Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technika rolnicza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
When using remote sensing we can achieve not only high and good quality yields but also lower pollution of natural environment and substantial reduction of production costs. Some satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of crops with plants designated for feeding purposes as well. Besides that it can contribute to the development of precision agriculture by steering of farm machinery during field work, providing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops’ level measurement, monitoring of animals and monitoring of farm machinery work.
PL
Dzięki zastosowaniu teledetekcji możemy osiągnąć nie tylko wysokie i dobre plony, ale także mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego i znaczne obniżenie kosztów produkcji. Niektóre systemy satelitarne umożliwiają uzyskanie informacji o strukturze gleby i różnych rodzajach upraw, a także roślinach przeznaczonych do celów żywieniowych. Poza tym może przyczynić się do rozwoju rolnictwa precyzyjnego poprzez sterowanie maszynami rolniczymi podczas prac polowych, monitorowanie biomasy i plonów, pobieranie próbek gleby, dozowanie nawozów mineralnych i pestycydów, pomiar wielkości upraw polowych, monitorowanie zwierząt, monitorowanie gospodarstwa oraz pracy maszyn.
EN
The changes in Malopolska farms equipment with chosen tractor brands were presented. The study involved 356 farms, located in Malopolska region, in which 855 tractors were reported. The analyzes demonstrated that Ursus tractors purchase dominated several years ago, while the last years are characterized by a large variety of purchased equipment. The most commonly bought brands of tractors in the examined farms include Ursus, Zetor, New Holland, Massey Ferguson and John Deere. These brands account for over 76% of purchased tractors.
PL
Przedstawiono zmiany wyposażenia małopolskich gospodarstw w ciągniki rolnicze wybranych marek. Badania dotyczyły 356 gospodarstw, zlokalizowanych na terenie Małopolski, w których odnotowano 855 ciągników. Przeprowadzone analizy wykazały, że o ile przed kilkunastu laty dominowały zakupy ciągników marki Ursus, to ostatnie lata cechują się znaczną różnorodnością nabywanego sprzętu. Najczęściej kupowane marki ciągników w badanych obiektach to: Ursus, Zetor, New Holland, Massey Ferguson oraz John Deere. Wymienione marki stanowią ponad 76% zakupionych ciągników.
EN
This paper presents software supporting management of agricultural holding. Programs supporting farmer activity are divided into two groups: software for current farm management (record and reporting) and for planning and design. The Organizer of Agricultural Technology OTR-7 software is an example of the second group of applications. It enables to design a fleet for farm and to calculate a coefficients characterizing its production results.
PL
Przedstawiono oprogramowanie wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym. Programy do wspomagania działalności rolnika podzielono na dwie grupy: programy do bieżącego zarządzania gospodarstwem (ewidencyjnosprawozdawcze) oraz do planowania i projektowania. Przykładem drugiej grupy aplikacji jest program Organizator Techniki Rolniczej OTR-7. Program umożliwia zaprojektowanie parku maszynowego dla gospodarstwa oraz wyliczenie wskaźników charakteryzujących jego wyniki produkcyjne.
4
Content available Efficiency in the use of agricultural technique
EN
The objective of the paper was to determine appropriate relations between efficiency and effectiveness of implementing the scientific and technical progress and work organization with the use of the EU funds. In 2004-2009 70 selected family farms from the province of Biłgoraj, which benefit from the EU funding for technical modernization, were investigated. The period prior to and after obtaining the aid was analysed. Efficiency of using agricultural engineering referred to the amount of aid and the net commodity production was the highest in farms, which were big with respect to the area and economy. The costs of obtaining grain units (GU) were decreasing along with the increase of the economic size of farms, while the net commodity production was rising in these farms. Efficiency of using the EU funds for technical modernization was presented in each investigated group of farms, but these funds were the most effectively used in farms with the area up to 70 ha of AL, which is mainly determined by the AL area, economic size, level of the obtained farming effects and the level of providing the work station with infrastructure. In farms with smaller areas, a high level of the employment infrastructure, at the simultaneous loading with high costs of mechanization means, was proved. Modernization of farms, considerably influences the production process, all mechanization rates increase including: the replacement value of mechanization means, the level of technical infrastructure of employment, installed power, objectified work inputs, human labour expenditures, employee infrastructure, energy infrastructure of employment, mechanization degree and the net commodity production (GU·ha-1 AL).
