Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wierzba wiciowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy była ocena wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem mineralnym i wariantów koszenia pędów w pierwszym 4-letnim cyklu na plon biomasy 10 genotypów wierzby wiciowej (Salix viminalis) oraz na zawartość w niej suchej masy, azotu ogólnego i popiołu w drugim 4-letnim cyklu uprawy. Doświadczenie polowe, w czterech powtórzeniach, wykonano w latach 2012-2015 w Kościernicy, gmina Polanów (16°24´N i 54°8´E). Gleba pod doświadczeniem była lekka, klasy bonitacyjnej RIVa-IVb, kompleksu żytniego dobrego, bielicowa właściwa – pseudobielicowa o składzie piasku gliniastego lekkiego do głębokości 100 cm, a głębiej – gliny lekkiej. Zawartość próchnicy w warstwie 0-30 cm gleby wyniosła 1,41%. Pierwszy 4-letni okres odrastania pędów był realizowany w latach 2008-2011, a drugi – w latach 2012-2015. W ramach doświadczenia, rozlosowano na dużych poletkach cztery dawki azotu mineralnego: 0 kg N·ha-1, 60 kg N·ha-1, 120 kg N·ha-1 i 180 kg N·ha-1. Natomiast w zakresie dawek azotu na małych poletkach, rozlosowano 10 genotypów wierzby wiciowej (Salix viminalis L.): 1047, 1054, 1047D, Start, Sprint, Turbo, Ekotur, Olof, Jorr i Tordis. Corocznie w kwietniu w latach 2008-2015 stosowano nawożenie azotem mineralnym. W 2007 roku na poletku o powierzchni 25,3 m2 wysadzono łącznie po 56 zrzezów wierzby w dwóch rzędach tj. 22134 szt.·ha-1. Podczas zbioru w latach 2011 i 2015 koszono oddzielnie odrastające pędy wierzby na poszczególnych rzędach poletka. W pierwszej 4-letniej rotacji na pierwszym rzędzie koszono 2-krotnie (po 3 latach i po 1-rocznym odrastaniu), a na drugim rzędzie – jednokrotnie (po 4 roku odrastania). Plon świeżej masy oceniono po ścięciu wszystkich pędów wierzby oddzielnie na każdym rzędzie poletka oraz pobrano próby biomasy do analiz laboratoryjnych (suchej masy w świeżej masie, popiołu oraz azotu ogólnego). W badaniach wykazano, że plony biomasy w drugiej 4-letniej rotacji najsilniej zależały od wariantu koszenia pędów w poprzedniej rotacji, genotypu wierzby, a w mniejszym stopniu od zastosowanej dawki azotu mineralnego. Dwukrotne koszenie pędów w pierwszej 4-letniej rotacji obniżyło w następnej rotacji plon suchej masy i roczny przyrost tego plonu o 71,3%, zmniejszyło zawartość suchej masy w pędach o 1,7%, a powiększyło zawartość azotu ogólnego w pędach o 0,019%. Genotypy wierzby reagowały w plonie biomasy w zróżnicowany sposób na warianty koszenia. Coroczne nawożenie azotem podwyższyło plon suchej masy wierzby przeciętnie o 66,2%, ale ten efekt bardzo silnie zależał od wariantu koszenia pędów w pierwszej 4-letniej rotacji oraz genotypu wierzby. Genotypy 1047, 1047D, Start, Sprint i Turbo nie reagowały w plonie biomasy pędów na wzrastające dawki nawożenia azotem, a u pozostałych genotypów reakcja była zróżnicowana. Uszeregowanie genotypów reagujących na nawożenie azotem, od największego do najmniejszego przeciętnego rocznego przyrostu plonu suchej masy, było następujące: Ekotur – 11,32 t·ha-1, Olof – 7,19 t·ha-1, Tordis – 4,73 t·ha-1, klon 1054 – 3,54 t·ha-1 i Jorr – 3,03 t·ha-1. Coroczne nawożenie azotem zwiększyło zawartość azotu ogólnego w pędach wierzby przeciętnie o 0,017%, ale nie miało to wpływu na zawartość w nich popiołu surowego.
