Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The paper presents the design of a fuzzy controller whose task is intelligent, linguistic rule based control of thickness of the extruded polyethylene film. The structure of the fuzzy controller was developed; then, its model was built in MATLAB SIMULINK program and simulations were run to verify its performance under laboratory conditions. Based on the investigation, it can be concluded that the developed controller enables precise adjustment of polyethylene film thickness, taking into account disturbances caused by internal and external factors.
EN
This article summarizes the arguments and counterarguments within the scientific discussion on identifying the enterprise’s state to evaluate its effectiveness and optimize the target functions in solving enterprise development problems. The proposed scientific and methodological approach to modeling the enterprise development management system under decentralization conditions and its practical implementation makes it possible to determine the dominant development parameters of manufacturing enterprises that influence the United Territorial Community and to timely track the impulses and space of the United Territorial Community state, taking into account the PS state as parameters for its development. The proposed analysis of the Production System state within the United Territorial Community framework and evaluating its development dynamics shows the necessity of forming a system of generalized vector-scalar, situationally oriented indicators.
EN
The execution of production processes in real manufacturing systems is associated with the occurrence of numerous disruptions, which predominantly revolve around technological machine failure. Therefore, various maintenance strategies are being developed, many of which tend to emphasise effective preventive measures, such as the Time-Based Maintenance (TBM) discussed in this paper. Specifically, this publication presents the time-based machine failure prediction algorithm for the multi-machine manufacturing environment. The Introduction section outlines the body of knowledge related to typical strategies applied in maintenance. The next part describes an approach to failure prediction that treats processing times as makespan and is followed by highlighting the key role of historical data in machine failure management, in the subsequent section. Finally, the proposed time-based machine failure prediction algorithm is presented and tested by means of a two-step verification, which confirms its effectiveness and further practical implementation.
PL
Realizacja procesów produkcyjnych w rzeczywistych systemach wytwórczych wiąże się z występowaniem wielu zakłóceń, do których zalicza się głównie awarie maszyn technologicznych. W związku z tym obserwowany jest rozwój różnorodnych strategii utrzymania ruchu. Coraz większy nacisk kładziony jest na efektywne działania prewencyjne, do których zalicza się także działania określone w czasie (ang. Time-Based Maintenance – TBM). W niniejszej publikacji zaprezentowano algorytm predykcji awarii maszyn w wielomaszynowych systemach wytwórczych wspierający prewencyjne utrzymanie ruchu. Na wstępie omówiono zagadnienia związane z typowymi strategiami stosowanymi w obszarze UR. Ponadto omówiono tematykę predykcji awarii, zwracając uwagę na ujęcie czasu pracy maszyny jako czasu trwania, a także kluczową rolę wykorzystania danych historycznych dotyczących awarii maszyn. Następnie zaprezentowano proponowany algorytm predykcji wspierający działania określone w czasie. Prezentowane prace zakończono dwuetapową weryfikacją proponowanej metody, która potwierdziła jej skuteczność oraz zasadność wykorzystania.