PL
Celem pracy było określenie właściwych relacji pomiędzy sprawnością a skutecznością wdrażania postępu naukowo-technicznego i organizacji pracy, przy wykorzystanie funduszy UE. W latach 2004-2009 przebadano 70 wybranych gospodarstw rodzinnych z powiatu biłgorajskiego korzystających z dofinansowania UE na modernizację techniczną. Analizowano okres przed i po otrzymaniu pomocy. Efektywności stosowania techniki rolniczej w odniesieniu do kwoty pomocy i produkcji towarowej netto była najwyższa w dużych obszarowo oraz ekonomicznie gospodarstwach. Koszty uzyskania jednostek zbożowych (JZ) malały wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstw, natomiast produkcja towarowa netto w tych gospodarstwach wzrastała. Efektywność wykorzystania funduszy UE na techniczną modernizację wykazano w każdej z badanych grup gospodarstw, ale środki te były najskuteczniej wykorzystywane w gospodarstwach do 70 ha UR, co jest determinowane przede wszystkim powierzchnią UR, wielkością ekonomiczną, poziomem uzyskiwanych efektów gospodarowania oraz poziomem uzbrojenia stanowiska pracy. W mniejszych obszarowo gospodarstwach wykazano wysoki poziom uzbrojenia pracy, przy jednoczesnym obciążeniu wysokimi kosztami środków mechanizacji. Modernizacja gospodarstw rolnych znacząco wpływa na proces produkcji, wzrastają wszystkie wskaźniki mechanizacji, w tym: wartość odtworzeniowa środków mechanizacji, poziom uzbrojenia technicznego pracy, moc zainstalowana, nakłady pracy uprzedmiotowionej, nakłady pracy ludzkiej, uzbrojenie pracownika, uzbrojenie energetyczne pracy, stopień mechanizacji i produkcja towarowa netto (JZ·ha-1 UR).
PL
Badania pomp rolkowych, zwłaszcza trwałości i stabilności parametrów, pod kątem ich przydatności w rolnictwie i kanalizacji ciśnieniowej.
EN
Tests of roller pumps with respect to their application in agricultural practice.
6
Content available Wystawa techniki rolniczej "Agritechnica 2009"
PL
Przedstawiono produkty, które na Targach "Agritechnica 2009" nagrodzono Złotym Medalem. Jest to pięć następujących systemów sterowania: CLAAS - system elektronicznej optymalizacji parametrów pracy kombajnu zbożowego (CEMOS), CLAAS - systemy automatycznego sterowania i kontroli napełniania środków transportowych współpracujących z sieczkarnią samojezdną "Auto Fill", JOHN DEERE - system kontroli trakcji ciągnika (ActiveCommand Steering), NEW HOLLAND - systemy automatycznego śledzenia załadunku przyczepy (IntelliFill™), AMAZONE, GRIMME, KRONE, KUHN, LEMKEN, RAUCH - system komunikacji między maszyną a ciągnikiem ISOBUS CCI-200.
EN
Gold medal winners of the "Agritechnica 2009" competition have been presented in the paper. The five products, that are the Gold Medal winners, are following: CEMOS - CLAAS Electronic Machine Optimisation System; CLAAS Auto Fill system for forage harvester family, for fully automated wagon filling; JOHN DEERE's ActiveCommand Steering - traction control system; NEW HOLLAND's IntelliFill™ - automatic trailer tracking system to fill a trailer accurately and with minimal losses, even when visibility is limited; ISOBUS CCI-200 - system of communication between machine and tractor compatible agricutural equipment of AMAZONE, GRIMME, KRONE, KUHN, LEMKEN, RAUCH developed by ANEDO.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród dwóch grup wiekowych absolwentów kierunku Technika Rolnicza i Leśna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pytania skierowane do respondentów miały na celu uzyskanie informacji mówiących m.in. o tym, dlaczego podjęli naukę na danym kierunku, o przebiegu studiów, a także o sytuacji po zakończeniu nauki i problemach związanych z odnalezieniem się na rynku pracy. Zgromadzone dane pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących oceny jakości kształcenia studentów kierunku Technika Rolnicza i Leśna.
EN
The paper presents results of a survey research carried out among two age groups of agricultural and forest engineering graduates from Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Questions addressed to respondents were intended so as to obtain information explaining why they had chosen this field of studies, about the course of studies, graduates' situation after completion of education, and problems involved in finding themselves in labour market. Acquired data allowed to formulate conclusions regarding the assessment of education quality for students of agricultural and forest engineering branch.
