Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  design documentation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł łączy przedstawienie podstawowych problemów planowania przedsięwzięć budowlanych w ujęciu Open BIM z przedstawieniem przedsięwzięcia badawczo-dydaktycznego w ujęciu Open BIM PL realizowanego w latach 2014-2020 w Politechnice Poznańskiej przy ekstremalnym wykorzystaniu polskich rozwiązań technicznych, w tym polskiego oprogramowania komputerowego. Przedstawione podejście wychodząc od koncepcji systemu i komponentów budowlanych opiera się na integracji konstrukcja-kosztorys-harmonogram uwzględniając podejście od 2D-3D-BIM do analiz 4D-5D-6D. Cechą charakterystyczną działań jest projektowanie budowlano-wykonawcze w podstawowym poziomie szczegółowości opracowania w ujęciu LOD, jako forma opcjonalnej standaryzacji na obecnym etapie wdrażania BIM w Polsce. Częścią projektu jest wykorzystanie oprogramowania zagranicznego, głównie europejskiego w oparciu o otwarte standardy wymiany danych – zwłaszcza IFC i BCF – oraz standardy de facto, jeśli są stosowane w różnych programach.
EN
The article combines the presentation of the basic problems of construction project planning in terms of Open BIM approach with the presentation of a research and teaching project in terms of Open BIM PL implemented in 2014-2020 at the Poznań University of Technology with extremal using of Polish technical solutions, including Polish computer software. The presented approach, starting from the concept of the system and building components, is based on the design-cost estimate-schedule integration, taking into account the approach from 2D-3D-BIM, to 4D-5D-6D analyzes. Characteristic feature of the activities is the construction and executive design at the basic level of definition in the LOD approach, as a form of optional standardization at the current stage of BIM implementation in Poland. Part of the project is using of foreign software, mainly European, based on the open data exchange standards – specially IFC and BCF – and de facto standards, if they are applicable in various programs, not only in products of producer.
2
Content available remote Zmiana projektu w trakcie realizacji inwestycji
3
Content available remote Prawnoautorska ochrona dokumentacji projektowej
4
Content available remote System projekcji CAVE 3D w procesie projektowania wyrobu
PL
W artykule przedstawiono zmiany zachodzące na przestrzeni lat w organizacji wytwarzania dokumentacji technicznej oraz konstrukcyjnej. Omówiono wdrożony w OBRUM sp. z o.o. nowoczesny system projekcji CAVE 3D wspomagający procesy projektowania. Opisano zasadę działania systemu, jego charakterystyczne cechy i ograniczenia. W podsumowaniu uwypuklono zalety systemu pozwalające na eliminację błędów oraz bezpośredni kontakt z klientem na etapie tworzenia projektu koncepcyjnego urządzenia czy projektu wyrobu przedkładanego do akceptacji.
EN
The article presents changes taking place over the years in the organization of the preparation of technical and construction documentation. A modern CAVE 3D projection system, implemented at OBRUM for supporting design processes, is discussed. The principle of system operation, its characteristic features and limitations are described. The summary emphasizes the advantages of the system that enable elimination of errors and direct contact with the customer at the stage of creating a conceptual design of a device or of product design to be submitted for approval
5
Content available remote CAVE 3D projection system in the process of product designing
EN
The article presents changes taking place over the years in the organization of the preparation of technical and construction documentation. A modern CAVE 3D projection system, implemented at OBRUM for supporting design processes, is discussed. The principle of system operation, its characteristic features and limitations are described. The summary emphasizes the advantages of the system that enable elimination of errors and direct contact with the customer at the stage of creating a conceptual design of a device or of product design to be submitted for approval.
PL
W artykule omówiono znaczenie odpowiedniego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na prace projektowe w budownictwie realizowane ze środków publicznych. Przedstawiono umowę o prace projektowe i jej umiejscowienie w obowiązujących przepisach. Przybliżono także kwestię praw autorskich w umowach o prace projektowe, ze wskazaniem znaczenia przygotowania odpowiednich zapisów w umowie.
