Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 151

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  digital signal processing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono koncepcję automatycznego systemu korekcji sygnału muzycznego, uwzględniającego akustykę pomieszczenia oraz odtwarzany gatunek muzyczny. Zaproponowany algorytm jest oparty na odpowiedzi częstotliwościowej pomieszczenia i na jej podstawie kompensuje warunki akustyczne otaczające źródło dźwięku. W referacie przedstawiono wyniki testów subiektywnych oceniających skuteczność proponowanego algorytmu w zależności od gatunku muzycznego oraz warunków akustycznych. Przeprowadzone testy subiektywne wykonano zgodnie z metodologią MUSHRA i AB. Łącznie w obu testach wzięło udział ponad 90 osób, a uzyskane w nich wyniki zostały poddane analizie istotności statystycznej za pomocą testu ANOVA.
EN
In the paper, a new method of automatic music signal correction, taking into account room acoustics and the music genre being played, is proposed. The proposed algorithm takes into account the room frequency response and, on its basis, compensates the acoustic conditions surrounding the listener. The paper presents the results of subjective tests evaluating the effectiveness of the proposed algorithm depending on the music genre and acoustic conditions. The subjective tests were performed according to MUSHRA and AB methodology. In total, more than 90 people took part in both tests, and the results were analyzed for statistical significance with the ANOVA test.
EN
The fundamental step in genomic signal processing applications is to assign mathematical descriptor to nucleotides {A, T, G, C} of DNA molecule for discrete representation. The discrete representation should replicate biological information of gene when analyzed with digital signal processing tools. In this aspect, a novel binary representation of DNA sequence by combining structural and chemical information of original DNA sequence has been proposed for the identification of protein coding regions of eukaryotes. The identification model comprises two stages, mainly, numerical encoding in first stage, and analysis of biological behavior through digital signal processing algorithms in second stage. In the first stage, a new numerical encoding method based on Walsh codes of order-4 is proposed to obtain 1-D binary discrete sequence. In the second stage, the modified Gabor wavelet transform (MGWT) is employed on the discretized DNA sequence for spectrum analysis. The optimal gene numerical encoding and multiresolution approach of MGWT has readily identified the structures of coding regions of unknown gene sequences. The proposed model is validated by analyzing prediction efficiency in terms of statistical metrics such as sensitivity, specificity, accuracy on both sequence and data base level. Furthermore, the results are compared by plotting receiver operating curves (ROC) for all classification thresholds for the state-of-art encoding methods. Area under curve (AUC) value of 0.86 at sequence level and 0.84 at database level is achieved. Performance metrics indicate that the proposed encoding method exhibits relatively better performance than other numerical encoding methods.
PL
Symulacja komputerowa jest metodą badania zachowania obwodów, które można analizować bez konieczności ich fizycznego budowania. Pakiet Multisim jest wirtualnym narzędziem, które służy do komputerowej analizy układów analogowych i cyfrowych. Do badanych obwodów można dołączyć różne przyrządy pomiarowe, których obsługa jest podobna do obsługi mierników rzeczywistych. W artykule zostały przedstawione przykłady zastosowania pakietu Multisim w procesie kształcenia inżyniera, a szczególnie w zakresie elektrotechniki, teorii obwodów, elektroniki, techniki cyfrowej, cyfrowego przetwarzania sygnałów.
EN
Computer simulation is a mathematical method of studying the behavior of circuits without the need to physically build them. Demonstrations and simulation studies play a significant role in didactics, research and design, which is primarily determined by economic considerations. There are many programs that enable simulation of various phenomena and systems in the field of electrical and electronic engineering, eg EDA, CAD. In scientific research and teaching, the SPICE environment, Multisim (as SPICE version), Mathcad, Matlab, Simulink, LabVIEW are often used.Multisim environment is a virtual tool that allows simulation of almost every electrical and electronic circuit, used for computer analysis of analogue and digital circuits. Various measuring devices can be connected to the tested circuits, the operation of which is similar to the operation of real meters. The article presents examples of the use of Multisim environment in the process of educating an engineer, especially in the field of electrical engineering, circuit theory, electronics, digital technique, digital signal processing.
