Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wskaźniki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The United Nations unveiled a set of 17 Sustainable Development Goals (SDGs) in September 2015, with 169 targets and a little over 230 indicators. This was a sequel to the Millennium Development Goals whose remit ended in 2015. Challenges lie ahead for governments around the world – national, provincial and municipal – to adapt the targets and indicators to effect a meaningful transition towards sustainable development by 2030. Cities are where the battle for sustainable development will be won or lost – they contribute 80% of the global GDP, and account for 70% each of global energy consumption and greenhouse gas emissions. With over two-thirds of the global population likely to live in cities by 2060, this is more than a cliché. A clutch of sustainable cities makes a sustainable province; a clutch of sustainable provinces makes a sustainable country, and it follows that several sustainable countries learning and sharing and helping other countries, will make for a sustainable world in the 21st century and further on into the future. While moving forward, trade-offs and complementarities must not be forgotten. Often, there are serendipitous benefits when complementarities which exist are not factored in, but the trade-offs if forgotten may end up robbing Peter to pay Paul. Despite the interregnum brought about by the Corona Virus pandemic in 2020, the world will be getting up, dusting itself clean and moving ahead in the next decade towards the SDGs set for year-2030.
PL
Organizacja Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2015 r. uchwaliła zestaw 17 Celów zrównoważonego rozwoju (SDGs), obejmujących 169 podcelów i nieco ponad 230 wskaźników. Była to kontynuacja Milenijnych Celów Rozwoju, których misja zakończyła się w 2015 r. Władze na całym świecie – krajowe, prowincjonalne i miejskie – stoją przed wyzwaniem, aby dostosować cele i wskaźniki, aby dokonać znaczącego przejścia w kierunku zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Miasta odgrywają kluczową rolę w bitwie o zrównoważony rozwój – niezależnie czy zostanie ona wygrana czy przygrana – bowiem tworzą 80% światowego PKB i odpowiadają za 70% globalnego zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Ponieważ do 2060 r. ponad dwie trzecie światowej populacji będzie mieszkać w miastach, jest to więc oczywiste. Grupa zrównoważonych miast tworzy zrównoważoną prowincję; Grupa zrównoważonych prowincji tworzy zrównoważony kraj, a wynika z tego, że kilka zrównoważonych krajów zdobywających doświadczenie, udostępniających je innym krajom oraz pomagających im, stworzy zrównoważony świat jeszcze XXI wieku i dalej na przyszłość. Idąc naprzód, nie można zapominać o kompromisach i komplementarnościach. Często pojawiają się nieoczekiwane korzyści, gdy komplementarność, która istnieje, nie jest uwzględniana, ale kompromisy, jeśli zostaną zapomniane, mogą skończyć się okradaniem Piotra, aby zapłacić Pawłowi. Pomimo bezkrólewia wywołanego pandemią koronawirusa w 2020 r. świat będzie się podnosił i posuwał naprzód w kierunku Celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych na rok 2030.
2
Content available Analiza techniczna wykresów par walutowych
PL
Analiza techniczna jest bardzo złożonym i szerokim polem wiedzy, jednak jest ona bardzo pomocna do przewidywania przyszłych kierunków zmian cen i do podejmowania decyzji w tych kwestiach. W skład analizy technicznej wchodzą różnorodne narzędzia, wskaźniki i oscylatory, ale również ważną kwestię posiadają tutaj poszczególne świece, którą mogą dać dużo informacji inwestorom i potwierdzić ich przypuszczenia.
EN
Technical analysis is a very complex and broad field of knowledge, but it is very helpful in predicting future directions of price changes and in making decisions on these issues. Technical analysis includes a variety of tools, indicators and oscillators, but also individual candles have an important issue hare, which can provide a lot of information to investors and confirm their assumptions.
3
Content available Smart city ranking with subjective indicators
EN
Purpose: The primary purpose of the presented work is to show the impact of the residents’ opinion on the formation of the city's position in the SCR ranking. Another objective was to draw attention to the problem of data shortages in publicly available databases. Design/methodology/approach: The primary database of European countries is the Eurostat database. The research area covered cities with a population of between 200,000 and 800,000, which were not national capitals. Only one city from each country was selected. The proposed SCR covers six areas related to Smart City concept. Two types of meters for each of them are proposed – the first based on objective measures, the second on subjective measures, i.e. the opinions of residents. Each factor was standardised and transformed. The higher the value of the factor, the greater the positive effect on the index. Findings: Cities from the database were identified. General ranking and rankings for both objective and subjective meters were created. The relationship between rankings was investigated, and the impact of subjective variables was shown to be significant. Originality/value: The original method for determining the Smart City index was proposed. It is shown that subjective measures should be included in the rankings. The opinion of the residents should be taken into account when building a ranking regarding Smart City concept.
