Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań energetyczno-emisyjnych kotów c.o. o mocy znamionowej od 15 do 40 kW podczas pracy z mocą nominalną i minimalną bez i z zastosowaniem urządzeń typu elektrofiltr. Do badań wybrano podstawowe trzy typy kotłów c.o. z automatycznym podawaniem paliwa. W przypadku każdego z kotłów c.o. (kocioł retortowy i podsuwowy zasilane węglem kamiennym oraz peletowy zasilany peletem drzewnym) zamontowano to samo urządzenie typu elektrofiltr i sprawdzono redukcję zanieczyszczeń pyłowych, zanieczyszczeń organicznych oraz sumy 16 WWA wg EPA w tym B(a)P. Dodatkowo badany elektrofiltr porównano pod kątem osiąganych redukcji zanieczyszczeń pyłowych z podobnym urządzeniem dostępnym na rynku produkowanym przez znaną firmę działającą na rynku UE oraz urządzeniem produkowanym na własne potrzeby przez firmę produkującą kotły c.o.
EN
This paper presents the results of energy and emission tests of boilers with a rated output of 15 to 40 kW during operating at nominal and minimum power with and without using electrostatic precipitators. The three types of boilers with automatic fuel feeding system were selected for the tests. For each of the boilers (retort boiler and grate boiler, hard coal and wood pellet fueled) installed the same type of electrostatic precipitator and checked the reduction of dust pollution, organic pollutants and sum of 16 PAHs according to EPA, including B(a)P. In addition, the tested electrostatic precipitator was compared in terms of achieved dust pollution reduction with a similar device available on the market, produced by a known company operating on the EU marked and with a device manufactured for own needs by boiler company.
EN
The problem of succession has been more and more frequent in investigations concerning the future of agricultural farms in Poland. The reducing number of inhabitants, ageing society and a declining number of new births are only some of the factors which highlight this problem. The focus of the study was on the agricultural farms in the case of accidental events such as death or serious illness that makes it impossible for the owner to make representations and sign on behalf of the business solely. These problems are critical from the standpoint of ensuring the continuous operation of the farm. The study was carried out with using a questionnaire and analysis of the independence of the Chi-square test (χ2). Most of the farmers studied think about what would happen in the case of their permanent loss of ability to manage the farm, and especially in the case of their sudden death. The opportunities for presence of other negative events such as serious illnesses seem to be neglected by those who manage agricultural farms. This is likely to be due to the psychological reluctance to think and prepare for such difficult scenarios. The study also demonstrated the lack of correlation between the size of agricultural farm and securing farmers against the accidental events. A moderate relationship was observed only at the level of general planning of the future of the agricultural farm. One of the popular forms among the owners of agricultural farms was establishment of a kind of mortis causa plenipotentiary.
EN
The article attempts to explain the importance of organisational culture in corporate environment. In particular, it highlights certain mechanisms of changes occurring in the organisation in the organisational culture perspective. Organisational culture offers certain standards and values, and it systematises reality, meaning that it highlights what is important and avoids what is irrelevant to the organisation and its employees. Given that, it is a tool enabling identification of opportunities and threats arising from changes as well. Many companies, for instance IBM, Procter&Gamble, Exxon, ABB or Siemens have managed to undergo the change process without changing their developed and consolidated standards and values. The purpose of this article is to diagnose the ways of conscious development of organisational culture in corporate environment, and illustrate the same with the example of selected banks. The article analyses the scientific and the literary output researching the aforementioned issue. It is an introduction to the author's own empirical studies aimed at analysing the mechanisms of changes of corporate culture.
EN
The article describes the impact of germanium on the course of surface phenomena in casting alloys of silver used in gold smithing. The aim of this works is to describe the assessment of resulting alloys, comparing the area of raw castings and the impact of the addition content of the alloy on the hardness of the samples. The evaluation also was subject to corrosion resistance of giving a comparison of their use in relations to traditional silver alloys.