EN
The article discusses the importance of properly preparing a description of the subject of the contract for design works in construction carried out from public funds. A contract for design work was presented and the applicable regulations. The issue of copyright in contracts for design work was also discussed, with an indication of the importance of preparing relevant provisions in the contract.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku w zakresie opiniowania przyczyn występowania wad i usterek na balkonach i tarasach budynków stosunkowo młodego osiedla mieszkaniowego. Opisano pokrótce wnioski z analizy dokumentacji w przedmiocie publikacji, przedstawiono efekty badań własnych oraz wnioski dotyczące przyczyn powstania usterek. Celem publikacji jest chęć podzielenia się doświadczeniami z wybranego obszaru działalności zawodowej autorów.
EN
The article presents a case study in the field of issuing opinions on causes of faults and defects on balconies and terraces of buildings of a relatively young housing estate. The conclusions from the analysis of the documentation regarding the publication are briefly described and the results of own research and conclusions regarding the causes of defects are also presented. The aim of this publication is to share experiences from the selected area of professional activity of its authors.
8
Content available remote Przypadek kłopotliwej rozbudowy i przebudowy wojewódzkiego szpitala dziecięcego
PL
W artykule omówiono przypadek rozbudowy i przebudowy wojewódzkiego szpitala dziecięcego. Proces budowlany założono prowadzić przy funkcjonującym szpitalu, świadczącym nieprzerwanie usługi medyczne. Nieprawidłowo opracowany projekt budowlano-wykonawczy w zasadniczy sposób zaburzył użytkowanie szpitala w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Dokonano analizy jakości pracy uczestników procesu budowlanego.
EN
The case of expansion and reconstruction of the provincial children's hospital is considered at work. The construction process was assumed to be carried out with a functioning hospital providing normal medical services. Incorrectly developed construction project significantly disturbed the hospital's use during construction. The quality of work of the participants of the construction process is analyzed.
PL
Opisano projekt drogowego mostu żelbetowego, usytuowanego w ciągu planowanej drogi lokalnej nad doliną i ciekiem wodnym. Projekt mostu wraz ze zbrojeniem i elementami wyposażenia opracowano zgodnie z metodologią BIM za pomocą programu Tekla Structures. Przedstawiono modele, elementy składowe projektu i doświadczenia wynikające z opracowywania modelu BIM (3D+) oraz możliwości automatycznego edytowania dokumentacji 2D. Zamieszczono ocenę przydatności zastosowanego oprogramowania do projektowania mostów, w szczególności mostów żelbetowych.
EN
The design of a reinforced concrete road bridge, situated within the planned local road over the valley and watercourse, has been described. The bridge design including reinforcement and equipment elements were developed in accordance with the BIM methodology using the Tekla Structures program. The models, design components and experiences resulting from the development of the BIM (3D+) model and the possibilities of automatic editing of 2D documentation are presented. An assessment of the suitability of the software used to design bridges, in particular reinforced concrete bridges, has been provided.
PL
Długoletnie marginalizowanie tematyki posadzek przemysłowych spowodowało, że niemal wyłącznymi posiadaczami wiedzy związanej z prawidłowym wykonawstwem posadzek stali się ich wykonawcy. Pomimo znacznej popularyzacji zagadnień związanych z podłogami przemysłowymi nadal nie opracowano krajowych norm i przepisów, które opisywałyby procedury projektowe, wykonawcze, a także wymagania jakościowe dotyczące podłóg betonowych. Artykuł ma na celu zasygnalizowanie, że zarówno podczas opracowywania specyfikacji, jak i w czasie realizacji betonowej posadzki przemysłowej powinna znaleźć zastosowanie norma PN-EN 13670:2011.
EN
As a result of long-standing marginalization of the subject of industrial floors, constructors of such floors have become almost the only people with the knowledge regarding their appropriate construction. Despite significant popularization of the issues connected with industrial floors, we still lack national norms and regulations which would describe the designing and construction procedures as well as quality requirements regarding concrete floors. The aim of this article is to draw attention to the fact that both during preparation of specifications as well as during construction of an industrial concrete floor, the norm PN-EN 13670:2011 should be applied.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zmian zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej, wprowadzonych podczas realizacji prac remontowych, na termin zakończenia inwestycji, a także na jej koszt. Wprowadzanie robót dodatkowych nieujętych w projekcie w trakcie wykonywania prac remontowych wymaga od inwestora i wykonawcy dużej elastyczności, zaangażowania oraz doświadczenia, gdyż są one znacznym utrudnieniem w procesie inwestycyjnym. Prace budowlane nieuwzględnione w projekcie wpływają znacząco na czas realizacji i koszt całkowity inwestycji. Problem ten przedstawiono na przykładzie remontu budynku wzniesionego w latach 80. zlokalizowanego w Zielonej Górze.
