Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  warstwy wierzchnie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the results of the study of the chemical composition and structure of the protective copper films formed on the tribo surfaces of epoxy composites. Epoxy composites are reinforced with copper oxide particles and discrete carbon fibres. The distribution of chemical elements in the cross section of the epoxy composites is presented. The correlation between the chemical composition of the epoxy composite and the structure of the protective films, formed as a result of a selective transfer during the friction, is established.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania składu chemicznego i morfologii warstw wierzchnich pojawiających się w strefach tarcia ślizgowego na kompozytach epoksydowych zbrojonych włóknem węglowym. Przedstawi ono rozkład pierwiastków chemicznych w przekroju kompozytu i w obszarze warstwy powstającej w procesach tribologicznych. Określono korelacje pomiędzy składem wymienionych wyżej warstw a składem chemicznym kompozytu.
PL
W pracy przedstawiono analizę procesu wysychania warstw wierzchnich piaskowych form i rdzeni odlewniczych (wykonanych z formierskiej sypkiej masy samoutwardzalnej z uwodnionym krzemianem sodu utwardzanej ciekłym utwardzaczem estrowym) poddanych uprzednio procesowi pochłaniania wilgoci. Po 12-godzinnym procesie sorpcji wilgoci z otoczenia w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza (powyżej 85%) oraz temperatury (28−33°C) analizowano proces wysychania (desorpcji) powierzchniowych warstw form i rdzeni odlewniczych w warunkach odpowiednio niższych wartości temperatury i wilgotności na przykładzie masy ze szkłem wodnym. W badaniach wykorzystano metodę grawimetryczną. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że zawilgocone powierzchniowe warstwy wysychają z różną intensywnością, uzależnioną od warunków otoczenia oraz rozmiarów ziarna osnowy piaskowej (porów międzyziarnowych). Wiedza na temat przebiegu zarówno procesu sorpcji, jak i desorpcji wilgoci przez wierzchnie warstwy elementów form piaskowych jest niezbędna do zapobiegania powstawaniu powierzchniowych wad odlewów, pojawiających się okresowo w odlewniach.
EN
An analysis of the drying process of surface layers of sand moulds and cores (made of loose self-hardening moulding sand with hydrated sodium silicate hardened with a liquid ester hardener) which was previously subjected to the process of moisture sorption is presented in the hereby paper. After a 12-hour process of moisture sorption from the environment under conditions of high relative air humidity (over 85%) as well as temperature (28−33°C), an analysis was performed using the drying (desorption) process on the surface layers of sand moulds and cores under conditions of lower values of temperature and humidity on the example of water glass moulding sand. The investigations involved the use of the gravimetric method. Based on the obtained results, it was demonstrated that the moistened surface layers dry up with different intensities depending on the environmental conditions as well as the size of the sand grains (intergranular pores). The knowledge of the course of both the sorption and desorption of moisture by surface layers of sand mould components is necessary to prevent the formation of casting surface defects, which periodically appear in foundries.
3
Content available remote Metody CVD
PL
Inżynieria powierzchni to dziedzina nauki o bardzo dużych perspektywach rozwoju i ogromnym znaczeniu w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie. Rozwój w zakresie zwiększania trwałości eksploatacyjnej elementów konstrukcyjnych maszyn i ogromnej liczby narzędzi dokonuje się w głównej mierze dzięki coraz powszechniejszemu wykorzystaniu technik nanoszenia różnorodnych powłok. Szeroki wybór ogólnie dostępnych rodzajów powłok oraz technologii ich nanoszenia jest efektem coraz to większego zapotrzebowania na nowoczesne metody ochrony powierzchni materiałów. Poprzez odpowiedni dobór i sposób wykonania warstw oraz powłok uzyskuje się zwiększoną niezawodność pracy części maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie ich awaryjności.