4
Content available Identification of disruptions in transport processes
EN
Introduction/background: The article presents an analysis of risk factors that may cause disruptions affecting the shipping of parts and components for the automotive industry. In this regard, based on literature research, the meaning of a disruption risk and its management in transport processes are discussed. Furthermore, the role of the transport and logistics companies in the provision of services for the automotive sector is presented. In the next section, the methodology of risk factor analysis and assessment is determined and the results of studies conducted on disruptions that may have a key impact on the transport process of the analysed company are presented. Aim of the paper: The aim of the article is to determine the influence of disruptions in the transport processes of parts and components for the automotive industry through the analysis and assessment of disruption risk factors. Materials and methods: The tools and methods proposed to assess the risk of disruptions affecting the order execution for the transport service of parts and components for the automotive industry by the company under examination were as follows: an indicative analysis, a disruption risk assessment form, an expert judges method, PHA method and a risk matrix. Results and conclusions: The analysis has allowed for the identification of risk factors, which, due to the potential consequences estimated by a group of experts as well as the probability of occurrence, may have a key impact on the transport process in the investigated company. Indicative analysis has shown that the timeliness of transport, which is associated with delivery time, is a major issue in a company. This formed the basis for the further analysis of process disruptions.
5
Content available The problems of quality of working life measure
EN
The publication discusses issues related to the problems of Quality of Working Life (QWL). QWL is the set of indicators created to measure the quality of the working life. This is not an easy problem to address because different approaches to work exist, from the negative approach, to the approach that concentrates on satisfaction and fulfillment obtained through work. The aim of the paper is to analyze the concept of QWL indicator and present some examples of the sub indicators used in this case.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad kosztami budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych. Analizie ekonomicznej poddano stacje podzielone na trzy grupy w zależności od kategorii jakości pobieranych wód (A1, A2 i A3). Dla każdej z kategorii wód określono zależności pomiędzy jednostkowymi kosztami, a ich przepustowością. Wielkości te zostały ustalone na podstawie informacji uzyskanych z przedsiębiorstw wodociągowych-kanalizacyjnych. Zależności te zostały przedstawione w formie analitycznej i graficznej. Analiza kosztów pokazała, że jednostkowe nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji maleją wraz ze wzrostem przepustowości stacji.
EN
The article presents results of research on the costs of construction and operations of surface water treatment plants. Economic analysis were carried out in plants divided into three groups, depending on categories of drawn water quality (A1, A2 and A3). For each of these water categories the relationship between construction and operations unit costs was determined. Their level was determined on the basis of data from water supply and sewerage utilities. These relationships are presented in the analytical and graphic form. Cost analysis shows that unit capital and operating costs decline with increasing of plant capacity.
EN
The National Quality Programme of the Slovak Republic for 2017-2021 strongly emphasises the primary objectives and priorities of the Quality Improvement Strategy. This should be one of the main priorities of the Slovak Government in the upcoming period. The Quality Improvement Strategy should, in general, lead to an improvement in the quality of life. The aim of the paper is to point out the opportunities for improvement by applying indicators aimed at defining the excellence of organisations within the national economy of the Slovak Republic.
EN
This paper concerns the use and analysis of key intellectual capital indicators in the Eastern Partnership countries and Poland. Its purpose is to identify areas of necessary development and opportunities for cooperation between the Eastern Partnership countries, Poland, and in the near future, with the entire European Union. This work uses the analysis and review of recent academic literature, comparing the main intellectual capital indicators in the countries mentioned above. Effective implementation of joint programs with the European Union in the fields of science and education, environmental protection, as well as in the field of tourism and hospitality can be based on the joint use of intellectual capital in Poland and all other Eastern Partnership countries. Relying on intellectual capital allows for the creation of a “good economic neighborhood” zone in the Eastern part of the European Union, in order to strengthen stability and harness the mutual benefits of cooperation and social and economic progress.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy wykorzystania i analizy kluczowych wskaźników kapitału intelektualnego w krajach Partnerstwa Wschodniego i w Polsce. Jego celem jest identyfikacja obszarów niezbędnego rozwoju i możliwości współpracy między krajami Partnerstwa Wschodniego, Polską, a w niedalekiej przyszłości, z całą Unią Europejską. W pracy wykorzystano analizę i przegląd najnowszej literatury akademickiej, porównując główne wskaźniki kapitału intelektualnego w wyżej wymienionych krajach. Skuteczne wdrażanie wspólnych programów z Unią Europejską w dziedzinie nauki i edukacji, ochrony środowiska, a także turystyki i hotelarstwa może opierać się na wspólnym wykorzystaniu kapitału intelektualnego w Polsce i we wszystkich innych krajach Partnerstwa Wschodniego. Poleganie na kapitale intelektualnym pozwala na stworzenie strefy „dobrego sąsiedztwa gospodarczego” we wschodniej części Unii Europejskiej, w celu wzmocnienia stabilności i wykorzystania wzajemnych korzyści współpracy i postępu społecznego i gospodarczego.