EN
The paper presents the effect of pre-heat treatment on the mechanical properties of ductile cast iron with elevated content of Cu and Mo elements. Austempered Ductile Iron is a material with non-standard properties, combining high tensile strength and abrasion resistance with very good plasticity. In addition, it is prone to strain hardening and have good machining abilities. The study was conducted for five designed heat treatment cycles. The variables were the time and temperature of the pre-heat treatment, followed by one of two standard heat treatments for ADI cast iron. The aim of the authors was fragmentation of the grains of perlite during the initial heat treatment. It is presumed, that subsequent heat treatment will cause further refinement of the microstructure than would be the case without initial heat treatment. Diffusion is much faster than in case of ferritic matrix of cast iron. The results will be used to evaluate material for the production of parts of equipment that must operate under extreme load conditions.
EN
Image analysis allows to acquire a number of valuable quantitative informations on the observed structure and make appropriate conclusions. So far, a large part of analyzed images came only from light microscopes, where it was a possibility of accurately distinguish the different phases on the plane. However, the problem happened in the case of the observation of images obtained by scanning electron microscopy. In this case, the presence of various shades of gray, and the spaciousness of the image attained. To perform the analysis the matrix images of the ausferritic ductile iron were used. Full analysis was carried out using the computer program MicroMeter 1.03. Results obtained in the analysis were related directly to the results from X-ray diffraction. Obtained as a result of the analysis were related directly to the results from X-ray diffractometer. The following technique has weaknesses, including the misinterpretation by the operator microscope or program. After all, it was possible to obtain similar results to the result that has been obtained from X-ray diffractometer.
7
Content available remote Rola kultury coachingowej w organizacji
PL
Według T. Rostkowskiego rozwój zasobów ludzkich to „ogół celowych działań podmiotów organizacji na rzecz wzbogacenia wiedzy, umiejętności, rozwoju zdolności, zainteresowań, budowania postaw i systemu wartości zatrudnionych w niej pracowników. Nadrzędnym celem rozwoju zasobów ludzkich jest dążenie do realizacji zadań zgodnie ze strategią firmy i przekonaniami pracowników". Z powyższego wynika, że rozwój pracowników jest ciągłym procesem uzupełniania wiedzy w celu wykonywania bieżących zadań oraz pozyskiwaniem nowych umiejętności i kwalifikacji przydatnych dla rozwoju nie tylko własnego, ale całej organizacji. Przykładem przedsiębiorstwa, które dba o swoich pracowników jest takie, które zauważa konieczność organizowania szkoleń, a przeprowadzany w nim proces szkoleniowy ma charakter ciągły. Daje to możliwości pogłębiania kompetencji i wiedzy pracownikom, niezależnie od ich miejsca w hierarchicznej strukturze organizacji. Współcześnie organizacje stosują wiele różnych metod i narzędzi szkoleniowych, dedykowanych konkretnym profesjom i stanowiskom pracy. Istotne jest dobranie odpowiedniej formy szkolenia, tak aby była ona spójna z potrzebami organizacji i jej uczestników, a w konsekwencji realizowała zamierzone cele. W poniższym artykule zostanie poddana analizie i ocenie jedna z wybranych form szkolenia pracowników, tj. coachingu. Ocena ta zostanie dokonana w kontekście możliwości rozwoju, jaką daje wdrożenie kultury coachingowej do organizacji z perspektywy jej pracowników, jak i jej samej w całości. Ponadto zostanie dokonana konfrontacja kultury organizacyjnej z coachingową. Do badań posłuży analiza teoretyczna literatury przedmiotu oraz zostaną wykorzystane aktualne raporty nt. korzystania z coachingu w zagranicznych i polskich firmach.
PL
Wzbogacanie suszy z owoców w bioskładniki podczas wstępnego odwadniania osmotycznego jest nowym sposobem uatrakcyjniania owocowych produktów suszonych. Umożliwia projektowanie produktów o pożądanych właściwościach, takich jak barwa, smak, zawartość bioskładników, z pominięciem utrwalania chemicznymi środkami konserwującymi. Susze otrzymane metodą hybrydową z efektem puffingu oceniono wyżej niż susze liofilizowane. Dodatek soków, zwłaszcza koncentratu soku aroniowego, do roztworu sacharozy wpływał na zwiększenie zawartości związków polifenolowych w odwadnianych owocach. Poprzedzając proces suszenia odwadnianiem w roztworze sacharozy, częściowo zastąpionej sokiem z owoców jagodowych, uzyskiwano znaczące zwiększenie zawartości antocyjanów, a w przypadku soku aroniowego nawet 13-krotne. Wykorzystanie metody konwekcyjno-mikrofalowo-próżniowej stanowi alternatywę dla liofilizacji. Proces ten jest bardziej ekonomiczy, głównie ze względu na czas trwania, umożliwia także uzyskanie suszu o podobnej lub wyższej jakości.