PL
W artykule opisano wyniki badań procesu azotowania laserowego gazowego warstw wierzchnich stopu tytanu Ti6Al4V za pomocą lasera diodowego dużej mocy o emisji bezpośredniej (HPDDL), emitującego promieniowanie w zakresie bliskiej podczerwieni o długości fali 808 nm, prostokątnym kształcie ogniska wiązki laserowej i równomiernym, wielomodowym rozkładzie energii TEM na przekroju ogniska oraz za pomocą lasera dyskowego o kołowym kształcie wiązki laserowej i rozkładzie energii zbliżonym do jednomodowego gaussowskiego. Wykazano, że zastosowanie lasera HPDDL w procesie azotowania stopu tytanu jest korzystne i umożliwia wytworzenie warstw wierzchnich o wysokiej jakości i kształtowanie właściwości tych warstw w szerokim zakresie.
EN
The article describes the results of studies on the process of laser gas nitriding of surface layers on the titanium alloy Ti6Al4V conducted by means of continuous wave high power direct diode laser (HPDDL), which emits in the near infrared band at the wave length of 808 nm, with a rectangular shape of the laser beam, and uniform, multimode TEM energy distribution across the laser beam, and also by means of disk laser having a circular laser beam with almost single mode Gaussian energy distribution across the beam spot. It was shown that application of the HPDDL laser in the process of laser gas nitriding of titanium alloy is advantageous and allows for the production of surface layers with high quality and allows for shaping the properties of the layers in a wide range.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad funkcjonalnymi cienkimi warstwami Bi2O3 domieszkowanymi Er3+, wytworzonymi techniką ablacji laserowej. Eksperyment przeprowadzono z zastosowaniem zoptymalizowanych parametrów procesu PLD, takich jak: energia impulsu, długość fali promieniowania laserowego, temperatura podłoża, atmosfera gazu roboczego i odległość target–substrat. Wnikliwej analizie poddano strukturę, skład chemiczny, skład fazowy oraz morfologię wytworzonych warstw tlenkowych z wykorzystaniem takich technik badawczych, jak: skaningowa mikroskopia elektronowa, mikroskopia sił atomowych, spektroskopia EDS oraz rentgenowska analiza fazowa. W ramach badań przeprowadzono również pomiary grubości, nanotwardości i przyczepności warstw Bi2O3 domieszkowanych Er3+ do monokrystalicznego podłoża MgO. Uzyskane w ten sposób wyniki pozwalają stwierdzić, że jest możliwe „przeniesienie” składu stechiometrycznego na odpowiednio przygotowaną powierzchnię z materiału tarczy, a analiza składu fazowego pozwoliła na oszacowanie udziału wysokotemperaturowej fazy δ odpowiedzialnej za zwiększoną przewodność jonową. Analiza otrzymanych wyników pozwala na precyzyjny dobór optymalnych parametrów procesu PLD do wytwarzania cienkich warstw Bi2O3 z domieszką Er3+ stabilizującą fazę δ w niższej temperaturze.
EN
In this paper we present the results of research made for functional Er3+ doped Bi2O3 thin films, produced by the laser ablation technique. The experiment was performed using the optimized PLD process parameters, such as single pulse energy, laser radiation wavelength, the substrate temperature, the pressure of the working gas and the target–substrate distance. Thorough analyses of the structure, chemical and phase composition and morphology of oxide thin films were carried out using research techniques as follows: scanning electron microscopy, atomic force microscopy, EDS spectroscopy and X-ray phase analysis. The study of thickness measurements, nanohardness and adhesion of Er3+ doped Bi2O3 thin films for the single crystal MgO substrate were also performed. Thus obtained results allow to conclude that it is possible to „transfer” the stoichiometric composition of the target material to the prepared substrate and the XRD phase composition investigation revealed the presence of the high-temperature δ-Bi2O3 phase responsible for the increased ionic conductivity. Analysis of these results allows a precise selection of the optimal PLD process parameters for the preparation of high quality Er3+ doped Bi2O3 thin films stabilizing δ phase at lower temperature.
PL
W pracy zaproponowano metodę identyfikacji warstw o różnej nanotwardości powstałych po walcowaniu na zimno austenitycznej stali stopowej AISI 316L. Przedstawiono wyniki badań nanoindentacyjnych warstw wierzchnich stali AISI 316L po roztwarzaniu w wyniku polerowania elektrochemicznego w prądach o gęstości 50, 500 i 900 A/dm². Otrzymane wartości zredukowanego modułu Younga i nanotwardości wyniosły odpowiednio dla EP50: 12,6 GPa i 3,1 GPa; dla EP 500: 3.3 GPa i 1.2 GPa; dla EP900: 0,7 GPa i 0,2 GPa.
