Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  total harmonic distortion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ trybu pracy lampy LED typu HUE na jej parametry elektryczne i optyczne
PL
W pracy przedstawiono i przedyskutowano wyniki pomiarów parametrów elektrycznych i optycznych lampy LED typu HUE emitującej światło białe. Przedstawiona lampa LED typu HUE może być sterowana bezprzewodowo. Parametry elektryczne i optyczne wybranej klasy lamp LED zostały zmierzone za pomocą autorskiego układu pomiarowego. Szczególną uwagę poświęcono wpływowi badanej lampy LED na parametry sieci elektroenergetycznej. Zbadano wpływ wartości napięcia zasilającego oraz wartości temperatury barwowej światła emitowanego przez badaną lampę LED na wartość współczynnika zawartości harmonicznych THD prądu zasilającego.
EN
In the paper electrical and optical properties of LED lamp of the HUE type emitting white light are analysed. This lamp makes it possible to remote control the mode of its operation. Properties of this class of lamps given by the producer was characterised and the authors’ set-up to measure electrical and optical parameters of the considered lamps is proposed. Attention was paid on parameters characterising influence of the LED lamp on the electroenergy network. Additionally, influence of feeding voltage, the fixed value of illuminance and correlated color temperature (CCT) of the emitted light on THD (Total Harmonic Distortion) is analysed and discussed.
EN
The requirements relating to the emission of auxiliary AC supply sockets in traction vehicles have been extended in standard PN-EN 50121-3-2:2015 by voltage harmonics measurement. This applies to the public on-board AC supply grid which is accessible to all passengers. It is concerned with providing the quality of power supply which is required by computer devices and mobile phone rechargers. This article presents the requirements and test methods resulting from extended standard scope. Normative factors, for which levels of permissible voltage harmonics in the public supply grid of traction vehicle have been defined are discussed. Examples of comparative results obtained from measurements and analyses of voltage harmonics within on-board supply grids are also presented. The presented results include extended calculations of distortion factors for groups and subgroups of supply voltage harmonics. In order to improve the quality of voltage within the on-board grid, which did not meet the requirements, simulation calculations were performed and an additional output sinusoidal filter was proposed.
PL
Wymagania dotyczące emisji portów pomocniczego zasilania AC w pojazdach trakcyjnych zostały w normie PN-EN 50121-3-2 z 2015 roku rozszerzone o pomiar w zakresie harmonicznych napięcia. Dotyczy to publicznej sieci zasilania pokładowego ogólnie dostępnej dla pasażerów. Związane jest to z zapewnieniem jakości zasilania, która jest wymagana dla urządzeń komputerowych oraz zasilaczy telefonów komórkowych. W artykule przedstawiono wymagania oraz metody badań wynikające z rozszerzonego zakresu normy. Omówiono normatywne współczynniki, dla których określone są poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych w napięciu publicznej sieci zasilania w pojeździe trakcyjnym. Przedstawiono również przykładowe wyniki porównawcze uzyskane na podstawie pomiarów i analiz harmonicznych w napięciu pokładowej sieci zasilania. Prezentowane wyniki obejmują rozszerzone obliczenia współczynników odkształceń dla grup i podgrup harmonicznych napięcia zasilania. W celu poprawy jakości napięcia w sieci pokładowej, która nie spełniała wymagań normatywnych wykonano obliczenia symulacyjne i zaproponowano dodatkowy wyjściowy filtr sinusoidalny.
3
Content available remote 2.5D im model with skewed rotor
EN
The papers deals with 2.5D induction motor model with skewed rotor. The model is based on two different IM with the same magnetic core: 55kW 2p=6 and 45kW 2p=8. Influence of the number of rotor slots and the number of slices on the torque ripple and magnetic field distribution in the air gap was considered.
