Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sensory assessment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono ocenę jakości sensorycznej batonów owocowozbożowych wybranych producentów, dostępnych na rynku detalicznym. Do badań wybrano trzy następujące warianty smakowe batonów owocowo-zbożowych: bananowo-czekoladowe, orzechowo-czekoladowe, z rodzynkami w czekoladzie. Ocenę sensoryczną przeprowadzono metodą 5-punktową z zastosowaniem przygotowanej do tego celu wzorcowej karty ocen na podstawie PN-V-74026:2003 oraz źródeł literaturowych. W wyniku przeprowadzonej oceny sensorycznej stwierdzono, że spośród batonów bananowo-czekoladowych i z rodzynkami w czekoladzie najwyższe noty uzyskały batony wyprodukowane przez producenta (A), w przypadku smaku orzechowo-czekoladowego najlepiej ocenione zostały batony producenta (C).
EN
The paper demonstrates an assessment of sensory quality of fruit and cereal bars from selected producers that are available on the retail market. The following three flavour varieties of fruit and cereal bars were selected for examination: banana-chocolate, nutchocolate, with raisins in chocolate. The sensory assessment was carried out using a 5-point scale method with the use of a specially grade master card on the PN-V-74026:2003 and literature. The sensory assessment concluded that among the banana-chocolate and raisins in chocolate bars the best score was attained by the bars produced by a producer (A), and in the case of nut-chocolate flavour, the bars of producer (C) were given the highest grade.
EN
The aim of the study was to determine the dietetic products based on oat flakes. The materiał consisted of 3 types of oat products: the flakes of firm A wlth plum and milk (product I), the flakes of firm A with apple and cinnamon (product II) and the flakes of firm B with apple and cinnamon (product III). The work included evaluation of sorption properties and sensory test of the products. Determine the content and water activity and sorption isotherms at 20°C. The BET eąuation was calculated monolayer capacity also calculated a surface area of sorption and structure parameters of the tested materials. sensory characteristics were evaluated using point method which is designed to determine the level of ąuality of individual traits (traits) qualitative numerical value according to the adopted scale of 1 to 5. where l point - the lowest ratłng, while 5 points - the highest rating. Based on the results,it was found that the best product in terms of quality and storage stability as well as sensory properties was the product II (oatmeal with milk, apple and cinnamon).
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena produktów dietetycznych na bazie płatków owsianych Materiał składał się z 3 rodzajów produktów owsianych: płatki firmy A ze śliwką i z mlekiem (produkt I), płatki firmy A z jabłkami i cynamonem (produkt II) i płatki firmy B z jabłkiem i cynamonem (produkt III). Zakres pracy obejmował ocenę właściwości sorpcyjnych oraz sensorycznych badanych produktów. Oznaczono zawartość i aktywność wody oraz izotermy sorpcji w temp. 20°C. Na podstawie równania BET obliczono pojemność monowarstwy, ponadto obliczono powierzchnię właściwą sorpcji oraz parametry struktury badanych materiałów. Do oceny sensorycznej wykorzystano metodę punktową, która polegała na określeniu poziomu jakości poszczególnych cech (wyróżników) jakościowych za pomocą wartości liczbowych wg przyjętej skali punktowej od 1 do 5, gdzie l punkt - oznaczał ocenę najniższą, natomiast 5 punktów - ocenę najwyższą. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najlepszym produktem pod względem jakości i trwałości przechowalniczej jak również oceny sensorycznej był produkt II (płatki owsiane z mlekiem, jabłkiem i cynamonem).