EN
The article proposes a method to surface identify layers of different nanohardness created after cold rolling of austenitic stainless steel AISI 316L. The results of research of AISI 316L surface layers after electrochemical polishing EP with the current density of 50, 500 and 900 dm² are given. The resulting values of the reduced Young's modulus and nanohardness reached, for EP50: 12.6 GPa and 3.1 GPa, for EP 500: 3.3 GPa and 1.2 GPa, and for EP900: 0.7 GPa and 0.2 GPa.
7
Content available remote Problemy zużycia frettingowego w pojazdach szynowych
PL
W artykule, omawiając warunki rozwoju zuzycia frettingowego, stwierdzono, że istnieje duże prawdopodobieństwo jego rozwoju w elementach pojazdów szynowych. Jako przykład przedstawiono rozwój tego zużycia w układzie biegowym pojazdów.
EN
In the paper development conditions of the fretting wear were discussed. It was found there is a great probability of that wear development in the elements of rail vehicles. As an example, development of the fretting wear in the rail vehicle running system was present.
8
Content available remote Przetworniki indukcyjnościowe w pomiarach grubości warstw wierzchnich
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia, dotyczące pomiaru grubości warstw wierzchnich, przeprowadzane z wykorzystaniem przetworników indukcyjnościowych. Opisano badania, dotyczące przetwornika indukcyjnościowego transformatorowego. Uwzględniono wstępne rozważania teoretyczne, a na ich podstawie wykonano prototypowe przetworniki pomiarowe, dla których przeprowadzono badania ich przydatności w pomiarach wybranych warstw wierzchnich.
EN
In the paper the problems of surfaces layers thickness measure using inductive transducers have been presented. The research relating for transformer inductive transducers were described. The initial theoretical considerations have been investigated and on its base have been executed prototype measure transducers, for which the research of its usability in measurements of select surface layers have been made.
EN
The results of a computer image analysis of sliding couple elements’ upper layers are presented in the paper. When performing the measurements, the primary focus was placed on fibres’ diameters and porosity analysis. One of the objectives of the measurements made was to determine the usefulness of a computer image analysis for the examination of functional properties of future upper layers. Algorithms were proposed to transform the images of sliding couple elements’ upper layers, allowing complete or partial automation of the measurements.
PL
W pracy przedstawiono wyniki komputerowej analizy obrazu warstw wierzchnich elementów skojarzeń ślizgowych. Wykonując pomiary skupiono się na pomiarach średnicy włókien oraz analizie porowatości. Jednym z celów przeprowadzenia pomiarów było określenie przydatności komputerowej analizy obrazu podczas badania właściwości użytkowych przyszłych warstw wierzchnich. Zaproponowano algorytmy przekształceń obrazu warstw wierzchnich elementów skojarzeń ślizgowych pozwalające na całkowite lub częściowe zautomatyzowanie pomiarów.
10
Content available remote Własności mechaniczne i trybologiczne warstw wierzchnich stopowanych laserowo
PL
W pracy przedstawiono możliwość zastosowania metody elementów skończonych do wyznaczania naprężeń krytycznych występujących na krawędziach powłok TiN oraz Ti+TiN, uzyskanych w magnetronowym procesie PVD na spiekanej stali szybkotnącej typu ASP 30 uwzględniając warunki ich nanoszenia, jako efekt ich spiętrzenia. Dla celów symulacji komputerowej naprężeń własnych w powłokach z wykorzystaniem MES opracowano odpowiedni, dla analizowanych próbek model, który poddano weryfikacji doświadczalnej dokonując porównania wyników obliczeń z wynikami badań eksperymentalnych. Uznanie modelu za w pełni adekwatny pozwoliło na dokonanie analizy korelacji pomiędzy naprężeniami na podstawowej powierzchni próbki a naprężeniami krytycznymi występującymi na jej krawędziach. Symulacje komputerową naprężeń przeprowadzono w środowisku ANSYS, przy wykorzystaniu metody elementów skończonych a wartości naprężeń eksperymentalnych wyznaczono na podstawie dyfraktogramów rentgenowskich.