EN
Enrichment of dried fruit during osmotic pre-treatment is a new way of enhancing the attractiveness of dried fruit products. It creates the opportunities for designing the products with desired properties, such as colour, taste, the contents of bio-components, without chemical preservation. Dried fruit, as obtained by hybrid drying method with “puffing” effect were assessed higher than freeze-dried fruit. The addition of juices, especially chokeberry juice concentrate, to the sucrose solution protected the contents of polyphenolic compounds. A partial replacement of sucrose solution by berry fruit juice during osmotic dehydration prior drying caused a significant anthocyanins’ content increase, up to 13-fold higher. Hybrid way (convective-microwave-vacuum) drying with “puffing” effect is a good alternative to freeze-drying The process is more economical, mainly due to the duration and also allows to obtain similar or higher quality dried fruits.
EN
The paper attempts to analyze distortions of cast iron and cast steel rings, after heat treatment cycles. The factors influencing distortion are: chemical composition of material, sample geometry, manufacturing process, hardenability, temperature and heat treatment method. Standard distortion tests are performed on C-ring samples. We selected a ring-model, which approximate the actual part, so that findings apply to gear rings. Because distortion depends on so many variables, this study followed strictly defined procedures. The research was started by specifying the appropriate geometry of the samples. Then, the heat treatment was conducted and samples were measured again. The obtained results allow to determine the value of the resulting distortion and their admissibility. The research will be used to evaluate the possibility of using the material to produce parts of equipment operated under extreme load conditions.
PL
Stosowanie gazowych mediów energetycznych w procesach przemysłowych wymaga stabilnej pracy palników w urządzeniach grzewczych. W pracy przedstawiono możliwości zabezpieczenia płomienia przed jego zerwaniem, a także ,,wciągnięciem’’ do dyszy palnika. Wykazano, że poprawę stabilności zarówno płomienia kinetycznego, jak i dyfuzyjnego można osiągnąć poprzez zastosowanie stabilizatorów płomienia w odpowiedniej odległości od wylotu dyszy palnika. Takie rozwiązanie pozwala na prawidłową pracę palników, a tym samym poprawia ich parametry bezpieczeństwa. Ma to szczególne znaczenie podczas pracy dużych komór cieplnych np. pieców grzewczych.
EN
The use of gas energy carriers in industrial processes requires stable operation of the burners in heating installations. In the paper the possibilities of the flame protection against breaking and pulling to the burner nozzle are considered. It has been shown that the improvement of flame stability for both kinetic and diffusion flame can be achieved by employing of flame stabilizers at a suitable distance from the outlet of the nozzle burner Such solution contributes towards proper operation of burner and, accordingly, improves the security parameters. The security reasons are of particular importance during work of large heat chambers, e.g. these of heating furnaces.
EN
We present results of small-signal measurements and modeling of GaN FET devices manufactured by Institute of Electronics Materials Technology (ITME). The devices have 500 nm gate length and 100 μm gate width and are grown on 350 μm sapphire substrate. We measured scattering parameters of the devices on-wafer in the frequency range 0.01-15 GHz, and then extracted parameters of their small-signal equivalent circuits. These results show that the devices have repeatable parameters and are capable of delivering at least 14.4 dB of unilateral gain in S-band with fmax of at least 23 GHz.
PL
W artykule przedstawiono wyniki małosygnałowych pomiarów w.cz. oraz modelowania tranzystorów GaN FET wyprodukowanych w Instytucie Technologii Materiałów Elektronowych (ITME). Badane tranzystory miały bramkę o długości 500 nm i szerokości 100 μm gate i zostały wyprodukowane na podłożu szafirowym o grubości 350 μm. Parametry rozproszenia tranzystorów zostały zmierzone na stacji ostrzowej w pasmie 0,01-15 GHz, a następnie na ich podstawie zostały wyznaczone parametry małosygnałowego schematu zastępczego. Otrzymane wyniki pokazują, że badane tranzystory mają powtarzalne parametry, uzyskując co najmniej 14,4 dB wzmocnienia unilateralnego w pasmie S oraz maksymalną częstotliwość generacji co najmniej 23 GHz.
