Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  internet rzeczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Artificial intelligence (AI) is changing many areas of technology in the public and private spheres, including the economy. This report reviews issues related to machine modelling and simulations concerning further development of mechanical devices and their control systems as part of novel projects under the Industry 4.0 paradigm. The challenges faced by the industry have generated novel technologies used in the construction of dynamic, intelligent, flexible and open applications, capable of working in real time environments. Thus, in an Industry 4.0 environment, the data generated by sensor networks requires AI/CI to apply close-to-real-time data analysis techniques. In this way industry can face both fresh opportunities and challenges, including predictive analysis using computer tools capable of detecting patterns in the data based on the same rules that can be used to formulate the prediction.
2
Content available The health role of smart home bathroom
EN
Social health awareness in the context of medical prophylaxis influences the current trends in the design of modern domestic bathrooms. The importance of the health role of the modern bathroom also results from the current social and economic situation around the world, resulting in the need for independent health control and the developing need for medical prophylaxis, taking care of immunity and psychophysical condition in the face of public health threats. Therefore, it was necessary to investigate the health factors in bathroom design based on research and analysis of literature and materials from foreign research institutes. The study concerned design possibilities in the selection of bathroom equipment elements enabling a wide range of comfort and supporting and monitoring the health of bathroom users. The research included a review and analysis of technologically advanced solutions, intelligent solutions, including Internet of Things (IoT) technologies, ensuring health prophylaxis in the home bathroom. The potential for the use of innovative technologies and the possibility of process control, easy flow of information in relation to the external environment (e.g. remote contact with a doctor) was indicated. The need for easy and intuitive use of intelligent devices was taken into account, as well as the possibility of independent, systematic control and protection of health without the need for stationary medical visits, with a view to time and safety of healthcare professionals and patients. The research results summarize the fields of medicine where smart bathroom appliances can create new opportunities to improve user health.
PL
Społeczna świadomość zdrowotna w kontekście profilaktyki medycznej wpływa na aktualne tendencje w projektowaniu nowoczesnych łazienek domowych. Znaczenie zdrowotnej roli współczesnej łazienki wynika również z aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej na całym świecie, skutkującej koniecznością samodzielnej kontroli zdrowia oraz rozwijającą się potrzebą profilaktyki medycznej, dbania o odporność, a także kondycję psychofizyczną w obliczu zagrożeń zdrowia publicznego. W związku z tym konieczne było zbadanie czynników zdrowotnych w projektowaniu łazienek na podstawie badań oraz analiz literatury i materiałów pochodzących z zagranicznych instytutów badawczych. Badania dotyczyły możliwości projektowych w zakresie doboru elementów wyposażenia łazienkowego umożliwiających szeroki zakres komfortu oraz wspierania i monitorowania zdrowia użytkowników łazienek. Badania obejmowały przegląd oraz analizę rozwiązań zaawansowanych technologicznie, rozwiązań inteligentnych, w tym technologii internetu rzeczy (IoT), zapewniających profilaktykę zdrowotną w warunkach domowej łazienki. Wskazany został potencjał wykorzystania innowacyjnych technologii i możliwości sterowania procesami, łatwego przepływu informacji w odniesieniu do środowiska zewnętrznego (np. zdalny kontakt z lekarzem). Uwzględniono potrzebę łatwego, a także i intuicyjnego wykorzystania inteligentnych urządzeń oraz możliwości samodzielnej, systematycznej kontroli i ochrony zdrowia bez konieczności stacjonarnych wizyt lekarskich, mając na uwadze czas oraz bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia i pacjentów. Wyniki badań obejmują zestawienie dziedzin medycyny, w których inteligentne urządzenia łazienkowe mogą stworzyć nowe możliwości w zakresie poprawy zdrowia użytkowników.
PL
Kilka lat temu mogło jeszcze budzić nasze zdziwienie, że Orange – marka znana z łączności i telefonów – jest jednym z wystawców na targach WOD-KAN w Bydgoszczy. Technologie łączności i przetwarzania danych są dzisiaj standardem w zarządzaniu systemami mediów komunalnych. Jutro będą częścią internetu rzeczy i inteligentnych miast.