PL
Historyczna część księgozbioru Wydziału zawiera publikacje związane z techniką rolniczą począwszy od roku 1798. W grupie najstarszych książek dominują wydawnictwa niemieckie, w części traktujące o angielskiej i amerykańskiej technice rolniczej. Były one kompletowane przez nestorów maszynoznawstwa rolniczego w Krakowie, profesorów Ajdukiewicza, Gołogórskiego i Wójcickiego. Poza kolekcją historycznych prac i książek polskich interesujące są również wydawnictwa francuskojęzyczne, rosyjskie i włoskie. Charakterystyczny jest podział historycznych książek, zależnie od przeznaczenia, na publikacje dla praktyków i specjalistów z zainteresowaniami akademickimi. Skład personalny autorów pobudza do refleksji.
EN
The historical part of the library of the Faculty contains publications related to agricultural technology, the oldest of which dates back to 1798. The group of oldest books consists of German publications that are partly devoted to English and American agricultural technology. These works were collected by seniors of agricultural mechanics science in Krakow - Professors Ajdukiewicz, Gołogórski and Wójcicki. Apart from the collection of historical works and Polish books, there are also interesting publications in French, Russian and Italian. There is a characteristic division of historical books, depending on their purpose, into publications for practical experts and specialists with academic interests. The staff of authors includes significant names.
PL
Porównano efekty nauczania metodami: e-learningu oraz metodą tradycyjną, zastosowanymi w nauczaniu przedmiotu "Maszyny Rolnicze" (w trzech tematach). W obu grupach studentów (tradycyjna i e-learningowa) przeprowadzano zaliczenie w tym samym czasie. Testy zaliczeniowe były identycznej treści. Wszyscy biorący udział w głównym eksperymencie byli studentami II roku Wydziału Rolniczego. Można stwierdzić, że e-learning jest przydatnym narzędziem wspomagającym nauczanie przedmiotu technicznego na studiach wyższych. Szczególną zaletą jest ogromne znaczenie motywacyjne. Jednakże, ponieważ studenci uczeni e-learningowo nie są bezpośrednio kontrolowani, wymaga się od nich więcej samodyscypliny.
EN
The researchers compared the results of teaching using two methods: e-learning and conventional, for the subject "Farm Machines" (in three topics). Both student groups (conventional and e-learning) were getting credits for the subject at the same time. Credit tests were identical in content. All participants in the main experiment were 2-nd year students at the Department of Agriculture. The research has showed that e-learning is a useful tool supporting teaching of technical subject at a university level. Its particular advantage is an immense motivating value. However, since students taught using the e-learning method are beyond direct control, they are required to have more self discipline.
PL
Rozwój technologii pozwala na coraz szersze stosowanie technik informacyjnych w obsłudze pojazdów i maszyn rolniczych. Duża ilość informacji pojawiająca się na panelu operatorskim wymaga od operatora szybkiej ich analizy by podjąć odpowiednie decyzje. Prawidłowość oceny docierających sygnałów ma szczególne znaczenie w sytuacjach awaryjnych, gdzie trafność decyzji wypływa na bezpieczeństwo obsługi lub prawidłowość przebiegu procesu technologicznego. Stąd osoby obsługujące tego typu urządzenia powinny przechodzić szkolenia zapoznające z możliwością pojawienia się określonych stanów awaryjnych i metodyką postępowania w takich sytuacjach. Szkolenia na rzeczywistych maszynach jest najlepszą metodą nauki. Niestety wiąże się ona z dużymi kosztami. Tańszym rozwiązaniem jest wykorzystanie urządzeń symulacyjnych. Artykuł przedstawia możliwość wykorzystania środowiska LabView do tworzenia wirtualnych paneli operatorskich pojazdów i maszyn rolniczych.
EN
Progress in technology allows for broader and broader use of information techniques in operation of farm vehicles and machines. High volume of information being received in the operator's panel requires the operator to perform quick analysis in order to make proper decisions. Correct evaluation of received signals is particularly important in emergency situations, where accuracy of decisions affects safety of machine operation or correct progress of manufacturing process. Thus, people operating machines of this type should participate in training courses introducing them to the possibility of occurrence of certain emergency states, and teaching them how to proceed in these situations. Training on a real machine is the best teaching method. Unfortunately, it involves high costs. It is cheaper to use simulation equipment. The article presents possibility to use the LabView environment to create virtual operator's panels of farm vehicles and machines.