PL
Wstęp: W artykule przedstawiono koncepcję sterowania systemem produkcyjnym, pozwalającą na zachowanie jego stabilności, a tym samym na realizację założonych planów produkcyjnych. W tym celu zaproponowano połączenia modeli symulacyjnych i modeli sztucznych sieci neuronowych (SSN) systemu produkcyjnego. Połączenie obydwu typów modeli było możliwe dzięki opracowaniu hybrydowego modelu systemu ekspertowego do oceny możliwości realizacji planu produkcji (celu) w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności analizowanego systemu produkcyjnego. Analizowany problem - możliwość realizacji planów produkcyjnych w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności systemu produkcyjnego - jest trudny do zamodelowania matematycznego. Jednak na podstawie analizy danych, pochodzących z modelu symulacyjnego i modelu ANN, można uzyskać informacje dotyczące zależności odpowiadających sobie wartości wejściowych i wyjściowych. Metody: Na podstawie przedstawionego sposobu zarządzania procesu produkcyjnego z wykorzystaniem modeli komputerowych, przeanalizowano możliwości zastosowania modeli symulacyjnych i modeli ANN w ocenie stabilności i ryzyka systemów produkcyjnych. Dokonano analizy i porównania obydwu typów modeli ze względu na sposób budowy oraz rodzaj danych wejściowych i wyjściowych. Wyniki: Na bezpośrednie połączenie modeli symulacyjnych i modeli SSN nie pozwala ich odmienna budowa, specyfika oraz inne rodzaje danych wejściowych i wyjściowych. Dlatego prezentowana w artykule koncepcja fuzji obydwu typów modeli odbywa się poprzez bazę wiedzy eksperckiej i wnioskowanie rozmyte. Wnioski: Na potrzeby sterowania systemem produkcyjnym, zaproponowano budowę hybrydowego modelu systemu ekspertowego do oceny możliwości realizacji celu w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności systemu produkcyjnego.
EN
Background: Control plays the main role in ensuring the stability of production processes, while digital models of processes and methods of artificial intelligence are used more and more commonly in it. Production of highly diversified items in small lots at low inventory levels is characterised by a much lower stability as compared with largelot manufacturing. Additionally, innovations created for items or processes result in disturbances to current work. Although this turbulence is usually momentary, it may lead to a loss of function or manufacturing stability, which in turn translates into financial losses, as well as losing customers. This paper presents the potential of using simulation models and artificial neural network models to assess the stability of a reorganized production system. Methods: The problem analysed in the paper is that of merging a simulation model with an ANN model by designing a hybrid model. A direct connection of both types of models is not possible due to their various structures, specificity, and different purposes, as well as the various types of input and output data. Therefore, the idea of merging these two types of models through an expert knowledge base and fuzzy inference was proposed. The results from the simulation model and the ANN model were used to gather the knowledge on the production system being analysed. It has been proposed that the output from the simulation model provided knowledge of the risk level, while the output from the ANN model provided knowledge of process stability. Results: The paper presents the idea of projecting a hybrid model of the expert system in order to assess the stability of a reorganized production system. A model of a hybrid expert system was developed to assess the potential of executing the assumed production plans. The level of risk and the level of stability determined by the simulation model and the ANN model are entered into the system. The output from the expert model is the value of the variable determining the potential of achieving the goal. In the construction of the model, fuzzy inference was used, which uses linguistic variables and is characterized by a knowledge system in the form of fuzzy rules "if ... then ...". For both the independent variable and for the dependent variable, a set of membership functions representing accepted linguistic variables was proposed, and then decision rules were determined. The idea of merging simulation models with ANN models was tested on a practical example in production system that manufactures products for dishwashers. Conclusions: The potentiality to execute production plans depending on the level of risk and the level of stability of the production system is too complicated to be modelled mathematically, but based on the analysis of data from the simulation and ANN models, it is possible to obtain information concerning the relations between corresponding input and output values.
EN
This paper presents the characteristics of the subsystems of the modular, didactic production system of single-stage gearboxes. The presented system is equipped with miniatures of devices commonly used in industry. The modular construction of the stand gives the possibility of free modelling of production processes and creates great opportunities for future activities of system development and its use. The paper presents the characteristics of the manufacturing, storage, transport and assembly subsystem and quality control. In the characteristics, the market recognition was presented and selected solutions and devices were described.
EN
The aim of the work was to create a technical and organizational design for a modular, didactic system for the production of single-stage gearing. The project presented a project of a production system equipped with miniaturized devices, which are commonly used in industry. Despite the reduced scale, the modules have full functionality and reflect the real world systems. Modular construction of the designed system allows for free modeling of production processes and creates great opportunities for future activities of system expansion and its use. Additionally, the system design assumes the possibility of carrying out scientific and research works in the scope of designing production systems with a high level of automation.
