Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polymer nanocomposites
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The surface morphology, structure and hydrophobicity of low-and high-molecular weight poly(dimethylsiloxane) (PDMS) fluids physically adsorbed onto multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) at different weight percentages (5, 10, 20 and 40 wt.%), were studied employing X-ray diffraction (XRD), attenuated total reflectanceFouriertransforminfrared spectroscopy (ATR-FTIR), scanning electron microscopy (SEM) and measurements of contact angle with water. It was found that MWCNTs agglomerate forming voids between tubes of a broad range, while adsorption of the polymer from a hexane solution results in the expected wrapping of nanotubes withPDMS chains and, further, in filling voids, as represented by SEM data. ATR-FTIR was used to investigate the possible structural changes in the polymer nanocomposites. Based on the contact anglemeasurementsvia water drop shape analysis,MWCNTs/PDMS nanocomposites were characterizedas astable,superhydrophobic materials with the maximum contact angle (CA) equal to 152°at CPDMS=40wt.%.
EN
The purpose of this study was to obtain polyamide 6 nanocomposites with different organically modified clays and to study the biotic degradation behaviour vs mechanical properties of the obtained materials. Thermal stability of pure organoclays was investigated using thermogravimetric analysis (TGA). The prepared nanocomposites were characterized by X-ray diffraction (XRD) and infrared spectroscopy (IR). The evolution of mechanical properties was also studied. The obtained results confirm good interactions of nanofillers with the polymer, showing the formation of intercalated and/or partially exfoliated structures. The nanocomposites showed higher thermal stability compared to pure polymer, and advantageous mechanical properties. Finally, a discussion related to the effects of biotic degradation on mechanical properties of PA6/MMT nanocomposites is presented.
PL
Celem przeprowadzonych badań było otrzymanie nanokompozytów poliamidowych z różnym typem organicznie modyfikowanej glinki. Stabilność termiczna czystych glinek mierzono za pomocą analizy termograwimetrycznej (TGA). Otrzymane nanokompozyty zostały scharakteryzowane przy wykorzystaniu dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD) oraz spektroskopii w podczerwieni (IR). Zbadano również zmiany własności mechanicznych. Uzyskane wyniki potwierdzają dobrą interkalację nanonapełniaczy z matrycą polimerową, pokazując tworzenie struktur częściowo eksfoliowanych. Nanokompozyty wykazały wyższą stabilność termiczną w porównaniu do czystego poliamidu. Artykuł zamyka dyskusja związana ze skutkami degradacji biotycznej nanokompozytów PA6/MMT na ich właściwości mechaniczne.
PL
Przedmiotem badań były nowoczesne materiały polimerowe domieszkowane haloizytem, montmorylonitem oraz pochodną rodaminy B. W celu oceny ich biokompatybilności oraz wskazania materiału mającego potencjalne możliwości zastosowania w medycynie regeneracyjnej przeprowadzono testy cytotoksyczności w warunkach in vitro.
EN
Com. polycarbonate was filled with halloysite, montmorillonite and a rhodamine B (0.3% by mass) and processed to plates used then for studying cytotoxicity by using 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetra-sodium bromide assay. The filled polycarbonate showed low cytotoxicity except for addn. of rhodamine B.
4
Content available remote Właściwości nanokompozytów poliakrylamidu z nanocząstkami srebra lub złota
PL
Nanocząstki srebra (Ag-MSA) i złota (Au-MSA), otrzymane przez chemiczną redukcję soli Ag i Au z zastosowaniem kwasu merkaptobursztynowego (MSA) jako stabilizatora, wprowadzono do poliakrylamidu (PASI). Otrzymane nanokompozyty PAM scharakteryzowano metodami spektroskopowymi (FTIR , UV-Vis). Zbadano wpływ promieniowania UV(o długości fali 254 nm) na cienkie filmy i wodne roztwory potiakrylamidu oraz kompozytów poliakrylamidu z nanosrebrem i nanozłotem. Wyniki badań spektroscopowych pozwoliły stwierdzić, że w układzie poliakrylamid/nanozłoto przemiany fotochemiczne przebiegają znacznie wydajniej niż w czystym polimerze. Natomiast wpływ nanocząstek srebra na foto-degradację poliakrylamidu jest nieznaczny. Wizualizacja nanocząstek i kompozytów polimerowych -ich rozmiary, kształty, jednorodność i właściwości nanomechaniczne - zostały zbadane metodami mikroskopii skaningowej (HR-TEM iAFM).