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości fizykochemicznych ciast biszkoptowo-tłuszczowych. Wypieki poddano ocenie, na którą składały się następujące cechy: upiek, upiek całkowity, wydajność ciasta, wydajność wypieku, gęstość, porowatość oraz kwasowość i wilgotność. Doświadczeniem objęto ciasta, w których zastosowano różne ilości środka słodzącego w postaci sacharyny oraz cukier. Przeprowadzono też ocenę sensoryczną. Wyniki badań umożliwiły dobór optymalnych ilości środka słodzącego i najbardziej odpowiednich właściwości fizykochemicznych. Badania organoleptyczne dowodzą, iż najlepsze właściwości posiadało ciasto, w którym środkiem słodzącym był cukier (I poziom jakości). Wartość upieku i upieku całkowitego wynosiły odpowiednio 5,65% i 8,97%, wydajność ciasta - 240,8%, wydajność ciasta - 219,2%, porowatość - 33,33%, gęstość - 0,81g*cm-3, kwasowość - 2,6°kw., wilgotność - 31,8%. Niewiele gorszym okazało się ciasto z dodatkiem sacharyny w ilości 0,8g (które również osiągnęło I poziom jakości). Upiek - 7,03%, upiek całkowity - 9,76%, wydajność ciasta - 293,76% oraz wydajność wypieku - 265,1%, porowatość - 53,23%, gęstość - 0,73g*cm-3, kwasowość - 1,5°kw., wilgotność - 38,9%. Cukier w cieście biszkoptowo-tłuszczowym można zastąpić sacharyną bez obniżenia jakości wyrobu.
EN
The study presents the results of the research on physical and chemical properties of sponge-fat dough. Baking products were subjected to assessment consisting in the following properties: batch, total batch, efficiency of a baking product, density, porosity as well as acidity and humidity. Doughs, with different amounts of sweetener in the form of saccharin and sugar, were covered by the experiment. Moreover, sensory evaluation was carried out. Research results allowed selection of optimal amounts of sweetener and the most appropriate physical and chemical properties. Organoleptic research prove that dough, in which sugar was used as sweetener (I degree quality), had the best properties. The batch value and the total batch value were respectively 5.65% and 8.97%, dough efficiency - 240.8%, dough efficiency - 219.2%, porosity - 33.33%, density -0.81g*cm-3, acidity- 2,6°kw, humidity - 31.8%. Dough with saccharine in the amount of 0.8 g (which also reached the I degree quality) proved to be only a slightly worse. Batch - 7.03%, total batch - 9.76%, dough efficiency - 293.76% and baking product efficiency - 265.1%, porosity - 53.23%, density - 0.73g*cm-3, acidity - 1.5°kw, humidity - 38.9%. Sugar in sponge-fat dough may be replaced with saccharin without lowering the quality of the product.
PL
Analizowano wpływ cech mechanicznych i reologicznych na odczucia smakowe, wzrokowe i czuciowe podczas spożywania suszonego melona żółtego. Surowiec suszono konwekcyjnie (SK), sublimacyjnie (SS) oraz mikrofalowo w warunkach obniżonego ciśnienia (SMP). Zastosowano obróbkę wstępną przed suszeniem w postaci blanszowania nisko- oraz wysokotemperaturowego. Obliczono wartości wytrzymałości na ściskanie i przecinanie, wyróżniki oceny sensorycznej oraz wartości wskaźników określających sprężystość materiału. Celem badań było określenie zależności pomiędzy właściwościami mechanicznymi i reologicznymi suszonego melona żółtego, a odczuciami konsumenta spożywającego produkt. Potwierdzono istotny związek pomiędzy cechami wytrzymałościowymi, określonymi metodami instrumentalnymi, a oceną sensoryczną. Najwyższą odpornością zarówno na ściskanie, jak i na przecinanie charakteryzował się melon suszony mikrofalowo w warunkach obniżonego ciśnienia. Jednocześnie próbki odwodnione tą techniką uzyskały najniższą ocenę sensoryczną dotyczącą elastyczności i ciągliwości.