EN
Background: Remanufacturing transforms end-of-life products into new products, which brings cost savings for the usage of energy and materials and environmental protection. Sustainability is a significant issue for remanufacturing SMEs trying to stay competitive in the marketplace, while remanufacturing seems to be a promising strategy to explore for increasing the environmental and economic burdens on society. Despite sustainability being a known concept, it very often becomes a purely strategic goal which is not defined at the operational level of business. The major objective of this paper is to determine a set of sustainability indicators for an evaluation of the remanufacturing process, integrating economic, social and environmental aspects of business. Methods: The literature review method was used to verify current knowledge on remanufacturing sustainability indicators, while the observation method was used to determine the specifics of the remanufacturing process. The brainstorming method aimed to verify the usefulness of existing indicator frameworks and define a set of indicators developed for the assessment of remanufacturing sustainability. Results: In the presented paper, a set of 11 remanufacturing sustainability indicators was prepared, which were tested on a company in Poland that was remanufacturing a diesel particulate filter. Conclusions: Although the proposed set of remanufacturing sustainability indicators was defined for a specific company, it may be used as a guideline for comprehensive indicator framework development, regardless of the product type or the size of the company. The main challenge in introducing sustainability at the operational level of remanufacturing in business is enabling multilevel assessments while considering particular sustainability aspects and the company as a whole. This outlines directions for future research.
PL
Wstęp: Regeneracja pozwala na przywrócenie produktów wycofanych z eksploatacji do ponownego wykorzystania, co bezpośrednio związane jest z oszczędzaniem używanej energii oraz materiałów a także co przyczynia się do ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój stanowi kluczowe zagadnienie dla przedsiębiorstw zajmujących się regeneracją, należących do grupy MŚP, gdyż stanowi źródło budowania przewagi konkurencyjnej. Co więcej, regeneracja to scenariusz wtórnego zagospodarowania produktów, który zyskuje na znaczeniu ze względu na wzrost obciążeń środowiskowych oraz ekonomicznych dla ludzi. Pomimo tego, że zrównoważony rozwój to koncepcja powszechnie znana, zazwyczaj jej uwzględnienie ogranicza się do wskazania zrównoważonego rozwoju jako celu strategicznego, pomijając wymiar operacyjny prowadzenia działalności gospodarczej. Celem głównym artykułu było opracowanie zbioru systemu wskaźników służących do ewaluacji procesu regeneracji w kontekście zrównoważonego rozwoju, integrując aspekty: społeczny, ekonomiczny oraz środowiskowy w działalności gospodarczej. Metody: W pracy wykorzystano metodę analizy literatury celem weryfikacji aktualnego stanu wiedzy w zakresie wskaźników służących do ewaluacji regeneracji w kontekście zrównoważonego rozwoju, podczas gdy metoda obserwacji wykorzystana została do określenia specyfiki procesu regeneracji. Celem weryfikacji użyteczności istniejących rozwiązań w zakresie oceny oraz zdefiniowania systemu wskaźników do oceny regeneracji w aspekcie zrównoważonego rozwoju, wykorzystano metodę burzy mózgów. Wyniki: W pracy zaprezentowano system 11 wskaźników służących do oceny regeneracji w kontekście zrównoważonego rozwoju, które zostały zweryfikowane w przedsiębiorstwie zajmującym się regeneracją filtrów cząstek stałych w Polsce. Wnioski: Pomimo tego, że zaproponowany system wskaźników został zdefiniowany dla konkretnego przedsiębiorstwa, to należy go potraktować jako zestaw wytycznych do opracowania kompleksowego systemu pomiaru, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy typu regenerowanego produktu. Głównym wyzwaniem w wdrażaniu zrównoważonego rozwoju na poziomie operacyjnym działalności przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie regeneracji, stanowi ocena wielopoziomowa, uwzględniająca poszczególne wymiary oceny zrównoważonego rozwoju oraz przedsiębiorstwo rozpatrywane jako całość, co stanowi kierunek przyszłych badań.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie zarządzania awariami liniowymi. Na przykładzie wyników z badań benchmarkingowych firmy wodociągowo-kanalizacyjnej z roku 2010 i 2015 przeanalizowano zastosowania wybranych wskaźników jako narzędzia wspierającego zarządzania siecią oraz ryzykiem w firmie. Wskaźniki uzyskane podczas porównywania firm pozwalają wskazać lepsze i gorsze obszary funkcjonowania firmy oraz potencjały, gdzie możliwa i konieczna jest poprawa. Uzyskana przy ich pomocy poprawa wyników może mieć przełożenie na lepsze funkcjonowanie i wizerunek firmy. Awaryjność sieci powinna być stale monitorowana i analizowana ponieważ jest wyznacznikiem niezawodności eksploatowanej infrastruktury.