PL
Artykuł przedstawia model 2,5D silnika indukcyjnego ze skosem w wirniku. Model silnika bazuje na silniku 6-biegunowym 55kW oraz 8-biegunowym 45kW o tym samym magnetowodzie. Zbadano wpływ liczby żłobków wirnika oraz liczby części modelu 2,5D silnika na tętnienia momentu oraz rozkład indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej.
PL
W pracy krótko scharakteryzowano ideę pomiaru natężenia prądu przy użyciu czujnika polarymetrycznego ze światłowodową cewką pomiarową. Zaprezentowano definicję oraz podstawowe właściwości dyskretnego przekształcenia Fouriera. Omówiono technikę wyznaczania wartości poszczególnych harmonicznych sygnału na wejściu i wyjściu polarymetrycznego czujnika natężenia prądu. Wyznaczono wartości błędów pomiaru oraz współczynnika zawartości harmonicznych – THD, a następnie sformułowano ogólne wnioski dotyczące wprowadzania zniekształceń towarzyszących procesowi przetwarzania realizowanemu w polarymetrycznym czujniku natężenia prądu. Dodatkowo określono wpływ stężenia molowego domieszki GeO2 w rdzeniu światłowodu (na przykładzie trzech standardów jednomodowych światłowodów telekomunikacyjnych wg ITU-T G.652, G.653 i G.655) oraz wpływ liczby zwojów pomiarowej cewki światłowodowej na zniekształcenia towarzyszące procesowi przetwarzania.
EN
In this paper briefly characterised the idea of measure of current using polarimetric current sensor with optical fiber coil. It shows the definition and basic properties of the Discrete Fourier Transform. It discusses the technique of determining the value of each harmonic of signal at the input and output polarimetric sensor current. Calculated the value of measurement errors and total harmonic distortion – THD, and formulated a general request for placing a distortion accompanying of processing realized in polarimetric current sensor. In addition, the impact of the molar concentration of the dopant GeO2 in the core of fiber (for example, three standards of single mode optical fiber ITU-T G.652, G.653 and G.655) and the impact of the number of turns of the measuring coil on the distortion accompanying the process of processing, have been determined.
PL
W pracy przedstawiono zmiany parametrów elektrycznych zamienników żarówek głównego szeregu przystosowanych do ściemniania. Wobec faktu, że producenci w specyfikacji zamienników lamp żarowych zadeklarowali możliwość współpracy z dowolnym regulatorem natężenia oświetlenia, zastosowano dwie metody ściemniania źródeł światła. W pierwszej wykorzystano tzw. regulację kąta przepływu (rozwiązanie stosowane w ściemniaczach tyrystorowych), w drugiej zaś regulowano amplitudą napięcia zasilającego (którą zrealizowano wykorzystując do tego celu autotransformator).
EN
The paper presents electrical parameter changes of prime set bulb equivalents suitable for dimming. Two methods of light dimming are used in accordance to fact that producers in the product specification of bulbs, declared a possibility of device cooperation with any dimmer. The first method deploys so called method of regulation of flow angle (solution used by thyristors dimmers), whereas the second method uses regulation of supplying voltage amplitude (by usage of autotransformer).
EN
This paper presents a high performance control scheme for a single phase uninterruptible power supply (UPS) inverter. In the proposed structure, a learning-type controller eliminates periodic disturbances and therefore guaranties high steady-state performance while an instantaneous feedback controller ensures fast dynamic response of the system. Analysis and design of each controller are presented and a brief stability analysis of the complete system is given. Finally to validate the proposed control scheme, simulation results of the system are presented.
PL
W artykule opisano metodę sterowania jednofazowym przekształtnikiem stosowanym w systemie UPS. Zastosowano układ uczący się co gwarantowało płynną pracę systemu. Bazujący na chwilowych wartościach sterownik w sprzężeniu zwrotnym zapewniał dobrą dynamikę.
