Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forestry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The logging industry belongs to one of the industrial processing branches with the greatest risk of accidents at work. Unfortunately, such situations often result in serious injuries and even the deaths of employees. In most cases, the casualties are people who are badly trained and inexperienced, with a short employment history. One solution to avoid these tragedies is to support workers employed in this industry with training applications. This paper presents a description of a research and training platform for operating portable chainsaws using virtual reality (VR) technology. The platform simulates phenomena occurring while working with a chainsaw, such as falling tree parts, the occurrence of chips and characteristic sound effects. The study used the HTC Vive Pro set and a dummy chainsaw with an electric module, thanks to which the application lets you control a virtual chainsaw using a real life device tracked by a system for mapping objects in space. For the purpose of this work, a series of 32 tests were conducted with 16 subjects and conclusions were drawn on the basis of test reports and surveys, in which the subjects expressed their opinions about the course of events in the platform application.
PL
Branża pozyskiwania drewna należy do jednej z sekcji przetwórstwa przemysłowego, w której występuje największe niebezpieczeństwo wypadku podczas pracy. Niestety takie sytuacje często skutkują ciężkimi obrażeniami, a nawet śmiercią pracownika. W większości przypadków szkodę odnoszą osoby źle przeszkolone oraz niedoświadczone, o krótkim stażu pracy. Jednym z rozwiązań uniknięcia tych tragedii jest wspomaganie pracowników tej branży za pomocą aplikacji szkoleniowych. W niniejszym artykule przedstawiono opis platformy badawczo-szkoleniowej do obsługi przenośnych pilarek łańcuchowych z zastosowaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). W platformie symulowane są zjawiska mające miejsce podczas pracy z pilarką, takie jak: opadające fragmenty drzewa, występowanie wiórów, charakterystyczne efekty dźwiękowe. W badaniu użyto zestaw HTC Vive Pro oraz atrapy piły mechanicznej z modułem elektrycznym, dzięki czemu w aplikacji można sterować wirtualną pilarką za pomocą rzeczywistego urządzenia śledzonego przez system mapujący obiekty w przestrzeni. Na potrzeby artykułu przeprowadzono serię 32 badań na 16 osobach oraz wyciągnięto wnioski na podstawie raportów z tych badań oraz ankiet z opinią osób badanych o przebiegu wydarzeń w aplikacji platformy.
PL
Zieleń jest nieodłącznym elementem krajobrazu miejskiego. W kontekście postępujących zmian klimatu i coraz większego narażenia miast na ich skutki, zielona infrastruktura może się okazać jednym z najważniejszych rozwiązań problemu miejskich wysp ciepła, lokalnych podtopień czy zanieczyszczenia powietrza. Lecz aby właściwie zarządzać zielenią, należy najpierw ją poznać – zinwentaryzować, by wiedzieć, jakimi zasobami dysponuje miasto.
PL
Borelioza, zwana również chorobą z Lyme, często charakteryzuje się wieloletnim okresem utajenia. Zróżnicowane symptomy, wywoływane przez różne szczepy, mogą dodatkowo utrudniać jej identyfikację. Zbyt późna diagnoza oraz leczenie prowadzi niejednokrotnie do nieodwracalnych zmian kostno-stawowych lub neurologicznych Może wywoływać zmiany rozwojowe płodu, a nawet poronienia. Szeroka baza żywicieli kleszczy dodatkowo zwiększa ryzyko zachorowania w miejscach pracy różnych grup zawodowych. W artykule, opisano ryzyko zachorowania na boreliozę w odniesieniu do wybranych zawodów w Polsce, a w szczególności w stosunku do pracowników leśnych, którzy są grupa, najwyższego ryzyka. Dzięki skorelowaniu danych z wieloletnich raportów zachorowań możliwe jest przeanalizowanie efektów działania dotychczas stosowanych środków ochrony indywidualnej oraz określenie szacunkowego prawdopodobieństwa wystąpienia boreliozy wśród innych grup zawodowych.
EN
Borreliosis, also known as the Lyme disease, can be often characterized with a long- term latency period. Varied symptoms caused by different strains may additionally make it difficult to identify. Delayed diagnosis and treatment can lead to irreversible osteoarticular or neurological changes. In the case of pregnant women the illness can cause developmental changes of the fetus or even lead to miscarriage. The wide base of tick hosts additionally increases the risk of contracting borreliosis by various occupational groups. This publication is aimed at presenting the risk of contracting the Lyme disease among selected professionals in Poland, especially in respect to forest workers, perceived as the highest risk group. By correlating data from many years of disease reports, it is possible to observe the effects of the hitherto use of personal protection measures and to determine the estimated likelihood of the Lyme disease spread among other professional groups.
