moduł testowy Overcurrent oprogramowania Test Universe sterującego pracą testera typu CMC do automatycznego testowania funkcji zabezpieczeń nadprądowych. Przedstawiono wybrane wyniki badań funkcji zabezpieczeń nadprądowych od zwarć międzyfazowych dostępnych w przekaźniku L90.
EN
The article describes the types and places of use as well as test methods for overcurrent protection functions of power relays. The Overcurrent test module of the Test Universe software controlling the CMC type tester for automatic testing of overcurrent protection functions has been described. Selected results of tests of overcurrent protection functions from short circuits available in the L90 relay are presented.
PL
Podejście do testowania zabezpieczeń odległościowych linii przesyłowych uległo zmianie z uwagi m.in. na rosnącą liczbę producentów zabezpieczeń. Konieczne było stworzenie wytycznych dla procedury testowej, zgodnie z którą możliwa będzie ich ocena przydatności do danej aplikacji sieciowej jak również porównywanie zabezpieczeń pomiędzy sobą. Norma IEC 60255-121 jest formą wytycznych jak tego typu testy należy przeprowadzić oraz jak raportować wyniki przeprowadzonych prób. W artykule zestawiono, zdaniem autorów, najważniejsze aspekty praktyczne co do testowania zabezpieczeń odległościowych zgodnie ze wspomnianą normą. Przedstawiono również narzędzie programowe umożliwiające przeprowadzenie testów oraz raportowania.
EN
The approach to testing distance protection for transmission lines has changed due to, among others, the growing number of protection’s manufacturers. It was necessary to create guidelines for the test procedure, according to which it will be possible to assess their suitability for a given network application as well as to compare protection relays between themselves. The IEC 60255-121 standard is a form of guidelines on how such tests should be carried out and how to report the test results carried out. The article presents the authors’ opinion of the most important practical aspects regarding the testing of distance protection in accordance with the aforementioned standard. Also a software tool enabling testing and reporting is presented.
PL
Obecność na rynku coraz to większej liczby producentów zabezpieczeń wymaga tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Przykładem mogą być zabezpieczenia odległościowe wykorzystujące kryterium podimpedancyjne do ochrony obiektów, tj. linie czy transformatory przed skutkami zwarć. Zależnie od producenta proponowane są różnego rodzaju kształty charakterystyk impedancyjnych pomiarowych/rozruchowych, również różne stosowane układy filtracyjne sygnałów analogowych oraz ortogonalizacja składowych użytecznych. Te i wiele innych aspektów utrudnia jednoznaczne porównanie zabezpieczeń odległościowych pomiędzy sobą. Nie tylko pod kątem ich dokładności działania, ale również ich przydatności do konkretnej aplikacji sieciowej. W artykule przedstawiono narzędzie, dzięki któremu możliwe jest w sposób jednoznaczny porównywanie zabezpieczeń odległościowych między sobą. Część pierwsza dwuczęściowego wydania zawiera wybrane zagadnienia testowania zabezpieczeń odległościowych zgodnie z normą 60255-121, rozdział testów dokładnościowych.
EN
The presence on the market of more and more protection manufacturers requires the developing of innovative technological solutions. An example can be distance protections with impedance criterion for protection such objects like power lines or transformers against the faults. Depending on the manufacturer, various types of impedance measuring/starting characteristics are proposed. Also various analog filtering systems used and orthogonalization of useful components. These and many other aspects make it difficult to unambiguously compare the distance protection between them. Not only under the account of their accuracy, but also their suitability for a specific network application. The article presents a tool thanks to which it is possible to compare the distance protection with each other in an unambiguous way. The first part contains selected issues of distance protection testing in accordance with standard 60255-121, chapter of accuracy tests.
PL
CZIP-PRO jest nową generacją cyfrowych zabezpieczeń produkowanych przez firmę Relpol S.A. od 1995 r. W tym roku firma Relpol S.A. obchodzi 60-lecie działalności, co stanowi okazję do podsumowań i zaprezentowania wprowadzonych innowacji i rozwiązań. Od początku produkcji naszych urządzeń szczególnie mamy na uwadze dbałość o jakość oraz nieustający rozwój. Dzięki doskonałej współpracy kadry naukowej i naszych inżynierów oraz wieloletniemu doświadczeniu na rynku energetycznym powstały produkty zgodne ze światowymi standardami, spełniające równocześnie wymagania rodzimej energetyki. W artykule zaprezentowane zostały główne cechy systemu CZIP-PRO, jak również innowacyjne rozwiązania wprowadzone w ostatnim czasie.
EN
CZIP-PRO is a new generation of digital security devices manufactured by Relpol SA since 1995. This year Relpol S.A. celebrates 60 years of activity, which is an opportunity to summarize and present innovations and solutions recently introduced. From the beginning of the production of our equipment, we care for quality and continuous development. Thanks to the excellent cooperation of the scientific staff and our engineers as well as many years of experience on the energy market, products have been created that comply with global standards, while meeting the requirements of domestic energy. The article presents the main features of the CZIP-PRO system as well as innovative solutions introduced recently.
