Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 89

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przekształtnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The design of the power electronics system requires a crucial step – power loss estimation. When losses are estimated by the simulation approach it can significantly reduce the design time of the device cooling solution. This paper presents an estimation of power losses in three phaseinverter in different operation points, to determine the worst-case scenario. For this simulation, MATLAB Simulink is used, and simulation results in the form of the losses are used in another software to visualize thermal spreading at the heatsink.
PL
W projektowaniu urządzeń energoelektronicznych dużą rolę odgrywa ocena strat mocy skutkujących wydzielaniem ciepła. Artykuł prezentuje ocenę strat mocy w trójfazowym przekształtniku. Określono rozpraszanie się ciepła w tym urządzeniu.
EN
A new discontinuous space vector pulse width modulation (DSVPWM) method was proposed by utilizing the open-leg switching state in the space vector method. The proposed method was investigated by MATLAB simulation, and experimental methods. Results were compared with the space vector pulse width modulation (SVPWM) method and the 60o discontinuous space vector (60DSVPWM) method. Total harmonic distortion (THD) value of the proposed method was close to the THD value of SVPWM in the high modulation index. In addition, magnitude of the fundamental output current of the proposed method was higher than for the two existing methods.
PL
Zaproponowano nową metodę modulacji szerokości impulsów w płaszczyźnie wektorowej. Zaproponowana metoda była sprawdzona jako symulacja z wykorzystaniem Matlab oraz eksperymentalnie. Otrzymane wyniki były porównane z innymi dotychczas stosowanymi metodami jak na przykład SVP/WM.
3
Content available remote Modelling of BLDC motor with different fashions of winding connection
EN
In the paper a BLDC motor unit, including stator winding and electronic commutation circuit, is studied. Two types of three-phase stator winding, i.e. connected in star fashion and delta fashion, are considered in the studies. Mathematical models of the respective structures are formulated and the results of computer simulation are presented and discussed.
PL
W pracy przedstawiono analizę zespołu silnika BLDC, zawierający uzwojenie stojana i komutator elektroniczny. Rozważono dwa typy trójfazowego uzwojenia stojana, to jest uzwojenie połączone w gwiazdę i w trójkąt. Sformułowano modele matematyczne właściwych struktur oraz zaprezentowano wyniki symulacji komputerowej wraz z dyskusją.
4
Content available remote Integrated solenoid inductor with magnetic core in a buck converter
EN
In this paper, we discuss the design and modeling of a solenoid inductor with a magnetic core. The equivalent electrical model approved of the integrated solenoid inductor acquires into account the inductance and quality factor. The optimization of the inductance and quality factor values is based on the numerical analysis of the influence of the geometric parameters on the electrical characteristics of the solenoid inductor. The results simulation based on the MATLAB software. Finally, is discussing about the integrated solenoid inductor in a buck converter DC-DC, simulation results present by PSIM.
PL
Przedstawiono projekt planarnego scalonego dławika. Analizowano parametry geometryczne pod kątem najlepszej dobroci cewki. Podzespół może być zintegrowany z układem przekształtnika.
EN
This paper presents a method of behaviour model control (BMC) combined with fuzzy logic and a seven-level six-phase inverter to achieve mainly a high performance and to increase the robustness of the vector control and to keep its performances despite the presence of perturbations (parameters variations, abrupt load variations, etc.) of a series-connected two motor six phase drive system with single inverter supply. The idea of the proposed control is to induce adding supplementary control inputs, which yield the process to follow the model. The best of feature of this control design is that it achieves the same performances as the Field Oriented Control without the need for heavy and expensive gain tuning. The effectiveness of the proposed behaviour model control in conjunction with the fuzzy logic is confirmed through the application of different load torques for wide speed range operation. Comparison between fuzzy behaviour model control, fuzzy logic controller (FLC) and conventional controller (PI) of the proposed two-motor drive is provided. The simulation results confirm also that, the validity and effectiveness of the control strategy proposed in both terms of performance and robustness (rotor inertia variations J1=5J1nominal) of the provision of such an adaptive control for electrical drives with the two machines of the system.
