Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thematic maps
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Kartografia geologiczna jest głównym zadaniem każdej państwowej służby geologicznej, dostarczając informacji w formie graficznej i w postaci baz danych o budowie geologicznej i surowcach mineralnych. Utworzenie Państwowego Instytutu Geologicznego w 1919 r. zainicjowało szeroko zakrojone prace kartograficzne w Polsce i zaowocowało przede wszystkim opracowywaniem przeglądowych, szczegółowych i tematycznych map geologicznych. Realizacja Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, złożonej z 1085 arkuszy, jest niewątpliwie największym osiągnięciem Państwowego Instytutu Geologicznego. Na bazie tej mapy powstało wiele map seryjnych, a także setki map geologicznych i atlasów w różnych skalach, stanowiąc znaczący wkład do kartografii geologicznej regionalnej i europejskiej. Przyszłość kartografii geologicznej jest związana z budową stale aktualizowanych baz danych, powstających w ścisłej współpracy z krajami sąsiednimi i w ramach Unii Europejskiej.
EN
Geological mapping is the principal and primary task of every state geological survey and provides extensive graphic information (also in databases) on geological structure and mineral resources. Establishment of the Polish Geological Institute in 1919 laid the foundations for intensive geological mapping in Poland, basically reflected by systematic elaboration of general, detailed and thematic geological maps in different scales. The Detailed Geological Map of Poland 1:50 000, composed of 1085 sheets, is undoubtedly a leading achievement of the Polish Geological Institute. Production of this map was accompanied and followed not only by several other map sets but also by several hundred geological maps and atlases in different scales, being a substantial input to regional and European geological maps. Future geological mapping is to be combined with construction and development of geological databases, supported by wide cooperation with adjacent countries and within the European Community.
EN
Geological mapping is the principal and primary task of every state geological survey. This provides extensive graphic information (recently collected also in databases) on geological structure and mineral resources, supporting a sustainable approach to country development. Establishment of the Polish Geological Institute in 1919 laid the foundations for intensive geological studies in Poland and was basically reflected by systematic elaboration of general, detailed and thematic geological maps in different scales, being in line with the global state-of-the art. The Detailed Geological Map of Poland 1:50 000, initiated in the 1950s and composed of 1085 sheets, is undoubtedly a leading achievement of the Polish Geological Institute. Production of this map was accompanied and followed not only by several other map sets but also by several hundred geological maps and atlases in different scales, being a substantial input to regional and European geological maps that were prepared in international multilateral cooperation. Future geological mapping in the Polish Geological Institute is to be combined with novel global trends, including construction of geological databases and their continuous enrichment with new information, supported by wide cooperation with adjacent countries and within the European Community.
3
Content available New statistical atlases of voivodships and Poland
EN
In 2018, 100 years had passed since the Central Statistical Office of Poland (since 2017: Statistics Poland – GUS) was established. This anniversary was considered an opportunity for preparation of a series of cartographic publications, i.e. 16 statistical atlases of Polish voivodships (first order administrative units) and the Statistical atlas of Poland. Publication of such a series of atlases is a new undertaking in the history of Polish statistics – it involved both the employees of the head office of Statistics Poland in Warsaw and the staff of statistical offices in 16 voivodships. Until 2018 Polish public statistics did not have many such publications. The first atlas publication of Central Statistical Office was Republic of Poland – statistical atlas released in 1930. The next Statistical atlas, covering all of Poland, was published only in 1970. Subsequent statistical atlases were published over 30 years later – the atlases of five voivodships, published in 2006−2016, and the Demographic atlas of Poland published in 2017. Atlases for individual