Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule opisano wybrane aspekty implementacji dwóch projektów realizowanych aktualnie przez GMV Polska. Projekt BIBLOS-2, stanowiący kontynuację i rozszerzenie projektu BIBLOS, ma za zadanie wykonanie implementacji gotowych algorytmów wykorzystujących karty graficzne do optymalizacji czasu wykonania programu, oraz zdefiniowanie architektury i implementację modułów dla symulatorów misji z aktywnymi i pasywnymi systemami radarowymi. Drugim z opisanych projektów jest projekt „Scatterometer Ground Processor Simulator & Tools GPP in MetOp-SG”, którego celem jest implementacja, integracja oraz przetestowanie algorytmów symulatora systemu radarowego wykorzystywanego do skaterometrii (ang. scatterometry). Projekt realizowany jest na potrzeby misji MetOp-SG we współpracy z firmą Airbus Defence and Space dla Europejskiej Agencji Kosmicznej i Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT).
EN
This article describes selected aspects of implementation of the two projects currently being implemented at GMV Poland. The BIBLOS-2 project, which is a continuation and extension of the BIBLOS project, apart from the parallel implementation of algorithms using passive optics to observe the surface of the Earth, is primarily aimed at defining and implementing algorithms for radar observation of the Earth, both for passive and active radar systems. The second project described in this article is „Scatterometer Ground Processor Simulator & Tools GPP in MetOp-SG”, which aims to implement, integrate, and test algorithms for the Scatterometer within the Metop-SG mission. This project is realized in cooperation with Airbus Defense and Space for the European Space Agency and the European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT).
PL
Bezinwazyjne techniki radarowej penetracji gruntu (GPR) znalazły wiele zastosowań w geologii, archeologii, budownictwie i wydają się one również bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego i obronności. Niestety, szeroka gama potencjalnie wykrywalnych obiektów utrudnia interpretację uzyskanych zobrazowań. W pracy przedstawiono wybrane metody przygotowania dwuwymiarowych falogramów do automatycznej lokalizacji obiektów niebezpiecznych. W efekcie działania zaprezentowanych algorytmów, użytkownik otrzyma informację o złożoności struktury wewnętrznej zlokalizowanego obiektu. Im bardziej złożona budowa wewnętrzna tym większe prawdopodobieństwo, że dany przedmiot został wykonany przez człowieka i może stanowić zagrożenie dla operatora georadaru.
EN
Nondestructive techniques of ground penetrating radar have been utilized in a wide area of applications like geology, archeology or constructions and are even more important in terms of national security. Unfortunately, such wide range of potentially detectable objects makes image interpretation extremely difficult. In the paper several methods of two-dimensinal data processing were discussed. The outcome of described calculations carries information concerning internal structure of analysed obcjects, which can be used to automaticaly preselect images to one of two groups: harmless or potentialy dangerous. The more comlex object’s structure the higher likelyhood that the obcject is manmade and might be dangerous to the GPR’s operator.
3
Content available remote Universal software radio peripheral for ground penetrating radar prototyping
EN
The scope of this discussion paper is to briefly shows the main issues related to the design of an efficient and low-cost Ground Penetrating Radar (GPR) system for scientific research and academic courses based on National Instruments USRP-2920. The papers summarizes part of the research carried out within the framework of RMN 675/2012 and RMN 874/2013 projects and formulates the conditions for effective and low-cost GPR system.
PL
Celem artykułu jest krótkie przedstawienie głównych problemów związanych z projektowaniem tanich i wydajnych radarów penetracji gruntu (GPR) dla badań naukowych i zajęć na uczelni bazujących na układach USRP-2920 firmy National Instruments. Artykuł podsumowuje część badań wykonanych w projektach RMN 675/2012 oraz RMN 874/2013 i formułuje warunki konieczne dla taniego i wydajnego radaru GPR.
EN
The concept of use the Universal Software Radio Peripheral (USRP) as a generator of common radar signal was presented in paper. Three main radar waveform, i.e. simple pulse signal, signal with Linear Frequency Modulation (LFM) waveform and Stepped-Frequency (SF) waveform, were characterized and results of its generation were presented. Radar system designed based on USRP was described. The Synthetic Range Profiling (SRP) processing has been applied to the synthesis of Linear Modulated Stepped-Frequency waveform on the basis of a sequence of narrow LFM impulse.
PL
W artykule zaprezentowano sposób wykorzystania radia programowego (ang. USRP) do generacji i akwizycji sygnałów radarowych. Scharakteryzowano trzy typowe sygnały radiolokacyjne, tj. impuls prosty, impuls z liniową modulacją częstotliwości (ang. Linear Modulated Frequency), impuls ze schodkową zmianą częstotliwości, oraz przedstawiono wynik ich generacji z wykorzystaniem USRP. Przedstawiono system radarowy opracowany z wykorzystaniem USRP. Zaprezentowano sposób syntezy sygnału z liniowo-krokową zmianą częstotliwości w oparciu o ciąg wąskopasmowych impulsów LFM wygenerowanych i rejestrowanych na kolejnych częstotliwościach środkowych.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki eksperymentów numerycznych przeprowadzonych na rzeczywistym sygnale GPR. Celem tych eksperymentów była modyfikacja zobrazowań georadarowych pozwalająca na uproszczenie ich interpretacji. Proponowana metoda może być z powodzeniem stosowana we wstępnych analizach zobrazowań georadarowych, jako metoda pomocnicza.
EN
The results of the numerical experiments with real GPR data has been presented in this paper. The experiments was carried out in the frequency domain with well-known time windows. Main aim of these experiments was the raw data modification allowing the simplification of the GPR images interpretation. The proposed method can be successfully applied in the initial analysis of GPR images as an auxiliary method.
6
Content available remote Problemy implementacji algorytmów FFT w strukturach FPGA
PL
Omówiono implementacje algorytmów FFT dla przypadku przetwarzania sygnałów radarowych w czasie rzeczywistym. Przedstawiono charakterystyki wybranych algorytmów FFT oraz typowe problemy ich stałoprzecinkowej realizacji. Przeanalizowano rozwiązania stosowane w celu zapobiegania nadmiarom. Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów transformaty na dokładność i dynamikę otrzymanego wyniku. Dla badanego typu sygnału określono optymalną postać planu skalowania.
EN
Discussed are implementations of FFT algorithms for the case of radar signals processing in real time. Presented are characteristics of selected FFT algorithms and typical problems related to their fixed-point realization. Analysed are solutions used to prevent excesses. Shown are results concerning investigation of transform parameters influence on accuracy and dynamics of the result obtained. Determined is an optimum form of scaling plan for the examined signal.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.