7
Content available remote Zarządzanie ryzykiem w systemie produkcyjnym – studium przypadku
PL
W artykule podjęto problematykę zarządzania ryzykiem systemów produkcyjnych przez analizę i ocenę ryzyka. Przedstawiono literaturowe podejście do procesu zarządzania ryzykiem. Omówiono wykorzystanie zintegrowanej metodyki analizy i oceny ryzyka systemów produkcyjnych. Opisano istotę prowadzenia ciągłej analizy możliwych ryzyk z grupy 4M, ich identyfikacji, oceny oraz sposobu postępowania z nimi. W artykule zaprezentowano wyniki badania identyfikującego czynniki zakłócające wydajność procesu produkcyjnego oraz dokonano oceny poziomu ryzyka i wskazano działania doskonalące analizowany proces.
EN
The article focuses on the issue of risk management in productive systems through risk assessment and analysis. Different approaches of risk management have been presented. The use of integrated methodology of risk assessment and analysis in productive systems have been discussed. The author describes the matter of performing continuous analysis of possible risks from 4M group, their identification, assessment and mitigation method. This article features a case study by which production efficiency disturbing factors have been identified. Additionally the risk levels have been assessed and process improving actions indicated.
EN
In the article there is a presentation of PERT method in calculation of production tasks beginning time. Main aim was to point out activities which determine production’s beginning in convergent production system.In analysis there was an usage of complex systems theory and there were several stages of decomposition into single production streams. In the work there is a presentation of a model which sets the moment of production processes beginning in a production structure which is characterized by high level of processes’ repetitions with different production parameters.
PL
Jednym z głównych wskaźników produktywności cząstkowej, wykorzystywanych do charakterystyki procesów górniczych jest produktywność pracy (wydajność pracy). Ale wskaźnik ten nie uwzględnia coraz większego udziału firm zewnętrznych w realizacji procesu wydobywczo-przeróbczego. Dlatego też proponuje się wykorzystanie innych wskaźników produktywności, w tym wskaźników wykorzystujących tzw. operacyjne koszty gotówkowe produkcji górniczej. W artykule scharakteryzowano system produkcyjny, rodzaje zasobów wejściowych i wyjściowych w górniczym systemie produkcyjnym, proces wydobywczo- -przeróbczy i jego podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne oraz przeanalizowano produktywność wybranych zasobów wejściowych procesu górniczego dla trzech wybranych kopalń węgla kamiennego.
EN
One of the main indicators of partial productivity used to prepare characteristics of mining processes is work productivity. But this indicator does not take into account the increasing participation of third parties in realisation of the mining and coal processing of production process. Therefore, this paper presents a proposal to use other indicators, including indicators that use the so-called mining operating cash costs of production. This paper describes the production system, the types of input and output resources in mining production system, the process of mining and coal processing and its primary technical and economic indicators, as well as examines the productivity of selected input resources of mining processes for three selected coal mines.
PL
Wstęp i cel: Współczesne systemy produkcyjne, narastający stopień ich zautomatyzowania i wysoki poziom zorganizowania stawiają przed służbami utrzymania ruchu maszyn przedsiębiorstw coraz wyższe wymagania. Odpowiedzią na te zmiany w obszarze utrzymania wysokiej niezawodności i efektywności infrastruktury technicznej jest powstawanie nowych koncepcji, metod i narzędzi wspomagających pracę służb z działu utrzymania ruchu. Celem pracy jest przedstawienie charakterystyk współczesnych filozofii zarządzania produkcją, metod i narzędzi wspomagających zarządzanie utrzymaniem maszyn we współczesnych systemach produkcyjnych. Materiały i metody: Materiał bazuje na literaturze przedmiotu i przemyśleniach autorów. Zastosowano technikę badawczą deskresearch i uzupełniono jej treść przykładem zastosowania narzędzi związanych z utrzymaniem ruchu maszyn. Wyniki: W pracy scharakteryzowano wybrane koncepcje racjonalizacji zadań służb utrzymania ruchu na tle współczesnych systemów produkcyjnych. Przedstawiono istotne metody i narzędzia zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn, stosowane w koncepcjach: szczupłej produkcji - Lean Manufacturing (LM), produkcji klasy światowej - World Class Manufacturing (WCM) oraz zwinnej produkcji - Agile Manufacturing (AM). Analizę wsparto badaniem funkcjonowania TPM w przedsiębiorstwie poprzez pomiar wskaźnika ogólnej efektywności wyposażenia - OEE. W trakcie prowadzonych badań autorzy zidentyfikowali kilka barier i problemów związanych z zarządzaniem utrzymania ruchu infrastruktury technicznej. Wniosek: Zastosowanie odpowiedniej filozofii zarządzania utrzymaniem ruchu infrastruktury technicznej jest zasadniczym elementem, który wpływa na efektywność i niezawodność pracy.