PL
W artykule przedstawiono metodę usuwania szumu z sygnału pomiarowego bazującą na zastosowaniu dyskretnej transformacji falkowej. Przeprowadzone badania miały na celu wskazanie wpływu parametrów banku filtrów na skuteczność redukcji szumu w sygnale pomiarowym. Badania obejmowały ustalenie wpływu rodzaju falki oraz liczby poziomów dekompozycji na skuteczność algorytmu usuwania szumu. Prawidłowy dobór tych parametrów jest kluczowy do prawidłowego działania algorytmu.
EN
Paper describes signal denoising algorithm based on discrete wavelet transform. Research includes search how filterbank parameters influences on signal denoising. Paper describes how decomposition count and wavelet type influences on denoising process. Right choice of this parameters is very important to algorithm performs well. The wavelet transform algorithm is a tool enabling the analysis of signals by presenting them using a scaled and time-shifted function called a „mother wavelet”. Signal analysis requires decomposition process performed by filter banks witch parameters depends on mother wavelet and count of decomposition iterations. Presented wavelet signal denoising technique focuses on transform coefficient correction based on estimated noise parameters. This correction can be performed in many ways, depending on used strategy. Paper presents hard thresholding algorithm based on adaptive noise parameters estimation. According to simulation results the mother wavelet choice is not as important, as choice of right decompositions level count. Presented method provides better results than other common methods such Gaussian filter or average filter.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono różne metody detekcji pierwszego prążka odpowiedzi impulsowej oraz dokonano porównania działania tych metod pomiędzy sobą. Analizie poddano siedem metod detekcji, wśród których wyróżnia się metody detekcji maksimum oraz metody progowe. Działanie zaimplementowanych metod zostało sprawdzone przy użyciu próbek sygnałów DS-CDMA pochodzących z kampanii pomiarowych mających miejsce na terenach miejskich oraz wiejskich.
EN
The methods for detection of the first path component of radio channel impulse response were presented and compared with each other. Seven of the implemented methods are divided into maximum detection and threshold methods. The operation of the implemented methods was verified based on DS-CDMA samples obtained during measurement campaigns in urban and rural areas.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie modułu STM32F410 Nucleo do prezentacji działania algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów (CPS, ang. DSP) w czasie rzeczywistym. W celu ułatwienia korzystania z modułu zaprojektowano dodatkową płytkę PCB (tzw. shield), posiadającą gniazda we/wy oraz układy wzmacniaczy. Przygotowany zestaw (moduł Nucleo + shield) umożliwia badania eksperymentalne z użyciem generatora sygnałowego i oscyloskopu lub systemu Analog Discovery 2. Do celów edukacyjnych opracowano zestaw instrukcji laboratoryjnych oraz oprogramowanie, które prezentują operacje cyfrowej generacji sygnałów, filtracji oraz obliczeń dyskretnej transformaty Fouriera za pomocą technik bezpośrednich, FFT i za pomocą algorytmu Goertzela.
EN
In this paper the use of the STM32F410 Nucleo module for presentation of the operation of digital signal processing algorithms (DSP) is discussed. In order to facilitate the use of the module, an additional PCB module (shield) has been designed, having I/O sockets and amplifier circuits. The Nucleo board with the shield enables experimental research using a signal generator and an oscilloscope or Analog Discovery 2 system. For educational purposes, a set of laboratory instructions and software has been developed, which present basic operations of digital signal generation, filtering and discrete Fourier transformation calculations using direct techniques, FFT, and the Goertzel algorithm.
7
Content available remote Projektowanie filtrów analogowych do modułów cyfrowego przetwarzania sygnałów
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dydaktyczne projektowania, symulacji oraz testowania analogowych filtrów wejściowych i wyjściowych przeznaczonych do układów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Prace projektowe ułatwiają pakiety oprogramowania. Prototypowe filtry można testować z wykorzystaniem płytki stykowej lub modułów ewaluacyjnych np. System Lab Kit ASLK. W artykule pokazano możliwości szybkiego sprawdzenia poprawności działania takich filtrów za pomocą systemu Analog Discovery 2 oraz oprogramowania WaveForms.