PL
Bezzałogowe statki latające (BSL) są obecnie w centrum zainteresowania, biorąc pod uwagę nowości technologiczne. Na rynku dostępne są różne modele przeznaczone zarówno dla profesjonalistów, jak i zwykłych użytkowników, którzy nie posiadają uprawnień. Zastosowań dronów jest dużo, a w przyszłości będzie ich jeszcze więcej. W niniejszym artykule omówiono zastosowanie technologii bezzałogowych statków latających w leśnictwie. Tradycyjny pomiar wysokości drzew jest trudny i zajmuje dużo czasu. W przypadku wykorzystania BSL cały proces jest znacznie prostszy, ulega skróceniu oraz daje więcej możliwości.
EN
Unmanned aerial vehicles (UAV) are currently in focus, considering technological novelties. There are various models available on the market for both professionals and non-authorized users. There are many uses of drones and in the future, there will be even more of them. This article discusses the use of unmanned aerial vehicle technology in forestry. The traditional measurement of tree heights is difficult and takes a lot of time. In the case of using UAV, the process is much simpler, it shortens and gives more possibilities.
5
Content available remote Zrównoważony rozwój w leśnictwie
PL
Lasy w Polsce stanowią blisko 30% powierzchni kraju. Jest to obszar pełniący różnorodne funkcje biotyczne, ochronne, produkcyjne i reprodukcyjne. Artykuł relacjonuje rozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju w leśnictwie. Przedstawia model wielofunkcyjnej gospodarki leśnej zapewniającej trwałe odtwarzanie lasów, a także sposoby planowania działań w lesie.
EN
Forests in Poland constitute nearly 30% of the country's area. It is an area that performs a variety of biotic, protective, production and reproductive functions. This article introduces the concept of sustainable development in forestry. It presents a model of multifunctional forest management ensuring sustainable forest reproduction as well as ways of planning activities in the forest.
EN
In the Alps, forests are generally multi-functional, and they are classed according to their primary role as production, protection or recreation forests. The dominance of one of these roles does not exclude all the others, although it shapes management, which must reflect the primary role of each forest. That is also the case of protection forests, which must be managed for their secondary production and recreation roles as well. What is more, management is a vital requirement because it supports forest health, and therefore periodic harvesting remains a necessity. However, the physical conditions that characterize a protection forest (e.g. extremely steep terrain, sensitive soil, remote location etc.) and the prescriptions of a specifically designed silviculture tend to constrain harvesting and make it especially difficult. Special harvesting equipment and novel approaches to harvesting are required in order to achieve environmental, social and financial sustainability. This study reports about cable yarding in a protection forest, under conditions that are representative of the challenges encountered when negotiating this forest type. The productivity of the yarding operation was 6.1 m3ub ub SMH-1 for the yarding distance of 135 m, an average load of 0.88 m3 and a lateral distance of 20 m. Of the remaining trees, 27.1% were damaged during forest operations due to felling, log contact or falling rocks. Falling rocks have a great influence on log quality and value. Consequently, 73% of conifers and 90% of broadleaves are C class logs or other lower grade wood, making a large impact on the economy of the operation.
PL
Ocena różnorodności gatunkowej ekosystemów jest jednym z fundamentalnych działań mających na celu ochronę naturalnych siedlisk, ich zdrowotności i użyteczności dla człowieka. W artykule zaproponowany został algorytm oszacowania wskaźnika Shannona-Wienera różnorodności drzewostanów za pomocą analizy statystycznej (PCA) oraz klasyfikacji (ISOCLASS) zdjęć RGB. Wykonanie zdjęć nie wymaga stosowania drogiego sprzętu i przy zachowaniu odpowiednich warunków oświetleniowych może być użyteczne w bieżącym monitoringu drzewostanów. Z drugiej strony, wskaźniki różnorodności wymagają walidacji in-situ. Algorytm posłużył w sierpniu 2016 r. do oszacowania różnorodności drzew w rezerwacie “Młochowski Grąd”. Za pomocą aparatu fotograficznego zintegrowanego z telefonem Microsoft Lumia 550 pozyskano 24 zdjęcia koron drzew w sześciu wchodzących w skład rezerwatu wydzieleniach leśnych. W wydzieleniu o najwyższej różnorodności wynik otrzymany za pomocą algorytmu ze względu na brak możliwości objęcia na pojedynczych zdjęciach wszystkich obecnych w nim gatunków nie odzwierciedlił faktycznego zróżnicowania drzewostanu. W pięciu wydzieleniach otrzymane wyniki były zbieżne z danymi in-situ zawartymi w Banku Danych o Lasach (współczynnik korelacji Pearsona = 0,967).