EN
The purpose of the present paper was an assessment of impact of the mineral nitrogen fertilization and variants of shoots mowing in the first 4-year cycle on the yield of 10 genotypes of basket willow (Salix viminalis L.) and dry matter, ash and total nitrogen content in the second 4-year cycle of cultivation. The field experiment, in four repetitions, was realized in 2012-2015 in Kościernica, (16°24´N and 54°8´E). The soil used in the experiment was light, RIVa-IVb soil quality class, a good rye soil complex, appropriate podsolic – pseudopodsolic with a composition of light loamy sand up to the depth of 100 cm, and deeper: light loam. The humus content in the layer of 0-30 cm of soil was 1.41%. The first 4-year cycle of the regrowth of the shoots was in 2008-2011, the second – in 2012-2015. As part of the experiment, four doses of mineral nitrogen were randomized on large plots: 0 kg N·ha-1, 60 kg N·ha-1, 120 kg N·ha-1 and 180 kg N·ha-1, and within these doses on small plots – 10 genotypes of basket willow (Salix viminalis L.): 1047, 1054, 1047D, Start, Sprint, Turbo, Ekotur, Olof, Jorr and Tordis. Nitrogen fertilization was applied in 2008-2015 each year in April. In 2007, on the plot sized 25.3 m2, in two rows 56 willow cuttings were planted per row, that is 22,134 pcs.·ha-1. During the harvest in 2011 and 2015, growing willow shoots on individual rows of the plot were mowed separately. In the first 4-year rotation, the first row was mowed twice (after 3 years and after annual regrowth), and the second row was mowed once (after 4 years of regrowth). The yield of fresh matter was assessed after cutting all the willow shoots separately on each plot row and biomass samples for laboratory analyzes were taken (dry matter in fresh matter, ash and total nitrogen). The research showed that biomass yield in the second 4-year rotation most depended on variants of shoots mowing in previous rotation, willow genotype and less depended on adopted mineral nitrogen doses. Twice shoots mowing in the first 4-year rotation was the reason of dry matter yield reduction and annual regrowth of this yield by 71,3% in the next rotation and dry matter content reduction in the shoots by 1,7% and increasing total nitrogen in the shoots by 0,019%. The reaction of willow genotypes to the variant of shoots mowing, in biomass yield, was varied. Annual nitrogen fertilization was the reason increase in dry matter yield of willow, average by 66,2% but that effect depended very strongly on variants of shoots mowing in the first 4-year rotation and willow genotype. Genotypes 1047, 1047D, Start, Sprint and Turbo, in biomass yield, did not react to the increasing doses of nitrogen fertilization, and the reaction in the other genotypes was varied. The arrangement of the genotypes reacting to nitrogen fertilization, from the largest to the smallest average annual increase in yield of dry matter was as follows: Ekotur – 11,32 t·ha-1, Olof – 7,19 t·ha-1, Tordis – 4,73 t·ha-1, 1054 – 3,54 t·ha-1 and Jorr – 3,03 t·ha-1. Annual nitrogen fertilization was the reason increase in content of total nitrogen in the willow shoots, average by 0,017%, but that effect had not an impact on the raw ash content.
PL
Przedstawiono wyniki badań energetycznych właściwości poszczególnych odcinków łodyg wierzby wiciowej. Badania przeprowadzono w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Zamościu na 3-letnich pędach wierzby pozyskanej z plantacji w Płoskiem koło Zamościa. W łodygach wierzby podzielonych na odcinki o długości 1 m oznaczono podstawowe parametry energetyczne: zawartość wilgoci, popiołu, części lotnych, siarki, wodoru, azotu i węgla oraz ciepło spalania.
EN
Stems of 3-year old energy willow (4 m) were portioned into 1 m length sections and then dried at room temp., shredded to less than 2 mm pieces and studied for moisture, ash, volatile substances, S, H and C contents. Heat of combustion in biomass samples was also detd. Mean values of tested parameters changed slightly for samples taken from different parts of stems and they were smaller than the literature values of the parameters for hard coal.
EN
The objective of this study was to investigate combustion characteristics of biomass (willow, Salix viminalis) burnt in air and O2/CO2 mixtures in a circulating fluidized bed (CFB). Air and oxy-combustion characteristics of wooden biomass in CFB were supplemented by the thermogravimetric and differential thermal analyses (TGA/DTA). The results of conducted CFB and TGA tests show that the composition of the oxidizing atmosphere strongly influences the combustion process of biomass fuels. Replacing N2 in the combustion environment by CO2 caused slight delay (higher ignition temperature and lower maximum mass loss rate) in the combustion of wooden biomass. The combustion process in O2/CO2 mixtures at 30% and 40% O2 is faster and shorter than that at lower O2 concentrations.
