Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja gazów wylotowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Aircraft emissions during various flight phases
EN
Article presents methodology of pollutants quantitative estimation emitted by turbine engines. Provides calculation results of aircraft CO2, CO and NOx effusion using fuel consumption data taken from aircraft Flight Data Recorder (FDR) in the so–called landing and takeoff cycle (LTO) and during remaining flight phases (climb from 3000 feet to cruise altitude, cruise, descent to 3000 feet) of various aircraft types. The authors would like to draw attention of the aviation professionals to the fact that amount of toxic content in the exhaust from the turbine engine is significant especially during cruise, but turbine engine emission standards are applied only to LTO cycle defined in the ICAO Annex 16 vol.2. The article gives an example of CO and NOx emission estimation based on engine performance taken from ICAO Engine Emission Data Bank. Such engine authors named “ideal”. Calculations were done using actual values of aircraft fuel consumption and duration of the airplane maneuvers for each flight.
PL
Artykuł opisuje metodologię ilościowego oszacowania emisji toksycznych składników spalin przez lotnicze silniki turbinowe. Prezentuje wyniki obliczeń emisji CO2, CO i NOx na podstawie danych z pokładowego rejestratora parametrów lotu samolotu. Kalkulacji dokonano dla cyklu startu i lądowania i pozostałych faz lotu (wznoszenie z 3000 stóp do wysokości przelotowej, przelot, schodzenie do wysokości 3000 stóp) samolotów różnych typów. Autorzy pragną zwrócić uwagę ekspertom zajmującym się lotnictwem na fakt, że ilość toksycznych składników spalin emitowanych przez silniki odrzutowe jest szczególnie duża w trakcie przelotu, a normy obowiązują dla cyklu startu i lądowania zdefiniowanego w aneksie 16 t.2 ICAO.W artykule podano przykłady oszacowania emisji CO i NOx posługując się charakterystykami silników opracowanym i na podstawie danych zawartych w bazie danych ICAO. Silniki te nazwano „idealnymi”. Obliczeń dokonano posługując się bieżącymi danymi zużycia paliwa i czasu manewrów samolotów dla każdego lotu.
EN
The paper presents a comparative analysis of the emission of CO, NOx, CO2 and gas mileage for two heavy-duty long haulage vehicles. The tests were performed on the same test road. The test route reflected typical daily operation of heavy-duty vehicles – a drive to the loading/unloading zone and cruise on national roads. In the investigations, the authors used a portable exhaust emissions analyzer (SEMTECH DS, PEMS – Portable Emissions Measurement System). Based on the performed analysis, optimum engine was selected for long haulage vehicles under conditions of Polish transport and logistic infrastructure in terms of fuel consumption.
PL
W artykule przedstawiono porównanie emisji CO, NOx, CO2 oraz przebiegowego zużycia paliwa dla dwóch pojazdów ciężkich przeznaczonych do długodystansowego przewozu towarów. Badania wykonano na tym samym odcinku pomiarowym. Odzwierciedlał on codzienną eksploatację pojazdów ciężkich – dojazd do miejsca załadunku/rozładunku i ruch po drogach krajowych. Do badań wykorzystano mobilny przyrząd SEMTECH DS z grupy PEMS (Portable Emissions Measurement System). Na podstawie przeprowadzonej analizy określono właściwy wybór silnika spalinowego pojazdu ciężkiego w aspekcie zużycie paliwa dla długodystansowego przewozu towarów w warunkach reprezentujących krajową infrastrukturę transportowo-logistyczną.
PL
W artykule przedstawiono porównanie emisji CO2, CO oraz przebiegowego zużycia paliwa dla dwóch pojazdów ciężarowych przeznaczonych do długodystansowego przewozu towarów. Pojazdy różniły się zarówno parametrami jednostek napędowych, jak i masą przewożonego towaru. Badania wykonano na tym samym odcinku pomiarowym. Odzwierciedlał on codzienną eksploatację pojazdów ciężarowych – dojazd do miejsca załadunku/rozładunku i ruch po drogach krajowych. Do badań wykorzystano mobilny przyrząd SEMTECH DS z grupy PEMS (Portable Emissions Measurement System). Na podstawie przeprowadzonej analizy określono optymalny wybór silnika spalinowego pojazdu ciężarowego w aspekcie zużycie paliwa dla długodystansowych przewozów towarów w warunkach reprezentujących krajową infrastrukturę transportowo-logistyczną.