EN
The paper presents the possibility to apply the Finite Element Method for evaluation of critical compressive stresses located on the edges of the specimen in the TiN and Ti+TiN coating obtained in the magnetron PVD process on the sintered high-speed steel of the ASP 30 type, taking into account their deposition conditions as the result of their accumulation. Defined model of the tool coated with the coatings in the PVD process was verified by comparison with the results of computer simulation of stresses with the experimental results. The results of verification indicate unequivocally that the model is correct and fully adequate. Computer simulation of stresses was carried out in ANSYS environment, using the FEM method and the experimental values of stresses were determined basing on the X-ray diffraction patterns.
PL
W pracy przedstawiono, na przykładzie warstw naweglanych i azotowanych wyniki badań parametrów struktury i właściwości TWW. Dokonano przeglądu i dyskusji przydatności standardowych metod badań oraz technik opartych na wykorzystaniu aktualnych osiągnięć w zakresie aparatury badawczej.
EN
The results of testing procedures of structure and properties of technological surface layers, on the example of nitrided and carburized case are presented in this paper. The review and discussion, on the suitability of standard measurement techniques and those based on novel achievements in the field of testing equipment, were accomplished.
PL
W niniejszej pracy na przykładzie elementów formujących stosowanych w odlewnictwie stopów Al, dokonano doboru Technologicznej Warstwy Wierzchniej. Do uszlachetnianie warstwy wierzchniej , oprócz obróbki tradycyjnej, zastosowano dwie obróbki powierzchniowe: azotowanie regulowane oraz technologie multiplexowa (azotowanie + TiN). Dla wszystkich obróbek wykonano pomiary rozkładu naprężeń własnych, badania metalograficzne oraz przeprowadzono superpozycję naprężeń własnych i rzeczywistych uzyskanych w wyniku symulacji komputerowej procesu odlewania. Uzyskane wyniki modelowania potwierdzone zostały badaniami eksploatacyjnymi przeprowadzonymi na elementach formujących matrycy. Największe zwiększenie żywotności elementów formujących uzyskano po zastosowaniu technologii multiplexowej.
EN
In the present work, a selection of Surface Technological Layer has been carried out in the instance of forming elements used in casting aluminum alloys. Apart from traditional processing, two surface processing methods were used in order to improve the surface layer. One was controlled nitriding process and the other was a multiplex (nitriding + PVD) technology. Metallographic studies, measurements of internal stress distribution, as well as superposition of internal and real stress, resulting from computer simulation of the casting process, were performed for each sample. The results obtained were confirmed by the performance studies, carried out on the forming elements of a matrix. The largest increase of a durability of a forming element was achieved for the multiplex surface processing technology.
PL
W artykule przedstawiono różne kryteria klasyfikacji procesów spajania. Omówiono sposoby otrzymywania ciągłości metalicznej przy wykorzystaniu odkształcenia, dyfuzji oraz topienia i krzepnięcia. Zdefiniowano procesy spajania z przetopieniem i bez przetopienia oraz z dociskiem i bez docisku. Szczególną uwagę zwrócono na procesy spajania w stanie stałym i krystaliację izotermiczną. Podano przykłady wykorzystania procesów spajania w stanie stałym z przejściową fazą ciekłą do otrzymywania warstw wierzchnich o specjalnych właściwościach.
EN
This paper presents different classification criteria of joining as well as melting and solidification have been discussed. The joining processes with and without re-melting as well as with and without use of pressure have been defined. A special attention have been paid to the joining processes in a solid state and with transitional liquid phase for obtaining surface layers with special properties.
14
Content available remote Samosprężające się, bezdylatacyjne posadzki z fibrobetonu ekspansywnego
PL
Obecnie w wielu publikacjach poświęca się dużo uwagi posadzkom w budownictwie, i to zarówno ich projektowaniu, doborowi materiałów, jak i wykonawstwu [7]. Złożoność tej tematyki wynika stąd, iż tym elementom (przegrodom) budowlanym stawia się rozliczne wymagania techniczne, eksploatacyjne i użytkowe w sytuacjach złożonych oddziaływań środowiskowych.