EN
The following article depicts the importance of a linear failure management. Using the example of the results from the benchmarking research of a water and sewage network company from 2010 and 2015 selection of specific indicators was analysed as a supporting tool for network and risk management in the company. The indicators obtained during the comparison of companies enable indication of better and worse areas of the company's performance and potentials where improvements are possible and necessary. The improvements of the results gathered with their help may translate into better functioning and image of the company. Network failure should be constantly monitored and analysed as it is an coefficient of the reliability of the infrastructure in use.
PL
W ciągu ostatnich kilkunastu lat pojęcie oraz koncepcja inteligentnych miast stała się coraz bardziej popularnym zagadnieniem badawczym w literaturze naukowej. Miasta odgrywają istot-ną rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym, a także wywierają ogromny wpływ na środowisko. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, w oparciu o dokonany krytyczny przegląd literatury, koncepcji inteligentnego miasta oraz najważniejszych jego wymiarów, w powiązaniu z rodzajem generowanych i wdrażanych rozwiązań innowacyjnych. Rozważania teoretyczne uzupełniono wynikami przeprowadzonych zarówno w kraju, jak i za granicą badań empirycznych, dotyczących oceny poziomu inteligencji miast i odnoszących się do polskich ośrodków miejskich. Zaprezentowany przegląd inicjatyw badawczych wyraźnie wskazuje, że idea tworzenia miast inteligentnych to wciąż jeszcze w Polsce wyzwanie przyszłości.
EN
During the last several years, the concept of a smart city has become increasingly popular in scientific literature. Cities play an important role in social and economic development, and have a great impact on the environment. This paper aims to present, based on an in-depth literature review, the concept of a smart city and its main dimensions in reference to the types of generated and implemented innovations. The conceptual layout of a smart city has been complemented with the results of empirical research initiatives – carried out both in Poland and abroad – evaluating the degree of intelligence of cities, including Polish ones. The results presented in the paper clearly indicate that the idea of a smart city in Poland is still a challenge for the future.
EN
The study examined the efficiency of banks Nigerian using financial ratios in pre and post IFRS regime. Specifically, the study was conducted through comparison of the ratios that were computed from IFRS- financial statements based and Nigerian GAAP-based financial reports of ten (10) commercial banks quoted on the floor of the Nigerian Stock Exchange as at 2015 (before IFRS commencement and after). Three financial ratios were selected from each of the four major categories; profitability, liquidity, leverage and investment. The paired sample t-test and Mann-Whitney test were employed in testing whether significant differences exist between the pair of ratios after the normality test has been ascertained by the Jarque-Berra tests through descriptive statistics. In all, the result shows major difference between profitability, liquidity, leverage and investment ratios of the sampled firms before and after IFRS adoption at 5% level. It is was recommended that longer years in the post-IFRS adoption period are required to ascertain IFRS benefits to Nigerian firms, in relation to financial ratios.
EN
This paper concentrates on the analysis of the impact of Business Incubator Centre on the economy development. The analysis has been done on the example of Hazelton Incubator Centre in Pennsylvania (United States). We conduct our analysis using various indicators divided into four groups: social indicators, procedural indicators, technical indicators and financial indicators. On the basis of those indicators we analyses functioning of this business incubator center.
