Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  value stream mapping (VSM)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Spare parts are one of the important pillars in the after-sales service of automotive business. Customers will satisfied and comfortable if the availability of spare parts is guaranteed. Spare Part Center is one of function to support unit sales and as well as profit-oriented, so the accuracy and speed of spare part acceptance by the customer is an important key to winning the competition. Order Picking is one of the supply chain processes that play a role in warehouse operations to meet customer needs. Order Picking is the most expensive activity in warehousing and can reach 55% of the total cost of warehousing operations, so it is considered a top priority in increasing productivity, even reaching 65% of total warehouse operating costs. The purpose of this research is to increase productivity in the process of picking order through reduction of processing time. Increased productivity is done by improving the working method of the picking process. From the result the comparing, the method by zone requires less total picking time (193.712 seconds) than by routing (249.559 seconds) decreased 55.85 second time, in other words, an increase of 22.38%. With the Visual Stream Mapping (VSM) in this research can reduce to travel time, it means that the total distance traveled is small than the current method. The impact from VSM approach will eliminate time for preparation of 1.960 seconds, and take empty trolley of 200 seconds. In this case some of traveling non-value adding for customer, so this is should be taken off from process picking because it is a waste.
PL
W niniejszym artykule autorzy posłużyli się wybranymi narzędziami i technikami Lean Management w celu skrócenia cyklu produkcyjnego wytypowanego systemu oświetlenia awaryjnego, wytwarzanego w badanym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Przeprowadzone badania obejmowały analizy przepływu materiału z wykorzystaniem diagramu spaghetti, obserwację czasu roboczego w oparciu o metodę chronometrażową oraz modyfikację stanowisk pracy z wykorzystaniem techniki 5S. Opisane przez autorów rozwiązania techniczne i organizacyjne przyczyniły się do skrócenia analizowanego cyklu produkcyjnego.
EN
In this paper the authors used selected tools and techniques of Lean Management to shorten the production cycle of the selected emergency lighting system. The study included material flow analysis using a spaghetti diagram, working time observation based on the timing method and modification of workstations using the 5S technique. The technical and organizational solutions described by the authors contributed to shortening the analyzed production cycle.
PL
Doświadczenie procesu, jego zmierzenie, odkryje przed nami szereg problemów, o których nie wiedzieliśmy do tej pory i które z pewnością zachwieją naszym dotychczasowym wyobrażeniem o procesie. I to właśnie chodzi – o odkrycie procesu [produkcyjnego] na nowo. Poznanie rzeczywistości, a nie relacji.
EN
This paper analyses the operation of a company from the automotive industry in terms of the identification of waste in the production process. The aim of this study was to develop methods for eliminating the sources of waste, i.e. extensive work-in-progress inventories. There was used the Value Stream Mapping (VSM) method. It allowed finding sources of waste and enabled an analysis of the process. The VSM method allows observing processes exactly as they are, thanks to which it is possible to identify the actual problems occurring in them.
EN
The article presents an example of the value stream mapping method application for the analysis of the production process of semi-trailers for transporting liquid food products. Below were presented characteristics of value stream mapping method, construction, functions and course of the trailer production process in details. On the basis of value stream map analysis conclusions were drawn that point out possibilities of improving and reducing the production costs of tankers for liquid food products transport.
6
Content available remote VSM jako etap wdrażania Lean Manufacturing w przedsiębiorstwie
PL
Zarządzanie przedsiębiorstwem według koncepcji Lean Manufacturing polega na eliminacji błędów, ograniczeniu występujących muda, mura i muri, zwiększaniu efektywności procesów dodających wartość oraz skracanie czasów czynności niezbędnych, ale nie generujących wartości dodanej. Z logistycznego punktu widzenia odpowiednie sterowanie strumieniem materiałów w systemie produkcyjnym powinno gwarantować ciągłość procesów wytwarzania. Pierwszą fazą poprawy efektywności działań jest analiza stanu przedsiębiorstwa. Artykuł zawiera przykład zastosowania metody mapowania strumienia wartości (VSM) w wybranym procesie produkcyjnym.
EN
Business management according to the Lean Manufacturing concept include: correcting mistakes, eliminating the existing muda, mura and muri, increasing effectiveness of value adding processes and reducing duration of activities that are essential, but do not generate added value. From the point of view of logistics, appropriate control of the material stream within the production system should be guarantees the continuity of manufacturing processes in accordance. The first stage of improving operational efficiency consists in analysing the conditio of company. The article involves example of using Value Stream Mapping (VSM) method in a chosen production process.
