Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 150

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LabVIEW
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The article presents the main functionalities and principles for operating a software for multi-robotic mission coordination developed for competitions ERL Emergency Robots 2017, as well as its adaptation during University Rover Challenge. We have started with an overview of similar software used in commercial applications or developed by other research groups. Then, our solution is thoroughly described, with its user interface made in LabVIEW and the communication layer based on ROS software. Two cases of robotic competitions proved our software to be useful both for planning and for managing the mission. The system supports the operator in teleoperation and during partial autonomy of the robots. It offers reporting on the robots’ positions, Points of Interest (POI), tasks status. Reports are generated in KML/KMZ formats, and allow us to replay the mission, and analyze it.
2
Content available Low-Cost Data Acquisition Unit for Flight Tests
EN
The purpose of this paper is to present the design of a data recorder for flight tests of a full-scale aircraft and an UAV. The recorder is built based on the Arduino microprocessor platform and LabVIEW development environment. The data recorder will be used mainly for helicopter flight tests.
3
Content available remote Wykorzystanie sprzętu NI w laboratorium cyfrowego przetwarzania sygnałów
PL
W artykule przedstawiono zarys programu ćwiczeń laboratoryjnych, realizowanych z wykorzystaniem zestawu dydaktycznego ELVIS II (National Instruments) oraz nakładki DATEx (firmy Emona), w ramach przedmiotu Podstawy teorii sygnałów. Obserwacja wybranych zjawisk i pomiar większości badanych przez studentów parametrów odbywa się na ekranie komputera za pomocą wirtualnych przyrządów pomiarowych, w środowisku LabVIEW. Dzięki tym przyrządom wiele złożonych obliczeniowo pomiarów, np. analiza widmowa czy wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych, przeprowadza się automatycznie i bardzo szybko, co jest szczególnie istotne podczas zajęć laboratoryjnych.
EN
In this article the curriculum of signal theory lab tasks, with the use of National Instruments ELVIS II and Emona DATEx board, has been outlined. The selected phenomena as well as the measurements of most parameters can be followed on the computer screen via virtual instruments in LabVIEW. Hence, a lot of complex measurements such as spectral analysis or determining frequency response are automatic and really fast, which is particularly important during lab classes.
PL
Celem pracy jest przedstawienie funkcjonalności i zasady działania oprogramowania do zarządzania misją robotów podczas zawodów ERL Emergency Robots 2017. Zastosowanie LabVIEW i Robot Operating System (ROS) umożliwiło wymianę komunikatów pomiędzy odległymi stacjami operatorskimi i koordynację pracy trzech różnego typu robotów realizujących wspólną misję. System umożliwia rejestrowanie czasu, położenia robotów, statusu zdarzeń oraz wizualizację pracy robotów, a także wygenerowanie plików kml/kmz będących logami misji, które pozwalają na późniejszą analizę i weryfikację pracy zespołu robotów.
EN
The objective of the paper is introduce functionality and principle of operation of software for managing the robot mission during ERL Emergency Robots 2017 competition. The use of Lab VIEW and Robot Operating System (ROS) enabled the exchange of messages between distant operator stations and the coordination of the work of three different types of robots performing a joint mission. The software allows recording time, robot location, status of events and robot tracking, as well as generating log files that can be converted to kml/kmz format.
EN
In this work it was based on the LabVIEW 2015 trial version by National Instruments for a virtual application of acidity and temperature measurements that are currently being used extensively in chemical laboratories and, where a graphical programming language called G was preferred which uses symbolic objects instead of codes. This graphical page is a Block Digam and the applications are based on data flow principle. pH as a measurement of acidity in chemical measurements is a measure of dissolved H⁺ concentration and, it is directly related to the potential value to be boundary values for dissosiation of water to O₂. From these two basic concepts, it can be added the temperature effect to the potential-pH diagrams plotted with the potential values calculated for the pH values. Here firstly controls and indicators related with the measured potential for the pH, established mathematical correlations between them, and calculated pH values were placed in the front panel of LabVIEW, then all therminals for the controls and indicators were designed on the Block Diagram using the necessary Functions elements. The visual pHmeter designed in a virtual laboratory for this study could both give virtual acidity values calculated by virtual or real data on-line and show a user-friendly structure in terms of visuality and design.