EN
The article presents selected didactic issues of design, simulation, and testing of analog input and output filters intended for digital signal processing systems. The design process of such filters is facilitated by software packages. Designed filters can be tested using the so-called breadboard or evaluation modules, e.g., System Lab Kit ASLK. The possibility of quickly checking the correctness of such filters using the Analog Discovery 2 system and the WaveForms software has been shown.
PL
W artykule zaprezentowano metodę opracowaną do przetwarzania sygnałów EKG oraz EDA (tj. aktywności elektrodermalnej), które zarejestrowano podczas testów stosowanych w diagnostyce autonomicznego układu nerwowego. Do oceny aktywności układów współczulnego i przywspółczulnego przyjęto parametry opisujące zmienność mocy sygnału reprezentującego fluktuacje rytmu serca w charakterystycznych pasmach częstotliwości, które zostały wydzielone za pomocą analizy falkowej. Sygnał EDA wykorzystano do weryfikacji wyników.
EN
In this article, the method developed for processing of ECG and EDA (i.e. electrodermal activity) signals recorded during tests using in diagnostics of the autonomic nervous system (ANS) was presented. The parameters describing the power variability of the heart rate fluctuations in characteristic frequency bands extracted by a wavelet analysis were applied to assess the activity of the sympathetic and parasympathetic nervous systems. The EDA signal was used to verify the obtained results.
9
Content available Radiolokacyjny imitator celu
PL
W referacie opisano zaprojektowany i wykonany praktycznie jednokanałowy imitator sygnałów radiolokacyjnych, który pozwala na generację sygnału odbitego od celu o zadanej trajektorii, dla pasma częstotliwości pośredniej. Przedstawione w referacie stanowisko może być wykorzystane do weryfikacji analogowego traktu przetwarzania sygnału radiolokacyjnego na częstotliwości pośredniej oraz algorytmów DSP wykorzystywanych do estymacji współrzędnych imitowanego celu.
EN
The paper describes a single channel imitator for radar signals which was designed and made practically to generate a signal reflected from an aerial target with a given trajectory on the intermediate frequency band. Presented setup can be used to verify the analog channel for radar signal processing at intermediate frequencies and the DSP algorithms used to estimate coordinates of the imitated target.
10
EN
The paper presents a novel implementation of a time-to-digital converter (TDC) in field-programmable gate array (FPGA) devices. The design employs FPGA digital signal processing (DSP) blocks and gives more than two-fold improvement in mean resolution in comparison with the common conversion method (carry chain-based time coding line). Two TDCs are presented and tested depending on DSP configuration. The converters were implemented in a Kintex-7 FPGA device manufactured by Xilinx in 28 nm CMOS process. The tests performed show possibilities to obtain mean resolution of 4.2 ps but measurement precision is limited to at most 15 ps mainly due to high conversion nonlinearities. The presented solution saves FPGA programmable logic blocks and has an advantage of a wider operation range when compared with a carry chain-based time coding line.
11
Content available remote Stanowisko laboratoryjne do generowania i przetwarzania sygnałów echolokacyjnych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przetwarzaniem sygnałów echolokacyjnych. Opisano prowadzone badania symulacyjne dotyczące wpływu wybranych parametrów układowych i metod przetwarzania sygnałów na możliwości detekcyjne oraz dokładność określanych współrzędnych echolokatora. Szczególną uwagę poświęcono prezentacji rozwiązań sprzętowo-programowych opracowanego stanowiska laboratoryjnego, przeznaczonego do generowania sygnałów echolokacyjnych odbitych od imitowanych obiektów.
EN
The paper presents issues related to the generation and processing of echolocation signals. The conducted simulation studies on the influence of selected system parameters and signal processing methods on the detection capabilities and the accuracy of the determined echolocation coordinates have been described. Particular attention was paid to the presentation of hardware and software solutions for the laboratory stand developed, involving the generation of echolocation signals reflected from imitated objects.