EN
The study analyses the influence of mechanical and rheological properties on taste, sight and sensation during consumption of dried yellow melon. The material was convection dried(SK), by means of sublimation (SS) and microwave in the conditions of the lowered pressure (SMP). Pretreatment before drying in the form of low and high temperature blanching was applied. Values of compressive and cutting strength, discriminants of sensory assessment and values of indexes describing material plasticity were calculated. The purpose of the study was to determine a relation of the mechanical and rheological properties of dried yellow melon and a consumer's sensations. The relation between strength characteristics, particular instrumental methods and sensory assessment were proved. A melon, which was dried by means of microwave in the conditions of the lowered pressure, was characterised by the highest compressive and cutting strength. Simultaneously, samples dehydrated by means of this technique obtained the lowest sensory assessment concerning elasticity and ductility.
PL
W pracy przeprowadzono analizę eksploracyjną cech sensorycznych brokułu włoskiego po obróbce cieplnej przy zmiennych parametrach: temperaturze, czasie i dodatku pary. Do oceny sensorycznej wykorzystano 5 wyróżników: barwę, konsystencję, zapach, smak i soczystość. Zbadano rzetelność skali oraz utworzono drzewa klasyfikacyjne dla wszystkich wyróżników sensorycznych. Stwierdzono, że dodatek pary, niezależnie od jego poziomu, jest najważniejszym predyktorem oceny wszystkich wyróżników sensorycznych.
EN
The paper presents exploratory analysis of Italian broccoli sensory characteristics after heat treatment, carried out for variable parameters: temperature, time and steam addition. 5 discriminants have been used for the purposes of sensory assessment: colour, consistence, aroma, taste and succulence. The research involved scale reliability examination and developing classification trees for all sensory discriminants. It has been observed that steam addition, regardless of its volume, is the most important assessment predictor for all sensory discriminants.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań parametrów tekstury (twardości, spójności, sprężystości żujności, testu cięcia) oraz właściwości fizykochemicznych pomadek mlecznych w zależności od składu surowcowego. Przeprowadzono ocenę sensoryczną. Wyniki badań umożliwiły wybór optymalnego składu pomadek typu "krówka" oraz najodpowiedniejszych wartości właściwości teksturalnych ocenianych metodą instrumentalną.
EN
The paper presents results of the research on texture parameters (hardness, cohesion, chewing elasticity, cutting test) and physical and chemical properties of milk chocolates depending on raw material composition. Sensory assessment has been carried out. The research results allowed to choose optimal composition of toffee-type milk chocolates and most appropriate values of textural properties assessed using the instrumental method.
7
Content available Rozmrażanie truskawek metodą próżniowo-parową
PL
W pracy zbadano przydatność metody próżniowo-parowej do rozmrażania truskawek oraz porównano ją z innymi sposobami rozmrażania. Do metod porównawczych przyjęto: rozmrażanie w powietrzu, w wodzie i mikrofalowe. Poszczególne metody rozmrażania badano i porównywano pod względem czasu trwania procesu, oraz efektu technologicznego, którego wyznacznikami były: ubytek masy próbki, ilość wycieku rozmrażalniczego, ocena sensoryczna, oraz zawartość witaminy C. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że próżniowo-parowe rozmrażanie truskawek należało do najszybszych metod rozmrażania. Metoda ta odznaczała się jednak większymi ubytkami masy, niższą jakością sensoryczną oraz gorszym zachowaniem witaminy C w rozmrażanych owocach, w odniesieniu do zastosowanych metod porównawczych.
EN
The work involved examination of the vacuum-steam method usability for thawing of strawberries. Then, the method was compared with other thawing methods. The following were used as comparative methods: air thawing, water thawing and microwave thawing. Individual thawing methods were examined and compared as regards process duration and technological effect determined by: sample mass decrement, thawing spill volume, sensory assessment, and vitamin C content. Completed research allowed to observe that vacuum-steam strawberry thawing belonged to the fastest thawing methods. However, this method was characterised by higher mass decrements, lower sensory quality and inferior behaviour of vitamin C in thawed fruit when referred to the comparative methods.