voivodships were prepared by the relevant regional statistical offices. The project was managed by the head office of Statistics Poland which prepared the guidelines and provided technical and substantive supervision. Due to different sizes of voivodships, the atlases were prepared in scales from 1:900,000 (Opolskie and Świętokrzyskie Voivodships) to 1:1,500,000 (Mazowieckie and Wielkopolskie Voivodships). A standard page contains a map of a voivodship divided into communes (gminas) or counties (powiats) and a map of Poland at the scale of 1:9,500,000 divided into voivodships. The number of pages of the voivodship atlas is 104 with 165 maps: 76 maps of voivodships, 76 maps of Poland, one administrative map of Poland at the scale of 1:3,800,000 and 12 maps of the European Union or Europe at the scale of 1:21,500,000. The Statistical atlas of Poland was published in early July 2018. It consists of 216 pages, with 281 maps (full-page maps of Poland at the scale of 1:3,800,000, quarter-page maps of Poland at the scale of 1:9,000,000, full-page maps of Europe or the European Union at the scale of 1:21,500,000, and half-page world maps at the scale of 1:200,000,000) and 175 charts/graphs. Maps made by using quantitative cartographic presentation methods predominate in the atlas – choropleth and diagram methods are used most frequently (they are observed on 263 maps). Statistical atlases of voivodships and the Statistical atlas of Poland count 1888 pages in total with 2934 maps, on which the development of the country is presented in relation to regional and local conditions. All atlases are bilingual, Polish-English. Publications printing was co-financed from EU funds within the Operational Programme Technical Assistance 2014–2020. Atlases are also available free of charge in the PDF format on the website of Statistics Poland: https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/publikacje-regionalne/podreczniki-atlasy/atlasy/.
EN
At the present time to production of high quality maps a vector spatial data are needed. They can be edited and modified at any time and significant shorten or facilitate the process of Earth surface mapping. The easy access to the data and the automation processes of maps production lead unfortunately to the fact, that the newly created maps very often did not match the cartographic standards. The lack of spatial reference of map elements is often the significant weakness. This paper describes the possibility of combining both, the visualization (VIS) of raster maps and vector data (GIS).
PL
Wyzwanie opracowania map tematycznych towarzyszy polskiej służbie geodezyjnej i kartograficznej od dawna. Założenia historycznej już instrukcji K-3 z początku lat 80. ubiegłego wieku z czasem ewoluowały do postaci obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych. Dokument ten zakłada wykonanie i udostępnienie przez GGK dziesięciu rodzajów opracowań tematycznych. Intensywny w ostatnim czasie rozwój infrastruktury informacji przestrzennej narzuca wręcz rozwiązania bazujące na wykorzystaniu portali tematycznych, gdzie użytkownik przy pomocy kreatora prezentacji będzie w stanie utworzyć własną mapę z aktualnych danych, w tym danych satelitarnych. Wobec tak zdefiniowanej idei tworzenia map tematycznych niezbędne jest jednak wykorzystanie sieciowych usług geoinformacyjnych OGC. Opracowanie prostej mapy tematycznej w oparciu o zintegrowane dane mogłoby odbywać się poprzez wykorzystanie popularnej obecnie usługi przeglądania danych, WMS (ang. Web Map Service). Niemniej jednak, większą funkcjonalność może zapewnić implementacja sieciowej usługi przetwarzania danych, WPS (ang. Web Processing Service). Jej istotę stanowi możliwość wykonywania procesów geoprzestrzennych z poziomu aplikacji klienckiej - procesów zarówno predefiniowanych w samej usłudze, jak i zewnętrznych (dedykowanych), zapisanych przy pomocy języka XML i traktowanych jako system „wtyczek” (ang. plug-in). Takie podejście pozwala na stosowanie rozwiązań dedykowanych, unikalnych, dostosowanych do potrzeb konkretnego użytkownika, a także implementowanie metodyki przez niego zaproponowanej. Procesem może być tu dowolny, dobrze zdefiniowany, algorytm, model lub formuła obliczeniowa, działająca na danych posiadających odniesienie przestrzenne. Usługa WPS umożliwia zatem całościowe modelowanie danych przestrzennych, w tym pozyskanych za pomocą technologii satelitarnych. Istotną zaletą proponowanego rozwiązania jest możliwość indywidualizacji usługi poprzez tworzenie nowych i modyfikację istniejących wtyczek.
