Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bilans mocy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W dziale e.projekt prezentujemy prosty sposób zapobiegania zamarzaniu wody, a tym samym neutralizacji zagrożenia zniszczenia urządzeń zaopatrujących w wodę w okresie zimowym, kiedy występują niskie temperatury.
PL
Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania obiektowej elektroenergetycznej sieci kablowej SN, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego, wyciąg z warunków technicznych zasilania, obliczenia oraz uwagi końcowe.
PL
W artykule przedstawiono metodykę rozwiązywania układu głębokiego chłodzenia powietrza doładowujacego. Został zaprezentowany ogólny bilans masy, energii i mocy odnoszący się do prostego układu. Opisano podstawowe zależności pomiędzy parametrami takimi jak strumień masowy, temperatura, ciśnienie, entalpia czy sprawność poszczególnych elementów układu.
EN
The article presents the methodology of solving the deep cooling system of the charging air. A general balance of mass, energy and power was presented for a simple system. The basic relationships between parameters suchas mass flow, temperature, pressure, enthalpy and performance of individual components are described.
4
Content available remote Power distribution in circuit with bridge rectifier in continuous operation mode
PL
W pracy analizowany jest jednofazowy obwód AC z prostownikiem mostkowym, szeregową indukcyjnością i rezystancją. Rozważana jest praca ciągła prostownika. Równania takiego obwodu zostały określone i rozwiązane w programie Simulink. W analizie obwodu wykorzystana została metoda zmiennych bezwymiarowych. Sprawdzono bilanse mocy czynnej i biernej dla składowej harmonicznej podstawowej i wyższych harmonicznych.
EN
The paper deals with a one-phase AC circuit with the full-wave bridge rectifier, series inductance and resistance. The continuous operation mode of the rectifier is investigated. Circuit equations have been defined and solved in Simulink. For the analysis of the circuit, the method of dimensionless variables was used. The balance of active and reactive power in the circuit was performed. The active and reactive power of the fundamental harmonic and higher harmonics was analysed.
PL
Ostatnie lata to niewątpliwy rozwój polskiej gospodarki. To nie tylko inwestycje w nowe obiekty produkcyjne, ale także modernizacja całych sektorów i branż. W rozwoju tym znaczącą rolę odgrywa koszt energii elektrycznej. W praktyce rozumiemy przez to zużycie energii i koszty jej dostawy. Okazuje się, że bardzo istotnym składnikiem opłat za energię elektryczną jest tzw. „pobór mocy biernej”. Jest to istotny składnik kosztów, który w szczególnych przypadkach bardzo znacznie może przekroczyć koszty zużycia energii czynnej. W publikacji zilustrowano fakt, że zwłaszcza w przypadku tzw. przekompensowania pojemnościowego, koszt mocy biernej jest drastycznie wysoki, niemający związku z kosztami przesyłu energii.
6
Content available remote Model i bilans mocy czynnej przełączalnego silnika reluktancyjnego
PL
Parametrem modelu symulacyjnego przełączalnego silnika reluktancyjnego decydującym o jego działaniu jest indukcyjność zależna od kąta obrotu. Duży wpływ na pracę silnika ma również rezystancja stojana. Przeprowadzono identyfikację parametrów tego silnika w funkcji kąta obrotu wirnika zasilając uzwojenia napięciem przemiennym 50Hz. Na podstawie zidentyfikowanych parametrów opracowano model silnika wraz z układem sterowania w systemie Matlab - Simulink. W modelu uwzględniono nieliniowości parametrów oraz nieholonomiczność przełączalnego silnika reluktancyjnego. Dla otrzymanego modelu silnika przedstawiono bilans mocy czynnej. Zaprezentowano charakterystyczne przebiegi w stanie przejściowym i stanie ustalonym modelowanego silnika.