7
Content available Wykorzystanie mapy logicznej w procesie produkcyjnym
PL
W artykule przedstawiona została tematyka związana z mapami logicznymi procesu. Mapy logiczne są niezbędne w określeniu aktualnego przepływu w firmie. Ukazują w jaki sposób podejmowane są decyzje w przedsiębiorstwie i z jakimi osobami bezpośrednio są one powiązane. W artykule przedstawione zostało zastosowanie logicznej mapy procesu w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Celem jej jest zilustrowanie procesu podejmowania decyzji w firmie X od chwili otrzymania zamówienia od klienta do momentu podjęciadecyzji o realizacji zlecenia.
EN
The article presents topics related to the logical maps of the process. Logic maps are necessary in determining the current flow in the company. They show how decisions are made in the company and with which individuals they are directly related. The article presents the application of a logical process map in a production enterprise. Its purpose is to illustrate the decision making process in company X from the moment of receiving the order from the customer until the decision on the order is made.
PL
Podstawowym celem artykułu jest praktyczne zastosowanie Mapowania Strumienia Wartości w procesie obsługi klienta w wybranym przedsiębiorstwie usługowym. Jego pierwsza część zawiera teoretyczną charakterystykę metody badawczej oraz przedsiębiorstwa usługowego i procesu będącego przedmiotem badań. Następnie, na podstawie klasyfikacji zidentyfikowanych etapów procesu opracowany został przepływ strumienia wartości, którego analiza przyczyniła się do powstania mapy stanu przyszłego oraz usprawnienia obsługi klienta.
EN
The purpose of this paper is the practical application of the Value Stream Mapping of the customer service process in the chosen service enterprise. The first part of the article contains theoretical framework of the research method, the service enterprise and the process being the subject of the study. Afterwards, based on the classification of identified stages of the process, there was elaborated the flow of value stream, which analysis contributed to creating Future State Value Stream Map and improving the customer service process.
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono analizę procesu wytwór-czego w celu zidentyfikowania źródeł marnotrawstwa. Wynika ona z konieczności usprawnienia procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym średniej wielkości. W artykule zostanie przedstawione studium przypadku, w którym podjęto próbę skrócenia czasu wytwarzania. Zastosowano podejście Lean Management i metodę mapowania strumienia wartości.
EN
The article presents an analysis of the manufacturing proces in order to identify wastes This results from the necessity to improve manufacturing processes in a medium-size company. The article includes a case study in which an attempt to reduce the production cycle was made. Lean Management approach and VSM method were used.
PL
Pomimo że mapowanie strumienia wartości (ang. Value Stream Mapping – VSM) zostało stworzone na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, znajduje zastosowanie we wszelkich przedsięwzięciach biznesowych, ktore zajmują się wytwarzaniem produktow czy też świadczeniem usług. Podobnie jest w przypadku górnictwa, gdzie jak w każdej innej branży podczas produkcji mamy do czynienia z marnowaniem zasobów. Dzięki mapowaniu możemy je identyfikować i eliminować.
11
Content available Use of the Method VSM to the Identify Muda
EN
Managing the enterprise by Lean Manufacturing concept consists in eliminating the errors and limiting the 3M (muda, mura, muri) but also increasing the efficiency of the processes which adds the value and shorting the duration of activities which are necessary but not generate the added value. Implementation of the solutions of the lean area gives measurable results, that is why lean toolbox is implemented in many economic branches. First phase of the efficiency improvements in the enterprise is the analysis of the actual status. The article presents an example of the value stream mapping method usage (VSM) for the chosen product.
EN
The article presents the method of mapping the value stream and the stages of the creation of value stream mapping to identify the fundamental flaws of the process flow of information and shortening the duration of the process of the information in the audited company. The audited one large manufacturing company. Quantity of information which is reaching the company and process, is so large that it needs to implement methods to improve their flow. The research involved mapping the information when selected information flows.
EN
The following paper discusses how to use of a company’s assets efficiently by the identification of value stream and the elimination of all the processes that do not contribute to a company’s added value. The identification of critical points of value stream by means of a map illustrating these processes helps to indicate the area where the selected elements of LEAN concept aiming at eliminating waste in domestic transport should be implemented. The article contains the analysis of the state of the current stream, and suggestions concerning its improvement.
PL
W publikacji przedstawiono metodę Lean Management jako nowoczesną koncepcję, której celem jest dostosowanie przedsiębiorstwa do rynkowych warunków zarządzania poprzez uproszczenie wszystkich procesów i przepływów tak, aby uniknąć błędów i marnotrawstwa. W artykule przedstawiono genezę, rozwój i główne narzędzia, którymi posługuje się omawiana koncepcja oraz ich wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę autor zwrócił na filozofię Kaizen oraz jej zastosowanie i wykorzystanie w przedsiębiorstwach regionu legnickiego.
EN
The main objective of that report is presented the Lean Management`s method. Lean Managemet is very popular method which adjust the company to demanding market conditions. There were described the origin, progression and main instruments of lean management. There was also presented the influence of lean management on the firm`s economy. In the last part of that article there was described the Kaizen philosophy and its use in the companies of Legnica region.