EN
Sifoer and gold nanoparticles (Ag-MSA, Au-MSA), obtained by chemical reduction of Ag and Au salts using mercaptosuccinic acid (MSA) as a stabilizer, were introduced to polyacrylamide (PAM) matrix. Obtained PAM nanocomposites were characterized by spectroscopic techniąues (FTIR, UV-Vis). The effect of UV radiation (wavelength of254 nm) on thin films and aąueous solutions of polyacrylamide and its composites with nanosilver and nanogold was examined. The results of spectroscopic studies revealed that the photochemical reactions in polyacrylamide/nanogold system run much more efficiently comparing to the pure polymer. In contrast, the effect of siver nanoparticles on the photodegradation of polyacrylamide is insignificant. Visualization of nanoparticles and polymer composites - their size, shape, uniformity and nanomechanical properties were examined by scanning microscopy methods (HR-TEM and' AFM).
PL
Przedstawiono wyniki badań stopnia palności kompozytów polimerowych złożonych z polietylenu małej gęstości bądź kopolimeru etylen/octan winylu oraz wybranych nanoglinek, wytworzonych wg własnej metody. Celem badań było opracowanie nowych odmian bezhalogenowych tworzyw poliolefinowych o zmniejszonym stopniu palności, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle elektrotechnicznym. Stwierdzono, że opracowane materiały mają stopień palności obniżony w stopniu co najmniej tak dobrym, jak tworzywa opisywane w najnowszej literaturze, co może stanowić podstawę do dalszych prac zmierzających do komercjalizacji nanokompozytów polimerowych.
EN
Low-d. polyethylene and CH2=CH2/AcOCH=CH2 copolymer were flame-retarded with Al(OH)3 or optionally with small addn. of nanolays. Flammability properties were tested by detn. of limiting O2 index, by using an American std. method or by cone calorimetry. The flammability degree of nanocomposites was lower than described in current literature.
EN
In this work, non-isothermal crystallization behavior of nanocomposites based on poly(trimethylene terephthalate) (PTT) and single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) and neat PTT was studied in order to determine the effects of SWCNTs on its crystallization behavior. Nanocomposites with 0.3 and 0.5 wt. % of SWCNTs were studied. Using of SAXS and DSC methods, the nanostructure of PTT/SWCNTs nanocomposites and neat PTT was investigated in real time in the process of crystallization from the melt. The correlation function approach was used to analyze SAXS data. Changes in long period values, thickness of crystalline lamellae, thickness of amorphous layers, degree of crystallinity during cooling from the melt were discussed.
PL
W pracy omówiono wyniki badań struktury nadcząsteczkowej i właściwości termicznych nanokompozytów poli(tereftalanu trimetylenu) (PTT) z jednościennymi nanorurkami węglowymi (SWCNT). Badane nanokompozyty zawierały 0,3 lub 0,5 % mas. SWCNT. Do oceny dyspersji SWCNT w matrycy PTT użyto skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS) i metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) badano nanostrukturę kompozytów PTT/SWCNT i PTT w czasie rzeczywistym w trakcie krystalizacji ze stopu. Parametry struktury nadcząsteczkowej badanych materiałów wyznaczono na podstawie analizy jednowymiarowych funkcji korelacyjnych. Omówiono zachodzące podczas chłodzenia ze stopu zmiany wartości wielkiego okresu, grubości lamel krystalicznych, grubości obszarów amorficznych oraz stopnia krystaliczności.
7
Content available remote Influence of phyllosilicates 2:1 on structure of polymer nanocomposites
EN
Purpose: To verify influence of nanoparticles on structure development. Design/methodology/approach: Injection moulding technologies including conventional and non-conventional ones. Findings: Stiffness of materials reinforced by MMT increased dramatically and expectations of most interesting results were concentrated close to 3 wt% of nano filling. Research limitations/implications: N-CIM technology allows control of development of the structure, limited by parameters of non-conventional injection system (time, pressures etc). Practical implications: PP/MMT nanocomposites are the promising engineering materials with wide range of application for household equipment, agriculture, packaging, medicine, automotive and building engineering. Originality/value: Induced shearing supports splitting of agglomerations, improve dispersion and intercalation of MMT. Better distribution improves significantly the strength.