EN
Polish geodetic and cartographic service has faced the challenge of edition of thematic maps for a long time. Assumptions of already historical K-3 instruction from the beginning of '80s evolved into the form of currently valid regulation of the Council of Ministers on types of cartographic thematic and special maps. This document has established the edition and provision of ten types of thematic maps by the Surveyor General of Poland. The recently observed intensive development of spatial data infrastructure nearly imposes solutions based on thematic portals. In such a portal the user (employing the presentation wizard) is able to create individual map out of up-to-date data, including satellite images. However, in view of so defined idea of creating thematic maps, it is necessary to use OGC geospatial Web services. Edition of simple thematic maps, based on integrated data, may be carried out by the popular view service - WMS (Web Map Service). However, much more functionality can be provided by implementation of transformation services like WPS (Web Processing Service). Its essence is to provide geospatial processes at the client application level. Those processes can be predefined internally in the service, or can be defined externally in the form of dedicated plugins with the help of XML language. This approach allows for application of unique solutions, adjusted to the user needs, as well as for the implementation of the methodology proposed by user itself. Any well defined algorithm, model or algebraic formula, working on spatial data may be understood as a process. Thereby, WPS enables holistic spatial data modeling, including modeling of the data provided by satellite technologies. The important advantage of the proposed solution is the possibility of services individualization by creation of new and modification of already existing plugins.
EN
The aim of this study is to present an exemplary cartographic visualization of fire hydrants data consisting of a set of thematic maps containing various information related to the location of hydrants, buildings and driveways in geographic space, and relationships existing between them. Identification of these relationships requires spatial analysis, and illustrating them requires the use of appropriate cartographic presentation methods. The study was conducted on a part of the city of Poznan using data on hydrants’ location and type collected and provided by the Fire Department. Geometric data, obtained using geoprocessing algorithms, were assigned appropriate symbols, which lets differentiate them qualitatively and quantitatively. An emphasis is placed on the use of adequate visual variables and on the cartographic communication efficiency. The result of the study is a cartographic visualization in the form of series of thematic maps arranged in a logical sequence, and providing information about the secured area. The thematic layers presenting the same area were arranged in different arrangements with maintenance of the reference layers, ensuring the ease of correlation. Such a cartographic visualization provides knowledge about the spatial distribution and diversity of objects and the relationships between them. It may be an important source of knowledge both at the identification stage and at the operational stage when conducting a firefighting action.
PL
Celem niniejszego artykułu stało się zaprezentowanie przykładowej wizualizacji kartograficznej dla danych dotyczących hydrantów ulicznych, złożonej z szeregu map tematycznych przybliżających różne informacje związane z lokalizacją w przestrzeni geograficznej hydrantów, budynków i dróg dojazdowych oraz tworzonymi przez nie relacjami. Zidentyfikowanie tych zależności wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, a ich zobrazowanie zastosowania odpowiednich metod prezentacji kartograficznej. Badania przeprowadzono na przykładzie fragmentu miasta Poznania wykorzystując dane o lokalizacji i typie hydrantów zebrane i udostępnione przez straż pożarną. Danym geometrycznym uzyskanym dzięki zastosowaniu algorytmów przetwarzania nadano odpowiednią symbolikę, pozwalającą na zróżnicowanie ich w sposób jakościowy i ilościowy. Szczególny nacisk położono na zastosowanie adekwatnych zmiennych wizualnych i efektywność przekazu kartograficznego. Wynik badań stanowi wizualizacja kartograficzna w postaci szeregu map tematycznych ułożonych w pewien logiczny ciąg, dostarczająca informacji o obszarze chronionym. Warstwy tematyczne prezentujące ten sam obszar ułożono w różnych konfiguracjach z zachowaniem warstw referencyjnych zapewniających łatwość korelacji. Tak przygotowana wizualizacja kartograficzna dostarcza wiedzę o przestrzennym rozmieszczeniu i zróżnicowaniu obiektów oraz zachodzących między nimi zależnościach. Może ona stanowić ważne źródło wiedzy zarówno na etapie rozpoznawczym jak i operacyjnym dotyczącym prowadzenia akcji gaśniczych.