EN
The inductance of switched reluctance motor depends on the rotation angle is a parameter which decide about functioning of the motor. The significance effect on the operation of the engine has also the stator resistance. The identification of the parameters of the engine a function of the angle of rotation of the rotor was carried out for the winding supplying alternating current 50Hz. Based on the identified parameters of the engine model the engine and the control system were simulated in the Matlab – Simulink system. The model takes into account the parameters nonlinearity and nonholonomity of switched reluctance motor. For the engine model is presented the active power balance. The waveforms of the transient state and steady-state of modeled engine are presented.
7
Content available remote Bilanse mocy w obwodzie prądu przemiennego z odbiornikiem nieliniowym
PL
W pracy przedstawiono podstawowe definicje mocy biernej. Na tym tle przeprowadzono analizę obwodu prądu przemiennego zawierającego rezystancję, indukcyjność oraz odbiornik nieliniowy. Analizę charakterystyk quasistatycznych przeprowadzono uwzględniając wszystkie wyższe harmoniczne. Określono schematy zastępcze elementu nieliniowego. Analizowany jest bilans mocy czynnej w obwodzie. Przedstawiono definicję mocy biernej, która umożliwia bilansowanie mocy biernej w obwodzie. Zaproponowano interpretację fizyczną tej mocy biernej .
EN
The paper presents the basic definitions of reactive power. Against this background, an analysis of the AC circuit containing resistance, inductance and non-linear load was performed. The circuit quasi-static characteristics were calculated taking into account the all higher harmonics. Equivalent diagrams elements of the nonlinear element were described. A balance of active power in the circuit is analyzed. The paper presents a definition of reactive power, which allows balancing reactive power in the circuit. Physical interpretation of reactive power is proposed.
8
Content available remote Bilanse mocy obwodu prądu przemiennego z odbiornikiem nieliniowym
PL
W pracy przedstawiono analizę obwodu prądu przemiennego zawierającego rezystancję, indukcyjność oraz odbiornik nieliniowy. Analizę charakterystyk quasistatycznych przeprowadzono uwzględniając wszystkie wyższe harmoniczne. Określono schematy zastępcze elementu nieliniowego. Przedstawiono definicję mocy biernej, która umożliwia bilansowanie mocy biernej w obwodzie. Analizowany jest też bilans mocy czynnej w obwodzie.
EN
The paper deals with an analysis of an A.C. circuit which containing resistance, inductance and nonlinear load. Characteristics of the quasi-static analysis was carried out taking into account all the higher harmonics. Equivalent diagram elements of nonlinear element were described. The paper presents a proposal of definition of reactive power, which allows balancing reactive power in the circuit. A balance of active power in the circuit was also checked.
EN
It is proved that identification of electrohydraulic complex parameters is to be based on equations of power balance of all the components of power channel instantaneous power. An electrohydraulic complex equivalent circuit with division of parameters into active resistance and inductive reactance is proposed, which makes it possible to take into consideration inertial loss of head in the pipeline. A sufficient number of identification equations for determination of the hydrosystem necessary parameters are obtained. It is pointed out that the offered energy method can be used to solve problems of identification of parameters of electrohydraulic complexes with group operation of pump units with controlled and uncontrolled pump electric drive.
PL
Przedstawiono metodę identyfikacji parametrów złożonego układu elektrohydraulicznego bazującą na równaniach bilansu mocy. System hydrauliczny jest reprezentowany przez rezystancję i indukcyjność. Zaproponowana metoda może służyć do analizy systemu złożonego z pomp sterowanych elektrycznie.