PL
Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej i firma Relpol podjęły współpracę nad realizacją koncepcji tzw. reklozera ziemnozwarciowego. Urządzenie to, ze swojego założenia, ma mieć możliwość łączenia prądów obciążenia linii oraz wyłączania zwarć doziemnych w sieci SN. Kluczowe aspekty pracy takiego reklozera mają dotyczyć przede wszystkim maksymalnej skuteczności wykrywania i szybkiego wyłączania zwarć doziemnych za pomocą typowego rozłącznika, czyli urządzenia znacznie tańszego jak w przypadku typowego pełnowartościowego reklozera. W artykule przedstawiono również parametry urządzenia sterującego (CZIP - SRZ), które wyposażono w odpowiednie algorytmy pomiarowe i decyzyjne oraz w istotne funkcje sterowania rozłącznikiem. Omówiono wyniki badań, które wykonano w warunkach laboratoryjnych oraz w trakcie eksperymentu zrealizowanego w rzeczywistej sieci 15 kV.
EN
Institute of Electrical Power Engineering of Poznan University of Technology and Relpol S.A. have started cooperation on the implementation of the earth fault recloser concept. This device, according to the idea, is supposed to have possibility of connecting line load currents and switching off earth faults in the MV network. The key aspects of such a recloser’s work are to primarily focus on the maximum effectiveness of detecting and quickly switching off earth faults by means of a typical switch disconnector, i.e. a much cheaper device as in the case of a typical full-value recloser. The article also presents the parameters of the control device (CZIP - SRZ), which are equipped with the appropriate measurement and decision algorithms as well as important control functions of the disconnector. Discussed are the results of the tests, which were carried out in laboratory conditions and during the experiment carried out in a real 15 kV network.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono opis praktycznego wykorzystania technologii SV na przykładzie urządzeń firmy ABB. Do testów wykorzystano układ pomiarowy umożliwiający syntezę strumienia ramek danych SV IEC61850 oraz ich dostarczenie łączem Ethernet do dedykowanego portu komunikacyjnego urządzenia zabezpieczeniowego. Omówiono wpływ poprawnej synchronizacji czasu między urządzeniami wykorzystywanymi podczas badań na sposób działania układu automatyki zabezpieczeniowej.
EN
The article presents practical application of sampled values technology implemented in ABB’s devices. Tests were carried out with the use of measurement system capable of synthetization of SV data stream and its transmission through Ethernet link to dedicated communication port of protection device. The impact of proper time synchronization on presented system is discussed later in this paper.
PL
W artykule przedstawiono innowacyjne kryteria zabezpieczeniowe od skutków zwarć doziemnych w sieciach SN. Nowoczesne funkcje zabezpieczeniowe są propozycją rozwiązania problemów związanych z zakłóceniami w polu transformatora uziemiającego oraz trudno wykrywalnymi zjawiskami wysokooporowymi. Oba algorytmy zostały zaimplementowane i wdrożone w systemie CZIP®-PRO - cyfrowych zabezpieczeń, automatyki, pomiarów, sterowania, komunikacji i rejestracji dla stacji elektroenergetycznych SN produkowanych przez firmę RELPOL S.A. przy współpracy z naukowcami z Politechniki Poznańskiej.
EN
The article presents innovative protection criteria against the effects of earth faults in MV network. Modern protection functions are a proposal to solve problems related to interference in the field of the earthing transformer and difficult to detect high-resistance phenomena. Both algorithms were implemented and developed in the CZIP®-PRO - system of digital protection, automation, measurement, control, communication and registration for MV power substations manufactured by RELPOL S.A. in cooperation with scientists from the Poznan University of Technology.
PL
W artykule przedstawiono niekonwencjonalne, rozproszone i scentralizowane rozwiązanie układów zabezpieczeń sieci rozdzielczych i przemysłowych średniego napięcia, oparte na komunikacji międzypolowej zgodnej ze standardem IEC 61850. Rosnąca komplikacja struktury sieci SN, wynikająca np. z przyłączania źródeł rozproszonych, możliwość pracy wyspowej czy też tworzenie zamkniętych struktur stwarzają duże wymagania odnośnie do adaptacyjności działania zabezpieczeń i układów automatyki tych sieci. Komunikacja w ramach szyny stacyjnej IEC 61850 pozwala na jej osiągnięcie.
EN
The article presents an unconventional, distributed and centralized solution for the protection systems of medium voltage distribution and industrial networks, based on IEC 61850 communication. Increasing complexity of the MV networks caused by dispersed generation connection, islanded operation etc., creates high demands on the adaptability of the protection and automation systems of such networks. That adaptability may be achieved with use of IEC 61850 station bus communication.