PL
Artykuł stanowi empiryczną ocenę obsługi klienta jako źródła przewagi konkurencyjnej, na przykładzie jednej z wiodących, światowych firm kurierskich. Dla potrzeb badania została dobrana grupa respondentów, będących instytucjonalnymi i indywidualnymi klientami badanej firmy. Celem przeprowadzonego badania było uzyskanie opinii ww grupy klientów na temat sposobu ich obsługi przez analizowaną firmę kurierska. Zebrany materiał badawczy posłużył do oceny firmy ze względu na jej kompleksowość usług, szybkość ich realizacji, poziom cen, czy jakość wykonanej usługi, a także porównania uzyskanych wyników ze względu na kategorię klienta (tj. indywidualny i instytucjonalny).
EN
The article is an empirical evaluation of customer service as a source of competitive advantage, on the example, of one of the world's leading courier companies. For the examination has been selected a group of respondents, who are institutional and individual clients audited company. The aim of the research was to obtain an opinion, from the above stated group of customers, on the way they are operated by the analyzed courier company. The collected research material was used to assess the company due to its comprehensive services, the speed of their implementation, the level of prices or the quality of the service, and also to the comparison of the results due to the customer category (the individual and institutional).
PL
Dostrzegalny wzrost znaczenia elektronicznej wymiany danych przez Internet, przyczynia się do krótszego czasu realizacji zamówienia, elastyczność i niezawodności działań. Ciągły rozwój technologiczny dostarcza przedsiębiorstwom możliwość zastosowania innowacyjnych rozwiązań, zarówno z zakresu informatyki, telekomunikacji, jak i mechaniki. Celem artykułu jest omówienie wykorzystania przez mały firmy logistyczne Elektronicznych Giełdach Transportowych, jako narzędzie kształtującego ich postęp.
EN
The noticeable importance of electronic exchange of information via the Internet, brings a reduction in the time of conducting a transaction, an increase in flexibility and reliability of these activities. Permanent development of knowledge allows enterprises to use some innovative solutions in the areas of: information technology, telecommunications and production techniques and technologies. The main aim of this article is to present the use, by smali logistics companies, Electronic Freight Exchanges, as a tool for shaping their progress.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych badań procesu tłoczenia elementów ze stali DP600. Omówiono właściwości stali DP600 oraz jej zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Następnie określono wpływ struktury stali DP600 na przebieg procesu tłoczenia oraz jakość uzyskiwanych wyrobów. W celu zlokalizowania obszaru najbardziej narażonego na powstawanie pęknięć przeprowadzono symulacje numeryczne MES, wykorzystując oprogramowanie Simufact Forming. W trakcie obliczeń określono rozkłady naprężeń zastępczych, na podstawie których prognozowano miejsca najbardziej wytężone.
EN
The paper presents the results of the research underjaken to investigate the drawing process of DP600 steel parts. The properties of steel DP600 and its application in the automotive industry are described. Then, the influence of DP600 steel structure on the process course and obtained products quality was determined. In order to localize the area most prone to cracking, FEM-based numerical simulations were conducted using software Simufact Forming. During the calculations the distributions of stress were determined, which have helped to predict the area most strenuous.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu kucia stożkowego koła zębatego z uwzględnieniem pełnej analizy obciążenia mechanicznego i termicznego uzębionej wkładki matrycowej. Analizę numeryczną procesu przeprowadzono za pomocą metody elementów skończonych (MES), wykorzystując komercyjny pakiet oprogramowania DEFORM-3D w wersji 10.0. Omówiono szczegółowo modele geometryczne zastosowane w obliczeniach MES. Symulacje, w trakcie których wyznaczono rozkłady naprężeń i temperatur w przekroju narzędzia, przeprowadzono w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia. Omówiono wpływ poszczególnych parametrów procesu na trwałość narzędzi. Opisane rezultaty badań numerycznych procesu kucia stożkowego koła zębatego z uwzględnieniem analizy stanu obciążenia narzędzi potwierdzają zasadność podjęcia tematu, mającego na celu podniesienie trwałości matryc.