EN
The paper presents the effect of changes in the range of work provided in the project documentation, introduced during of the renovation work, on a date of ending and cost of the investment. Introduction of additional works, not included in the project, during repair work, requires from the investor and contractor flexibility, commitment and experience. The additional works are a significant obstacle in the investment process. Construction work not included in the project have a significant effect on the time and the total cost of the investment. This problem is exemplified by the renovation of the building, built in the '80s, located in Zielona Gora.
PL
Inwestycje związane z energetyką są z reguły długotrwałe i kosztowne. Ich jakość w dużym stopniu zależy od jakości dokumentacji projektowej. W artykule wskazano wymagania norm i przepisów związanych z poprawnym przygotowaniem dokumentacji projektowej, a także potrzebę wykonania jej sprawdzenia, najlepiej przez stronę trzecią.
EN
Investments connected with energetic are, as a rule, long-termand costly. Their quality depends largely on the quality of the design documentation. The paper pointed out the requirements of standards and regulations relating to the proper preparation of design documentation and the need to verify it preferably by a third party.
13
Content available remote Przyczyny utrudnień w użytkowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego
PL
W artykule przeanalizowano wpływ nieprawidłowego zaprojektowania wielorodzinnego budynku mieszkalnego, tzw. apartamentowca o wysokim standardzie, na utrudnienia w jego normalnym użytkowaniu. Dotyczy to zarówno dokumentacji geotechnicznej, jak i projektów budowlanego i wykonawczego. Opracowania nie charakteryzują się wymaganą jakością, kompletnością i odpowiednim profesjonalizmem.
EN
The paper considers the case of the influence of improper design, multi-family residential building (apartment of a high standard), on serious difficulties for the normal use of the object. This applies to both geotechnical documentation, and project of construction and executive. These studies do not have a required quality, completeness and appropriate professionalism. In the paper analyzed the causes and the resulting effects.
14
Content available remote Kryteria wyboru metody reagowania na ryzyko wad dokumentacji projektowej
PL
Celem artykułu jest określenie rankingu metod reagowania na ryzyko wad w dokumentacji projektowej, przez uszeregowanie ich wg trzech kryteriów: skuteczności; czasu oraz kosztu wdrożenia. Do rozwiązania problemu wykorzystano metodę AHP – Analityczny Proces Hierarchiczny.
EN
The aim of this study is to determine the ranking of the risk handling methods of a defective design documentation, through the priority of the three criteria: efficiency, time and cost of its implementation. AHP – Analytic Hierarchy Process was applied to solve the issue in question.
15
PL
W artykule, na podstawie doświadczenia badawczo-eksperckiego ITB, omówiono najczęściej spotykane pomyłki podczas wykonania i odbioru elewacji wentylowanych. Przytoczono błędy wynikające z niedoskonałości dokumentacji projektowej, niewłaściwego przygotowania wykonawców oraz kadry nadzorującej.
EN
This article is written based on expert opinions provided by ITB. The paper presents the most common mistakes related with execution and acceptance of ventilated façade works. Discusses the errors resulting from the imperfections of design documentation, improper preparation of the performance and supervising staff.
PL
Artykuł zwraca uwagę na problemy z równoległym stosowaniem w projektowaniu konstrukcji Eurokodów, jak i norm PN-B, mających obecnie status norm wycofanych. Omówiono zasady stosowania Polskich Norm powoływanych w przepisach, w tym w warunkach technicznych dla budynków, jak i w przepisach związanych z przygotowywaniem dokumentacji technicznej w budownictwie.
XX
The article draws attention to the problems with parallel application of Eurocodes and PN-B norms (which have the status of withdrawn norms) in the process of designing constructions. It also looks at the rules how Polish Norms should be used (norms that are referred in e.g. in technical requirements for buildings as well as in laws related to the preparation of technical documentation in construction.