EN
The Tomatis Method is a rehabilitation technique used in psychology, the main aim of which is stimulating the cochlea in the inner ear by filtered air-conducted and bone-conducted sounds. The system of electronic filters and amplifiers used for this therapy is called the Electronic Ear. Commonly, it is a commercial analog device that is expensive and after a few years its functionality declines. In this paper, we propose a digital Electronic Ear system using an STM32F4 family micro-controller and ADC/ DAC integrated circuits. The design of the digital sound filters allows to adjust more parameters and overcomes some of the constraints of analog systems. In this paper, we provide a short review of the Tomatis Method, the main functions of the Electronic Ear and we describe the designed system with comparison measurements to the analog original.
PL
Układ oddechowy pacjenta jest początkowo diagnozowany przy zastosowaniu stetoskopu. Osłuchowa interpretacja zjawisk fizycznych jest skomplikowana i wymaga od lekarza doświadczenia oraz predyspozycji. W niniejszym artykule zaprezentowano system pomiarowy i oprogramowanie badawcze, a także proces generacji cech dystynktywnych szmerów oddechowych różnicujących przypadki chorobowe od zdrowych. Wybrane reprezentacje stanowią obiecującą podstawę do opracowania systemu klasyfikującego wspierającego proces diagnostyczny.
EN
Patients respiratory system is firstly diagnosed using stethoscope. Auscultatory interpretation of physical phenomena is complicated and requires from doctor experience and predisposition. This article presents measurement system and experimental software as well as distinctive feature generation process diversifying normal and pathological cases. Chosen representations of signal form a promising basis for classificatory system elaborating for supporting diagnostic process.
PL
W artykule przedstawiono projekt aplikacji opracowanej w środowisku Matlab, umożliwiającej analizę czasową i widmową szmerów oddechowych wraz z detekcją i wizualną oraz akustyczną prezentacją wykrytych faz oddechu. Opracowany kod podzielony został na 4 zasadnicze moduły: moduł obróbki sygnału dźwiękowego w dziedzinie czasu, moduł analizy widmowej, moduł filtracji oraz moduł detekcji faz oddechu.
EN
This article shows application project developed in Matlab, allowing lung sounds time and spectral analysis with detection and visual and acoustic representation of identified stages. Designed Matlab script was divided into 4 fundamental modules: time domain sound processing module, spectra analysis module, filtration module and lung sounds stages detection module.
PL
W artykule zaprezentowano nową metodę przetwarzania sygnału prądu silnika indukcyjnego do celów diagnostyki łożysk oraz jej walidację przy pomocy badań eksperymentalnych. Badania przeprowadzono dla trzech różnych uszkodzeń łożysk przy pełnym obciążeniu silnika. Pierwsza część artykułu zawiera wprowadzenie do tematyki diagnostyki łożysk, przegląd metod diagnostycznych oraz podstawy teoretyczne zastosowanej przez autora metody. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dla łożysk z celowo wprowadzonymi uszkodzeniami oraz dla łożysk bez uszkodzeń.
EN
One of the most popular electric machines in the world industry is an induction motor (IM). Due to simple construction its bearings are the part most susceptible to damage. Therefore, bearing diagnosis is very important in maintaining the driveline. Diagnostic of most parts of the IM through motor current signature analysis (MCSA) are already well described and used in the industry. As such, bearing diagnosis through MCSA would be very convenient from economic point of view. It would allow to reduce the cost of diagnostics through a diagnosis of all motor parts by measuring only one physical quantity. The objective of research that were carried out was to propose and test a new efficient MCSA bearings diagnostic method. The proposed method is the Normalized Triple Covariance (NTC). This higher order spectra signal processing technique is a new approach in IM bearings diagnostic with MCSA. Part I of the paper contains an introduction to the subject of bearing diagnostics, review of diagnostic methods and theoretical basis of the NTC. Part II covers experimental results of the proposed method and final conclusions.
PL
W artykule zaprezentowano nową metodę przetwarzania sygnału prądu silnika indukcyjnego do celów diagnostyki łożysk oraz jej walidację przy pomocy badań eksperymentalnych. Badania przeprowadzono dla trzech różnych uszkodzeń łożysk przy pełnym obciążeniu silnika. Pierwsza część artykułu zawiera wprowadzenie do tematyki diagnostyki łożysk, przegląd metod diagnostycznych oraz podstawy teoretyczne zastosowanej przez autora metody. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dla łożysk z celowo wprowadzonymi uszkodzeniami oraz dla łożysk bez uszkodzeń.