PL
W tej pracy wykorzystano wersję próbną LabVIEW 2015 firmy National Instruments do wirtualnego zastosowania pomiarów kwasowości i temperatury, które są obecnie szeroko stosowane w laboratoriach chemicznych i gdzie preferowano graficzny język programowania G, który używa obiektów symbolicznych zamiast kody. Ta strona graficzna to Block Digam, a aplikacje są oparte na zasadzie przepływu danych. pH jako miara kwasowości w pomiarach chemicznych jest miarą rozpuszczonego stężenia H⁺ i jest bezpośrednio związane z wartością graniczną dla wartości granicznych dla rozpuszczenia wody w O₂. Z tych dwóch podstawowych pojęć można dodać efekt temperatury do wykresów potencjału-pH naniesionych z potencjalnymi wartościami obliczonymi dla wartości pH. Najpierw na przednim panelu LabVIEW umieszczono kontrole i wskaźniki związane z mierzonym potencjałem pH, ustalonymi korelacjami matematycznymi oraz obliczonymi wartościami pH, a następnie wszystkie terminy dla kontrolek i wskaźników zostały zaprojektowane na Diagramie bloku przy użyciu niezbędnych Funkcje elementów. Wizualny miernik pH zaprojektowany w wirtualnym laboratorium do tego badania może zarówno dać wirtualne wartości kwasowości obliczone przez wirtualne lub rzeczywiste dane on-line i pokazać przyjazną dla użytkownika strukturę pod względem wizualności i projektu.
EN
A bionic hand with fine motor ability could be a favorable option for replacing the human hand when performing various operations. Myoelectric control has been widely used to recognize hand movements in recent years. However, most of the previous studies have focused on whole-hand movements, with only a few investigating subtler motions. The aim of this study was to construct a prototype system for recognizing hand postures with the aim of controlling a bionic hand by analyzing sEMG signals measured at the flexor digitorum superficialis and extensor digitorum muscles. We adopted multiple features commonly used in previous studies—mean absolute value, zero crossing, slope sign change, and waveform length—in the algorithm for extracting hand-posture features, and the k-nearest-neighbors (KNN) algorithm as the classifier to perform hand-posture recognition. The bionic hand was controlled by an Arduino microprocessor, which converted the signals received from the classification process that were fed to the servo motors controlling the bionic fingers. We constructed a two-channel sEMG pattern-recognition system that can identify human hand postures and control a homemade bionic hand to perform corresponding hand postures. The KNN approach was able to recognize four different hand postures with a classification accuracy of 94% in the online experiment by using the channel combination. Moreover, the experimental tests show that the bionic hand could faithfully imitate the hand postures of the human hand. This study has bridged the gap between the features of sEMG signals of fingers and the postures of a bionic hand.
EN
HTS 2G superconducting tapes without stabilizer are used for the construction of superconducting fault current limiters. The characteristics R =f(T) of the su-perconducting tape is essential for design of superconducting current limiters and analysis of their numerical models. The article presents the experimentally determined characteristics R=f(T) of the second ge-neration superconducting tapes SF4050 and SF12050 using the LabVIEW integrated environment. The article describes the method of sample preparation and methodology of testing of HTS 2G superconducting tapes. The LabVIEW integrated environment was used for the testing, thanks to which it was possible to download, process and save measurement data.
PL
Artykuł prezentuje system automatycznego sterowania przepływem wody w obiegu zamkniętym. Omówiono aplikację sterującą przepływem wody na stanowisku. Zaprezentowano wieloczujnikowy system pomiarów. Na omawianym stanowisku przeprowadzane są badania metod statystycznych w pomiarach dwufazowych.
EN
The system of automatic control of the water flow in a closed circuit has been presented in this paper. The laboratory stand allows to control the inverter on the position of research flows. Measurements were concerned a liquid in two-phase (water and air). The application to control the water flow was also discussed. The multi-sensors measurement system was presented. The laboratory stands have been realized for the results verification made obtained from mathematical models, computer simulations and signals acquisition using the stochastic methods. The statistical methods in the measurement of two-phase of statistical methods used in time delay estimation: direct cross-correlation and the function of conditional average value of delayed signal were carried out in the study for this stand.
PL
W artykule zaprezentowano aplikację, zaprojektowaną w środowisku programistycznym LabVIEW, do monitorowania stanów wejść i sterowania wyjściami analogowymi i cyfrowymi systemu kontrolno-pomiarowego z mikrokontrolerem 8-bitowym. Aplikacja monitorująca składa się z szeregu przyrządów wirtualnych, których zadaniem jest przetwarzanie i interpretacja danych binarnych oraz bajtowych. Stworzone przyrządy wirtualne pozwalają na monitorowanie przykładowych reprezentatywnych urządzeń wejściowych (przełączniki, enkoder obrotowy, potencjometr, joystick, klawiatura analogowa, żyroskop) oraz sterowanie urządzeniami analogowymi i cyfrowymi na liniach wyjściowych mikrokontrolera (diody, wyświetlacz siedmiosegmentowy, silnik krokowy).