PL
Niniejsza praca odnosi się do nanonapełniaczy krzemionkowych modyfikowanych fosforem wykazujących właściwości uniepalniąjące. Opracowano innowacyjną metodę otrzymywania na-noproszku w procesie zol-żel z wykorzystaniem dietylofosfatoetylotrietoksysilanu (SiP) wprowadzającego do krzemionki fosfor. Produkty charakteryzowały się jednolitą nanometryczną wielkością, co ułatwia ich rozprowadzenie w polimerze. Nanokompozyty z nanonapełniaczami będącymi przedmiotem badań wykazują dobre właściwości uniepalniąjące potwierdzone m.in. wyższą wartością indeksu tlenowego, niż polimery bez napełniacza, czy małym ubytkiem masy przy badaniu metodą termograwimetryczną. Wprowadzenie nanokrzemionki modyfikowanej fosforem poprawia właściwości mechaniczne (lepsza wytrzymałość na rozciąganie, zginanie, większa sprężystość i udarność).
EN
The paper addresses to phosphorous modified nanosilica as flame retardant filler. An innovative method of nanopowders manufacturing was developed, based on sol-gel process with diethyl-phosphatoethyltriethoxysilane (SiP) incorporating phosphorous into silica. Received materials are characterized by uniform particle size, which facilitates their homogeneous distribution in polymer matrix. Polymer nanocomposites containing the above nanofiller have good flame retardancy compared with pure polymer, their oxygen index value increases and loss weight in thermo- gravimetric analysis decreases. Addition of phosphorous modified nanosilica does not reduce polymer quality, but improve the key properties especially mechanical (better tensile and flexural strength, improved stiffness and impact strength).
PL
Przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących modyfikacji haloizytu - minerału warstwowego posiadającego w swojej strukturze liczne naturalne nanorurki, a następnie zastosowania produktów modyfikacji do napełnienia wybranego, modelowego polimeru. Modyfikację prowadzono w dwóch etapach, pierwszy to obróbka ultradźwiękami, drugi to modyfikacja za pomocą związków organicznych. W toku badań zastosowano haloizyt, kalafonię (kwas abietynowy) oraz żywicę oligocyklopentadienową (Escoreze 5380) i wielkocząsteczkową żywicę jonomerową (Sur-lyn 1857). Efektywność modyfikacji oceniano stosując takie metody analityczne jak: spektroskopię w podczerwieni (FTIR), analizę termiczną (TG) oraz analizę PCS dla określenia potencjału , zeta i wielkości cząstek. Wstępną ocenę dyspergowalnośei produktów modyfikacji w matrycy polimerowej przeprowadzono na podstawie badań mikroskopowych (SEM).
EN
The results of preliminary studies in the modification of halloysite - a layered mineral containing in its structure numerous natural nanotubes and thereafter application of the modified produ as filler for polystyrene has been presented. The modification was performed using two methods, with the application of ultrasound and by chemical methods on selected monomers. The efficien of the chosen modification methods was determined by FTIR, TG, and PCS for the Zeta PotentiŤ particle size and SEM with EDS analysis. Preliminary evaluation of the dispersion of the modific tion methods in the polymeric matrix was performed using SEM.
PL
Topografia i energia powierzchniowa to parametry w znaczący sposób wpływające na biozgodność materiału. Przedmiotem pracy są nanokompozyty polimerowe otrzymane w wyniku wprowadzenia do polilaktydu nanocząstek montmorylonitu (MMT). Przedstawiono wyniki badań powierzchni (SEM, AFM, EDS) oraz scharakteryzowano materiały w zakresie energii powierzchniowej i jej składowych. W pracy wykazano, że dodatek nanocząstek ceramicznych do resorbowalnej matrycy polimerowej to skuteczna droga modyfikacji parametrów powierzchni materiału, istotnych z punktu widzenia właściwości biologicznych.