EN
The paper presents an example of building the Current State Map and a proposal for the reorganization of production process in a INVENTOR factory. The tool that has enabled realization the improvement of the production process was Value Stream Mapping. Collected a lot of information about the production process. The basis of the reorganization is to analyze the current situation of production and the conclusions of this analysis. Also the paper presents a comparative analysis of selected process parameters before and after the reorganization.
16
Content available remote Mapowanie strumienia wartości w logistyce odpadów zakładu chemicznego
PL
Celem logistyki odpadów jest obsługa odbioru, transportu i dostaw pozostałości, jak również ochrona zasobów naturalnych. Mapowanie strumienia wartości (VSM) jest metodą służącą do analizy systemów działaniowych. Przeprowadzona analiza struktury organizacyjnej zakładu chemicznego wraz z zastosowaniem metodologii VSM do systemu gospodarki pozostałościami umożliwia zmniejszenie marnotrawstwa surowców.
EN
A hypothetic chem. company producing plant protection agents and processing vegetable oils were evaluated to assess and optimize the logistics of prodn. waste treatment by value stream mapping method. Practical recommendations were given.
PL
Artykuł prezentuje rolę i znaczenie metody Mapowania Strumienia Wartości w celu identyfikacji głównych wad procesu produkcyjnego. Wiedza na ich temat może przyczyniać się do implementacji szeregu usprawnień je eliminujących. W wyniku takiego postępowania możliwe będzie ustalenie optymalnego harmonogramu produkcji, skrócenie czasu jej trwania oraz wzrost rentowności. Przedsiębiorstwo zredukuje koszty produkcyjne poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz będzie w stanie szybciej reagować na potrzeby klientów i sprawniej realizować ich zamówienia.
EN
The article presents the role and importance of Value Stream Mapping method for the identification of the major flaws the production process. Knowing about them can contribute to the implementation of improvements to eliminate them. As a result of such proceedings will be possible to determine the optimal production schedule, shortening its duration and profitability increase. The company will reduce production costs through more efficient use of resources and will be able to respond more quickly to customer needs and efficiently implement their orders.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
528--538, CD1
PL
Artykuł przedstawia korzyści jakie można uzyskać poprzez zastosowanie narzędzi odchudzonej produkcji. Narzędzia lean manufacturing mogą być wykorzystywane w reorganizacji : wewnętrznego łańcucha dostaw, procesu produkcyjnego oraz gospodarki magazynowej, a także w pozostałych obszarach przedsiębiorstwa. Umożliwiają one lokalizacje oraz eliminacje źródeł marnotrawstwa w sposób szybki i skuteczny. W artykule wykorzystano mapowanie strumienia wartości dzięki, któremu przeanalizowano przebieg procesów oraz z lokalizowano źródła marnotrawstwa, a także zaproponowano zmiany, które poprawiły procesy logistyki wewnętrznej oraz proces produkcyjny .
EN
The article shows the benefits that can be gained through the use of lean manufacturing tools. Lean manufacturing tools can be used in the reorganization: the internal supply chain, production process and warehouse management, as well as in other areas of the company. They allow locations, and the elimination of waste sources in a timely and efficient manner. The article uses through value stream mapping, which examines the processes and localized source of waste, as well as the proposed changes that improved the processes of internal logistics and production process.
19
Content available Value stream improvement of food product
EN
This chapter contains a discussion of the value stream mapping concept. Shows the analyzed company, which is engaged in the production of fruits and vegetables preserves. As part of the research presented a SWOT analysis with graphical interpretation and presentation of strategic position, in which the establishment is located. It also presents the manufacturing process object of study - tomato concentrate depicted technologically and value stream map of the present state and the future state.
20
Content available remote Analiza procesu montażu motoreduktora przez mapowanie strumienia wartości
PL
W artykule przedstawiono mapowanie strumienia wartości procesu montażu motoreduktora. Przedstawiono kolejne etapy budowania tzw. mapy stanu obecnego – odzwierciedlającej rzeczywisty przebieg i istotne parametry badanego procesu. W oparciu o analizę mapy stanu obecnego opracowano mapę stanu przyszłego, w której zaproponowano zmiany w wybranych jej obszarach. Na tej podstawie oszacowano korzyści wynikające z tych zmian, przyczyniające się do usprawnienia realizacji badanego procesu.
EN
The following paper presents the analysis of a gear motor assembly process based on the value of stream mapping. It describes the steps of creating the so-called present state map, which represents the actual course and parameters of the investigated process. Basing on the analysis of this map the future state map is developed, and it suggests changes in its particular areas. Also, benefits of these changes are estimated; thus, benefits contribute to improvement of the investigated process implementation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.