PL
Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu W artykule dokonano oceny zmian właściwości trakcyjnych na skutek zwiększania obciążenia koła, na glebie o zróżnicowanych właściwościach. Badania przeprowadzono dla opony radialnej 11.2R24, stosowano trzy poziomy obciążenia koła: 6110, 7330, 8060 N. Ocenę właściwości trakcyjnych przeprowadzono na podstawie porównania wartości siły trakcyjnej, siły uciągu, oporu przetaczania i sprawności trakcyjnej, a także wartości mocy na kole z badaną oponą. Badania wykonano w warunkach polowych, z wykorzystaniem mobilnego stanowiska agregatowanego z ciągnikiem rolniczym. Wykazano istotny wpływ stanu gleby na wszystkie analizowane parametry poza mocą traconą na poślizg. Stwierdzono również istotny wpływ zmiany obciążenia na siłę trakcyjną i jej składowe oraz składowe mocy dostarczonej do koła. Nie stwierdzono wpływu zmiany obciążenia na wartości sprawności trakcyjnej.
EN
The article presents assessment of traction properties change as a result of the increase of wheel load on soil with varied properties. Investigation was carried out for a radial tyre 11.2R24, three wheel loads were used: 6110, 7330, 8060 N. Assessment of traction properties was carried out based on the comparison of the tractive force value, towing power, rolling resistance and traction efficiency and values of power on a wheel with the investigated tyre. The research was carried out in field conditions with the use of a mobile aggregate stand with a farm tractor. Significant impact of the soil condition on all analysed parameters, except for power lost for skid, was proved. Moreover, a significant impact of load changes on the tractive force and its components and components of power supplied to a wheel were reported. No impact of load changes on tractive force values was reported.
PL
W artykule omówiono regulacje unijne wpływające na funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego, szcze-gólnie na funkcjonowanie źródeł wytwarzana energii elektrycznej. Wady i zalety stosowania poszczególnych paliw oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) określają kierunki rozwoju elektroenergetyki. Przedstawiono wizję przy-szłości elektroenergetyki m.in. wg Raportu „Power Choices”, Polityki energetycznej Polski do 2030 roku i innych dostęp-nych opracowań. Energetyka wkracza obecnie w okres przebudowy jej struktury zarówno po stronie popytowej, jak i poda-żowej. Stwarza to spore problemy w opracowaniu długoterminowych bilansów mocy i energii elektrycznej dla potrzeb pla-nowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Przedstawiono metodykę analizy scenariuszowej rozwoju sys-temowych źródeł wytwórczych.
EN
The energy-environment policy of the European Union has influenced on operation of power sector, especially on operation of power plants. The directions of power engineering development are determined by fuels qualities and applying of RES. The power engineering future according to Power Choices Report, Energy Policy of Poland to 2030 and other documents are presented. Power engineering is now in transformation period of the structure of the supply as well as the demand side. As a result some difficulties in forecasting of the long-term balances of power and electric energy have appeared. The scenario analysis methodology of the power generation development is presented.
PL
W literaturze występują różne postacie równań opisujących część elektryczną. Dla sprawdzenia postaci równań ruchu wykonano jednofazowy silnik reluktancyjny. Przeprowadzono identyfikację parametrów tego silnika w funkcji kąta obrotu wirnika zasilając uzwojenia napięciem przemiennym 50Hz. Na osi wirnika zamocowano prostopadle metalowy pręt, który umożliwiał oscylacje układu mechanicznego. Na podstawie oscylacji tego wahadła określono parametry układu mechanicznego. Przeprowadzono badania charakterystyki statycznej oraz parametrów dynamiki układu. Porównano parametry równania ruchu otrzymanego z eksperymentu z równaniami ruchu Lagrange’a drugiego rzędu. Przedstawiono metodykę otrzymywania tego równania wraz z dyskusją holonomiczności układów elektromechanicznych.
EN
In the literature there are different forms of equations describing the electrical component. The authors performed single-phase reluctance motor to test the motion equations. The identification of the motor parameters as a function of the rotation angle the rotor. Was carried out for 50 Hz alternating supply alternating voltage. Mechanical system was assumed as a system which can oscillate as the element of physical pendulum containing the motor rotor and perpendicularly to axis mounted metal bar. The mechanical system parameters were measured during the pendulum moving. The work deals with the characteristics and parameters of system dynamics. The article compares parameters of the equations motion obtained from experiment with Lagrange’a equations of second order. It presents the methodology of obtaining this equation, along with a discussion of holonomic electromechanical systems.