EN
The aim of the article is to present indicators of the social pillar of sustainable development used in databases that come from large nationwide social science surveys conducted consistently over decades. For this purpose, the following research projects were selected: the American General Social Survey (GSS), the British Social Attitudes (BSA), the German General Social Survey (ALLBUS), and the Polish General Social Survey (PGSS). A Human Wellbeing Index (HWI) developed by the World Conservation Union (IUCN) was adopted as a conceptual basis, in its version put forward by Robert Prescott-Allen. The article includes a compilation of indicators which describe selected aspects of the social pillar of sustainable development and which are used in all of the research projects mentioned.
PL
Celem artykułu jest ukazanie wskaźników społecznego filaru zrównoważonego rozwoju, które stosowane są w bazach danych będących efektem prowadzenia dużych, ogólnokrajowych sondaży społecznych, realizowanych od dziesięcioleci. Dla ilustracji wybrano następujące projekty badawcze: amerykański General Social Survey (GSS), brytyjski British Social Attitudes (BSA), niemiecki German General Social Survey (ALLBUS) i polski Polish General Social Survey (PGSS), Za podstawę koncepcyjną przyjęto Human Wellbeing Index (HWI) wypracowany przez The World Conservation Union (IUCN), w wersji zaproponowanej przez Roberta Prescott-Allena. Artykuł zawiera zestawienie wskaźników niektórych aspektów społecznego filaru zrównoważonego rozwoju dostępnych w każdym z wymienionych projektów badawczych.
PL
W utrzymaniu infrastruktury kolejowej wykorzystywane są różne wskaźniki. Ich stosowanie jest pomocne w podejmowaniu decyzji, szczególnie dotyczących napraw. W eksploatacji nawierzchni kolejowej znane są wskaźniki charakteryzujące tylko jeden parametr lub kilka parametrów łącznie. Artykuł przedstawia propozycję nowego wskaźnika charakteryzującego obciążenie toru i jego stan. Parametrami wchodzącymi do indykatora są prędkość maksymalna pociągów, natężenie przewozów, syntetyczny wskaźnik stanu toru oraz ubytek trwałości. Podano przykłady wykorzystywania tego indykatora w praktyce.
EN
Various indicators are used to describe maintaining railway infrastructure. Their use is helpful in making decisions, especially regarding repairs. In the operation of the railway track there are known indicators characterizing only one parameter or several parameters together. The paper presents a proposal for a new indicator characterizing the track load and its condition. Parameters entering the indicator are the maximum speed of the trains, the intensity of the traffic, the synthetic gauge of track state and the loss of durability. Examples of using this indicator in practice are given.
PL
Strategia Europa 2020 przekroczyła połowę swojego horyzontu czasowego. Strategia została zbudowana na trzech filarach: rozwoju zrównoważonego, inteligentnego oraz sprzyjającego włączeniu społecznemu. Celem artykułu jest analiza postępów w realizacji głównych celów tej strategii dla krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) i UE28. Wykorzystano metody forecasting i backcasting do oceny realizacji wybranych celów strategii Europa 2020, zakładając, że kraje będą podążały dotychczasową ścieżką rozwoju.
EN
The Europe 2020 strategy has exceeded half of their time horizon. The strategy is built on three pillars: sustainable development, smart growth and inclusive growth. The aim of the study was to analyze the progress of the main objectives of the strategy for the countries of the Visegrad Group (V4) and EU28. For this purpose forecasting and backcasting method were used. to evaluate the achievement of the selected targets strategy Europe 2020, assuming that countries will follow current development path.
EN
The purpose of research is a systematic approach to the analysis of the formation of the economic potential of the processing enterprises of agrarian and industrial complex from the standpoint of "resources, maximize opportunities, and evaluation of results". The theoretical bases of formation of the economic potential of agribusiness processing companies, including: clarification of the concept of "economic potential of processing enter prises of agriculture" as a set of maximum capacity of enterprises, due to the means at their disposal resources for efficient production, goods, works and services to meet the needs of the market, taking into account factors internal and external environment. Unlike existing, this approach includes not only the capabilities and resources, but also a concrete result, which requires a systematic approach to its evaluation; identification of features of formation of the economic potential of the processing of agricultural enterprises in general, and its structural elements: resource and service. The proposed approach makes it possible to apply the system of science-based criteria and evaluation of the economic potential of indices as a separate enterprise, and in general the processing agribusiness industries.