EN
Topography and surface free energy are the parameters significantly influencing biocompatibility of the material. The main objective of this work was to obtain polymer nanocomposites by the addition of nanoparticles of montmorillonite (MMT) to a polycaprolactone matrix. The results of the surface examination were presented (SEM, AFM, EDS). The material surface energy and its components were studied. In the study it was showed that the addition of ceramic nanoparticles to a resorbable polymer matrix is an effective way to modify the parameters of the material surface in terms of the biological properties.
11
Content available remote Mechanical approach of PP/MMT polymer nanocomposite
EN
Purpose: Paper summarizes and focus on investigation of PP/MMT nanocomposite in mechanical and statistical approach. Design/methodology/approach: Research has been performed basing on design of experiment. Findings: Considerable predominance of PP + nanoclay mixture in the increment of absorption of energy is found; Level of absorbed energy, required to break the specimens during fracture test is two times higher after structure reinforcement by nanoparticles. Research limitations/implications: Non-conventional injection moulding gives us possibility to control orientation level and develop morphology and it is limited due to non-conventional injection system limitation (pressure, time etc). Practical implications: PP/MMT nanocomposites are the materials with promising future wide range of application also in the specific branches like car and aircraft industries. Originality/value: Nanocomposites obtained in experiment obtaining allow to achieve shish-kebab structure, reinforce skin/core structure and improve mechanical behaviour
PL
W ostatnich latach w licznych światowych ośrodkach naukowych prowadzone są badania nad otrzymywaniem nanokompozytów typu polimer - warstwowy silikat. Jako silikaty warstwowe stosowane są różne glinokrzemiany. Nowe, zawierające glinokrzemiany nanokompozyty, wzbudzają duże zainteresowanie zarówno ze względów poznawczych, jak i użytkowych, ponieważ często wykazują one znaczną poprawę właściwości w porównaniu z klasycznymi polimerami. W artykule przedstawiono szczegółową charakterystykę montmorylonitu (MMT) oraz nanokompozytów z jego udziałem. W związku ze specyficzną budową stosowanego nanonapełniacza omówiono trzy zasadnicze sposoby otrzymywania nanokompozytów polimerowych zawierających MMT, a także zaprezentowano najczęściej stosowane metody ich oceny. Szeroko opisane zostały także właściwości nanokompozytów polimerowych z udziałem MMT, takie jak: właściwości reologiczne, wytrzymałościowe, termiczne, palność, przepuszczalność gazów oraz zwiększenie biodegradowalności. W podsumowaniu artykułu przestawiono przykłady zastosowań przedmiotowych nanokompozytów.
EN
During recent years, many scientific centers worldwide conduct research on obtainment of polymer-layered silicate nano-composites. Various aluminosilicate are in use as the layered silicates. New nano-composites with aluminosilicates attract much interest both due to cognitive and usage reasons, because they often feature remarkable improvement of properties, compared to the classic polymers. The article presents detailed characteristics of montmorillonite (MMT) and nano-composites with MMT. Regarding the special structure of nanofiller applied, three key methods of obtaining the nano-composites with MMT incorporated were discussed, and mostly applied assessment methods were presented. The properties of nano-composites with MMT addition were described widely, including: rheological, thermal properties, strength, flammability, gases permeability and improving the biodegradability. The summary presents also some examples of objective nano-composites.
EN
Following the request for novel composite biomaterials for bone tissue engineering, nanocomposites consisted of ε-polycaprolactone and wollastonite, were prepared. Primary mechanical properties were examined and it was shown that the presence of wollastonite nano-particles affects significantly the Young’s modulus, tensile strength, fracture stress and work-of-fracture of the polymer matrix.
PL
Omówiono niektóre właściwości kompozytów termoplastycznych i nanokompozytów polimerowych na podstawie prac przeglądowych i monografii z ostatnich kilku lat. Podano przykładowe struktury nanonapełniaczy warstwowych (montmorylonitu) i sferycznych (krzemionki) oraz właściwości nanokompozytów termoplastów inżynierskich oraz kauczuku. W szczególności omówiono wpływ napełniaczy/nanonapełniaczy oraz opóźniaczy palenie (antypirynów) na odporność kompozytów na zapalenie oznaczoną za pomocą różnych metod. Omówiono kryteria oceny przydatności na palenie polimerów i kompozytów polimerowych jak również przedyskutowano zagadnienie związane z toksycznością produktów rozkładu kompozytów podczas palenia (degradacji).