EN
Increased sea transport with a constantly growing demand by ships for electric power means higher emission of pollutions generated by ships to the atmosphere. To turn off automatic generator sets which are the main source of air pollution emissions by ships mooring in the port a ship has to be connected to the power land network. Quality of electric power supplied from the land is of a great importance connected with security of the work of naval systems and economical ship functioning. Complicated computer steering systems more and more frequently used on ships are very sensitive to disturbances and require energy supply of a very high quality. In this article basic information about quality of electric power supplied to the ship from the land network and chosen ways of its improvement are presented.
PL
Zwiększony transport morski, przy ciągle rosnącym zapotrzebowaniu przez statki na energię elektryczną oznacza większą emisję zanieczyszczeń generowanych przez statki do atmosfery. W celu wyłączenia autonomicznych zespołów prądotwórczych, które są głównym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza przez statki cumujące w porcie jest podłączenie statku do elektroenergetycznej sieci lądowej. Jakość energii elektrycznej dostarczanej z lądu ma ogromne znaczenie związane z bezpieczeństwem pracy systemów okrętowych i ekonomicznym funkcjonowaniem statku. Stosowane coraz powszechniej na statkach skomplikowane komputerowe systemy sterowania są bardzo wrażliwe na zaburzenia i wymagają zasilania o bardzo wysokiej jakości. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące jakości energii elektrycznej dostarczanej na statek z sieci lądowej oraz wybrane sposoby jej poprawy.
8
Content available remote Investigation of harmonic generation from dimmable LED lamps
EN
The purpose of this paper is to investigate harmonic generation from dimmable Light Emitting Diode lamps (LEDs) which are used in residential and commercial applications as an energy efficient lighting systems. It is done by conducting laboratory tests on various LED lamps and tapping the load current behavior under different conditions. Then the frequency domain analysis is performed to investigate the generated harmonics. Harmonic levels of different wattage, various branded dimmable and non dimmable LED bulbs along with dimmable compact fluorescent lamps are experimentally evaluated and compared. Experimental result shows that, all LED lamps generate very high level of harmonic during dimming operation which may affect the power quality of AC mains.
PL
W artykule opisano zagadnienie emisji harmonicznych przez ściemnianą diodę LED, wykorzystywaną do oświetlania pomieszczeń. Przeprowadzono próby laboratoryjne w różnych warunkach pracy, a na ich podstawie analizy generowanych harmonicznych. Pod tym kątem dokonano porównania działania badanych diod z innymi energooszczędnymi rozwiązaniami.
EN
The performance of the repetitive controller (RC) for classical inverters (e.g. two-level LCL filter based inverter) can decline if the system bandwidth is not sufficient enough due to much larger LCL filter component values. The novel interleaved inverters can provide higher bandwidth than the classical inverters because of low filter values. This paper reflects upon the analysis and hardware implementation of the RC for interleaved inverter using DSP. High quality (very low THD) output current is demonstrated through simulation and experimental results.
PL
W artykule przedstawiono analizę i implementację na DSP sterowania powtarzalnego dla badanego falownika typu interleaved. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych, pokazują wysoką jakość (niskie THD) prądu wyjściowego przekształtnika.
EN
This paper presents a novel design and analysis of an odd-harmonic repetitive control (ORC) for a two-level three-phase grid connected voltage source inverter. An LCL filter between the inverter and the grid is used to attenuate high frequency PWM switching harmonics. The controller lowers the memory requirement, compared to a conventional repetitive controller. The control scheme contains a traditional conventional tracking controller with a dual loop feedback system, and a zero-phase noncasual filter with add-on ORC. Our analysis and simulation results suggest that the proposed control scheme is able to provide high quality output current (THD=1.8 %) even in worst case scenario.