EN
The paper presents a comparison of CO2, CO and fuel consumption for two heavy-duty vehicles designed for long-distance transport. Both vehicles were different parameters of engine and weight of the cargo. The tests were performed on the same selected road which reflected the daily operation of heavy-duty vehicles – getting to the place loading / unloading goods and operation on the highway roads. A portable exhaust emission analyzer SEMTECH DS was used from group of PEMS. The analysis determined the optimum choice the heavy-duty vehicle engine in the aspect of fuel consumption for long-distance transport of goods under conditions representing the national transport and logistics infrastructure.
PL
W artykule przedstawiono badania emisji gazów wylotowych w teście NEDC (New European Driving Cycle) odwzorowanym na silnikowym stanowisku hamulcowym wyposażonym w hamownię dynamiczną AVL DynoRoad 120 będącym w posiadaniu Instytutu Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Test homologacyjny NEDC odwzorowano na stanowisku przy pomocy oprogramowania symulacyjnego ISAC 400 (Inertia Simulation And Control). W tym programie wyznaczono przebieg testu jako funkcję prędkości od czasu oraz wprowadzono parametry pojazdu samochodowego, w którym stosowany jest silnik spalinowy 1,3 SDE (Small Diesel Engine) – taki, jaki zainstalowano na stanowisku badawczym. Do pomiarów emisji szkodliwych i toksycznych składników gazów wylotowych wykorzystano mobilne analizatory: SEMTECH DS i AVL Micro Soot Sensor.
EN
The paper presents results of exhaust emission tests carried out in compliance with NEDC (New European Driving Cycle) and simulated at a test bed with AVL DynoRoad 120 dynamometer in the Institute of Combustion Engines and Transportation (Poznan University of Technology). The NEDC homologation test was simulated with the use of ISAC 400 (Inertia Simulation And Control) software. The simulation was based on the velocity in the function of time and on parameters of a car with 1.3 SDE (Small Diesel Engine) – the same engine as at the testbed. For the test a portable exhaust emission analyzers SEMTECH DS i AVL Micro Soot Sensor were used.
EN
The paper presents the method of measurement of the particulate matter in the exhaust gases of a Rolls-Royce Allison 250-C20B turbine engine in the aspect of the assessment of the technical condition of the bearing seals of the rotor shaft. The tests were carried out on 4 engines using a Horiba TEOM 1105 PM analyzer fitted with a mini dilution tunnel - Micro Diluter 6100. The paper also presents the method of determining of the engine technical condition index (bearing seals) developed by the authors based on the data obtained from the measurements. The reliability of the obtained results has also been subjected to evaluation.
PL
W artykule przedstawiono sposób pomiaru emisji cząstek stałych w gazach wylotowych silnika turbinowego Rolls-Royce Allison 250-C20B w aspekcie oceny stanu technicznego uszczelnień układu łożyskowania wałów wirnika. Badania przeprowadzono na czterech silnikach, przy użyciu analizatora cząstek stałych Horiba TEOM 1105 wyposażonego w minitunel rozcieńczający Micro Diluter 6100. Zaprezentowano opracowaną przez autorów metodę wyznaczania wskaźnika stanu technicznego silnika (uszczelnień łożysk), opierając się na danych uzyskanych z pomiarów. Poddano również ocenie wiarygodność uzyskanych wyników.
6
Content available remote Wpływ zastosowania ogniw fotowoltaicznych na ekologiczność autobusu miejskiego
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące zastosowania ogniw fotowoltaicznych oraz przedstawiono informacje na temat energetyki słonecznej w Polsce. Zaprezentowano przykładowe wyniki badań emisyjnych dwóch autobusów, z których jeden wyposażony był w dodatkowy system ogniw fotowoltaicznych wspomagający układ napędowy. Pomiary zrealizowano w rzeczywistych warunkach eksploatacji, w ruchu miejskim, na drodze odzwierciedlającej trasę obsługiwaną przez przewoźnika miejskiego. W pomiarach wykorzystany został mobilny analizator spalin należący do grupy PEMS (Portable Emissions Measurement Systems). Otrzymane wyniki zostały opracowane w taki sposób, aby wyznaczyć względny wpływ zaimplementowanego systemu na całkowitą ekologiczność pojazdu.