EN
Some properties of thermoplastic composites and polymer nanocomposites are discussed based on review articles and monographs from the last few years. As examples structures of layer nanofillers (montmorilonite) and spherical nanofillers (silica) as well as properties of nanocomposites of engineering thermoplastics and rubber are given. The effect of fillers/nanofillers and flame retardants on fire resistance of composites measured with various methods is discussed. Assessment criteria of fire susceptibility of polymers and polymer composites are also discussed. Some problems connected with toxicity of composites decomposition products during combustion are presented.
16
Content available remote Polymers doped with metal oxide nanoparticles with controlled refractive index
EN
Polymer nanocomposites for optical applications, with controlled refractive index in the range 1.46-1.78 were prepared by chemical route and sol-gel process, starting from poly(methylmethacrylate) (PMMA), hydroxyethylmethacrylate (HEMA), polyvinyl alcohols (PVA-1 and PVA-2) and metal oxides from alkoxides or inorganic compounds. The properties of these materials modified by metal oxide nanoparticles depend on the composition, metal oxide concentration, particle size and dispersion homogeneity. Ellipsometric method was used to analyse the changes in the refractive index of the nanocomposites with respect to increasing particle concentration and the spectrophotometry to determine the optical transmittance. The size and dispersity of the nanoparticles in the polymer matrix were evaluated using atomic force microscopy (AFM). As expected, the refractive index of the polymer thin films, spin coated onto substrates, increases with increasing oxide concentration for the polymers modified with TiO2, ZrO2 or CuO in the entire visible region and decreases with increasing oxide concentration when the polymers are modified with SiO2. For the all compounds the transmittance remains above 90% in the visible wavelength spectra. The particle dimensions are in the range 10-70nm and were controlled through the method and the parameters of syntheses.
PL
Metodą chemiczną i sol-gel otrzymano nanokompozyty polimerowe do zastosowań optycznych charakteryzujące się współczynnikiem załamania światła w przedziale 1.46-1.78. Nanokompozyty syntezowano z poli(metakrylanu metylu) (PMMA), metakrylanu hydroksyetylu (HEMA) lub poli(alkoholi winylowych) (PVA-1 lub PVA-2) z dodatkiem tlenków metali otrzymywanych z alkoholanów lub innych związków nieorganicznych (tabela 1). Właściwości polimerów modyfikowanych nanocząstkami tlenków metali zależą od rodzajów i stężenia tlenków metali, rozmiarów cząstek oraz homogeniczności dyspersji. Badania współczynnika załamania światła wykonano metodą elipsometryczną, a transmitancji metodą spektrofotometryczną w zakresie długości fali 200-900nm. Rozmiary i dyspersję nanocząstek w matrycy polimeru określano za pomocą mikroskopii sił atomowych (AFM). Zgodnie z oczekiwaniami współczynnik załamania światła badanych nanokompozytów rośnie ze wzrostem stężenia TiO2, ZrO2 i CuO, natomiast maleje, wraz ze wzrostem SiO2 (rys. 3-8). W zakresie światła widzialnego transmitancja wszystkich próbek jest większa niż 90% (rys. 1 i 2). Rozmiary otrzymanych cząstek zależnie od metody i parametrów syntezy zawierają się w przedziale 10-70nm (rys. 9-11).
EN
The new applications of one- and two-dimensional solid state (SS) NMR spectroscopy for investigations of polymer/clay nanocomposites were discussed. 1D SS NMR spectroscopy is applied to evaluate the structural and dynamic properties of composites. 2D SS NMR is used for detailed studies on polymer-nanofiller contacts what let understand the mechanism of these interactions on the molecular level.
PL
Omówiono nowe zastosowania jedno- (1D) i dwuwymiarowej (2D) spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w fazie stałej (SS NMR) w badaniach nanokompozytów polimer/glinka. Spektroskopię 1D SS NMR wykorzystuje się do oceny strukturalnych i dynamicznych właściwości kompozytów, a spektroskopię 2D - do szczegółowych badań oddziaływań polimer-nanonapełniacz, co pozwala na zrozumienie mechanizmu tych oddziaływań.