PL
W artykule przedstawiono nową strategię sterowania ORC (ang. Odd-harmonic Repetitive Control) dla trójfazowego, dwupoziomowego sieciowego przekształtnika napięcia. Dodatkowo wykorzystano filtr wyjściowy LCL. Algorytm redukuje ilość wymaganej pamięci. Jego struktura opiera się na sterowniku nadążnym z podwójną pętlą sprzężenia zwrotnego, filtrze o zerowym przesunięciu fazy oraz ORC. Analiza i symulacje wykazały, że proponowane sterowanie może zapewnić wysokiej jakości prąd (THD=1,8%).
11
EN
The conventional DC link converters and matrix converters are used for driving a Brushless DC motor with trapezoidal back electromotive force. This paper deals with design of matrix converter for BLDC motor with the objective of lowering supply current harmonics. A comparative study of conventional DC link converter and three phase matrix converter are presented. It is to be noted that the conventional converters with DC-link requires two stages of conversion, whereas a matrix converter, in a single stage drives a BLDC motor. The proper switching of the matrix converter is designed and presented in this paper. By employing matrix converter, the ac source current becomes nearly sinusoidal and total harmonic distortion gets very much reduced. A matrix converter fed BLDC motor is simulated in MATLAB Simulink and results are shown to validate the harmonic reduction. The hardware implementation of the matrix converter is also discussed in this paper.
PL
W artykule zaprezentowano project przekształtnika macierzowego zastosowanego do zasilania silnika bezszczotkowego BLDC. Porównanokonwencjonalny przekształtnik DC z przekształtnikiem macierzowym trójfazowym. Przedstawiono wyniki symulacji.
EN
This paper presents the analysis, based on measurement results, of electrical parameters of energy-saving light sources used by household and municipal customers. This paper particularly pays attention to current distortion received from the mains which has been presented in terms of several light sources equipped with electronics and of different power characteristics, made by different manufacturers. Additionally, compact fluorescent lamps accompanied in a circuit by incandescent light bulbs in a few configurations, have been researched. Finally, the paper presents the results of measurements conducted in a storey distribution board for an individual apartment in a ten-storey building.
PL
W publikacji przedstawiono na podstawie wyników pomiarów analizę parametrów elektrycznych energooszczędnych źródeł światła stosowanych przez odbiorców bytowo-komunalnych. Szczególną uwagę zwrócono na odkształcenie prądu pobieranego z sieci, które przedstawiono dla kilkunastu wyposażonych w układ elektroniczny źródeł światła różnych mocy, różnych producentów. Dodatkowo obiektem badań były świetlówki kompaktowe włączone w układzie z tradycyjnymi żarówkami w kilku konfiguracjach. Na koniec zaprezentowano wyniki pomiarów przeprowadzone w piętrowej tablicy rozdzielczej dla pojedynczego mieszkania w 10-cio piętrowym budynku.
EN
The paper deals with two-phase system investigation using theory of series for analysis and determination of root-mean-square values and harmonic distortion factor of the periodical non-harmonic. The investigated quantities are output voltages and currents of power electronic converter supplying resistive-inductive load. These voltages are strongly non-harmonic ones, so they must be pulse-modulated due to requested nearly sinusoidal currents with low requested total harmonic distortion. A new method of calculation based on theory of numerical series is presented in paper. Basic idea is based on knowledge of harmonic spectrum of the quantities of sources and/or appliances, respectively.
PL
Analizowano napięcie wyjściowe i prąd elektronicznego dwufazowego konwertera mocy zasilającego odbiornik rezystancyjnoindukcyjny. Przebiegi napięcia i prądu wyjściowego są niesinusoidalne. Modulacja powinna zapewnić przebieg prądu najbardzej zbliżony do sinusoidalnego. Zaproponowano metodę obliczania współczynników szeregu Fouriera opisujących okresowe napięcie i prąd wyjściowy. Do obliczenia harmonicznych prądu wykorzystuje się spectrum napęcia i charakterystykę częstotliwościową odbiornika. Wyprowadzono analityczną postać współczynnika THD.