13
Content available remote Power balance in a vibration reduction system with magnetic spring
EN
The paper presents an analysis of the power balance in a vibration reduction system with a magnetic spring. The interaction between mechanical and electrical subsystems was considered and the energy transferred between subsystems was determined. The parameters of the subsystems were established using results of the measurements. Numerical simulations of reduction of free vibrations were conducted. A Matlab environment was used. The main components of the power balance were illustrated graphically.
14
Content available remote Power Quality Conditioners with Minimum Number of Current Sensors Requirement
EN
The paper introduces power quality conditioners with minimum number of current sensors. The power balance method for active conditioners control is introduced as well. Some investigation results of implemented solution are depicted to prove effectiveness of proposed arrangements.
PL
Artykuł przedstawia układy kondycjonowania energii z minimalną liczbą czujników prądu. Opisana została metoda bilansowania mocy czynnej wykorzystywana do sterowania tymi układami. Zamieszczone zostały także wyniki badań dowodzące efektywności proponowanych rozwiązań.
15
Content available remote Wpływ małego lokalnego źródła na sieć NN praca równoległa
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów jakości energii w rozdzielni głównej SN/nN, do której podłączone było lokalne źródło. Wykonano pomiary zarówno wtedy, kiedy lokalne źródło nie pracowało, jak i podczas jego pracy. Celem badań było określenie wpływu lokalnego źródła pracującego równolegle z siecią elektroenergetyczną na parametry jakościowe zasilania. Uzyskane wyniki zostały pokazane w postaci uporządkowanych wykresów częstotliwości, napięcia, THDU, długookresowego wskaźnika migotania światła Pi,, prądu i THD\. Dodatkowo przedstawiono rozkład harmonicznych prądu generatora i sieci zasilającej podczas pracy lokalnego źródła. Na podstawie analizy uzyskanych wyników wykazano, że w rozpatrywanym przypadku lokalne źródło miało korzystny wpływ na jakość napięcia zasilania.
EN
The results of power quality measurements in a MV/LV switching station are presented in the paper. The measurements were taken with and without a local power generator running. The aim of the investigations was to determine the influence of the local power generator, working parallel to the grid, on the power quality. The measurement results are given in the form of ordered diagrams of the voltage frequency, the voltage, THDV, long term flicker intensity Pi,, the current and THD{. Furthermore, the harmonics of the generator and supply grid currents during the local power generator operation are presented. Basing on the analysis results obtained, it was shown that the influence of the local power generator on the power quality was advantageous in the considered case.
PL
Przedstawiono koncepcje zastosowania równania bilansu energii i bilansu mocy do identyfikacji elementów sprężysto-tłumiących maszyn w przypadku gdy do opisu zachowań dynamicznych tego ukiadu przyjmuje się dwumasowy model zdegenerowany. Przeprowadzona symulacja komputerowa potwierdziła skuteczność opracowanych algorytmów identyfikacji do modelowania złożonych struktur układów mechanicznych nieliniowych przy wymuszeniach sinusoidalnych.
EN
Identification procedures based on the algorithms using the energy balance and power balance equations to identification of elastic-damping machine elements for degenerated two-mass model were presented. Experimental verification tests on dynamic degenerated two-mass structure to prove algorithm correctness were provided. Obtained results from computer simulating proved correctness of proposed identification methods for complex nonlinear mechanical structures under sinusoidal excitations.