PL
Badanie cech jakościowych ma coraz większe znaczenie ze względu na ustalenie ceny skupu oraz ze względu na dalsze przeznaczenie nasion. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej surowce i produkty końcowe muszą sprostać wymogom stawianym przez pozostałe kraje członkowskie. Ważnym problemem współczesnego rolnictwa zrównoważonego jest produkcja nasion oraz produktów o odpowiednich parametrach jakościowych. Dotychczasowe badania dowodzą, że zarówno technologia zbioru, warunki transportu i suszenia a także przechowywanie wywierają wpływ na jakość nasion, warunkując ich przydatność dla przemysłu. Zadaniem przemysłu zbożowego jest, oprócz przetwórstwa, także odpowiednie zabezpieczenie w czasie magazynowania, aby zachować odpowiednie właściwości i walory smakowe nasion. W związku z tym istnieje konieczność ciągłej kontroli produktów jak również surowców magazynowanych. Przemysł rolno - spożywczy dysponuje jedynie metodami opartymi na ocenie sensorycznej, wykorzystującej narządy zmysłu. Metoda ta jest bardzo czasochłonna i pracochłonna. Poszukiwanie innowacyjnych metod pozwala na wdrożenie do przemysłu rolno - spożywczego technik opartych na komputerowej analizie obrazu i sztucznych sieci neuronowych. Założono zatem, że korzystając z komputerowej analizy obrazu oraz przygotowanej w tym celu aplikacji do przetwarzania i analizowania pozyskanych obrazów cyfrowych, wykorzystując model rozpoznawania barw RGB, pozwoli na szybkie uzyskiwanie wyników. Ma to znaczenie w czasie skupu zbóż do magazynów, w celu określenia wstępnej jakości przyjmowanych nasion pod względem zanieczyszczeń, co w konsekwencji prowadzi do ustalenia ceny skupowanego materiału. Drugim aspektem wykorzystania tej metody jest kontrola jakości przechowywanego ziarna w magazynach. Opracowanie takiej metody pozwoli na szybkie uzyskanie wyników z pominięciem czasochłonnych prac laboratoryjnych. Dodatkowym elementem pracy jest porównanie metody tradycyjnej z metodą komputerowej analizy obrazu. Do porównania wykorzystano sztuczne sieci neuronowe.
EN
Examination of qualitative characteristics becomes more and more important for fixing purchase price and due to further use of seeds. Following Poland accession to the European Union, raw materials and final products must meet requirements set by other member states. An important issue in modern sustainable agriculture is the production of seeds and products possessing suitable qualitative parameters. Studies completed to date prove that harvesting technology, transport and drying conditions, and storage affect seeds quality, thus conditioning their usability for industry. Besides processing, grain industry is expected to provide adequate protection during storage so as to ensure suitable properties and taste quality of seeds. As a result of this, it is necessary to provide continuous control of products and stored materials. Agricultural and food industry has at its disposal methods based on sensory assessment only, using sense organs. This method is highly timeconsuming and labour absorbing. Search for innovative methods allows to introduce techniques based on computerised image analysis and artificial neural networks in agricultural and food industry. It has been assumed then that using computerised image analysis and specially prepared for this purpose application for processing and analysis of obtained digital images with help of the RGB colour identification model will allow to obtain results quickly. This is important when purchasing grain for stores in order to determine initial quality of accepted seeds as regards impurities, which consequently leads to determining purchased material price. Another aspect of using this method is quality control for grain kept in stores. Development of such method will allow to obtain results quickly, omitting time-consuming laboratory works. An additional element in this paper is comparing conventional method to computerised image analysis method. Artificial neural networks have been used for comparison.