EN
Introduction and aim: Modern production systems, increasing the degree of automation and high levels pose enterprises increasingly higher requirements to organize maintenance services of machinery. The response to these changes in the area of maintaining high reliability and efficiency of technical infrastructure is the emergence of new concepts, methods and tools supporting the work of services from the maintenance department. The aim of the study is to present the characteristics of modern production management philosophy, methods and tools to support the management of maintenance equipment in modern production systems. Material and methods: The material is based on the literature and the authors’ thoughts. The desk research technology was used and its content was supplemented by an example of tools related to machine maintenance. Results: The study characterized the rationalization concepts selected tasks of maintenance services on the background of modern production systems. Significant methods and tools of machine maintenance management were presented, used in the following concepts: lean production - Lean Manufacturing (LM), world class production - World Class Manufacturing (WCM) and agile production - Agile Manufacturing (AM). The analysis of the problem was supported by the study of TPM functioning in the enterprise by measuring the general equipment efficiency indicator - OEE. During the research, the authors identified several barriers and problems related to the management of technical infrastructure maintenance. Conclusions: Application of proper management philosophy of maintenance of the technical infrastructure is an essential element that affects the efficiency and reliability
EN
Background: The article presents the concept of control of the production system, which allows to maintain its stability, and thus to implement the established production plans. For this purpose, combinations of simulation models and artificial neural network (ANN) models of the production system have been suggested. The combination of both types of models was possible thanks to the development of a hybrid model of the expert system to assess the possibility of implementing the production plan (objective) depending on the risk size and the level of stability of the production system analysed. The analysed problem - the possibility of implementing production plans depending on the risk size and the level of stability of the production system - is difficult to mathematical modelling. However, based on the data analysis from the simulation model and the ANN model, we can obtain information on the dependences of the corresponding input and output values. Methods: Based on the presented method of managing the production process using computer models, the possibilities of using simulation models and ANN models in assessing the stability and risk of production systems have been analysed. The analysis and comparison of both types of models have been performed due to the construction and the type of input and output data. Results: The direct combination of simulation models and ANN models is not allowed by their different structure, specificity and other types of input and output data. Therefore, the concept of combination of both types of models presented in the article is conducted via a database of expertise and fuzzy inference. Conclusions: For the purpose of controlling the production system, it was suggested to build a hybrid model of an expert system to assess the possibility of achieving the objective depending on the risk size and the level of stability of the production systems.