EN
This paper presents an optimal control method entitled ant colony PI controller (ACO-PI) for extracting the reference compensating currents to shunt active power filter (SAPF) under balanced voltages conditions, which is applied to eliminate line current harmonics and compensate reactive power. Two different control methods has been proposed for SAPF based on proportional-integral (PI) controller and intelligent PI-controller with ACO are presented. The identification theory based on instantaneous power (p-q) is used to establish the suitable current reference signals. The simulation results show that the new control method using ACO approach is not only easy to be implanted, but also very effective in reducing the unwanted harmonics and compensating reactive power. The studies carried out have been accomplished using the MATLAB Simulink Power System Toolbox.
PL
W artykule zaprezentowano wykorzystanie kontrolera PI bazującego na algorytmie mrówkowym ACO do sterowania aktywnym filtrem mocy. Zaproponowano dwie metody sterowania – z kontrolerem PI I kontrolerem ACO. Symulacje wykazały że nowy kontroler jest nie tylko łatwy do implementacji ale także efektywnie redukuje niepożądane harmoniczne i moc bierną.
PL
W artykule przedstawiono zamodelowany w programie PSIM układ składający się z trójfazowej sieci zasilającej, równoległego filtru aktywnego 5. harmonicznej prądu i trójfazowego odbiornika nieliniowego generującego 5. harmonicznej prądu. W dalszej części artykułu zamieszczono wyniki symulacji, w której założono niesymetrię napięć zasilających i niesymetrię odbiornika. Ze względu na przyjęte założenia filtr aktywny podłączono do czteroprzewodowej sieci zasilającej i do odbiornika nieliniowego generującego 5. harmoniczna, prądu. Wyniki symulacji pozwalają stwierdzić, że zamodelowany filtr w pełni spełnił swoje zadanie odnośnie 5. harmonicznej i dodatkowo skompensował prąd w przewodzie neutralnym oraz doprowadził do symetryzacji prądów fazowych.
EN
The article presents the modelled system (in PSIM program) containing a three-phase power grid, a fifth harmonic current parallel active filter and a three-phase non-linear load generating the fifth harmonic current. The paper also shows the simulation results assuming: asymmetrical power voltage as well as asymmetrical load. Due to the assumptions, the active filter was connected to a four-line power grid and the non-linear load, generating the fifth harmonic current. The simulation results show that the modelled filter fully performed the test. Moreover, it compensated for the current in the neutral wire. In addition it caused the symrnetrisation of the phase currents.
16
Content available remote Dynamic control of slag foaming at Sidenor Basauri Meltshop
EN
The melting process in the EAF is normally controlled via fixed operating patterns; the aim of this practice is to achieve the optimum conditions at the tapping. Industrial practice indicates that sometimes deviations appear, so it is not uncommon to obtain very high or low C contents at melt-down promoting bad slag foaming conditions, rising electrical consumption and tap-to-tap times. As a consequence the productivity decreases and the running cost increases. The slag foaming process in the EAF has been studied analyzing process data, such as: EAF electrical consumption, steel oxygen activity, steel and slag composition, temperature, acoustic noise signal, Total Harmonics Distortion (THD) of arc voltage and current. A dynamic model has been developed, with the aim of controlling the oxygen and carbon injection process in order to achieve the target of composition, O activity and temperature at tapping while maintaining a good foaming quality during the process leading to a lower electrical consumption and tap to tap time. The model starts working after the first C sampling measurement takes places, and from that time it controls the oxygen and carbon injection. This model has been integrated in the plant as part of the EAF automatic control system.