EN
In the paper, the application designed in LabVIEW for monitoring of analog and digital inputs and for controlling analog and digital outputs of an 8-bit microcontroller system is presented. The application consists of a series of virtual instruments aimed at processing and interpreting binary and byte data. The created virtual instruments allow to monitor various representative input devices (switches, rotary encoder, potentiometer, joystick, analog keyboard, gyroscope) and control digital and analog output devices of the microcontroller system (diodes, stepper motor, seven segment display).
EN
This Paper describes the simulator development for the Total Ionizing Dose (TID) measurement of radiation monitoring instrument. The TID Detector (UDOS001-micro dosimeter) is a compact hybrid microcircuit which directly measures Total Ionizing Dose absorbed by an internal silicon test mass. The developed detector simulator, simulates the equivalent Total Ionized Dose absorbed from the space radiation and Ground checkout simulator receive the data from Radiation monitoring Instrument through UART and process it for the functional verification of the Radiation monitoring Instrument, which is discussed in the paper.
EN
With the advancement in technology in the automotive industry and with the continuous development of electronics there is a problem related to the diagnostics of components and electronic circuits used in today's automotive technology. One example of this type of system is the new generation air flow meters that are responsible for the composition of the air/fuel mixture. The purpose of the flow meter is to accurately measure the mass of the air stream drawn by the engine, depending on the load on the motor and the rotational speed and to convert that value into an electrical signal that is transmitted to the control unit [5, 16]. An on-board computer based on the flow meter characteristics stored in the controller memory and current measurements from an air flow meter, shaft position sensor and temperature sensor determines the fuel dose that is responsible for the proper operation of the drive unit. In order to optimise as well as quickly and accurately diagnose the whole system or an element, specialised structures and information systems are used. Examples of such systems are various diagnostic testers and interfaces that, by working with appropriate software, can exclude or identify a defective component. We can also use the LabVIEW environment for the diagnostics of vehicle electronics. With this program we can perform system simulations and compare and analyse the obtained characteristics and results of measurements. Thanks to this solution and the cooperation of devices with a computer we can examine a number of systems without having to dismantle them.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aplikacje opracowane w środowisku LabVIEW. Dotyczą one podstaw metrologii m.in. opracowania pojedynczego wyniku oraz serii wyników pomiaru. Przedstawiono przyrządy wirtualne, które symulują podstawowe układy stosowane w metrologii. Ich zastosowanie wzbogaca i uatrakcyjnia proces nauczania.
EN
In this article the various applications elaborated in LABVIEW environment were presented. These applications show the selected measurement problems occurring in teaching of metrology principles in the Department of Metrology and Diagnostic Systems at Rzeszow University of Technology. Two of the mentioned applications are dedicated for simulation of DC voltage measurement. Measurements can be done by analogue or digital virtual voltage meters. The expression of uncertainty is the most important task in metrology as well for single value of measurement as for a series of values. The next application makes possible to assess uncertainty of series of measurement results using the Gaussian distribution or the Student's t-distribution. The another application shows problems accompanied with balanced and unbalanced bridges. The resistive sensor Pt100 sensing the temperature of environments was use as element of unbalanced bridge. The last two applications were developed to explain the ideas of analogue to digital conversion. In this article two virtual ADC converters using successive approximate and dual slope were presented.
PL
W artykule przedstawiono projekt i wykonanie modułu rejestrującego warunki środowiskowe w pomieszczeniu laboratoryjnym. Układ został zaprojektowany do współpracy ze stanowiskiem pomiarowym wyznaczającym charakterystyki elektromechaniczne elektrycznie aktywowanych aktuatorów SMA. Współpracuje ze stanowiskiem laboratoryjnym komunikując się w strukturze pytanie – odpowiedź. Urządzenie rozszerza zakres prowadzonych badań umożliwiając automatyczną rejestrację temperatury, wilgotności oraz ciśnienia atmosferycznego w trakcie pomiarów. Zmiana temperatury otoczenia w trakcie długotrwałych pomiarów wprowadza dodatkowe błędy pomiarowe, które do tej pory nie mogły być uwzględnione, pozostałe parametry ciśnienie i wilgotność mogą mieć wpływ na warunki oddawania ciepła od aktuatora do otoczenia. Komunikacja z zastosowaniem standardu USB i wirtualnego portu COM zapewnia uniwersalność urządzenia. Praca została zrealizowana jako projekt inżynierski.