EN
The paper presents results of a study on changes of water resources under the common osier (Salix viminalis L.) crop in relation to local weather conditions. Field studies were carried out since April till October of the years 2008 and 2010 in a productive field of energetic osier situated in north-eastern part of Bydgoszcz County. The study involved measurements of moisture in 100 cm soil profiles in the osier field of annual regrowth every ten days. The common osier was grown on mineral soil where atmospheric precipitation was the only water source and ground waters were unavailable for plants. Performed studies showed that changes in water reserves in both the main root zone (0–50 cm) and in the whole soil profile were similar in the vegetation period of the same year. In a very dry vegetation season (2008), soil moisture remained at a level of hardly available water. In an average season (2010) soil moisture was at a level of field water capacity for plants.
PL
W pracy przedstawiono analizę wyników badań dotyczących przebiegu zmian zapasów wody w glebie pod uprawą wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) na tle warunków meteorologicznych panujących w okolicy. Badania polowe prowadzono na plantacji produkcyjnej wierzby wiciowej przeznaczonej do celów energetycznych zlokalizowanej w północno-wschodniej części powiatu bydgoskiego. Badania terenowe wykonywano w latach 2008 i 2010, w okresie od kwietnia do października. Prace badawcze obejmowały około dekadowy pomiar wilgotności objętościowej w 100-centymetrowym profilu gleby na plantacji wierzby o odrostach rocznych. Wierzbę uprawiano na glebie mineralnej o gospodarce wodnej opadowo-retencyjnej, w której jedynym źródłem wody są opady atmosferyczne, a wody gruntowe są niedostępne dla roślin. Zmiany zapasów wody zarówno w głównej warstwie korzeniowej (0–50 cm), jak i w całym profilu glebowym (0–100 cm) pod uprawą wierzby miały podobny przebieg w ciągu okresu wegetacji tej rośliny w danym roku. W okresie wegetacyjnym bardzo suchym (2008) wilgotność gleby utrzymywała się na granicy wody trudno dostępnej. W okresie wegetacyjnym przeciętnym (2010) wilgotność utrzymywała się na granicy polowej pojemności dla roślin.
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i chemicznych biomasy roślinnej: miskanta olbrzymiego, ślazowca pensylwańskiego, topinambura, trawy turzycowej i wierzby wiciowej. Określono wilgotność, skład granulometryczny, średni wymiar cząstek, gęstość w stanie zsypnym, gęstość w stanie utrzęsionym, kąt zsypu, kąt usypu surowców oraz zawartość tłuszczu, białka, popiołu, włókna i węglowodanów. Wyniki poddano ocenie statystycznej. Obliczono średnie wartości, odchylenia standardowe oraz określono istotność różnic średnich wartości właściwości fizycznych i ilości składników chemicznych w zależności od surowca. Stwierdzono, że występuje różna zmienność rozrzutu wartości poszczególnych właściwości fizycznych i chemicznych oraz, że właściwości te zależą istotnie od rodzaju surowca.
EN
The research results of physical and chemical properties of the following plant biomass were presented: miscanthus giganteus, Virginia mallow, topinambour, carex grass and basket willow. The research determined humidity, grain-size composition, average size of fractions, bulk density, shaked density, slip angle, angle of repose of raw materials and fat, protein, ash, fiber and carbohydrates content. The results were subjected to statistical assessment. Average values, standard deviation were calculated and importance of average values of physical properties and amount of chemical ingredients depending on the raw material were determined. It was determined, that various variability of values scatter of selected physical and chemical properties occurs and that these properties depend considerably on the kind of the raw material.
PL
Rozwój produkcji roślinnej na cele energetyczne jest zagadnieniem często poruszanym w ostatnich latach. Aktualnie spośród roślin uprawianych na cele energetyczne w krótkiej rotacji największym zainteresowaniem cieszy się wierzba wiciowa. W pracy omówiono plonowanie i cechy biometryczne dziewięciu klonów/odmian tej wierzby, uprawianej w trzech siedliskach. Uzyskiwane plony suchej masy wierzby zbieranej co roku wynosiły, w zależności od warunków siedliska i przebiegu pogody, od 11,1 do 20,4 t x ha-1. Średnio z 5 lat, niezależnie od klonu i odmiany wierzba plonowała od 12,7 t x ha-1 na glebie średniej (kompleks 4) do 14,1 t x ha-1 na glebie lekkiej (kompleks 5). Plon suchej masy wierzby zbieranej w cyklu 3-letnim, średnio dla wszystkich porównywanych klonów i odmian, był na glebie ciężkiej o 28%, a na glebie średniej o 21% większy niż suma plonów z trzech corocznych zbiorów. Zaobserwowano dużą zmienność plonowania w latach, uzależnioną od przebiegu warunków pogodowych, które - oprócz siedliska - determinują poziom uzyskiwanych plonów.