EN
Global measurement of ecosystems species diversity is one of the fundamental postulates in natural habitats healthiness and usefulness protection. In the article an algorithm to estimate the Shannon-Wiener forest stands biodiversity indicator has been proposed. The algorithm includes statistical analysis (PCA) and classification methodology (ISOCLASS) for simple RGB images. Getting RGB images does not require the use of expensive hardware. Taking into account the sunlight conditions RGB images can be useful in the continuous forest stands monitoring. In August 2016 an attempt was made to estimate the diversity of the trees in the “Młochowski Grad” nature reserve using proposed in this article algorithm. Using camera integrated with a Microsoft Lumia 550 smartphone 24 images of trees crowns were acquired in the all six reserve forest stands. In the one stand with the highest crowns diversity the algorithms result does not agree with Forest Data Bank in-situ estimation. In the other five stands the results were consistent with the data in the Forest Data Bank (Pearson correlation index = 0.967).
8
Content available Aspekty użytkowania dronów w leśnictwie
PL
Artykuł przedstawia wiele informacji na temat działania, zastosowań dronów oraz regulacji prawnych ich dotyczących. Przedstawiono przykład użycia dronów leśnictwie, uzasadniając czemu taki system może być w dzisiejszych czasach stosowany.
EN
The article presents many information on the subject of applications and actions of the drones and legal regulations about them. The example of using drones in forestry has been presented in this article with justify why such a system can be implemented in present times.
PL
W artykule przedstawiono wyniki waloryzacji krajobrazu leśnego Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Waloryzacji dokonano zmodyfikowaną w pracy metodą Rožkova, na podstawie opisów taksacyjnych drzewostanów. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że ponad 80% powierzchni drzewostanów w badanym obiekcie cechuje się dużymi walorami krajobrazowymi, 18,5% średnimi, zaś mniej niż 0,5% małymi.
EN
In the article, there were presented results of landscape valorization of forests in the Cz-S Landscape Park. The valorization was carried out with the modified method of Rožkova, based on the descriptions of forest stands. As a result of studies carried out have shown that more than 80% of forest stands during the object features the greatest landscape values, 18.5% average and less than 0.5% of the small.
EN
The purpose of the study was to examine recreational potential of forests near the spa resort of Rymanów Zdrój and to apply the results to identify the possible leisure related services rendered by these forests.
PL
Celem pracy było określenie potencjału rekreacyjnego lasów położonych wokół uzdrowiska Rymanów Zdrój. Potencjał rekreacyjny lasów oceniono stosując metodę waloryzacji rekreacyjnej dla terenów o zróżnicowanej orografii. Lasy przydatne do rekreacji stanowią aż 86,31% z 2229,23 ha poddanych ocenie. Potencjał rekreacyjny badanych lasów wynosi ok. 82 500 osób na rok. Wskaźnik ten umożliwia właściwe sterowanie ruchem rekreacyjnym i równomierne jego rozłożenie na tereny naturalnie bardziej odporne na uszkodzenia.
EN
Photogrammetry started to develop in Poland after World War I. Although relatively very important and big photogrammetric projects from this time are known, only few mentions are related to the use of photogrammetry for forestry purposes. On early 1945 the demand for the development of photogrammetric products – photomaps – reported six ministries, including the Ministry of Forestry. Forest applications of photogrammetry were developed by workers employed in Forest Research Institute – Gieruszyński (1948 ) and Stanecki (1951) published first books concerning the use of aerial photographs for measuring and determining the forest characteristics and estimation of wood volume. Aerial photographs found wide use in forestry from the second half of the 1950s, but after 1970 a decline of interest in the use of photogrammetry is to be noticed. The need for a broader use of photogrammetry in forestry pointed the authors of many studies appearing in the scientific literature. In the seventies, research related to the use of simple photogrammetry methods and tools to determine the selected characteristucs of forest stands. There was big interest in methods of determining the amount of trees within stands, their height, crowns closure, and species composition. The second half of the seventies is also the birth of the forest remote sensing. The real revolution in scientific research and applications of photogrammetry and remote sensing takes place from the beginning of the twenty-first century. Two circumstances are conducive to a growing use of photogrammetry and remote sensing in forestry – the emergence of laser scanning (LiDAR) technology and unmanned aerial vehicles. Also thematic scope of research will change – the focus will move from the issues concerning the inventory of stands to tracking dynamic processes of nature. Modern techniques of photogrammetry and remote sensing should also provide new data useful to detect and assess the significance of factors affecting the immunity of forest.