PL
W pracy przedstawiono opis komputerowych badań symulacyjnych układu dynamicznego o nierówno ległej konfiguracji elementów sprężystych i tłumiących z nieliniowym elementem restytucyjnym. Układ taki poddano wymuszeniom dynamicznym w postaci okresowego przebiegu o kształcie trójkątnym i czysto sinusoidalnym. Odpowiednia analiza odpowiedzi układu przy tych wymuszeniach umożliwiła zastosowanie metody identyfikacji opartej na równaniach bilansu energii i bilansu mocy, dzięki której przeprowadzono szczegółową weryfikację uzyskanych wyników identyfikacji.
EN
Computer simulation tests on dynamical structure with nonparallel configuration of elastic and damping elements consists of nonlinear restitutive element were provided. The structure was under dynamical periodical excitations of triangle and pure sinusoidal shape. Identification procedures based on the algorithms using the energy balance and power balance equations made possible to prove obtained results.
PL
Przedstawiono bilans mocy przekształcanej w trójfazowym silniku synchronicznym o magnesach trwałych opierając się na prawie zachowania energii. W analizie zastosowano teorię wektorów przestrzennych określonych przez chwilowe wartości wielkości fazowych. Wykazano, że kryteria sterowania optymalnego a) maksimum stosunku moment/strumień i b) zerowej wartości mocy biernej, są sobie równoważne i realizowane są przez strategię sterowania zorientowaną polowo. Zaproponowano nową strukturę regulacyjną mocy biernej silnika synchronicznego wykorzystującą metodą bezpośredniej regulacji momentu i strumienia.
EN
Balance of power inverted in three-phase permanent magnet synchronous motor based on conservation of energy low is presented. In analysis space vector theory determine by instantaneous value phases quantities is apply. To prove that optimal control criteria's a) maximum torque/flux ratio b) zero value reactive power are equivalent and could be realised by flux-oriented control strategy. New structure of control of reactive power used direct torque and flux control method is proposed.
PL
Budowa struktur dynamicznych układów rzeczywistych jest na ogół złożona i wymaga dużego doświadczenia i intuicji w zakresie konstruowania tych obiektów jak i ich pracy w złożonych stanach obciążenia. Wymaga to budowania struktur mieszanych, to jest takich które składają się z bardzo prostych podukładów typu szeregowego lub równoległego elementów sprężysto-tłumiących oraz bardziej złożonych tzw. produktów zdegenerowanych, które charakteryzują się niecałkowitą liczbą stopni swobody. W artykule przedstawiono dla układu złożonego z dwu mas skupionych połączonych elementami zdegradowanymi metodę identyfikacji charakterystyk sprężysto tłumiących. Do tego celu wykorzystano równania bilansu energii i bilansu mocy. Zasadniczym celem było pokazanie jak można identyfikowac układ z elementami zdegradowanymi w szczególności jeden z jego podukładów, w przypadku gdy wymuszenie jest nieznane. Metode przetestowano na konkretnym dwumasowym układzie z uwzględnieniem tarcia suchego występującego w równoległej konfiguracji z tłumieniem wiskotycznym.
EN
There are elasto-damping at the mechanical structures which are loaded of cyclic dynamic excitations. Correct work theseelements as a part of complex structure (for instance a vehicle, off-road mechine etc) iss possible only under cindition, when we can determined their elasto-damping properties at the satisfied range. But the process of energy dissipation at these structures are so complicated, that special (nonlinear) identification and modeling methods are needed. For process descriptionnon-conventional degenerated models are used. Kind of loading problem using in identification was discussed. The identification method of nonlinear vibration damping characteristics was presented. As an example the dynamical structure with a two blocks - each one with a one and a half degree-of-freedom with a mixed element under cyclic loading was taken. Presented method may be used for testing of dynamical mechine elements.
PL
W artykule przedstawiono bilanse mocy w systemie przesyłowym uzyskane przy założeniu, że przepływ gazu opisany jest modelem izotermicznym oraz nieizotermicznym. Przedstawiony został praktyczny przykład obliczeniowy mający na celu pokazanie różnic pomiędzy modelami w zakresie wartości mocy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.