PL
W pracy zaprezentowano platformę SmartX umożliwiającą zarządzanie urządzeniami IoT. Przedstawiono skrócony opis współczesnych systemów automatyki domowej oraz Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things - IoT). Opisano funkcjonalność platformy SmartX w odniesieniu do architektury, a w szczególności funkcje dotyczące konektorów platformy z urządzeniami i serwisami zewnętrznymi (ang. bindings). Dodatkowo, w pracy opisano zastosowania platformy SmartX na przykładzie serwisu pogodowego Open Weather Map oraz monitora zużycia energii elektrycznej.
EN
At the present times we are observing the global transformation of human mankind. It is happening due to the immense growth of number of devices used to support, guide or monitor everyday human activities and their environment. Such devices are still evolving in order to communicate between each other and the user itself. The best examples are the areas of consumer electronics and domestic appliances. The data processed by those devices are driving the segments of data gathering and analysis for further improvements in scope of usability. The given paper presents the SmartX platform which provides the unified solution for household devices management. The main architectural demand is to gather, accumulate and process data directly from the devices and external data sources such as weather forecasts, etc. The proposed system is flexible enough to work with devices of various manufacturers and what is most important with multiple nodes (locations such as private house, office, etc.) and the devices that are connected to them from a single UI panel. It also gives a user an opportunity to build cross-nodes rules for automating interactions between devices based on various triggers and conditions. Additionally, due to the integration of all devices in the respective node the SmartX platform offers tools to analyse energy usage profile. In a broad scale it might be used by the media providers as a tool for very detailed manipulations of medias demand. Also, the shortened descriptions of the modern household automation systems and Internet of Things (IoT) devices are provided. The functionality of the SmartX platform is discussed in scope of architecture, especially in terms of so called bindings which acts as a data flow controllers between services/devices and the users. The paper is concluded with example usage of the Open Weather Map binding, the well-known internet service which provides the weather data for many regions and the locally consumed energy monitor.
EN
Blackouts in the USA and another developed countries at the end of the twentieth century implied the necessity of new network erection - Smart Grid, implying obligatory electricity sources connect to power system (PS). In result, old hierarchical management electric PS slowly changed itself in the dispersed management system. Development of renewable electric sources (RES) combined in microgrids working as distribution. Second important consequences of SG is dispersing idea of Smart to homes, buildings, cities, regions etc. Parallel developed new informatics tools as AI, IoE/IoT, sensor networks, Cloud Computing and communication results in problem of big data (BD) and when for few years in practical use will be 5G, SG and communication problem needs new solutions. In conclusion there are negative evaluation of domestic state of electric power energy and AI application.
PL
Blackouty w USA i innych krajach rozwiniętych w końcu dwudziestego wieku spowodowały konieczność utworzenia nowych sieci Smart Grid wymagających obligatoryjnie dołączenia wszystkich źródeł energii do systemu elektroenergetycznego. Spowodowało to stopniową zmianę starego hierarchicznego systemu zarządzania w systemie elektroenergetycznym w rozproszony system zarządzania. Rozwój źródeł odnawialnej energii (OZE) pracujących w mikrosieci w trybie wyspowym lub połączone z systemem elektroenergetycznym powodują wzrastającą liczbę przekształtników AC/DC i implikują myśl utworzenia stałoprądowych sieci rozdzielczych. Drugą ważną konsekwencją rozwoju Smart Grid stało się przeniesienie idei smart do mieszkań, budynków, miast, regionów itd. Równolegle rozwijały się zastosowania sztucznej inteligencji, IoE/IoT, sensorów i łączenia ich w sieci, obliczenia w chmurze wywołując problem Bis Data (BD) i zastosowanie sieci telekomunikacyjnych 5G, co wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Konkluzja podaje negatywną ocenę stanu systemu elektroenergetycznego i zastosowań sztucznej inteligencji w Polsce.
EN
In this paper, the resource allocation problem in the downlink of the Fog radio network is considered. First, the different traffic rates of broadband links of IoT (Internet of Things) implemented in Fog radio network are presented. Furthermore, the optimal resurce allocation problem is formulated. Using the matching theory, distributed algorithms are developed to make decsion about the subchannel assignment for a given IoT device. The presented algorithm aims at a stable fit. It is characterized by low complexity. The obtained results were confirmed in simulation tests.