EN
In this paper, we describe the assessment of Norway spruce (Picea abies Karst.) trees health by the use of low-altitude aerial photos taken in the first half of June, so during the growth of trees and extensive changes in their crowns. Another differentiating factor is the composition of the stand, where there are trees grown from seeds collected from several remote locations. Images were taken in RGB and IR ranges and processed to orthomosaic, which was used to assess the condition of the trees. The aim of the study was to evaluate the possibility to acquire on this way reliable information about the condition of the trees, by comparison with the results of field research conducted in parallel. The differences between the assessments of trees damage in the field and on the basis of ortomosaics are not large, in all cases less than half a degree. The differences in results from field observations, and the picture are slightly greater in the case of trees observed on the discolored parts of orthomosaics. It is noticeable that the observer has difficulty in these conditions in the appropriate reading of degrees of damage. Although we used images taken in the unfavorable season (intensive development of trees) and related to the forest made up of trees of different origin, which is expressed at different rates of phenological events, the obtained results are with high compliance between field assessment and on the basis of the image. In the case of trees located outside the discoloration assessment results achieved on the basis of pictures were similar to the degree of damage reconized in field.
PL
Celem pracy było sprawdzenie możliwości wykorzystania danych z lotniczego skanowania laserowego do detekcji budynków na terenach leśnych. Ponadto sprawdzono możliwość wykorzystania tych danych do aktualizacji wybranych warstw z leśnej mapy numerycznej. W pracy przeanalizowano obszar leśny wraz z buforem 100 m wokół wydzieleń na terenie dwunastu nadleśnictw górskich, położonych na obszarach badawczych w Sudetach i Beskidach. Przy wykorzystaniu danych z lotniczego skanowania laserowego wykryto 515 budynków co stanowiło 89,2% wszystkich budynków znajdujących się w wektorowej warstwie wydzieleń leśnych. Na poszczególnych obszarach badawczych osiągnięto dokładność odpowiednio 80,5%, 94,2% i 91,2%. Podsumowując, lotnicze skanowanie laserowe może być wykorzystywane do aktualizacji wybranych warstw w leśnej mapie numerycznej, zawierających informacje o budynkach oraz obiektach budowlanych. Istniejące algorytmy detekcji budynków nie są bezbłędne, więc przyszłe prace powinny skupić się na poprawie dokładność analiz.
EN
The aim of the presented studies was to determine the ability to detect buildings in forest areas on the basis of airborne laser scanning data. Moreover, the usefulness of this data for updating selected items of the FDM has been evaluated. In this study forest areas with a 100 m buffer zone have been analyzed, including twelve mountain forest districts, grouped in three research areas located in the Sudety and the Beskidy Mountains. Using LiDAR data 515 buildings have been detected which represents 89.2% of all buildings in the vector layer of the digital forest map. In particular research areas the detection accuracy reached to 80.5%, 92.4%, 91.2%. As a result of the study it can be concluded that the airborne laser scanning data may be helpful in updating the selected layers of the digital maps of forest, containing information of forest engineering. Existing building detection algorithms are not error-free, so further research should be conducted to improve the accuracy of analyzes.
EN
In central Europe, the endangered Rosalia longicorn Rosalia alpina (L.) has rarely been observed to develop in the wood of elms Ulmus sp.; however, this beetle has recently expanded into habitats formed by elms. The factors driving these changes are unknown in detail, but a potential one is the increasing amount of breeding material, namely, dead elm wood. Dutch elm disease, caused by the fungi Ophiostoma ulmi and O. novo-ulmi, by killing off elm trees, has created a supply of dead wood. The aim of this work was to assess the potential role of Dutch elm disease in the formation of habitats suitable for the endangered Rosalia longicorn. The health of four elm stands (Carpathians, SE Poland) was analysed and the pathogen responsible for elm death were determined by DNA sequence comparison. O. novo-ulmi — the causative agent of Dutch elm disease — was isolated from weakened and dying trees at all studied localities. In total, 30% of the elm trees were dead, 34% showed signs of dieback or were moribund, while some 36% showed no signs of dieback (N = 120). The presence of the Rosalia longicorn was recorded at all four studied localities. The use of elms as a host plant was long-term; dead trees served as a breeding material through the past 11 years. Our results indicate that O. novo-ulmi is playing an important part in the death of elms in Rosalia longicorn localities. Dutch elm disease, due to its wide distribution, may shape suitable habitats for Rosalia longicorn within the species' range. While the chronic nature of the disease contributes to the slow and inexorable death of these trees, it may at the same time be a factor promoting the long-term stability of Rosalia longicorn habitats.