PL
W pracy analizowano wpływ parametrów obróbki cieplnej selera w piecu konwekcyjno- parowym na zmiany wielkości siły cięcia. Dokonano pomiaru wartości siły cięcia selera i ustalono jej zależność od czasu i ilości dodanej pary przy stałych temperaturach. Jednocześnie przeprowadzono ocenę sensoryczną próbek selera określając ich pożądalność z wykorzystaniem dziewięciopunktowej skali hedonicznej. Stwierdzono, że zastosowane parametry obróbki cieplnej mają wpływ na wielkość siły cięcia, przebieg tych zmian ma charakter malejący, co odzwierciedla ocena sensoryczna.
EN
The analysis covered the influence of parameters of celery heat treatment in a convectionsteam oven on changes of cutting force. The research allowed to measure the value of celery cutting force and to determine its dependence on time and volume of added steam at constant temperature values. At the same time sensory assessment of celery samples was carried out to determine its desirability using nine-point hedonistic scale. It has been found that applied parameters of celery heat treatment affect the value of cutting force, and the trajectory of these changes is decreasing, which is reflected in sensory evaluation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań smażenia zanurzeniowego nasion ciecierzycy. Określono zmiany wymiarów geometrycznych i masy nasion, wilgotność otrzymanego produktu. Zbadano wytrzymałość nasion na zgniatanie przy wykorzystaniu maszyny Instron. Przeprowadzono analizę sensoryczną produktu, oceniając barwę, zapach, smak, oleistość, konsystencję i wygląd ogólny. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że obróbka nasion w oleju istotnie wpływa na wybrane właściwości fizyczne ciecierzycy.
EN
The study presents the results of the research of deep frying of garbanzo beans Changes of geometrical dimensions and weight of seeds as well as moistness of the obtained product were defined. Resistance of seeds to squashing was assessed using Instron machine. Sensory analysis of the product was done with assessment of the colour, smell, taste, oiliness, consistence and general look. The statistic analysis showed that treatment of seeds in oil has an important influence on chosen physical properties of garbanzo.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny sensorycznej produktów (batonów) zbożowych wraz z naturalnymi dodatkami. Badania obejmowały ocenę wyglądu, twardości, mączystości, smaku, wyczuwalności tłuszczu i akceptacji tych wyrobów. Celem oceny było również potwierdzenie przydatności i skuteczności obróbki termicznej ziarna i nasion w tłuszczu oraz możliwość ich łączenia (wiązania) w batony o różnym kształcie i grubości.
EN
Paper presented the object, methods and results of studies concerning sensory evaluation of processed grainy products (bars) together with applied additives. The team of evaluation persons was obligated to point out the bars of highest quality and best suitable to consumption. The effectiveness of binding prepared grainy materials was also estimated. The investigations were directed towards the possibilities of applying preparation and binding of processed grainy materials as a way to getting the products based on processed cereal grain and different additions.
12
Content available remote Jakość suszu ziemniaczanego przy różnych metodach blanszowania
PL
Celem pracy było określenie wpływu sposobu i warunków blanszowania na kształtowanie jakości suszów ziemniaczanych z bulw następujących odmian: ASTER (odmiana bardzo wczesna), BINTJE (średnio wczesna), DANUSIA (średnio późna), MILA (średnio wczesna), WAWRZYN (późna). Materiał badawczy został pobrany z Instytutu IHAR oddział w Jadwisinie. Z badanych odmian po zbiorze pobierano próbki w których oznaczono: zawartość suchej masy, skrobi, cukrów redukujących i sacharozy oraz azotanów. Ponad to bulwy krojono w kostkę, którą poddawano zabiegowi blanszowania (3 min. temperatura 900C; 5 min. temperatura 500C) w wodzie, 1% roztworach kwasu cytrynowego i pirosiarczynu sodu. Kostkę suszono w temp. 600C, przez 24h. W wysuszonej kostce ziemniaczanej oznaczano stopień chłonięcia wody, oraz przeprowadzono ocenę organoleptyczną w skali 5-cio stopniowej (konsystencja, zapach, barwa). Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że badane odmiany różniły się istotnie pod względem zawartości suchej masy i skrobi. Blanszowanie przez 3 min. w temperaturze 900C było korzystniejsze niż przez 5min. w tempemperaturze 500C. Zabieg termiczny w 1% roztworach kwasu cytrynowego i pirosiarczynu sodu wykazało lepsze efekty, niż blanszowanie w wodzie. Dobór właściwych odmian o odpowiednim składzie chemicznym gwarantuje małe zmiany kształtu kostki po ugotowaniu i właściwą konsystencję. Najlepszymi odmianami do produkcji suszów ziemniaczanych (kostka) okazały się odmiany ASTER, BINTJE, MILA. Odmiana WAWRZYN nie jest odpowiednia do przetwórstwa na szusze.