EN
The article presents ambient environment acquisition module. The module acquires temperature humidity and pressure in the laboratory room. The task was done as a BsC Thesis. The module must be universal module, which develop abilities of measurement system. The module was designed as a addiction for Shape Memory Alloy Actuators measurement systems. The SMA actuators are driven by current, so ambient temperature is a starting point for increasing SMA internal temperature causes by flowing current. The module exchanges data with measurement system in question-answer structure. Virtual COM port emulated on USB enables to use the module in wide range of measurement systems.
PL
W pracy przedstawiono stanowisko do modelowania algorytmów sterowania pompowni wodociągowej. Sterowanie stanowiska zrealizowano za pomocą LabVIEW. Przedstawiono cel budowy, oraz uzasadniono wybór platformy sprzętowej. Przedstawiono miejsce języka graficznego użytego do budowy algorytmu w piramidzie abstrakcji języków programowania systemów pomiarowych. Opisano schemat blokowy stanowiska oraz przebieg pomiarów. Zaproponowano projekt panelu frontowego przyrządu wirtualnego i opisano wszystkie wymagane funkcjonalności znajdujące się na ekranie. W odrębnym rozdziale opisano przebieg sterowania. Wymieniono główne elementy diagramu sterującego omówiono ich działanie a także przebieg sygnałów. W podsumowaniu odniesiono się do zalet i wad programowania graficznego systemów pomiarowych. Przedstawiono także możliwe zastosowania opracowanego stanowiska.
EN
The paper presents appliance to examine the control alghoritms used in pompsroom. Control is implemented using LabVIEW. A goal of building is presented and justified the choice of hardware platform. Presented place the graphic language in the programming languages pyramid abstraction, used to build algorithm measurement systems. Block diagram describes the position and course of measurements. Front panel design is proposed and described all the required functionality provided on the screen. In a separate section describes the control flow. The major elements of the diagram describes the operation of the control and signal routing. In conclusion, reference is made to the advantages and disadvantages of graphical programming measuring systems. Also shows the possible applications developed appliance.
15
Content available remote Interaktywny manipulator typu platforma Stewarta sterowany w środowisku LabVIEW
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję sprzętu oraz realizację oprogramowania sterującego platformą Stewarta – manipulatora o sześciu stopniach swobody. Platformę wykonano w technice druku 3D, w roli siłowników użyto serwomechanizmów modelarskich, dodatkowo wprowadzono kanał zwrotny (interaktywny) w postaci panelu dotykowego. Do wyznaczenia właściwego sterowania platformą wyznaczono jej model, obliczono kinematykę odwrotną i wykorzystano regulator typu PID. Sterowanie zostało zrealizowane w środowisku LabVIEW firmy National Instruments. Sterowanie serwomechanizmami oraz odczyty panelu dotykowego zrealizowano poprzez moduły rodziny CompactDAQ. Wyniki przeprowadzonych pomiarów pokazały poprawne zachowanie się manipulatora, a dodatkowy panel dotykowy pozwolił na interakcję z urządzeniem.
EN
The paper presents the design and implementation of hardware and control software of platform Stewart - manipulator with six degrees of freedom. The base of platform was made as 3D print, RC servomechanisms were uses as actuators. Additional touch panel offers a return (interactive) channel. To determine the appropriate control of the platform a proper model was performed, the inverse kinematics was calculated and the PID regulator was used. The control was implemented in National Instruments LabVIEW environment. To drive the servomechanisms and to read the touch panel two I/O modules in CompactDAQ was used. The results of the measurements showed the correct behavior of the manipulator, while the additional touch panel allows to interact with the device.
EN
Modern technology allows for design of sophisticated measurement systems utilizing hundreds of independent recording channels. That imposes necessity of complex system functionality validation procedures development. The article describes an universal test system dedicated for tests of multichannel integrated circuits implemented in submicron technologies. Preliminary measurement results of a multichannel integrated circuit dedicated for advanced neurobiological experiments are also presented in the article.
PL
Współczesne technologie umożliwiają budowę systemów składających się z setek niezależnych torów pomiarowych o rozbudowanej funkcjonalności. Nakłada to konieczność przeprowadzenia szeregu testów weryfikujących ich działanie. Artykuł prezentuje projekt uniwersalnego systemu testującego opracowanego na potrzeby projektowanych, w technologiach submikronowych, wielokanałowych układów scalonych. W artykule przedstawiono również wyniki wstępnych pomiarów układu przeznaczonego do złożonych eksperymentów neurobiologicznych.