PL
Potrzeby, jak powiadają znawcy przedmiotu, są pożądaniem czegoś niezbędnego do zagwarantowania człowiekowi funkcjonowania i rozwoju. Innymi słowy, zaspokojenie potrzeb warunkuje nasze przetrwanie, stanowiąc przy tym drogę, którą komunikujemy się ze światem i dzięki której kształtujemy sposób naszego życia, systemy wartości oraz relacje z ludźmi. Zajmujący się tą problematyką amerykański psycholog Abraham Maslow stworzył piramidę hierarchii potrzeb, porządkując je od najbardziej podstawowych – związanych z funkcjami życiowymi – do tych z wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu tych pierwszych.
PL
W pracy przeprowadzono, na podstawie danych z lat 2005, 2010 i 2012, identyfikację i ocenę oddziaływań antropogenicznych, stanowiących potencjalne zagrożenie dla jakości wód zlewni rzeki Szreniawa, płynącej przez północne, lessowe obszary Małopolski. Ramowa dyrektywa wodna (RWD) nakłada na kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązek przeprowadzenia działań, pozwalających na osiągnięcie do 2015 r. dobrego stanu wód i zapobieżenie jego pogarszaniu. Wspomnianą identyfikację i ocenę przeprowadzono na podstawie wskaźników opracowanych przez zespół pod kierownictwem NACHLIK [2004]. Podzielono je na 3 grupy: gospodarka komunalna, rolnictwo wraz z leśnictwem oraz przemysł. Wartości poszczególnych wskaźników przyporządkowano do 7 klas, będących miarą presji na środowisko wodne. Największe potencjalne zagrożenie w 2005 r., według kryterium gospodarki komunalnej, wiąże się z bardzo dużym zaludnieniem na terenach miejskich i zużyciem wody na potrzeby sieci wodociągowej oraz bardzo słabym wyposażeniem w sieć kanalizacyjną, a także bardzo małym odsetkiem ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich. Ze strony rolnictwa silna presja na zasoby wodne może wynikać z dużego udziału intensywnie nawożonych użytków rolnych (w tym gruntów ornych) oraz małego udziału lasów i trwałych użytków zielonych. W przypadku przemysłu pewne zagrożenie wynika z zagęszczenia zakładów przemysłowych i dużego poboru wody. W kolejnych latach obserwuje się poprawę niektórych wskaźników, w tym zwiększenie liczby ludność korzystającej z oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich oraz zmniejszenie nawożenia mineralnego i zagęszczenia zakładów przemysłowych, jednak nie wpływa to jeszcze znacząco na poprawę jakości wód Szreniawy.
EN
The study was carried out to identify and assess anthropogenic impacts that may be a potential threat to water quality in the Szreniawa River flowing through northern loess areas of Małopolska. The study was based on data from the years 2005, 2010 and 2012. The Water Framework Directive obliges the EU members to carry out activities to achieve good water status and prevent water degradation till the year 2015. The assessment was based on indicators developed by the team led by NACHLIK [2004]. The indicators were gathered into three groups: municipal economy, agriculture with forestry and industry. The value of particular indicators was assigned to 7 classes being a measure of the impact on aquatic environment. The greatest potential threat in 2005 according to municipal economy criterion was associated with a high population density in urban areas, with water uptake for the needs of water supply system, with very poor equipment in the sewage treatment, and also with a low percent of population served by the sewage treatment plants in rural areas. Agricultural impact on water resources originated from a large share of agricultural lands (including arable lands) intensively fertilized and from a small share of forests and permanent grassland. In the case of industry, a certain risk results from the concentration of manufacturing plant and large water intake. In the next years an improvement was observed in some indicators including more people served by wastewater treatment plants in rural areas, limited fertilization and reduced density of industrial facilities. This, however, did not significantly translate into improvement of the Szreniawa water quality.