PL
Choć obecnie mapy tematyczne są powszechnie używane, ich zastosowanie w zarządzaniu nieruchomościami Skarbu Państwa jest czymś nowym. Jak dotąd do tego typu analiz stosowano głównie zestawienia tabelaryczne i wykresy. W prezentowanym artykule przedstawiono propozycję wykorzystania map tematycznych jako elementu wspierającego efektywne zarządzanie nieruchomościami państwowej jednostki organizacyjnej jaką jest Policja. Wykonane mapy tematyczne, poprzez zastosowanie różnego rodzaju metod prezentacji kartograficznej – kartodiagramów (słupkowych, kołowych), map przedziałów (kartogramów) opracowanych w oprogramowaniu ArcView firmy ESRI oraz MapInfo firmy MapInfo Corporation umożliwiły przeprowadzenie analiz czasowych i jednocześnie wielowątkowych.
EN
While thematic maps are now widely used, their use in the property management is rather new. So far data about property, in property management systems, is visualized mainly in the form of table charts and diagrams. This article presents the possibility of use thematic maps as an element of support for the effective management of Police’s state property entity. For the Police, as managers, thematic maps will meet a number of functions: diagnostic – to allow analysis of current state, control and account – allowing the rationalization of expenditures, and – prognostic – facilitate the realization of strategic goals. Statistical data on managed properties, such as facilities maintenance costs, obtained from the Police Headquarters, were the basis for mapping and analysis. Thematic maps made by applying various methods of cartographic presentation – cartodiagrams (charts), maps of compartments (choropleth map) in software developed by ESRI ArcInfo and MapInfo (developed by MapInfo Corporation) give possibilities of exploratory and multi analysis. The use of thematic maps in the property management system allows the Police on the one hand presentation the descriptive data collected by the Police about the managed property, on the other hand gives the possibility of further analysis and research by seeking spatial and temporal relationships between data on Police Headquarters or stations, and determine their dynamics, and other laws.
PL
Przedmiotem pracy jest nowa metoda kartograficzna, której podstawy wyrosły z doświadczeń nad wybranymi zastosowaniami automatów komórkowych w opracowaniu map tematycznych dla potrzeb wspomagania decyzji planistycznych lub projektowych. Automaty komórkowe, stosowane w różnych zastosowaniach przestrzennych, charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem w zależności od przedmiotu modelowania i inwencji autora. Stwierdzono, że niektóre rozwiązania literaturowe w znacznym stopniu odbiegają od zasadniczej idei von Neumanna. Na bazie rozwiązań opracowanych w ramach grantu nr N N526 134834 dokonano uporządkowania wiedzy na temat automatów stosowanych w kartografii, w tym opracowanych samodzielnie. Na podstawie dokonanej syntezy opracowano wzorzec Kartograficznych Automatów Komórkowych. Niniejsza praca zawiera to podsumowanie i opisuje KAK, upatrując względem niego znacznie szerszego spektrum zastosowań niż te, które zrealizowano w ramach wspomnianego tematu badawczego. Głównym atutem tego rozwiązania jest zdolność automatów do współpracy ze swoim otoczeniem, częściowo w celu pozyskiwania wiedzy, głównie zaś - aby zbudować model rozpatrywanego zjawiska.