PL
W tym artykule rozważono problem alokacji zasobów w łączu w dół w mgłowej sieci radiowej. Najpierw przedstawiono różne rodzaje przepływów dla szerokopasmowych łączy Internetu Rzeczy (Internet of Things) implementowanych w mgłowej sieci radiowej. Ponadto sformułowano problem optymalnej alokacji zasobów. Korzystając z teorii dopasowania został opracowany algorytm w celu podejmowania decyzji o przypisaniu podkanału dla danego urządzenia IoT. Przedstawiony algorytm ma na celu stabilne dopasowanie. Algorytm charakteryzuje się małą złożonością. Uzyskane wyniki zostały potwierdzone w badaniach symulacyjnych.
PL
Artykuł powstał na podstawie materiałów przygotowanych przez autora do debaty technicznej „Narzędzia ICT na rzecz realizacji celów Agendy 2030 wobec wyzwań współczesności”, przeprowadzonej podczas obrad XXI Konferencji Okrągłego Stołu Stowarzyszenia Elektryków Polskich (telekonferencja odbyła się 15.05.2020). W artykule omówiono współczesną strukturę informacyjną internetu rzeczy i wszechrzeczy oraz usług chmurowych pod kątem wykorzystywanych obecnie biometrycznych interfejsów człowiek-komputer. Przedstawiono ogromne znaczenie tych technologii dla bezprecedensowych, wręcz rewolucyjnych procesów zmian sposobu, stylu, organizacji i kultury technicznej życia, zachodzących we współczesnych społeczeństwach, ale także niebezpieczeństwa i zagrożenia wynikające ze znacznej redukcji prywatności ludzi wskutek nieuchronnej, powszechnej inwigilacji za pomocą wszechogarniających technologii biometrycznych.
EN
The article is based on materials prepared by the author for the technical debate on ICT tools for achieving the goals of the 2030 agenda against the challenges of today, conducted during the XXI Conference of the Round Table of the Association of Polish Electrical Engineers (teleconference on 15.05.2020). The contemporary information structure of the internet of things and the internet of everything as well as cloud services is discussed in this paper in terms of currently used biometric human-computer interfaces. The great significance of these technologies for unprecedented, even revolutionary processes of changes in the way, style, organization, and technical culture of life occurring in modern societies, as well as the dangers and threats resulting from a significant reduction in the privacy of people as a result of inevitable, widespread surveillance using all-encompassing biometric technologies, are presented
10
Content available remote Waveform-reconfigurable emitter design for multi frequency electrical tomography
EN
In this work we present a design of a multi-frequency electrical tomography (ET) data acquisition device focused on reconfiguration of the emitter for on-line customization of excitation signals. The design is conceived to acquire data for in vivo medical monitoring. This device is implemented using FPGA for real-time data acquisition and a microcontroller SoC that enables internet of things capabilities for further escalation of the device functionality. The ET device allow the study of frequency responses and the generation of customized excitation signals.
PL
W niniejszej pracy przedstawiamy projekt urządzenia do akwizycji danych z wieloczęstotliwościowej tomografii elektrycznej (ET), którego celem jest rekonfiguracja emitera w celu dostosowania sygnałów wzbudzenia w trybie online. Projekt ma na celu pozyskiwanie danych do monitorowania medycznego in vivo. Urządzenie zostało zaimplementowane przy użyciu FPGA do akwizycji danych w czasie rzeczywistym oraz mikrokontrolera SoC, w celu dalszego zwiększenia funkcjonalności urządzenia. Urządzenie ET umożliwia badanie odpowiedzi częstotliwościowych i generowanie niestandardowych sygnałów pobudzających.
EN
Recently, several attempts have been made to build social air quality monitoring systems. Systems of this kind are solutions in the creation of which it is necessary to solve many problems concerned with the collection and analysis of data. After all, such systems are complex, extensive and multidisciplinary IT solutions. Our work focuses on creating such a system which, in addition to being a distributed social system, additionally uses low-budget and available measuring devices. The system consists of the data acquisition subsystem, then the data collection and analysis subsystem, and the communication system with the end user. In this article, we focus on describing data acquisition subsystems and on one aspect related to data analysis, namely outliers prediction using recurrent neural networks in the form of their implementation as LSTM.