EN
This paper discusses the selected aspects of the application of terrestrial laser scanning as a tool to support the development of rural areas. This paper presents an overview of the current state of knowledge, which is shown in horizontal way. The possibilities of using terrestrial laser scanning in agriculture, forestry and architecture have been discussed as a factors to have an impact to well-organized spatial order as the foundation of optimal use of the existing resources.
PL
W artykule omówiono wybrane aspekty zastosowania nowoczesnej techniki naziemnego skaningu laserowego w procesie zagospodarowania obszarów wiejskich. Praca stanowi przegląd obecnego stanu wiedzy, ujmując problematykę w sposób horyzontalny. Przedstawia możliwości naziemnego skaningu laserowego w rolnictwie, leśnictwie oraz architekturze mające bezpośredni wpływ na kształtowanie ładu przestrzennego, jako podstawy optymalnego wykorzystania obszaru oraz istniejących na nim zasobów.
PL
W pracy przedstawiono analizę wybranych cech drzew i drzewostanów, ustalonych i zmierzonych na zobrazowaniu aerolidarowym, pod kątem ich przydatności do zdalnego i automatycznego określania zasobności drzewostanów. Przeanalizowano cechy określone dla pojedynczych drzew w oparciu o wysokościowy model koron (WMK). Badania przeprowadzono w terenie górskim, w południowo-zachodniej części Parku Narodowego Gór Stołowych. Przeanalizowano 7 cech lub grup cech określonych na podstawie wysokościowego modelu koron i segmentacji drzewostanu na pojedyncze korony. Zmienność cechy zależnej – wielkości zapasu na powierzchniach próbnych – była najlepiej objaśniana przez zmienne niezależne: średnią wysokość drzew (HL) oraz iloczyn sumy objętości koron (VZ) i sumy wysokości drzew (SUMH) w obrębie powierzchni. Uzyskany współczynnik korelacji wielorakiej był stosunkowo wysoki i istotny statystycznie (R=0,820, P<0,001).
EN
The paper presents an analysis of selected tree and tree stand characteristics measured on aerial-lidar samples, in terms of their usefulness for remote and automatic determination of the growing stock volume. Characteristics specified for single trees were based on Crown Height Model (CHM). The study was conducted in mountainous area, in the south-western part of the Stołowe Mountains National Park. Seven stand and tree characteristics based on CHM and single tree segmentation were analyzed. The variability of the dependent features – growing stock volume on the sample plots - were best explained by the following independent variables: the average height of trees (HL) and the multiplication of the sum of crown volume (VZ) and the total tree height (SUMH) within the sample plot area. The obtained multiple correlation coefficient for those features was relatively high and significant (R=0.820, P <0.001).
PL
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zastosowania quasi-obiektowej metody klasyfikacji treści obrazów do klasyfikacji drzew wg gatunków. Drzewostan składał się głównie z sosny zwyczajnej, dębu bezszypułkowego oraz pojedynczo brzozy i dębu czerwonego. Charakterystykami opisującymi drzewa były: średnia wartość jasności obrazu korony (DN), którą określono osobno dla każdego gatunku i zakresu spektralnego. Zebrane dane potraktowano dalej tak, jak sygnatury uzyskane z pól treningowych w klasyfikacji nadzorowanej. Wykorzystując wskaźniki: Divergence, Transformed divergence i Bhattacharayya distance, porównano możliwość odróżniania gatunków drzew za pomocą zaproponowanej metody tworzenia wzorców klas (na podstawie wartości opisujących całe korony) z wielospektralną klasyfikacją pikselową. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że zaproponowana quasi-obiektowa metoda pozwoli na lepsze odróżnienie od siebie gatunków.
EN
The aim of this paper is to present a concept of a quasi-object-based method for tree species classification. Forest stands were composed mainly of scotch pine (Pinus sylvestris L), sessile oak (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.), with some birch (Betula verrucosa L.) and eastern red oak (Quercus rubra L.). The main crown characteristics used were: mean DN - values calculated separately for each species and spectral band. These statistics were used as signatures for training fields in supervised classification procedure. With distance measures such as Divergence, Transformed divergence and Bhattacharayya distance separation of each species was tested. The results of quasi-object-based and multispectral pixel-wise classification were compared. According to the results achieved the quasi-object-based classification was better and more suitable.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.