EN
One of the most popular electric machines in the world industry is an induction motor (IM). Due to simple construction its bearings are the part most susceptible to damage. Therefore, bearing diagnosis is very important in maintaining the driveline. Diagnostic of most parts of the IM through motor current signature analysis (MCSA) are already well described and used in the industry. As such, bearing diagnosis through MCSA would be very convenient from economic point of view. It would allow to reduce the cost of diagnostics through a diagnosis of all motor parts by measuring only one physical quantity. The objective of research that were carried out was to propose and test a new efficient MCSA bearings diagnostic method. The proposed method is the Normalized Triple Covariance (NTC). This higher order spectra signal processing technique is a new approach in IM bearings diagnostic with MCSA. Part I of the paper contains an introduction to the subject of bearing diagnostics, review of diagnostic methods and theoretical basis of the NTC. Part II covers experimental results of the proposed method and final conclusions.
PL
W artykule przedstawiono przebieg budowy robotycznej dłoni sterowanej za pomocą sensorów reagujących na zginanie. Opisano także proces kalibracji czujników oraz stabilizacji sygnału metodami cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP).
EN
The article presents building process of robotic hand controlled with flex sensors as well as course of calibrating sensor and stabilizing the signal with digital signal processing (DSP) methods.
18
Content available remote Wykorzystanie sprzętu NI w laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów
PL
W artykule przedstawiono zarys programu ćwiczeń laboratoryjnych, realizowanych z wykorzystaniem zestawu dydaktycznego ELVIS II (National Instruments) oraz nakładki DATEx (firmy Emona), w ramach przedmiotu Podstawy teorii sygnałów. Obserwacja wybranych zjawisk i pomiar większości badanych przez studentów parametrów odbywa się na ekranie komputera za pomocą wirtualnych przyrządów pomiarowych, w środowisku LabVIEW. Dzięki tym przyrządom wiele złożonych obliczeniowo pomiarów, np. analiza widmowa czy wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych, przeprowadza się automatycznie i bardzo szybko, co jest szczególnie istotne podczas zajęć laboratoryjnych.
EN
In this article the curriculum of signal theory lab tasks, with the use of National Instruments ELVIS II and Emona DATEx board, has been outlined. The selected phenomena as well as the measurements of most parameters can be followed on the computer screen via virtual instruments in LabVIEW. Hence, a lot of complex measurements such as spectral analysis or determining frequency response are automatic and really fast, which is particularly important during lab classes.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty nauczania zagadnień cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) z zastosowaniem modułów z mikrokontrolerem, które umożliwiają ilustrację działania algorytmów DSP w czasie rzeczywistym. Omówiono systemy wykorzystywane podczas zajęć laboratoryjnych dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka pierwszego i drugiego stopnia. Popularny moduł Arduino Uno z mikrokontrolerem ATmega328P uzupełniono o przetwornik cyfrowo-analogowy, tak aby zbudować pełen system przetwarzania sygnałów. Przygotowano instrukcje laboratoryjne oraz oprogramowanie, które prezentują podstawowe operacje cyfrowej generacji sygnałów, filtracji oraz obliczeń dyskretnej transformaty Fouriera za pomocą technik bezpośrednich, FFT i za pomocą algorytmu Goertzela.
EN
The paper presents selected aspects of teaching digital signal processing (DSP) with the use of modules with a microcontroller, which allow to illustrate the operation of DSP algorithms in the real time. The popular Arduino Uno module with the ATmega328P microcontroller has been supplemented with an analog-digital converter to build a full signal processing system. Laboratory instructions and software were prepared to present basic operations of digital signal generation, filtering and discrete Fourier transformation calculations using direct techniques, FFT, and the Goertzel algorithm.
EN
This paper deals with a comparison between digital and analogue implementation of a synchronous detection algorithm. The commonly used implementation methods of synchronous detection are presented in the paper. The paper describes FPGA-based digital and analogue hardware approaches, focusing on the digital design. The characteristics of used analogue-to-digital converters are measured. Both proposed approaches are directly compared in terms of sensitivity and long-term stability. The achieved results, along with identified limitations and proposed improvements are widely discussed.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.