PL
Celem badań było przeprowadzenie systemowej analizy formowania potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw przetwórczych sektora rolno-przemysłowego pod kątem: zasobów, maksymalnych możliwości, rezultatów i oceny. Opracowano teoretyczne podstawy formowania potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw przetwórczych sektora rolno-przemysłowego, włączające: uściślone pojęcie „ekonomiczny potencjał przedsiębiorstw przetwórczych sektora rolno-przemysłowego” jako połączenie maksymalnych możliwości przedsiębiorstwa, uwarunkowanych posiadanymi w swej dystrybucji zasobami do efektywnego przebiegu produkcji, towarów, zasobów pracowniczych, usług w celu zapewnienia potrzeb rynku z uwzględnieniem czynników wewnętrznego i zewnętrznego środowiska. W odróżnieniu od istniejących scharakteryzowane podejście uwzględnia nie tylko możliwości i zasoby, ale i konkretny rezultat, co wymaga zastosowania systemowego podejścia do jego oceny, wykazanie osobliwości formowania potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw przetwórczych, zwłaszcza sektora rolno-przemysłowego, i ich strukturalnych elementów: zasobów materiałowych i pracowniczych. Zaprezentowane podejście pozwala wykorzystać naukowo uzasadnione kryteria i wskaźniki do oceny potencjału ekonomicznego, zarówno w odniesieniu do pojedynczych przedsiębiorstw, jak również dla całości przedsiębiorstw przetwórczych kompleksu rolno-przemysłowego.
18
Content available remote Pomiar innowacyjności z perspektywy przedsiębiorstwa
PL
Artykuł opisuje różne wskaźniki dedykowane innowacjom produktowym, procesowym, organizacyjnym i marketingowym, mierzące także zakres i sprawność procesu innowacji, nakłady na innowacje, korzyści ekonomiczne i współpracę w realizacji działalności innowacyjnej. Drugą część artykułu stanowi studium przypadku polskiej firmy produkcyjnej i analiza wskaźników jej działalności innowacyjnej dotyczących produktów, procesu badawczo-rozwojowego, zbierania pomysłów, patentów, nakładów na innowacje i wdrażania innowacji procesowych.
EN
Article describes different innovation indicators dedicated to product, process, organization and market innovation, measuring also efficiency and scope of the innovation process, expenditures on innovation, the benefits of innovation and cooperation in the innovation activity. The second part of this article is case study of polish innovative company and analysis of its innovation indicators on products, research and development process, ideas collection, patents, expenditures on innovations and process innovation.
PL
Kwantyfikacji świadczeń zaopatrujących związanych z wytwarzaniem biomasy użytkowej przez agroekosystemy można dokonać przy użyciu map glebowo-rolniczych (MG-R) oraz ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Oba opracowania uwzględniają różne systemy klasyfikacji jakości gleb, stąd niezbędne jest określenie wskaźników przeliczeniowych dla uzyskania porównywalności wyników. Celem badań było opracowanie wskaźników przeliczeniowych plonów normatywnych zbóż podstawowych i siana łąkowego, obliczonych na podstawie danych z EGiB i MG-R dla użytków rolnych gminy Krajenka. Wypracowane współczynniki dają możliwość dwukierunkowej transformacji rezultatów kwantyfikacji analizowanych świadczeń ekosystemów.
PL
W pracy podjęto próbę wyznaczenia terenów stanowiących potencjalne korytarze przewietrzające warunkujące prawidłowe funkcjonowanie systemu aeracyjnego miasta. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu jednej z najpopularniejszych metod – morfometrycznej, ze względu na niski koszt pozyskania danych oraz wysoką precyzję otrzymywanych wyników. Z uwagi na dominujący kierunek napływu wiatru, analizami objęto dowietrzny fragment miasta Łodzi. Pierwszy etap opracowania objął analizę podstawowych parametrów szorstkości terenu, tj. chropowatości podłoża (zo), przemieszczenia płaszczyzny zerowej (zd) oraz porowatości w obrębie warstwy dachowej (P). Na podstawie uzyskanych wyników oraz przyjętych kryteriów prawidłowego funkcjonowania korytarzy przewietrzających wyznaczono osiem obszarów swobodnego napływu powietrza do miasta.
EN
The aim of the paper was an indication of potential ventilation paths which affect proper functioning of the cities aerial system. The research was conducted using the most popular method – morphometric for the sake of low cost data gathering and high precision of final results. Due to the wind’s dominant direction, an analysis covered a windward part of Lodz. The first part of the research included an analysis of the basic roughness parameters such as: roughness length (zo), zero plane displacement height (zd) and porosity of the urban canopy layer (P). Based on the obtained results and taking into account ventilation paths criteria eight areas were designated which provide a free flow of air to the city.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.