18
Content available remote Nanokompozyty polimerowe - wybrane kierunki zastosowania
PL
W artykule dokonano zwięzłego podsumowania aktualnego stanu wiedzy na temat nanokompozytów polimerowych, ich budowy, rodzajów i metod otrzymywania. Potencjalne komercyjne zastosowanie produktów nanotechnologii jest nieograniczone. Nanokompozyty o znacznie lepszych właściwościach mechanicznych, barierowych, termicznych i elektrycznych wypierają i będą zastępować tradycyjną gumę i tworzywa sztuczne, poszerzając przy tym zakres ich aplikacji. Szczególną uwagę poświęcono możliwości zastosowania nanokompozytów elastomerowych, zawierających montmorylonit (MMT) w materiałach powlekanych i klejach.
EN
A concise recapitulation of the state of art in the area of polymer nanocomposites, their structure, kinds and methods of synthesis has been presented. There are no limits existing for potential commercial applications of the products of nanotechnology. Nanocomposites of significantly improved mechanical, barrier, thermal or electrical properties, take out and eventually will replace traditional rubber and plastics, broadening their area of application. The review pays special attention to the possibility of application elastomer nanocomposites containing montmorillonite (MMT), for coatings and adhesives.
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej wyników dotychczasowych badań nanokompozytów, w których polimerową matrycą jest poli(e-kaprolakton) (PCL), a rolę napełniacza odgrywa montmorylonit (MMT). Przedstawiono budowę i właściwości MMT, jak również możliwości jego modyfikacji za pomocą różnych związków amfifilowych oraz wybrane właściwości PCL ze szczególnym uwzględnieniem jego biodegradowalności i kompatybilności z wieloma innymi polimerami. Scharakteryzowano dwie podstawowe metody otrzymywania kompozytów PCL/MMT, mianowicie mieszanie napełniacza ze stopionym polimerem i polimeryzację e-kaprolaktonu w obecności organofilizowanego MMT. Omówiono wybrane właściwości mechaniczne mikro- i nanokompozytów PCL o różnych zawartościach napełniacza, a także kompozytów z matrycą polimerową stanowiącą mieszaninę PCL i innych polimerów (PVC, PP, PE lub SAN). Przedstawiono również właściwości barierowe oraz stabilność termiczną omawianych kompozytów.
EN
The article is a review of literature concerning the results of past investigations of nanocomposites consisted of poly(e-caprolactone) (PCL) matrix and montmorillonite (MMT) as a filler. The structure (Fig. 1), properties and possibilities of MMT modifications with various amphiphilic compounds were presented. As well the selected PCL properties, especially its biodegradability and compatibility with many other polymers were discussed. Two main methods of preparation of PCL/MMT composites were characterized namely melt blending and in-situ way via polymerization of e-caprolactone in the presence of organophilized MMT (Fig. 2). The selected mechanical properties of micro- and nanocomposites of PCL with different filler contents (Table 1, Fig. 3) as well as of composites with polymer matrix consisted of PCL blend with another polymers (PVC, PP, PE or SAN, Table 2) were discussed. Barrier properties and thermal stability of the composites discussed were also characterized.
20
Content available remote Nanonapełniacze kompozytów polimerowych. Część II. Krzemionka
PL
Kompozyty polimerowe zawierające nanonapełniacze charakteryzują Ą dużo lepszymi właściwościami wytrzymałościowymi niż kompozyty zawierająu napełniacze tradycyjne. Wynika to z możliwości uzyskania lepszej dyspersji nanocząstek w matrycy polimerowej. Obecnie obserwuje się bardzo duże zainteresowanie naukowców opracowywaniem efektywnych sposobów otrzymywania i badaniem właściwości nanokompozytów typu polimer-nanonapełniaa W artykule przedstawiono informacje na temat krzemionki o rozmiarach rzęds manometrów, metod wprowadzania tego typu napelniacza do polimeru orą właściwości tak otrzymanych kompozytów. Dokonano przeglądu dostępnym w tym zakresie doniesień literaturowych.
EN
Polymer nanocomposites containing nanofillers are characterized by much better strength properties than composites containing conventional fillers. One of the reasons for this is possibility of obtaining nanoparticle better dispersion in polymer matrix. There is current great interest of researchers in investigation in development efficient methods of preparation and properties of nanocomposites polymer-nanofiller type. In this paper informations concerning of silica (nano size particles), introducing to the polymer and properties obtained composites are presented. A review of literature date in this range was done.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.