PL
Celem pracy jest przedstawienie zasad przygotowania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w nauczaniu na odległość przedmiotu Technika Rolnicza. Poruszono problem praw autorskich, kompetencji nauczyciela i zasad rekompensaty nakładów pracy związanych z wdrażaniem e-learningu. Omawiane treści zostały zilustrowane przykładami z opracowanych materiałów elektronicznych do nauczania na odległość techniki rolniczej oraz w oparciu o doświadczenia w pracy dydaktycznej z wykorzystaniem platformy edukacyjnej konsorcjum pięciu uczelni lubelskich.
EN
The purpose of the work is to present the rules regarding preparation of teaching materials used during remote teaching of Agricultural Engineering. The authors raise the issue of copyrights, teacher's competence and the rules regarding compensation of labour expenditure for e-learning implementation. The discussed content was illustrated with examples from developed electronic materials for remote teaching of agricultural engineering, and on the grounds of experience gained during didactic work using educational platform of a consortium of five universities from Lublin.
PL
Upowszechnienie techniki komputerowej powoduje, że coraz częściej w procesie dydaktycznym wykorzystuje się programy komputerowe. Jest to tym bardziej naturalne, że kształci się obecnie młodzież, która traktuje komputery za normalne narzędzie pracy. Przykładem wykorzystania tego środka dydaktycznego jest stosowanie programu Multisim, symulującego pracę obwodów energoelektronicznych. Program ten znajduje również zastosowanie jako narzędzie inżynierskie wspomagające projektowanie układów elektrycznych lub elektronicznych. Artykuł przedstawia doświadczania zdobyte w trakcie zajęć dydaktycznych w ramach Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki ze studentami Wydziału Inżynierii Produkcji Akademii Rolniczej w Lublinie. Zaprezentowano przykłady praktycznego wykorzystania programu symulacyjnego oraz przedstawiono korzyści i ograniczenia jakie niesie ze sobą jego stosowanie.
EN
Due to popularization of computer technology, computer programs are used increasingly often in the teaching process. The fact, that the people taught currently treat computers as a natural tool in their work makes it even more natural. An example of using this means of teaching is the usage of Multisim program, which simulates the work of electric circuits. The program can also be used as an engineering tool assisting in designing electric and electronic circuits. The article presents the experience gained during didactic classes within the Laboratory of Electrical Engineering and Electronics with students of The Department of Production Engineering of the Agricultural University in Lublin. Examples of practical usage of the simulating program and its advantages and limits were presented.
PL
Przedstawiono autorski program komputerowy "Ziemniak", który wykorzystywany jest do badania oporów cięcia ziemniaków. W programie zastosowane zostały algorytmy rozpoznawania obrazu wykorzystywane do pomiaru kształtu i wymiarów przeciętej bulwy.
EN
A custom developed "Ziemniak" computer software, applicable for testing of potato cutting resistance, was presented. The software uses image recognition algorithms in order to measure shape and dimensions of a cut potato bulb.
PL
Na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przeprowadzono badania ankietowe dotyczące umiejętności wykorzystania sprzętu komputerowego oraz wybranego oprogramowania użytkowego wśród studentów kierunku Technika Rolnicza i Leśna. Analiza wyników badań wykazała znaczne zróżnicowanie poziomu znajomości podstaw informatyki i umiejętności obsługi sprzętu komputerowego wśród studentów TRiL. Wskazuje to na wyraźną potrzebę dokonania pewnej modernizacji przedmiotów informatycznych dla kierunku TRiL na UW-M w Olsztynie z uwzględnieniem programu studiów i zapotrzebowania, jakie wykażą studenci.
EN
At the Faculty of Technical Sciences of University of Warmia and Mazury in Olsztyn there was conducted a survey concerning skills level of informatics fundamentals and level of operating a personal computer skill amongst students of the Faculty Agricultural and Forest Technology. The analysis of research results proved that there is strongly diversified level of informatics fundamentals and level of operating a personal computer skill amongst students. It demonstrates that there is distinct necessity of studies programme modification referring to informatics subjects and students demands.
PL
Przedstawiono autorski program komputerowy "Herbicyd-2" będący bazą środków ochrony roślin. Program zawiera dane na temat roślin uprawnych, agrofagów, środków chemicznych oraz receptur ich stosowania. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej autora.
EN
A custom developed "Herbicyd-2" computer software comprising the base for crop protection agents was presented. The software includes data pertaining to agricultural crops, pests, chemical agents and application methods. The software application may be accessed on the author's website.