EN
The development of crop production for energy purposes is an issue enjoying in last years with the strong interest. Currently, among the crops grown for energy purposes in short rotation, the interest is in the basket willow (Salix viminalis). This paper described the yielding and biometric characteristics of eight willow cultivars grown in three localizations. Dry matter yields of the willow obtained in one year cycle harvest, depending on the habitat and weather conditions, fluctuate between 11.1 and 20.4 t x ha-1. On average for the five years, regardless of cultivar, the willow yielded from 12.7 t x ha-1 on the medium soil to 14.1 t x ha-1 on sandy soil. The yield of willow dry matter per year as harvested in three year cycle - on average for all cultivars compared - was higher by 28% on heavy soil and by 21% on medium soil, than the sum of yields from 3 annual harvests. In the course of experiments high variability of yielding was observed in particular years, as dependent on the weather conditions, which - apart from the habitat - determine the level of yields.
PL
Przedmiotem badań była ocena wpływu zasolenia NaCl dodawanego do podłoża hydroponicznego w ilościach (0,17; 0,26 i 0,34 mol, dm-3, w porównaniu do roztworu bez NaCl) na koncentracje chlorofilu w trzech klonach wierzby wiciowej Salix viminalis Tora, Bjor, Jorr. Uzyskane wyniki wskazują, że badane klony wierzby są na ogół odporne na zastosowane w doświadczeniu stężenia chlorku sodu. Spośród badanych klonów wierzby, jedynie Tora charakteryzowała się największą zawartością karotenoidów.
EN
The aim of the study was to determine the contents of alkaline and alkaline earth elements in soil and their contents in the biomass of same plants. In the study the following energy plants were used: Helianthus tuberosus, Rosa multiphlora and Salix viminali. In the experiment post-sewage waters from mechanical-biological sewage plant 'Łęczyńska Energetyka' situated in KWK Bogdanka in Nadrybie were used. The results of the experiment reveal that 2-year irrigation of podsolic soil with pre-filtered post-sewage waters caused considerable changes in soil chemistry. These changes included an increase of soil reaction, the mass of the alkaline elements, as well as changes in the relations between these elements. The energy plants that were cultivated absorbed the elements studied in different ways, which resulted in different reserves of these elements in the soil. Of all the investigated energy plants, the greatest capabilities to absorb the elements from the soil were observed in Helianthus tuberosus, whereas the smallest amounts of alkaline elements were absorbed by Salix viminalis.
PL
Celem badań było przeprowadzenie oceny zawartości pierwiastków alkalicznych i ziem alkalicznych w glebie oraz ich zawartości w biomasie wybranych roślin. Do badań wykorzystano uznane za rośliny energetyczne Helianthus tuberosus. Rosa multiphlora oraz Salix viminali. W doświadczeniu zastosowano wody po ściekowe pochodzące z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni "Łęczyńskiej Energetyki" znajdującej się w KWK Bogdanka w Nadrybiu. Z przeprowadzonych badań wynika, że nawadnianie przez okres 2 lat gleby bielicowej oczyszczonymi wodami pościekowymi spowodowało znaczne zmiany w jej chemizmie, polegające głównie na wzroście odczynu gleby oraz masy i wzajemnych stosunkach między pierwiastkami zasadowymi zaś uprawiane rośliny energetyczne w zróżnicowany sposób pobierały badane pierwiastki, stąd też różny był ich zapas glebie. Wśród badanych roślin największe zdolności pobierania tych pierwiastków' z gleby wykazywał topinambur najmniejszymi zaś charakteryzowała się wierzba.
PL
W pracy poszukiwano zależności pomiędzy niektórymi parametrami glebowymi a procesem rozwojowym roślin wierzby wiciowej w aspekcie rewitalizacji terenów zdegradowanych. Stwierdzono, że wytypowane do badania parametry glebowe mają istotny wpływ na przebieg procesów wegetacji sztobrów wierzby wiciowej. Obliczone wartości współczynników determinacji wskazują na silne zależności pomiędzy procesami przyjęcia roślin wierzby wiciowej a wszystkimi badanymi parametrami glebowymi oraz na silne zależności pomiędzy średnicą i liczbą pędów a zawartością przyswajalnych form fosforu.