PL
Wstęp: W artykule przedstawiono koncepcję sterowania systemem produkcyjnym, pozwalającą na zachowanie jego stabilności, a tym samym na realizację założonych planów produkcyjnych. W tym celu zaproponowano połączenia modeli symulacyjnych i modeli sztucznych sieci neuronowych (SSN) systemu produkcyjnego. Połączenie obydwu typów modeli było możliwe dzięki opracowaniu hybrydowego modelu systemu ekspertowego do oceny możliwości realizacji planu produkcji (celu) w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności analizowanego systemu produkcyjnego. Analizowany problem – możliwość realizacji planów produkcyjnych w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności systemu produkcyjnego – jest trudny do zamodelowania matematycznego. Jednak na podstawie analizy danych, pochodzących z modelu symulacyjnego i modelu ANN, można uzyskać informacje dotyczące zależności odpowiadających sobie wartości wejściowych i wyjściowych. Metody: Na podstawie przedstawionego sposobu zarządzania procesu produkcyjnego z wykorzystaniem modeli komputerowych, przeanalizowano możliwości zastosowania modeli symulacyjnych i modeli ANN w ocenie stabilności i ryzyka systemów produkcyjnych. Dokonano analizy i porównania obydwu typów modeli ze względu na sposób budowy oraz rodzaj danych wejściowych i wyjściowych. Wyniki: Na bezpośrednie połączenie modeli symulacyjnych i modeli SSN nie pozwala ich odmienna budowa, specyfika oraz inne rodzaje danych wejściowych i wyjściowych. Dlatego prezentowana w artykule koncepcja fuzji obydwu typów modeli odbywa się poprzez bazę wiedzy eksperckiej i wnioskowanie rozmyte. Wnioski: Na potrzeby sterowania systemem produkcyjnym, zaproponowano budowę hybrydowego modelu systemu ekspertowego do oceny możliwości realizacji celu w zależności od wielkości ryzyka i poziomu stabilności systemu produkcyjnego.
12
EN
The project presents the design of production systems equipped with miniaturized devices, which are commonly used in industry. Despite the reduced scale, the modules have full functionality and reflect real-world systems. In addition, system designs provide for the possibility of scientific and research work in the design of production systems with a high level of automation.
13
Content available Economic Aspects of Reliability in Mining Processes
EN
In the present article, the issue of reliability of the production process in physical and value terms were discussed. Economic reasons in forming the level of reliability were analyzed. Factors influencing its correct course and multithreading are presented also in relation to the mining process. The main goal of the article was to present the economic aspect of the reliability of production processes, in particular the mining process. In addition, attention was paid to optimizing the level of reliability considering the multi-criteria of this issue. The considerations presented in this work are generalized and their results can also be used in other complex production systems.
PL
W artykule omówiono zagadnienie niezawodności w procesie produkcyjnym w ujęciu fizycznym i wartościowym. Przeanalizowano przesłanki ekonomiczne kształtowania poziomu niezawodności. Przedstawiono czynniki wpływające na jego prawidłowy przebieg oraz wielowątkowość zagadnienia także w odniesieniu do procesu wydobywczego. Głównym celem artykułu było przybliżenie aspektu ekonomicznego niezawodności procesów produkcyjnych, a w szczególności procesu wydobywczego. Ponadto zwrócono uwagę na optymalizację poziomu niezawodności rozważając wielokryterialność tego zagadnienia. Przedstawione w pracy rozważania są uogólnione, a ich wyniki mogą być wykorzystane także w innych, złożonych systemach produkcyjnych.
PL
Podejście systemowe pozwala zobaczyć przedsiębiorstwo produkcyjne jako złożony system urządzeń służących do wytwarzania i urządzeń pomocniczych. W podejściu procesowym to produkcja sprawia, że strumień materiałów przepływa przez poszczególne komórki o mieszanej strukturze w sposób dyskretny (w krokach). Czas przetwarzania jest inny na każdym etapie wytwarzania. Elementem łączącym poszczególne urządzenia produkcyjne są bufory (składowiska) międzyoperacyjne, które pełnią funkcje przechowywania półwyrobów wytwarzanych w obiekcie N i magazynu dostaw do następnej komórki (N + 1) lub do innego obiektu. Parametry etapów zależą od czasu obróbki i wielkości partii. Analizowany proces wytwarzania urządzenia chłodniczego ma strukturę gniazdową. Istotnym elementem produkcji jest odpowiednie planowanie wytwarzania potrzebnych komponentów i montażu, by czas wykonania zadania produkcyjnego był jak najkrótszy.