EN
This paper presents the results of numerical analysis of forging process of conical toothed wheels with consideration of complete analysis of mechanical and thermal loading of a toothed die insert. The numerical analysis of the process was made on the basis of finite element method (FEM), using the commercial software DEFORM-3D in 10.0 version. Geometrical models applied in FEM calculations were discussed in details. Simulations, during which stresses and temperatures distributions in tool impression were determined, were made in conditions of three dimensional state of strain. The influence of particular parameters of the process on tools durability was discussed. Presented results of numerical research of forging process of conical toothed wheel with consideration of the analysis of tools loading confirm the rightness of the research works which aim at increasing of dies durability.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań poznawczych dotyczących kształtowania zakończeń cięgien rurowych. Celem badań była analiza właściwości wyrobu i możliwości zwiększenia ich trwałości, szczególnie zmęczeniowej. Badania obejmowały ocenę mikrostruktury, oraz modelowanie numeryczne procesu wytwarzania według dotychczasowej technologii. Poddano analizie wpływ zmiany wybranych parametrów technologicznych na uzyskanie korzystniejszych cech wyrobu. Wnioski z przeprowadzonych prac posłużą do opracowania nowej technologii kształtowania oraz do wykonania elementów modelowych, które poddane zostaną weryfikującym próbom stanowiskowym.
EN
The article presents the results of a cognitive research regarding the shaping of push-pull rods. The aim of the research was an analysis of the features of the product and the possibilities of increasing its durability, particularly fatigue. The research included an evaluation of microstructure as well as numerical modeling of the production process compatible with the current technology. The influence of the changes of selected technological parameters on the possibility of obtaining better features of the element has been analyzed. The results of the research carried out will be used to develop a new technology as well as creating example elements that will be subject to verification trials.
PL
Wytwarzanie jednolitych drążonych elementów rurowych z wytrzymałych lekkich stopów aluminium wymaga stosowania specjalnych metod kształtowania. Znaczny stopień odkształcenia konieczny do ukształtowania zakończenia cięgna wymaga cieplnego wspomagania procesu obróbki. Działanie ciepła powoduje zmiany strukturalne w odkształcanym materiale. Niewielkie odkształcenia plastyczne w strefie przejściowej w połączeniu z działaniem podwyższonej temperatury prowadzą do powstania strefy o niekorzystnych właściwościach mechanicznych. Konstrukcja elementów i przyjęty sposób kształtowania nie eliminują powstawania tej strefy. Jednak poprzez sterowanie parametrami procesu możliwe jest wpływanie na jej położenie.
EN
The production of uniform hollow tubular parts made from light aluminum alloys requires application of special forming methods. In order to obtain a considerable degree of deformation which is necessary for forming push pull rod ends, the working process has to be thermally supported. The heat causes structural changes in the deformed material. Small plastic deformations occurring in the transition zone when combined with increased temperature lead to creation of a zone with unfavorable mechanical properties. Neither the construction of elements nor the adopted forming method eliminates the occurrence of the zone. However, it is possible to affect its position by controlling the process parameters.
18
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wibroakustycznych zaworu homogenizującego homogenizatora wysokociśnieniowego. Zarejestrowane drgania poddano analizie z wykorzystaniem szybkiej transformaty Fouriera oraz analizie JTFA. Badania miały na celu ocenę możliwości wykorzystania charakterystyk wibracyjnych zaworu homogenizującego do wnioskowania, o jakości pracy homogenizatora wysoko-ciśnieniowego metodami wibroakustycznymi. Ocenę tą odnoszono do bezpośrednich pomiarów drgań grzybka zaworu metodą fotooptyczną.
EN
The paper presents the results of vibroacoustic tests carried out for homogenisation valve of a high-pressure homogeniser. Registered vibrations were put to analysis using fast Fourier transform and to the JTFA analysis. The purpose of the research was to assess the potential for using vibration characteristics of homogenisation valve to determine quality of high-pressure homogenizer work on the basis of vibroacoustic methods. The assessment was referred to direct measurements of valve head vibrations using the photo-optic method.