PL
W okresie kilku ostatnich kilku miesięcy podjęto działania budowy społecznościowych systemów monitorowania jakości powietrza. Systemy tego rodzaju są rozwiązaniami, przy tworzeniu których konieczne jest rozwiązanie różnorodnych problemów związanych z gromadzeniem i analizą danych. Systemy tego rodzaju to złożone, rozbudowane i multidyscyplinarne rozwiązania informatyczne. Opisywana praca koncentruje się na działaniach związanych z stworzeniem takiego systemu, który oprócz tego, że jest rozproszonym systemem społecznościowym, dodatkowo wykorzystuje niskobudżetowe i ogólnie dostępne urządzenia pomiarowe. System składa się z podsystemu gromadzenia danych, następnie podsystemu gromadzenia i analizy danych oraz systemu komunikacji z użytkownikiem końcowym. W tym artykule skupiamy się na opisie podsystemów akwizycji danych oraz na wybranym zagadnieniu związanym z analizą danych, a mianowicie przewidywaniu wartości odstających z wykorzystaniem rekurencyjnych sieci neuronowych w postaci ich implementacji jako sieci LSTM.
PL
Każdego dnia podejmowanych jest nawet 230 tys. prób cyberataków wykorzystujących złośliwe oprogramowanie. Skala zagrożeń, dotyczących także biznesu oraz przemysłu, stale rośnie. Słabym ogniwem w sieci może być nie tylko komputer czy drukarka, ale też inteligentne oświetlenie, czujniki lub system sterujący klimatyzacją. Eksperci wskazują na konieczność ochrony przemysłowego internetu rzeczy (IloT) oraz utworzenia międzynarodowych norm bezpieczeństwa inteligentnych urządzeń i systemów.
PL
Proces magazynowy jest definiowany jako „zespół działań operacyjnych związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem dóbr materialnych w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach i przy spełnieniu określonych warunków organizacyjnych i technologicznych”. W zarządzaniu łańcuchem dostaw należy rozpatrywać procesy magazynowe zarówno u dostawcy, producenta, jak i dystrybutora ze względu na dążenie do ich integracji.
PL
Stężenia i natężenia czynników szkodliwych w środowisku pracy muszą być badane i oceniane pod kątem powodowanych dla pracowników zagrożeń. W warunkach zmiennych parametrów środowiska pracy wykrywanie potencjalnych zagrożeń i szybkie podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników jest możliwe na podstawie ciągłego monitoringu parametrów środowiska pracy. Do tego celu mogą być wykorzystanie bezprzewodowe sieci sensorowe. W artykule omówiono strukturę i oraz główne zagadnienia opracowywanej w CIOP-PIB sieci sensorowej do monitorowania środowiska pracy i ostrzegania pracowników o zagrożeniach. Przedstawiono zastosowaną metodę lokalizacji ostrzeganego pracownika w obrębie sieci sensorowej, a także wyniki badań mocy sygnału radiowego, na bazie których funkcjonuje ta metoda.
EN
Concentrations and intensities of harmful factors in the work environment must be tested and assessed for hazards caused to employees. In conditions of changing parameters of the working environment, detection of potential threats and quick action to reduce employee exposure is possible based on the continuous monitoring of working environment parameters. Wireless sensor networks can be used for this purpose. The article discusses the structure and main issues of the sensor network being developed at CIOP-PIB to monitor the work environment and warn employees about hazards. The method used to locate the warned employee with in the sensor network was presented, as well as the results of radio signal strength measurements, on which this method works.