EN
A systemic approach allows to see the production enterprise as a complex system of production and auxiliary facilities. In the process approach, it is manufacturing that makes the stream of materials flow through individual production cells in a mixed (serial – parallel) system, in a discreet way (in steps). Processing times are different at each stage. The element that connects the individual production facilities is buffer storage, which functions as a storage site for semi-finished goods departing from facility N or a delivery warehouse for the next site (N + 1) or to another station. The steps’ parameters depend on the processing time and batch size. The analyzed plant consists of 9 stations and buffers (warehouses). The process of manufacturing the refrigerating appliance has a cellular layout. An important part of production is the proper scheduling of production of the necessary components and assembly, so that the time of realization of the production task is as low as possible.
EN
Innovative solutions are Implemented as a result of very complex and often lengthy processes. The processes of innovation are strong connected to the uncertainty and risk. The paper shows the proposal of multi-criteria assessment method oriented on potential effects of implementing innovation for the production system as a whole. It is more complete than monocriteria assessment, thus giving a more comprehensive image of the effects of the proposed solution. The method has been developed based on aggregate assessment. Aggregate assessment is a general assessment of the values of a certain object in this case the production system. It consists in combining individual assessment criteria into one unity. The values may be positive or negative and refers to various types of aspects, e.g. utilitarian, technical, economic, social, depending on the strategy of enterprise. When we want to implement the specified innovation in the production system, we should diagnose the potential effects of it for the whole system. It is the main reason of using the proposed methodology. The use of the method was shown on the example of implementation of the world class innovative software solution called IPOsystem. The system individually manages the work of employees and machines on an ongoing basis, including all changes concerning the condition of these resources and the current status in the production process in real time. IPOsystem complements ERP class systems in the field of active process planning and manufacturing process control. It provides managers with credible and current information concerning resources, production orders, terms of order realisation, actual working time, costs, quality control results, production deficiencies, breakdowns etc.
EN
An infrastructure of modem production systems is based on technologically advanced machines and devices. One of the important issues in this aspect is to ensure the smooth communication among elements of the industrial automation infrastructure to ensure the quality, stability and safety of a production system as well as the right identification of resources using in production processes. The article presents a model of communication between measuring points in a production system with the use of a selective RFID gate as a result of R&D project made by DataConsult Sp. o.o. The model can be scaled and applied in different manufacturing companies. It is based on the assumption of parallel and independent communication on a configuration of industrial automation components that enable to use advanced and safety solutions of data collection, processing and sharing.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie innowacyjnego wykorzystania założeń metody FMEA dla potrzeb zarządzania ryzykiem organizacyjnym na poziomie operacyjnym w działalności systemu produkcyjnego. We wstępie wykazano ważność i utylitarność podejmowanej problematyki. Następnie przedstawiono pojęcie ryzyka organizacyjnego oraz zarządzania nim. W części badawczej przedstawiono koncepcję innowacyjnego podejścia do stosowania założeń metody FMEA wzbogaconej o podstawowe parametry statystyczne oraz cząstkowe wyniki przeprowadzonych badań w przedsiębiorstwie produkcyjnym produkującym na zamówienie klienta. Wyniki zostały przeliczone za pomocą średniej arytmetycznej oraz mediany, a ich końcowa wartość wskazała na ważność problemu w działalności systemu produkcyjnego. Stanowiło to podstawę do wyciągnięcia wniosków oraz określenia możliwości wykorzystania założeń metody FMEA dla potrzeb zarządzania ryzykiem organizacyjnym.
EN
The aim of the article is to present the innovative use of FMEA for risk management at the operational level in organizational activities of the production system. In the introduction, the validity and utilitarian nature of the problem was demonstrated. The concept of organizational risk and management is then presented. Section 3 presents the idea of using the FMEA method and the partial results of the research carried out in the manufacturing company on the order of the customer. The results were converted using arithmetic mean and median and their final value indicated the importance of the problem in the production system. That was the basis to draw conclusions and identify opportunities for the use of FMEA for organizational risk management purposes.