17
Content available remote Virtual phase shift meter
EN
The paper presents the possibility of using virtual instrument for the phase shift measurement. The hardware is built on the basis of National Instrument data acquisition card and PC. The software is based on LabVIEW. The measurement results were compared with results obtained from simulation.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania przyrządu wirtualnego do pomiaru kąta przesunięcia fazowego. Część sprzętowa zbudowanego przyrządu to karta pomiarowa firmy National Instruments oraz komputer PC. Część programowa powstała w oparciu o środowisko LabVIEW. Otrzymane wyniki pomiarów porównano z wynikami otrzymanymi z symulacji.
18
Content available remote Phase shifter in quasi-balanced circuits with detuning
EN
A virtual measurement system, designed to measure loss factor tan δ, has been analysed in this paper. The system uses a structure of non-bridge, quasi-balanced circuit for capacitance measuring. After detuning the system from the quasi-balanced state, it is possible to measure tan δ. Some implementations of the phase shifters in the LabVIEW environment are presented. The influence of the signal parameters on the phase shift error is presented. The short-term Fourier transform algorithm has been used as the phase angle measurement algorithm. Results of simulation studies and results of the real measuring system using data acquisition board USB-6251 from National Instruments are compared.
PL
W artykule analizowano właściwości przesuwnika fazowego stanowiącego istotny element wirtualnego układu pomiarowego, przeznaczonego do pomiaru współczynnika strat elektrycznych tg δ. Układ wykorzystuje rozwiązanie niemostkowego układu quasi-zrównoważonego do pomiaru pojemności. Po odstrojeniu układu od stanu quasi-równowagi jest możliwy pomiar współczynnika tg δ. Przedstawiono różne możliwości realizacji przesuwnika fazowego π/2 w środowisku LabVIEW. Zaprezentowano wpływ parametrów sygnału na błąd przesunięcia fazowego. Jako algorytm pomiaru kąta fazowego wykorzystano algorytm krótkookresowej transformaty Fouriera. Porównano wyniki badań symulacyjnych oraz wyniki badań rzeczywistego układu pomiarowego wykorzystującego kartę pomiarową NI USB-6251 firmy National Instruments.
19
Content available remote Contactless displacement converter with switching measurement range
EN
The main goal of this article is to show the method for automatic change of measuring range of designed displacement-to-voltage converter. The designed displacement-to-voltage converter is used in fully automated test bench for investigation of SMA material properties. The entire designed system makes possible measurements of electro-thermo-mechanical characteristics. The main control components were implemented in LabVIEW program.
PL
W artykule przedstawiono rozszerzenie możliwości pomiarowych przetwornika „odkształcenie-napięcie” działającego w złożonym systemie pomiarowym służącym do pomiaru właściwości cięgien wykonanych ze stopu SMA. Liniowa charakterystyka przetwarzania umożliwiła takie oprogramowanie komputera sterującego systemem pomiarowym, oprogramowanego w LabVIEW, aby w przypadku przekroczenia zakresu pomiarowego nastąpiło automatyczne przełączenie zakresu. Zmiana zakresu pomiarowego związana jest z przesunięciem charakterystyki przetwarzania poprzez zmianę wyrazu wolnego liniowej funkcji przetwarzania. W artykule zaprezentowano koncepcję automatycznego przełączania zakresu, sprawdzono realizowalność zadania dla danego przetwornika, przeanalizowano błędy pomiarowe wynikające ze zmiany skali, przedstawiono algorytm działania oraz realizację w programie LabVIEW.
PL
Projektowanie elektromechanicznych przetworników energii elektrycznej obejmuje trzy etapy: analizę teoretyczną, modelowanie i badania symulacyjne oraz implementację i badania w warunkach laboratoryjnych. Współpraca układów mikroprocesorowych z środowiskami programistycznymi umożliwia nie tylko szybsze przejście pomiędzy kolejnymi fazami prowadzonych badań, ale również równoległe ich prowadzenie. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania w tym celu środowiska LabView oraz JMAG. Omówione zostały techniki HIL (ang. Hardware In the Loop) oraz RCP (ang. Rapid Control Prototyping) w zakresie komputerowego wspomagania projektowania elektromechanicznych przetworników energii elektrycznej.
EN
The process of designing of an electromechanical transducer consists of three phases: the theoretical analysis, research (modelling and simulation), and the implementation and testing in the laboratory. Computer technologies allow the quick transition between subsequent phases of research, but also their parallel running. This paper presents the possibility of using LabView and JMAG for this purpose. The techniques: Hardware in the Loop (HIL) and Rapid Control Prototyping (RCP) in the field of computer-aided design of electromechanical transducers have been described.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.