PL
W artykule podano genezę wprowadzenia sterowników uelastyczniających przesył prądu przemiennego FACTS (ang. Flexible AC Transmission System). Podano ich definicję i podział. Ustalono przyczyny poszczególnych zakłóceń dla stanów ustalonych jak i przejściowych oraz opisano działania, jak i urządzenia konieczne do ich ograniczenia. Podano także krajowe korzyści ze stosowania sterowników FACTS oraz związane z nimi wyzwania w przyszłości.
EN
The article provides the genesis of Flexible AC Transmission System (FACTS). It is given a definition and methods of division this controllers, taking into account the design, the used connectors and the destination. For fixed and transient states it is given sources of interferences, which actions should to be taken to mitigate the effects of disturbances, and by which devices can this be accomplished. The article specified a examples of application of FACTS controllers in Poland and tasks which still are waiting for solution. The research directions related to FACTS are given. In conclusion, it is assumed, that further applications of these drivers in power networks are unavoidable. Selecting a type of controller to task at a given site of network should be preceded by a digital simulation to see its impact on other system parameters. The specificity of European networks is different from place where these controllers mainly applied, the coordination of the automatic protection of power network near these controllers belongs to local power dispatchers, and the differents between this systems exclude simple copying of solutions. The research show a different degree of influence of the controllers on the automatic protection.
PL
Zabezpieczenie wykorzystujące kryterium podimpedancyjne stanowi jedno z podstawowych zabezpieczeń jednostek transformatorowych najwyższych napięć (w tym przesuwników fazowych). Zabezpieczenie podimpedancyjne identyfikuje stan pracy chronionego przesuwnika fazowego, sprawdzając położenie końca wektora impedancji wyznaczanej w zabezpieczeniu względem stref pomiarowych zabezpieczenia. Podczas zwarć w obrębie fragmentu sieci objętego ochroną przez zabezpieczenie, koniec wektora impedancji powinien „wchodzić” do stref pomiarowych zabezpieczenia. Wówczas następuje zadziałanie zabezpieczenia i ewentualne wyłączenie przesuwnika fazowego. W artykule zamieszczono wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych warunków działania zabezpieczenia podimpedancyjnego dla dwukadziowego symetrycznego przesuwnika fazowego. W symulacjach uwzględniono szeroki zakres zmian impedancji przesuwnika fazowego, zwarcia wewnętrzne oraz zewnętrzne. Wyniki badań symulacyjnych pozwalają na weryfikację poprawności działania zabezpieczenia podimpedancyjnego przesuwnika fazowego.
EN
Relay protection using criterion under impedance is one of the basic security units high voltage transformer (including phase shifters - PST, ang. Phase Shifting Transformer). Protection under impedance identifies the operating status of the protected PST, checking the position of the end vector impedance to be fixed in terms of securing zones measuring security. While short-circuits within the network portion of the end vector impedance should "enter" zones measuring security. Then followed by a safety device and possible exclusion PST. The article contains the results of the simulation tests of operating conditions for security under impedance doubletransformer tank dwukadziowego symmetric phase shifter. The simulations take into account a wide range of impedance changes PST, short circuit, internal and external. The results of simulation studies allow for verification of correct operation of security under impedance PST.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia Siemensa z implementacji rozwiązań opartych na standardzie IEC 61850 w sieciach rozdzielczych i przemysłowych średniego napięcia. Jako przykład przedstawiono realizację automatyk zabezpieczeniowych: LRW, ZS i SZR dzięki urządzeniom SIPROTEC 4, powiązanych przez szynę stacyjną w układzie podwójnej gwiazdy (PRP) i wiadomości GOOSE na jednej z rozdzielni sieciowych 20 kV.
EN
The paper shows Siemens experience with IEC 61850 standard solutions in the medium voltage distribution and industrial networks. As an example, breaker failure and busbars protection and automatic switch-over automation implementation was showed. The implementation was realized with use of GOOSE messages sent between SIPROTEC 4 protection relays connected to the redundant station bus in the star configuration.
PL
Rozwój technologiczny układów cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej oraz jej złożoność niosą ze sobą nowe wyzwania przy testowaniu zabezpieczeń w wybranym obszarze systemu elektroenergetycznego. Dotychczas sprawdzeniu podlegają jedynie wprowadzone do zabezpieczenia nastawy z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. Standardowe testy nie dają jednoznacznej odpowiedzi, czy dla danych warunków sieciowych analizowane zabezpieczenie zadziała prawidłowo. W artykule przedstawiono narzędzie, które w prosty sposób poszerza zakres standardowych badań zabezpieczeń o testy sprawdzające, czy zabezpieczany obiekt jest chroniony w sposób właściwy i skuteczny.
EN
New technology of power protection automation and its complexity brings new challenges in testing of protection relays, which should verify its proper behavior in power systems. Standard tests don’t give an answer that tested protection relay will operate correctly in specified system conditions. Previous tests verify only the settings of the relays including the tolerances specified by relay’s manufacturers. This paper shows a tool, which in easy way, extends the scope of standard tests of protection relays and confirm that elements of power systems are protected properly and reliably.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.