EN
The experiment was carried out in the years 2014-2016 in two sites: Osiny-south-east Poland and Jadwisin- central Poland. In both places potatoes were grown under two crop production systems: organic and integrated. In Osiny the plantation was placed on heavier soil and in Jadwisn on lighter one. Six potato cultivars from different group of maturity were tested. The biggest impact on the tuber yield and its structure had a production system, followed by years and cultivars. A place of growing was the least important. The average yield obtained in an integrated system was higher by above 30% than in the organic system, the fact that much greater differences occurred on the lighter soil. Cultivar differences concerned only the share of large tubers. Site of growing affected only the total yield. The tested factors in the less way affected the commercial tubers quality. The share of tuber disorders was not strictly dependent on the production system and it can not be said that in the organic system tuber quality was worse.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2014-2016 w dwóch miejscowościach Jadwisin, woj. mazowieckie i Osiny, woj. lubelskie. W obu miejscowościach uprawiano ziemniaki w dwóch systemach produkcji, tj. ekologicznym i integrowanym. W Osinach uprawa prowadzona była na glebie kompleksu żytniego dobrego, w Jadwisinie na glebie kompleksu żytniego słabego. Badano 6 odmian ziemniaka należących do różnych grup wczesności. Stwierdzono, że największy wpływ na wielkość plonu bulw i jego strukturę miał system produkcji. Najmniejsze znaczenie miało miejsce uprawy. Średni plon uzyskany w systemie integrowanym był o ponad 30% wyższy niż systemie ekologicznym. Większe różnice między systemami uzyskano na glebie lżejszej. Różnice odmianowe dotyczyły tylko udziału w plonie bulw dużych. Miejsce uprawy różnicowało jedynie plon ogólny bulw. Badane czynniki w niewielkim stopniu wpływały na udział wad bulw. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że w systemie ekologicznym jakość handlowa bulw była gorsza niż w systemie integrowanym.
EN
Managing company in the lean way presumes no breakdowns nor reserves in the whole delivery chain. However, achieving such low indicators is impossible. That is why in some production plants it is extremely important to focus on preventive actions which can limit damages. This article depicts the method of designating the critical damages in accordance with lean maintenance method. The article consists of two parts which make for an integral body. Part one depicts the characteristic of a realistic object, it also contains productions capabilities analysis of certain areas within the production structure. Part two depicts the probabilistic model of shaping maximal time loss basing on emptying and filling interoperational buffers.
PL
Szczupłe zarządzanie przedsiębiorstwem zakłada zero awarii urządzeń i zero zapasów w całym łańcuchu dostaw. Osiągnięcie zerowych wskaźników jest niemożliwe, dlatego w zakładach produkcyjnych duża uwaga skupiona jest na prewencyjnych działaniach ograniczających wystąpienie uszkodzeń. W artykule przedstawiona została metoda wyznaczania uszkodzeń krytycznych, zgodnie z metodyką lean maintenance. Rozważaniom został poddany przykładowy (rzeczywisty) układ produkcyjny, w którym w chwili ∆ t wystąpiło uszkodzenia na kilku różnych obiektach. Artykuł składa się z dwóch integralnych części. W pierwszej części została przedstawiona charakterystyka obiektu rzeczywistego oraz zawarte są analizy zdolności produkcyjnych poszczególnych obszarów struktury wytwórczej. Druga część przedstawia probabilistyczny model kształtowania maksymalnych strat czasu bazujących na opróżnianiu i wypełnianiu buforów międzyoperacyjnych.
EN
It is examined an approach to the analytical tools construction of marketing of the enterprise designed to select the optimal assortment, sales volume, market segments and product prices and based on the use of the operations research methods and optimal software systems. Is proposed a model of nonlinear integer programming with variables of continuous and boolean type, which allows to plan production of existing and new products. To analyse the optimization model is proposed using of heuristic algorithm based on iterative increase in products prices and solution of the linear integer programming task by method of Land and Doig at each step of changing prices.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.