EN
The paper presents discusses the application of photovoltaic cells and provides information on solar energy in Poland. Article presents examples of research emission two buses, one of them was equipped with additional auxiliary photovoltaic system. Measurements was carried out in on-road, in urban traffic – bus line public transport. For measurement was used mobile gas analyzer included in Portable Emissions Measurement Systems (PEMS). The results have been developed in such a way as to determine the relative influence of the system implemented on the total environmental performance of the vehicle.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań emisyjności autobusów komunikacji miejskiej zasilanych sprężonym gazem ziemnym i olejem napędowym. Drogowe badania emisji gazów wylotowych przeprowadzono na regularnej linii klursowania autobusów. Do pomiarów wykorzystano mobilny analizator gazów wylotowych z grupy PEMS (Portable Emissions Measurement System) – SEMTECH DS firmy Sensors Inc. Na podstawie otrzymanych wyników badań wyznaczono wpływ zastosowania sprężonego gazu ziemnego na ograniczenie emisji szkodliwych i toksycznych składników gazów wylotowych w odniesieniu do pojazdu zasilanego olejem napędowym.
EN
The paper presents the results of emission research city buses fueled by compressed natural gas and diesel. The exhaust emission tests were performed under actual traffic conditions on a regular bus line. For the measurement was used a mobile exhaust analyzer for the group of PEMS – SEMTECH DS by Sensors Inc. Based on the obtained of the result the test determined the impact of applied compressed natural gas to reduce exhaust emissions for a vehicle fueled by diesel.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań emisji samochodu kategorii SUV (Sport Utility Vehicle) z silnikiem ZS, wyposażonego w system start-stop. Pomiary zrealizowano w rzeczywistych warunkach eksploatacji w ruchu miejskim. W pracy przedstawiono sposób działania wykorzystanego systemu start-stop, a także dokładną charakterystykę zaimplementowanego akumulatora AGM (Absorbent Glass Mat). Analiza wyników badań pozwoliła wskazać skuteczność działania systemu i jego wpływ na emisje sekundową związków szkodliwych. Ponadto wyznaczono emisję drogową i zużycie paliwa podczas realizacji całego testu. W badaniach wykorzystany został mobilny analizator spalin SEMTECH DS należący do grupy PEMS (Portable Emissions Measurement Systems).
EN
The article presents the results of emission test Sport Utility Vehicle (SUV) with diesel engine, equipped with start-stop system. Measurements was carried out in on-road conditions in urban traffic. Article presents a method of work implemented start-stop system, and the characteristics of the implemented battery Absorbent Glass Mat (AGM). Analysis of the results allowed to indicate the effectiveness of the system and its impact on emission per second. In addition was determined road emission and fuel consumption from performed test. For measurement was used mobile gas analyser SEMTECH DS included in Portable Emissions Measurement Systems (PEMS)
9
Content available The on-road operation of Diesel Particulate Filters
EN
The problem in engine tests stand investigations lies in their difficult analysis in comparison to the on-road, real traffic investigations. The same problem occurs in the case of diesel particulate filters. A variety of papers have been published related to the topic of DPF investigations on engine and chassis dynamometers and still the conclusions from these investigations do not entirely reflect the actual status quo in this matter. This forced the engineers to begin a complex on-road testing of the DPF. The paper present an analysis of the operation of DPF and basic investigations into DPF under real operating conditions in an urban, extra urban and expressway cycles on selected vehicle types. The investigations comprised the measurement of the gaseous exhaust components and particulate matter along with the measurement of their concentration and size distribution while recording the operating parameters of the vehicle in motion.
PL
Podstawowym problemem badań stanowiskowych pojazdu jest utrudniona analiza w odniesieniu do badań w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Problem ten występuje również w przypadku badań filtrów cząstek stałych. Opublikowano szereg prac związanych z badaniami DPF na hamowniach silnikowych i podwoziowych jednak w konsekwencji wnioski z tych badań nie do końca odzwierciedlały rzeczywisty stan rzeczy. To spowodowało konieczność prowadzenia kompleksowych badań pracy filtrów cząstek stałych w rzeczywistych warunkach eksploatacji. W pracy przedstawiono analizę działania oraz badania podstawowe filtrów cząstek stałych DPF w rzeczywistych warunkach eksploatacji w cyklu miejskim, pozamiejskim i autostradowym na wybranych typach pojazdów. Badania obejmowały pomiar emisji gazowych składników spalin i cząstek stałych oraz ich koncentrację i rozkład wymiarowy z jednoczesną rejestracją parametrów pojazdu w ruchu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.