EN
The subject of the paper is a new method of cartography, which base grew from the experience of selected applications of cellular automata in the development of thematic maps for decision support planning and design. Cellular automata used in several spatial applications are characterized by significant diversity depending on the modeled subject and inventiveness of the author. It was found that some of the literature solutions differ considerably from the basic idea of von Neumann. Based on solutions developed as part of the research grant No N N526 134834 knowledge of automata used in cartography has been ordered, including the ones developed independently. On this basis, the standard of
9
Content available Z problematyki map kropkowych
PL
W artykule omówiono kilka zagadnień związanych z redagowaniem map kropkowych, a więc sposoby wyznaczania wielkości i wagi kropek, sposoby rozmieszczenia kropek na mapie oraz zarysowano problematykę relacji metody kropkowej do innych form prezentacji kartograficznej, co w przyszłości może ułatwić opracowanie poprawnej klasyfikacji kartograficznych metod i form prezentacji.
EN
The article discusses several issues concerning the elaboration of dot maps. The dot method is difficult to digitize and requires considerable editing skill. Discussed are the following issues: range of application of the method, method of determination of dot size and value, methods of dot distribution on the map. Although the range of application of the dot method is rather broad, it is most rarely used by cartographers. Among many methods of determination of dot size and value it is worth noting the method of G. Ozerova (1973), which facilitates the establishment of these parameters on maps of population distribution (fig. 3 and 4). According to the author, on almost any map dots are distributed regularly within marked areas, but the final effect depends on the scale of size reduction of the map for reproduction. The last section of the article discusses the dot method in relation to other methods of cartographic presentation. According to the author there is some similarity between the dot method and the pictorial point symbol method (fig. 6,7), the area symbol method (fig. 8), the proportional symbols method (fig. 9), the repeated symbol method (fig. 10) and the choropleth map (fig. 11). Such analysis may aid better understanding of cartographic methods of presentation and help to prepare their proper classification.
EN
At the beginning of the paper, let us ask a question . Do forest maps have to be made in digital form? The answer is positive, because the new Instruction on Forest Management issued in 2003 says so. The same refers to the digital forest map (LMN) standard, introduced by Regulation No. 74/2001 of the Director General of the State Forests, which constitutes an integral part of the Regulation. Economic maps and survey maps as well as various thematic maps, which are necessary elements in forest management plans, are to be based on LMN. A thesis is advanced that in near future the whole forest management plan will be transferred to a forest district by means of an electronic carrier and approved by electronic signature. The works presented were performed by PROLAS company commissioned by the Z3otów Forest District and consisting in adaptation of the maps of the forest district to the LMN standard. The following issues are discussed: 1) source data provided by the employer to the contractor producing digital maps, 2) verification, updating and adaptation of the maps of the Z3otów Forest District to the LMN standard, 3) thematic maps made on the basis of the LMN. Attention was drawn to a number of problems resulting from implementing nature of these works. At the end, other experiences of the PROLAS company are presented, resulting from the fact that after completing works in the Z3otów Forest District, the company performed the same task in neighbouring Lipka Forest District and is conducting similar works in a few other forest districts. Attention is draw, among other, to problems connected with delineation of common boundary between these forest districts. It is concluded that: 1) introduction of digital maps in all forest districts is the best method to eliminate irregularities, 2) it is necessary to currently organise resources without waiting for the forest managements works to begin.
11
Content available remote Powiatowa mapa gospodarowania zasobami przyrody
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykonania dla powiatu "Mapy gospodarowania zasobami przyrody" w skali 1:50 000. Treść merytoryczna mapy w dużej mierze oparta jest na informacjach zebranych wcześniej do Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000, danych przekazanych przez Starostwa Powiatowe, a dotyczących zagadnień związanych z antropopresją. W niewielkim stopniu wykorzystuje się również dane z Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000. Pilotażowo opracowano mapy dla trzech powiatów: lubińskiego, oświęcimskiego i lublinieckiego. O wyborze tych powiatów decydowała ich różnorodność pod względem powierzchni, stopnia uprzemysłowienia oraz wielkości i rodzaju zasobów naturalnych. Każda mapa została zredagowana w formie trzech plansz wraz z rozbudowanym tekstem objaśniającym: Plansza A: Zasoby biotyczne i ich ochrona. Warunki podłoża budowlanego. Plansza B: Zasoby abiotyczne i ich ochrona. Plansza C: Elementy antropopresji. Ideą realizatorów MGZP było takie zredagowanie treści mapy, aby była ona czytelna dla szerokiego grona użytkowników rekrutujących się z urzędników różnego szczebla administracji, państwowej i samorządowej, a także planistów i urbanistów. Dlatego też mapa zawiera informacje środowiskowe w pewnym stopniu już przetworzone i odpowiednio skomentowane. Dzięki temu będzie zapewne przydatna przy tworzeniu planów ochrony środowiska, planów gospodarowania odpadami oraz zagospodarowania przestrzennego w każdym z tych powiatów.