EN
As the Internet of things becomes increasingly complex, and the extent of its autonomy grows, so do the similarities to social networks. The present paper outlines the scope and implications of risk modelling based on the network structure in line with the "social Internet of things" paradigm. The key objective is to determine the role that the structure of a network plays in providing network security; effectively, both the number of connections between the entities in a network and the relationships between them turn out to be significant. Furthermore, the study determines specific risk factors relevant to studying IoT networks. The social Internet of things supplies a set of tools particularly suitable for data trustworthiness evaluation in those heterogeneous networks which have been designed for unsupervised operations. Finally, it provides a revised method for relationship assessment and discovers other necessary areas of development for the "social Internet of things" to become a truly comprehensive framework for analysing networks that integrate humans and intelligent agents. The social perspective on IoT facilitates the analysis of heterogeneous networks, especially ones where the entities are diverse and reconfigure frequently. Notwithstanding, since it has not yet been adjusted to fully grasp the mutual influences of various factors that can determine network dynamics simultaneously, an incautious adoption of this social approach may lead to incorrect conclusions, particularly when small networks are studied.
PL
Rosnąca złożoność Internetu rzeczy i coraz powszechniejsze stosowanie rozwiązań autonomicznych sprzyjają upodabnianiu się sieci teleinformatycznych do sieci społecznych. Niniejsza publikacja ukazuje możliwy zakres i konsekwencje wynikające z modelowania struktury sieci zgodnego z paradygmatem "społecznego Internetu rzeczy". Zarówno liczba połączeń pomiędzy węzłami, jak i jakość wzajemnych relacji, okazują się odgrywać istotną rolę, szczególnie w analizie sieci heterogenicznych, wewnętrznie zróżnicowanych, oraz ulegających częstym rekonfiguracjom. Modelowanie systemów autonomicznych zgodne z postulatami społecznego Internetu rzeczy sprawdza się szczególnie wtedy, gdy opierają się one na sieciach heterogenicznych lub integrują działania ludzi i sztucznej inteligencji. Jednak w ramach społecznego paradygmatu analizy Internetu rzeczy nie wykształcił się dotychczas kompletny warsztat metodologiczny. Dodatkowo, przyjęte założenia wymagają, by skala analizowanych w ten sposób sieci umożliwiała wykorzystanie metod analizy statystycznej opierających się na prawach wielkich liczb.
PL
Artykuł przedstawia inżynierską propozycje metod modelowania typowych źródeł ruchu występujących w sieciach przemysłowych. Do opracowania modeli wykorzystano model ON/OFF. Na jego podstawie zaproponowano modele wykorzystywane do modelowania typowych ruchów występujących w sieciach przemysłowych takich jak: ruch Time-Triggered (TT), ruch Audio-Video Bridging (AVB) oraz ruch Best Effort (BE).Wartykule przedstawiono cztery modele ruchu oraz sposób ich wykorzystania do modelowania przykładowych typów ruchów stosowanych w sieciach przemysłowych. Zaproponowane w artykule metody generowania ruchu zostały wykorzystane przez autorów podczas tworzenia środowiska symulacyjnego do modelowania mechanizmów zarządzania ruchem w sieciach przemysłowego internetu rzeczy (Industrial Internet of Thinks).
EN
The paper presents a description of type of traffic used in industrial networks. In the paper authors proposed methods of traffic generation which can be used for modelling traffic sources used in industrial networks. The proposed traffic models were elaborated on the basis of the ON/OFF model. The proposed solution may be apply for modelling typical traffic types used in industrial networks, such as Time-Triggered (TT) traffic, Audio-Video Bridging (AVB) traffic and Best Effort traffic. In the paper authors presented four traffic models with modifications and have shown how the proposed models can be used for modelling different type of traffic in industrial networks.
PL
W artykule skupiono się na efektywnych metodach transmisji, obliczeń i sterowania w sieciach typu mgła (fog). Sieci te proponowane są jako lepsze rozwiązanie dla przyszłych sieci teleinformatycznych oraz Internetu rzeczy niż oparte na chmurze obliczeniowej czy też na całkowicie rozproszonym działaniu sieci i jej zarządzaniu. Przyczyną są ich lepsze możliwości spełnienia wymagań stawianych przed przyszłymi sieciami masowej komunikacji urządzeń, obejmujących m.in. ultrawysoką niezawodność, ultraniskie opóźnienie (poniżej 1 ms), niski pobór mocy i ciągłość oferowanych usług. Możliwości sieci teleinformatycznych o architekturze typu mgła wynikają z tego, że realizują one zadania związane z transmisją, sterowaniem i przetwarzaniem danych w sposób elastyczny, tj. rozproszony, scentralizowany lub pośredni w lokalnych centrach sterowania siecią, przechowywania danych i obliczeń. Jest to szczególnie istotne dla krytycznych zastosowań Internetu rzeczy i wymagających pod względem niezawodności, opóźnień i efektywności energetycznej.