PL
Przedstawiono sposób otrzymywania nanokrystalicznych i amorficznych struktur warstwy wierzchniej stopów Al - Si za pomocą przetapiania laserowego w temeraturze ciekłego azotu. Zastosowano wiązkę lasera o wymiarach 3 i 1x 20mm, moc lasera 1500 - 6000 W oraz szybkość przesuwu próbki 0,5 lub 1 m/ min. Twardość otrzymanych warstw zawiera się między 155 i 271 HV, liczba obrotów przeciwpróbki do wytarcia próbki na głębokość 30 um wynosiła między 1400 i 6000, zaś gęstość prądu korozyjnego między 5 i 48 uA/ cm2. Wykazano, że własności warstwy wierzchniej pozostaja w ścisłym związku z jej strukturą: najbardziej odporne na ścieranie i korozje są zwarte powłoki amorficzne, następnie powłoki nanokrystaliczne o ścisłej budowie i na koncu powłoki nanokrystaliczne i drobnokrystaliczne o zauważalnej porowatości.
EN
The creation of nanocrystalline and amorphous structures inside the surface layer of the Al - Si alloys by laser treatment at liquid nitrogen temperature is presented. The properties of surface layer, namely hardness, corrosion and wear resistance, are described. The laser beam dimensions 3 or 1 x 20 mm, laser power 1500 - 6000 W, scan rate 0.5 or 1 m/min were applied. Hardness of obtained layers ranged between 155 and 271 HV, rotation number of anti - specimen to achieve fixed 30 um wear depth were between 1400 and 6000 r. p. m. and corrosion current density ranged between 5 and 48 uA/ cm2. The properties of obtained surface layers have been shown to strictly reate on its structure: the most wear and corrosion resistant tight amorphous layers, followed by nanocrystalline and small grain surface layers with perceptible porosity.
PL
W referacie przedstawiono klasyfikację procesów zużycia elementów maszyn w procesie eksploatacji oraz zasady doboru struktury i własności warstw wierzchnich w zależności od warunków eksploatacji. Scharakteryzowano podstawowe technologie nakładania powłok oraz problemy występujące podczas nakładania warstw metodami spawalniczymi.
EN
This paper presents classification of wear processes in machine elements arising during operation as well as principles of choosing right structure and properties of external layers depending on conditions in which they are to operate. The basic technologies of coating, and problems occurring during the coating process with use of welding techniques are described.
PL
W artykule omówiono metodę plazmowego napawania nowymi eutektycznymi kompozytami proszkowymi z układu Fe-Mn-C-B-Si. Zaproponowano mechanizm formowania warstwy wierzchniej przy eutektycznym oddziaływaniu ze stalą 45. Struktura otrzymanej warstwy wierzchniej zaproponowanego materiału w postaci proszku składa się ze stopowego perlitu (faza miękka), metastabilnego manganowego węglika żelaza [wzór] (faza twarda) i wtrąceń borku żelaza Fe2B (faza dyspersyjna). Przedstawiono wyniki badań odporności na zużycie ścierne kompozytów eutektycznych. Zaprezentowano sposób uzyskania warstw stopowych optymalnej trwałości.
EN
The plasma surfacing method of new eutectic powder composite materials of Fe-Mn-C--B-Si matrix is presented. Formation mechanism of surface layer by an eutectic interaction with 45 steel is proposed. Stucture of the obtained surface layer of the proposed powder material consists of alloy perlite (soft phase), metastable manganese iron carbide [formula] (hard phase) and inclusions of iron boride Fe2B (dispersion phase). Research results of the wear resistance of eutectic composite materials are given. Elaborated method to obtain the surface layers with an optimal alloy resistance is presented.