PL
Przedstawiono zarys przemian w zapleczu obsługowo naprawczym sprzętu rolniczego, jakie miały miejsce w wyniku przemian po 1990 r. Stwierdzono, że dealerskie punkty sprzedaży sprzętu rolniczego wraz z własnym zapleczem warsztatowym stają się elementem obecnie funkcjonującego systemu obsługi technicznej maszyn rolniczych, jednak ich udział w rynku, w zakresie usług warsztatowych jest niedostateczny. W efekcie znaczącą część prac obsługi technicznej wykonują samodzielnie rolnicy-właściciele sprzętu.
EN
This article presents an outline of changes in maintenance and repair system of agricultural equipment taking place after 1990. It was confirmed that agricultural equipment dealerships having their own repair shops are becoming vital component of agricultural equioment servicing system; however, their share in the market of repair and servicing is still unsatisfactory. In fact, the majority of repair and maintenance work activities are done by the farmers or equipment owners themselves.
17
Content available XVI Kongres CIGR
PL
Rolnictwo województwa podkarpackiego wyróżnia się dużym rozdrobnieniem agrarnym, nadmiarem zasobów siły roboczej oraz niską towarowością produkcji rolnej. Znacznie zróżnicowanie warunków przyrodniczo-glebowych, a zwłaszcza konieczność gospodarowania na terenach płaskich, podgórskich i górskich, stwarza konieczność utrzymania zróżnicowanego parku maszynowego. Podkarpackie gospodarstwa rolnicze są dosyć dobrze wyposażone pod względem ilościowym w sprzęt rolniczy, braki występują w środkach transportowych i sprzęcie specjalistycznym używanym w produkcji roślinnej. Jednak park maszynowy jest w przeważającej części wysłużony.
EN
The agriculture of Podkarpackie voivodeship has one feature which makes it distingnishable from other povinces. It is known for its land divisions, an excess of supplies of man - power as well as for low efficency of agrarian production. Significant differences in soil and natural conditions and particularly the necessity of farming on flat, upland and mountainous areas creates necessity of maintaining various machines. It has been stated that agricultural farms in Podkarpackie are relatively well - equipped with regard to the amound of agricultural implements, there is a lack of means of transpotr and specialited equipment that could be used in plant production. However the quality of the machines - park is in majority low becouse of a prepoderance of broken - down machines.
PL
Użytkownicy często stoją przed problemem dostosowania zestawów maszyn do zmiennych procesów technologicznych w produkcji roślinnej. Istniejące metody wspomagania procesów decyzyjnych w tym zakresie, nie spełniają wszystkich warunków pozwalających na uzyskanie prostych odpowiedzi. Funkcjonujący w procesach zarządzania model decyzyjny, stanowi zbiór uporządkowanych czynności myślowych, pozwalający na ujęcie całości problemu w obszarze aktualnych potrzeb użytkownika. Przeprowadzone badania na celowo dobranej grupie 23. gospodarstw rolnych z terenu Polski północno-zachodniej wykazały, że istnieje głęboka nie równoważność pomiędzy aktualnymi zasoby wiedzy ogólnej właściciela gospodarstwa rolnego a dostępnym w otoczeniu zbiorem specjalistycznych informacji. Wprowadzenie do codziennej praktyki zarządzania techniką w gospodarstwie rolnym modelu decyzyjnego powinno znacznie poprawić trafność podejmowanych decyzji.
EN
Users often encounter the problem of adapting machine sets to variable manufacturing processes in agricultural production. Existing methods for supporting decision-making processes in this regard do not satisfy all conditions allowing to obtain simple answers. Decision-making model applied in management processes constitutes a set of systematic thinking activities, allowing to capture the whole problem in the area of current user's needs. The research carried out for intentionally selected group of 23 farms from north-western Poland proves that there is a profound unbalance between current general knowledge resources of a farm owner and a set of specialised information available in the environment. Introduction of decision-making model to everyday technology management practice in a farm shall significantly improve accuracy of decisions being made.
20
PL
Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 180 gospodarstwach położonych na terenie Małopolski. Ankieta zawierała pytania na temat potrzeb informacyjnych rolników. Zebrane dane pozwoliły określić zakres informacji potrzebnej rolnikom do zarządzania produkcją w gospodarstwie. Rolnicy określili też preferowaną formę dostarczania informacji. Wyniki badań mogą posłużyć do poprawy dostępu do informacji w rolnictwie.
EN
Presented are the results of a survey conducted in 180 farms situated in Małopolska. The survey contained questions regarding the farmers' needs for information. The collected data allowed to establish the range of information needed to the farmers to manage the production at the farm. The farmers also defined their preferred way of delivering the information. The results of the research can be used to improve the access to information in agriculture.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.