EN
The work aimed at establishing relations between some of the soil parameters and the development process of basket willow plants in the aspect of revitalization of degraded areas. It was found that the soil parameters selected for the study have significant influence on the course of vegetation processes of basket willow cuttings. The calculated values of determination coefficients show strong relationship between the processes of basket willow plants rooting and all the studied soil parameters as well as strong relationship between the diameter and number of sprouts and the content of available phosphorus.
PL
Celem pracy było zbadanie możliwości upraw roślin energetycznych na terenach zdegradowanych, na przykładzie wierzby wiciowej. Pracę zrealizowano badając możliwość uprawy wierzby na terenie zrekultywowanego składowiska kamienia "Wschód I" KWK Mysłowice. Zakres pracy obejmował wykonanie badań zagęszczenia oraz badań chemicznych gruntu, następnie wykonanie poletek doświadczalnych pod uprawę wierzby oraz nasadzenie i obserwację wzrostu roślin. Nasadzono ponad 900 sadzonek wierzby Salix viminalis w dwóch turach: jesienią oraz wiosną. Przyjęta technika nasadzeń obejmowała nasadzenia bezpośrednio w materiale hałdowym, w dołkach zaprawionych ustabilizowanymi osadami ściekowymi oraz w tzw. warstwie uzdatnionej (wymieszana wierzchnia warstwa materiału hałdowego z osadami ściekowymi). Stwierdzono, że znacznie lepsze wyniki dają nasadzenia jesienne w porównaniu z nasadzeniami wiosennymi, o czym świadczyła zarówno liczba sadzonek, które się przyjęły, jak i szybkość ich wzrostu. Jednak niedostateczna wilgotność gruntu wykluczała odpowiedni przyrost masy (porównywalny z przyrostem na terenach rolnych) - zapewniający opłacalność ekonomiczną plantacji. Polepszenie wielkości plonów upraw lokalizowanych na obszarach lokowania odpadów powęglowych może być zapewnione przez wybór terenu zapewniającego odpowiednią retencję wód, a także stworzenie "warstwy urodzajnej", na przykład przez zastosowanie komunalnych osadów ściekowych.
EN
The purpose of the work was testing of the plantation of energy willow on the demoted post coalmine ground of Mysłowice colliery. In the scope of the work density and chemistry of ground were investigated, the experimental patches were prepared and the willow was planted and its growth observed. Over 900 of the willow cuttings were planted in two periods, in autumn and in spring. The plantation was performed in three ways: directly in the ground not specially prepared, in the soil prepared by adding a stabilised sewage fertiliser and in the special prepared soil which was the mixture of original soil and stabilised sewage fertiliser. The results show that the much better season for plantation is autumn when enough moisture in soil is available for the first period of vegetation. In the autumn plantation successfully have grown more cuttings to compare with the spring plantation. However not enough moisture content in the ground made that the vegetation is much slower to compare with arable grounds and is not economical. Better results may be achieved by choosing the ground with proper water retention and by preparing the soil for example by using stabilised sewage fertiliser.
PL
W opracowaniu przedstawiono aspekty siedliskowe upraw wierzby wiciowej w warunkach górskich. Na podstawie badań własnych i stosownej literatury, uzasadniono, że mimo mało sprzyjających czynników siedlisk górskich, do produkcji roślinnej, celowa jest dalsza uprawa roli, aby utrzymać glebę w dobrej kulturze i zahamować rozprzestrzenianie się wieloletnich chwastów na odłogowanych polach. Uwzględnienie i osłabienie wpływu niekorzystnych czynników siedliska, poprzez odpowiedni dobór roślin, na przykład optymalnych dla tych warunków klonów wierzby oraz stosowanie przy jej uprawie i zbiorze właściwych zabiegów agrotechnicznych, może mieć pozytywne skutki ekologiczne, ekonomiczne i społeczne dla mieszkańców gmin górskich.
EN
Study presents habitable aspects of cultivation tendril willow in mountain conditions. On the basis of personal research and suitable literatures justified, that in spite of weak agents of mountain habitations for vegetable production, it is necessary to continue cultivation of mountain lands to keep this land in good condition and stop the spreading of perennial weed on uncultivated land in mountain villages. Taking into consideration and reduction of influence of unfavorable agents of habitation, by the proper selection of plants, for example using the appropriate clones of willow for this conditions and specific agro technical procedures, during raising and harvesting, it could leads to positive ecological, economic and social results on inhabitants of mountain villages.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.