PL
Wytapianie w piecu łukowym zwykle sterowane jest przy użyciu wyznaczonych modeli; celem tej praktyki jest osiągnięcie optymalnych warunków przy spuście. Praktyka przemysłowa wskazuje, że mogą wystąpić odchylenia w zawartości węgla przy złych warunkach spieniania żużla podczas wytopu, wzrastającym zużyciu energii elektrycznej i czasie wytopu. Konsekwencją jest spadek wydajności i wzrost kosztów. Proces pienienia się żużla w piecu łukowym zbadany został przez analizę danych takich jak, zużycie energii, aktywność tlenu w stali, skład chemiczny żużla i stali, temperatura, poziom sygnału dźwiękowego, całkowite zniekształcenie harmonicznych (THD) napięcia i prądu łuku elektrycznego. Model dynamiczny został stworzony, celem sterowania procesem wdmuchiwania tlenu i węgla, aby uzyskać odpowiedni skład chemiczny, aktywność tlenu i temperaturę przy spuście przez utrzymanie dobrego spieniania w trakcie procesu, przy niższym zużyciu energii i czasie wytopu. Model zaczyna funkcjonować po pierwszym pomiarze zawartości C i od tego momentu steruje wdmuchiwaniem węgla i tlenu. Model ten został zintegrowany z system automatycznego sterowania piecem łukowym.
17
Content available remote DSP controlled generator of spatial magnetic field for magnetotherapy
EN
The paper considers Generator of Spatial Magnetic Field for medicine purposes. One of essential blocks there is precision three-channel power electronics current source, powering set of space oriented induction coils (electromagnets) being sources of magnetic field. The control module utilizes DSP based microcomputer for power electronics applications. This microcomputer is integrated with industrial PC as PCI card. The execution module consists of three H-bridge power electronics inverters, utilizing PWM strategy. Individual sections of this paper describe fundamentals of current source control algorithms, electrical structure as well as test results of laboratory model of generator.
PL
W artykule przedstawiono prototyp laboratoryjny generatora sterowanego przestrzennego pola magnetycznego do zastosowań w magnetoterapii. Mikrokomputerowy układ sterowania generatora zrealizowano na bazie karty standardu PCI ze zmiennoprzecinkowym procesorem sygnałowym. Do zadawania parametrów sesji terapeutycznej zastosowano przemysłowy komputer PC z ekranem dotykowym. W części wykonawczej – do realizacji sterowanych źródeł prądu – użyto modułów IPM (IGBT) oraz energetycznych filtrów pasywnych. W artykule przedstawiono strukturę generatora, podano podstawowe zależności rządzące pracą źródła prądu oraz zaprezentowano wybrane wyniki badań modelu laboratoryjnego układu.
18
Content available remote Zasilanie maszyny elektrycznej z quasi-liniowego sterowanego źródła napięcia
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty współpracy silnika indukcyjnego klatkowego z falownikiem MSI. Dokonano analizy jakościowej wpływu właściwości falownika na parametry układu napędowego. Pokazano wybrane wyniki badań laboratoryjnych układu napędowego zasilanego z quasi -liniowego źródła napięcia sterowanego procesorem sygnałowym. W części końcowej przedstawiono przemienniki częstotliwości SINVERTER realizujące w praktyce koncepcję takiego źródła.
EN
The paper presents some damaging phenomena within circuit consisting of MSI frequency converter and AC motor. Next, chosen investigation results of DSP controlled adjustable speed drive utilizing power electronics quasi -linear voltage source are described. Finally, industry prototype of such 3-phase voltage source (SINVERTER) is described too.
PL
W artykule dokonano analizy skuteczności kompensacji odkształceń prądu sieci za pomocą 1- fazowego kompensatora równoległego - w odniesieniu do konkretnych przypadków odbiorników nieliniowych. Na podstawie modelu sygnałowego dokonano analizy stabilności układu. Zaprezentowano również wybrane wyniki badań symulacyjnych modelu kompensatora.
EN
In the paper analysis of current distortion compensation effectiveness with aid of 1-phase power electronic shunt compensator has taken place. The analysis has been done with reference to most characteristic of non-linear receivers. Next, on the base of signal model, stability analysis has taken place. Selected investigation results of simulation model of compensator are presented too.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.