PL
Tradycyjne stosowane środki ochrony czasowej (ŚOC) zawierają zwykle węglowodorowe substancje powłokowe trudno poddające się biologicznej degradacji. W ostatnich dekadach rośnie znaczenie proekologicznych dyspersji antykorozyjnych typu olej w wodzie (O/W). Tego typu ŚOC są oparte na efektywnie działających nietoksycznych organicznych inhibitorach korozji. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki porównawczych badań korozyjnych w komorze solnej warstw azotowych (WL = 12,5 žm) na stali 45 impregnowanych środkami olejowymi, rozpuszczalnikowymi oraz dypersjami antykorozyjnymi. Stwierdzono, że znaczne podwyższenie odporności na korozji warstw azotowanych w warunkach badania w komorze solnej można osiągnąć nie tylko w przypadku impregnowania preparatami olejowymi lub rozpuszczalnikowymi, ale także z użyciem mieszaniny związków organicznych składających się na inhibitor korozji, zdyspergowanych w wodzie. Otrzymane wyniki dobrze rokują dla możliwości zastosowania wodnych dypersji typu W/O jako proekologicznych ŚOC w obróbkach powierzchniowych, stosowanych w technologiach "hi-tech".
EN
The traditionally used in the practice temporary preventive formulations as usual contain hydrocarbon film - forming material, no easy degradable ino biological utilization process. During last decade it is grooving demand the new tendency of developing of pro-ecological oil/water (O/W) type dipersion. Such temporary rust preventives are based on effective organic corrosion inhibitors. In this work we compared the result of corrosion investigation conduced in salt spray chamber for nitrided steel of grade 45 (WL = 12,5 žm) impregnated with oil-based, organic solvent based and water-dispersion type temporary preventives. It was stated that significant enhancement of corrosion resistance for impregnated onitrided layers could be achieveod as a results of impregnation onot only with oily and solvent based preventives but also in the case of the blend of the organic inhibitors dispered in water. The result obtained in our investigation gives good prospects for introducing oil type formulation and also pro-ecological temporary preventives for "hi-tech" surface engineering technologies.
PL
W artykule przedstawiono technikę opisu cech geometrycznych powierzchni, polegającą na złożeniu dwóch stereoskopowych obrazów, dającym w efekcie możliwość uzyskania przestrzennej rekonstrukcji analizowanej powierzchni. Wirtualne cięcia tej powierzchni pozwalają na uzyskanie dowolnego profilu powierzchni, który jest podstawowym obiektem badań klasycznej profilometrii. Zaoszczędza to czas i zmniejsza koszty, co w przypadku twardych warstw natryskiwanych plazmowo czyni metodę bardzo konkurencyjną w stosunku do metod klasycznych. Otrzymane w analizie stereoskopowej pliki testowe, zawierające informacje o położeniu każdego piksela na linii profilowej, mogą być wykorzystywane w innych metodach obliczeniowych.
EN
Stereo Imaging concept to 3D reconstruction of surface layers has been presented. Virtual cross cutting of surface was provided to obtained profiles which are a basic object of roughness analysis. Presented method is less time consuming and more cost effective compared to classical methods. It provides a big advantage for hard coating surfaces. Output text files which contain X, Y, Z positions of all profile pixels may be used for other calculation methods.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań struktury i właściwości warstw powierzchniowych wieloskładnikowych i kompozytowych wytwarzanych na stopie tytanu Ti-Al-1Mn przez połączenie metod chemicznego bezprądowego nakładania powłok Ni(P), natryskiwania cieplnego warstw Al2O3 i ZrO2 Y2O3 oraz obróbki cieplnej w warunkach wyładowania jarzeniowego. Tak otrzymane warstwy mają dyfuzyjny charakter i dobre właściwości użytkowe.
EN
A prospective development line in surface engineering is the fabrication of multicomponent surface layers by, e.g. combining various processes of surface treatment . The layers thus obtained assemle various properties appropriately selected and complementary to one another, thanks to which their application range may be widened substantially. The paper presents the results of examinations of the structure and properties of nickelbased multicomponent layers formed on the Ti-1Al-1Mn titanium alloy by a combination of chemical electroless deposition with a glow discharge-assisted heat treatment and with the plasma spraying of Al2O3 and ZrO2 Y2O3 oxides. The layers thus obtained have a diffusion character and show good performance properties.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.