EN
It was the object of his work to determine the effects of techniques and conditions of blanching on maintaining the quality of dried potatoes from the following varieties of bulbs: ASTER (very early variety), BINTJE (medium early variety), DANUSIA (medium late variety), MILA (medium early variety), WAWRZYN (late variety). Experimental material was taken from the branch of IHAR Institute in Jadwisin. After potato harvest the samples were drawn from the test species in order to determine the content of dry substance, starch, reducing sugars and saccharose, and nitrates. Furthermore, the bulbs were cut up into cubes which were subject to blanching (3 min. temp. 900C; 5 min. temp. 500C) in water, 1% solution of citric acid and sodium pyrosulfate. Then cubes were dried at 600C for 24h. The dried cubes were put on test to determine a degree of water absorptivity and carry out an organoleptic assessment in a five-degree scale (consistence, smell, colour). The undertaken analyses showed that species subjected to testing differed significantly in dry substance and starch content. The thermal treatment at 900C for 3 min was more favourable than at 500C for 5 min. The blanching at 1% solution of citric acid sodium pyrosulfate produced much more beneficial effects, than the blanching in water. Selection of better varieties with relevant chemical composition guarantees the insignificant change in shape of cubes after boiling and the proper consistence. It turned out that the best varieties for the production of dried potatoes (cubes) were ASTER, BINTJE and MILA. WAWRZYN.
PL
Celem przeprowadzonych badań była próba doboru dla technologii gwałtownego schładzania (cook-chill) optymalnego rodzaju i stopnia obróbki cieplnej żywności, na przykładzie pyz ziemniaczanych z wypełnieniem serowym. Obróbka termiczna pyz przed gwałtownym schłodzeniem, prowadzona była: w urządzeniu do gotowania w parze (steamer), w piecu konwekcyjno-parowym lub „w wodzie” przy wykorzystaniu elektrycznego trzonu kuchennego. W celu zbadania wpływu stopnia obróbki cieplnej na jakość gotowych potraw, badany produkt został poddany całkowitej (gotowość konsumpcyjna) lub częściowej (potrawa niedogotowana) obróbce termicznej. Badania obejmowały ocenę sensoryczną i instrumentalną pyz z wypełnieniem serowym bezpośrednio po obróbce termicznej w dniu produkcji, a także przez pięć kolejnych dni przechowywania w kontrolowanych warunkach chłodniczych, po przeprowadzonej restytucji.
EN
Presented study made an attempt to select the optimum kind and range of heat processing to rapid cooling (cook-chill) technology of the food on an example of potato noodles with cheese filling. Thermal processing of such potato noodles before rapid chilling was conducted in three ways: in a steamer, in convection-type steam furnace and „in a steamer, in the water” on electric cooker base. To investigate the effect of heat treatment degree on the quality of ready dishes, the product has been exposed to complete (ready-to-serve) or partial (half-cooked dish) thermal treatment. The tests including sensory and instrumental assessment of the potato noodles with cheese filling were conducted directly after thermal processing on day of storage under controlled cooking conditions, after restitution.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.