PL
W artykule przedstawiono opis usterek i uszkodzeń fundamentu kołowego wieży turbiny elektrowni wiatrowej, spowodowanych lokalnym osłabieniem podłoża gruntowego, będących następstwem błędnego, na etapie prac przygotowawczych, rozpoznania warunków gruntowych w stosunku do warunków rzeczywistych zweryfikowanych na etapie wznoszenia obiektu. W czasie realizacji fundamentu nastąpiło jego zalanie wodą gruntową spowodowane wyłamaniem dna wykopu tzw. przebiciem hydraulicznym. W artykule omówiono niedoskonałości przyjętego rozwiązania projektowego oraz przedstawiono propozycje naprawy polegające na wzmocnieniu podłoża gruntowego oraz konstrukcji fundamentu.
EN
In the paper a description of defects and damage to the wheeled foundation of the tower of the turbine of a wind power station, caused by local weakening primer base was presented in the result of local divergence of the building project towards the arrangement of layers taken on based on geotechnical examinations on the phase of implementation. In the lead time of the foundation breaking the bottom of the excavation caused by the so-called plumbing puncture took place. In the paper imperfections were discussed accepted design solution, proposals of repair consisting in reinforcing primer base and the structure of the foundation were presented.
EN
The present study described a group of factors that may influence the decision to participate in a tender, when the subject of the order is the preparation of design documentation. The importance of the proposed factors was based on the opinions of designers who perform such services at the construction market. This analysis is followed by an assessment of the conformity of the opinions by means of the dispersion coefficient of relative ranking. The values of the dispersion coefficient of a relative classification differ considerably, from one another depending on the value under assessment. Yet, it is worth noticing that in the assessment of the factors influencing a bid/no bid decision, experts’ subjectivism cannot be avoided.
PL
Realizacja inwestycji pożytku publicznego zwykle stawia inwestora w uprzywilejowanej w stosunku do wykonawcy pozycji, bowiem treść umowy, decyzje administracyjne, uzgodnienia, projekt, finansowanie, jak też odbiory są skupione po tej samej stronie. Taka pozycja inwestora może prowadzić w procesie przygotowania inwestycji do pewnych skrótów, uproszczeń a czasami braku dochowania należytej staranności. Spotkać można przykłady na to, że taka pozycja inwestora może prowadzić do naruszeń przepisów obowiązującego prawa ze szkodą nie tylko dla wykonawców, lecz także dla trwałości i bezpieczeństwa samej inwestycji. Poniżej przedstawiono przykład, w którym odpowiedzialność za zaniedbania w procesie przygotowania inwestycji, a także błędy w projekcie przygotowanym przez inwestora próbuje się przerzucić na wykonawcę. Ten ostatni bojąc się utraty zleceniodawcy innych zadań godzi się ponosić odpowiedzialność za nie swoje błędy, gdyż alternatywą pozostaje jedynie karkołomna, kosztowna i rozciągnięta w czasie droga dochodzenia prawdy przed sądami.
EN
Realization of the public benefit investments places the investor usually on the privileged position towards the contractor. The reason is that contracts, administrative decisions, financing and acceptance of the construction investment are placed usually in the same hands. Such situation can be a reason of breaking the law and in consequence causes the harm not only to the contractor but also to the safety and durability of the construction. The paper presents a situation when the investor is truing to blame the contractor for mistakes made in the phase of investment preparation and in the design made for the investor. The contractor being under the threat of loosing further contracts is ready to accept responsibility not own mistakes because the long and expansive court trial is the only alternative.
20
Content available remote Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej wentylacji pożarowej
PL
W artykule omówiono najważniejsze kwestie formalno – prawne i merytoryczne odnoszące się do projektowania urządzeń przeciwpożarowych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji służących ochronie obiektów przed zadymieniem na wypadek pożaru. Ujęte zostały odniesienia do: • wymaganej formy i treści projektu urządzeń przeciwpożarowych, • osób uprawnionych do ich opracowywania i uzgadniania, • stosowanych standardów technicznych, • popełnianych błędów projektowych, • oceny dokumentacji przez organy PSP.
EN
Key questions concerning formal and substantial aspects of fire devices designing, particularly in scope of fire ventilation installations will be presented in this paper. Following issues will be taken into consideration: • required form and content of fire protection devices design, • persons which have right to prepare and adjust above mentioned design, • applied technical standards, • designing mistakes, • judgment of design documentation by State Fire Service.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.