EN
This paper focuses on effective communication, computing and control methods in fog networks. A fog network is considered as a better architectural solution for future teleinformatic networks and the Internet of Things (IoT) than the cloud-based or edge-computing architectures. This is because it has functionalities that allow for fulfilling the requirements stated for the future massive-communication networks, such as ultra-high reliability, ultra-low delay (below 1 ms), low power consumption and pervasive connectivity. The fog network architecture allows for flexible processing of tasks related to communication, computing and control of the network, i.e., either in the centralized (using cloud), distributed (using edge devices) or intermediate manner. It is particularly important for mission-critical and energy-efficient applications of IoT.
18
Content available remote Intelligent sensors in modern machine tools
EN
The paper illuminates the basic information on the use of sensors in industrial measurement systems with particular reference to machine tools. The most important technical-utility parameters were presented and criteria helpful in the selection of sensors for practical applications were indicated. The latest generation of intelligent sensors was also presented, focusing on their possibilities of cooperation with information systems (Internet of Things) and the idea of Industry 4.0.
PL
Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące stosowania czujników w przemysłowych systemach pomiarowych ze szczególnym uwzględnieniem obrabiarek. Przedstawiono ich najważniejsze parametry techniczno-użytkowe oraz wskazano kryteria pomocne podczas doboru sensorów w praktyce. Zaprezentowano także najnowszą generację czujników inteligentnych, a przede wszystkim możliwości ich współpracy z systemami informatycznymi (internet rzeczy) i ideą przemysłu 4.0.
19
Content available IoT sensing networks for gait velocity measurement
EN
Gait velocity has been considered the sixth vital sign. It can be used not only to estimate the survival rate of the elderly, but also to predict the tendency of falling. Unfortunately, gait velocity is usually measured on a specially designed walk path, which has to be done at clinics or health institutes. Wearable tracking services using an accelerometer or an inertial measurement unit can measure the velocity for a certain time interval, but not all the time, due to the lack of a sustainable energy source. To tackle the shortcomings of wearable sensors, this work develops a framework to measure gait velocity using distributed tracking services deployed indoors. Two major challenges are tackled in this paper. The first is to minimize the sensing errors caused by thermal noise and overlapping sensing regions. The second is to minimize the data volume to be stored or transmitted. Given numerous errors caused by remote sensing, the framework takes into account the temporal and spatial relationship among tracking services to calibrate the services systematically. Consequently, gait velocity can be measured without wearable sensors and with higher accuracy. The developed method is built on top of WuKong, which is an intelligent IoT middleware, to enable location and temporal-aware data collection. In this work, we present an iterative method to reduce the data volume collected by thermal sensors. The evaluation results show that the file size is up to 25% of that of the JPEG format when the RMSE is limited to 0.5º.
20
Content available remote Fane: a firewall appliance for the smart home
EN
With the advent of of the Internet of Things (IoT), many domestic devices have been equipped with information technology. By connecting IoT devices with each other and with the Internet, Smart Home installations exist that allow the automation of complex household tasks. A popular example is Google Nest that controls cooling, heating and home security. However, Smart Home users are tempted to neglect that such IoT devices pose IT-Security risks. Examples like the Mirai malware have already shown that insecure IoT devices can be used for large-scale network attacks. Thus, it is important to adapt security approaches to Smart Home installations. In this paper, we introduce FANE, our concept for a Firewall AppliaNcE for Smart Home installations. FANE makes a few realistic assumptions on the network segmentation and the communication profile of IoT devices. This allows FANE to learn firewall rules automatically. Our prototypical implementation indicates that FANE can secure a wide range of IoT devices without requiring network-security expertise from the Smart Home user.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.