EN
This paper presents the concept of production of the "County Land-use Map", scale 1:50 000. The map is prepared on the basis of data previously collected for the Land-use (Geoevironmental) Map of Poland, scale 1: 50 000. County offices submitted these data containing anthropopressure factors. In addition, some data derived from "Hydrogeological Map of Poland", scale I: 50 000 were also used. Three pilot maps for the Lubin, Oświęcim and Lubliniec counties were prepared. The diversity of surface conditions, degree of industrialization, as well as amount and type of natural resources was the main criteria in selecting these counties for pilot mapping. Each map was prepared in the form of three sheets along with the following extended explanations: (I) Sheet A - biotic resources and their protection: building foundation parameters, (2) Sheet B - abiotic resources and their protection, (3) Sheet C -some elements ofanthropopressure. The author 's idea was to prepare these sheets in the form easily understood by representatives of local and governmental authorities dealing with land-use policy. That is the main reason why the map encompasses adequately processed and commented environmental data. The present authors hope that the county land-use map is useful for preparing plans including the environment protection, waste deposit management and land-use policy in each of the counties mentioned.
PL
Mapa Sozologiczna Polski 1:50 000 jest wydawnictwem służby geodezyjnej i kartograficznej. Treść i formę mapy określają odpowiednie wytyczne techniczne Głównego Geodety Kraju. Mapa jest adresowana do szerokiego odbiorcy, ale przede wszystkim do instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Jest dostępna w dwóch postaciach: jako mapa drukowana oraz jako mapa numeryczna. W artykule przedstawiono analizę postaci numerycznej Mapy Sozologicznej Polski, a także odniesiono się do innych opracowań kartograficznych o pokrewnym zakresie treściowym. Mapa Sozologiczna Polski w wersji numerycznej to w istocie baza danych o strukturze odwzorowującej kartograficzny model prezentacji danych - lista obiektów jest identyczna z listą wydzieleń w legendzie mapy. W efekcie obiekty mają zazwyczaj niewiele atrybutów - czasami tylko jeden, a czasami nie posiadają żadnego. Utrudnia to zarówno wizualizację map tematycznych z bazy, jak i prowadzenie analiz przestrzennych. Jednak samo istnienie bazy jest wartością cenną, gdyż może być ona wykorzystana jako segment środowiskowy regionalnego systemu informacji przestrzennej.
EN
Environmental maps of Poland in scale 1:50000 are published by the office of surveying and cartography. The form and contents of the maps are defined by special rules of General Surveyor of Poland. The maps are addressed to the all but particularly to the offices and institutions which deal with environment protection. The maps are in two forms: as an analogue (paper) map and as a digital map. The main problem discussed in the paper is evaluation of digital form of environmental maps. Other thematic maps including an information of the natural environment have been also presented. The digital environmental map is rather a data base. The structure of the data base is organized similar to the cartographic model: data base objects correspond to the legend of paper map. The objects have usually only few attributes, sometimes only one and sometimes - any. Therefore visualization of data base in form thematic map or spatial analysis are difficult. Existence of environmental maps in digital form have own value. It can be used as a part of regional GIS.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.