PL
W pracy wykazano, że modyfikowanie warstwy wierzchniej napełniaczy (porowatego glinokrzemianu) stosowanych przy wytwarzaniu kompozytów na osnowie polipropylenu jest celowe. Wpływa korzystnie na temperaturę ich topnienia, krystalizacji i utleniającego rozkładu cieplnego. Pokazano także, że modyfikowanie cząstek glinokrzemianu za pomocą oligomeryzacji jego powierzchni n-butylwinylowym eterem przy małej zawartości napełniacza w polimerowym kompozycie podwyższa temperaturę początku topnienia o 4 ÷ 6°C, temperaturę topnienia o 2 ÷ 5°C praktycznie nie zmieniając tego zakresu i prowadzi do podwyższenia stopnia krystaliczności polimeru. Modyfikowanie glinokrzemianu sprzyja obniżeniu temperatury początku krystalizacji i zawężeniu zakresu temperatury krystalizacji. Przy małej zawartości napełniacza w badanych kompozytach zaobserwowano podwyższenie temperatury początku rozkładu cieplnego. Wpływ modyfikowanego glinokrzemianu na w/w efekt przypisano plastyfikującemu oddziaływaniu cząsteczek modyfikatora na granicy rozdziału glinokrzemian - polipropylen.
EN
This paper presents that modification of the top layer of fillers (foamed aluminosilicates) during production of composites on polypropylene matrix is purposeful. It profitably influences their melting temperature, crystallization and oxidative pyrolyzis. The article also shows that by modifying particles of aluminosilicates by surface oligomerization using n-buthylvinyl ether in not very high amount of filler in polymer composite raises the beginning of melting temperature by 4 ÷ 6°C and melting point by 2 ÷ 5°C. Practically not altering this range it increases the crystallity of polymer. Aluminosilicates modification favors decrease of beginning of crystallization temperature and narrows the range of crystallization temperature. The increase of pyrolyzis temperature was observed at small content of filler in studied composites. The influence of modified aluminosilicates. On described effect was attributed to plastifying interaction of modified filler particles on the aluminosilicates - polymer matrix boundary.
PL
Przedstawiono wyniki badania wpływu modyfikowania powierzchni glinokrzemianu drobnoziarnistego na wybrane właściwości kompozytów na osnowie polipropylenu. Ustalono, że obecność w kompozytach na osnowie materiałów polimerowych glinokrzemianu hydroksylowanego przy małych jego zawartościach obniża pełzanie i zwiększa mikrotwardość warstwy wierzchniej tworzywa. Obecność w kompozytach polimerowych materiałów glinokrzemianu modyfikowanego oligo-n-butylwinylowym eterem wzmacnia ten efekt. Tłumaczy się to wpływem modyfikatora oligomerowego na powierzchni cząstek na proces formowania struktury kompozytu tak na cząsteczkowym, jak i na nadcząsteczkowym poziomie. Zwiększenie właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych o dużej zawartości glinokrzemianu modyfikowanego i spowolnienie procesu utleniania cieplnego jest uwarunkowane formowaniem przez cząstki napełniaczy bardziej zwartej i równomiernej siatki koagulacyjnej, a także istotnym wpływem modyfikatora oligomerowego na właściwości warstw granicznych polimer-napełniacz.
EN
The results of investigation of selected properties of the composition based polypropylene materials containing modified high disperse aluminosilicates is presented. One determined, that while presence in a composite polymer materials of the hydroxylated aluminosilicates at low concentrations range is reducing a creep and increasing the microhardness being observed. There are presence of aluminosilicates modified with n-butylvinylic ether to increase this effect. It is explained for olygomer modifier influence on particle surface to process of structure forming of composite polymer materials on molecular and so is supermolecular levels. The mechanical properties reinforcement of composite polymer materials with high contain of aluminosilicates modified and deceleration of the thermooxidative destruction is depended on filler particles by forming more dense and uniform coagulation net and so is more essential contribution of polymer boundary layers by plasticitification effect of olygomer modifier on the polymer - filler boundary.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.