PL
W artykule opisano wykorzstanie metody BMC (behaviour model control) wspartej logiką romytą w siedmiopoziomowym sześciofazowym przekształtniku w celu osiągnięcia dobrych parametrów I zwiększenia odpoeności w obecności zakłóceń. Osiągnioęto podobne parametry co w przypadku stosowania metody FOC (field oriented control) bez koniczności stosowania dopasowania wzmocnienia.
PL
Artykuł opisuje zasadę działania prostowników jedno- i dwupołówkowych oraz omawia kwestie zasilania w układach automatyki.
EN
The article describes the principle of operation of half- and full-wave rectifiers and discusses about power supply problem in automation systems.
7
Content available remote Modelling of multi-phase BLDC motor
EN
In the paper a multi-phase BLDC motor unit, including stator winding and electronic commutation circuit, is studied on the example of fivephase BLDC motor. Mathematical model of the considered structure is formulated as well as the results of computer simulation are included and compared with the results dealing with three-phase motor.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę zespołu wielofazowego silnika BLDC, zawierający uzwojenie stojana i komutator elektroniczny, na przykładzie silnika pięciofazowego. Sformułowano model matematyczny oraz zaprezentowano wyniki symulacji komputerowej, które porównano z wynikami symulacji komputerowej trójfazowego silnika BLDC.
8
Content available remote Modelling of BLDC motor energized by different converter systems
EN
In the paper a BLDC motor, energized by different converter systems, is studied. These converter systems are based on: PWM-controlled three-phase inverter, PWM-controlled DC/DC converter and PWM-controlled DC/DC converter with low-pass filter LC, respectively. Mathematical models of the respective structures are formulated and the results of computer simulation, partially verified by experimental test and other simulation, are presented and discussed.
PL
W pracy rozważono silnik BLDC zasilany przez różne systemy przekształtnikowe oparte na: trójfazowym falowniku napięcia sterowanym metodą PWM, przekształtniku DC/DC sterowanym metodą PWM bez filtru wyjściowego oraz z zastosowaniem dolnoprzepustowego filtru LC na wyjściu. Sformułowano modele matematyczne poszczególnych struktur jak również zaprezentowano wyniki i dyskusję symulacji komputerowej, częściowo zweryfikowanej eksperymentalnie oraz za pomocą innej symulacji.
9
Content available remote Struktura półprzewodnikowa Side Wall Gate – następca technologii Trench
PL
Nowa struktura krzemowa tranzystorów, nazwana Side Wall Gate, charakteryzuje się doskonałymi parametrami przekraczającymi barierę wyznaczaną dotychczas przez strukturę typu Trench. Stanowi ona wypełnienie luki pomiędzy standardowymi półprzewodnikami krzemowymi a technologiami o podwyższonym paśmie zabronionym.
10
Content available remote Inverters for photovoltaic systems – comparative analysis
EN
The paper contains a descriptions of selected topologies of inverters dedicated to work with photovoltaic panels. Also a comparative analysis of the described circuit, including an efficiency. Paper also presents a relatively new solution that has the potential for industrial implementation.
PL
W artykule przedstawiono wybrane topologie falowników dedykowanych do współpracy z panelami fotowoltaicznymi. Dokonano analizy porównawczej opisywanych rozwiązań z uwzględnieniem sprawności falowników. Przedstawiono również stosunkowo nowe rozwiązanie, które ma potencjał do przemysłowego wdrożenia.
11
Content available remote Field-circuit modelling of the resistance spot welding transformers
EN
Transformers of high frequency resistance spot welding systems are considered. The equivalent circuit of a three-winding transformer, which is obtained by replacing it with two two-winding transformers, is used. It is shown that the magnetic coupling factor for the leakage fluxes of these two-winding transformers influences on the output current. The study of the transformers includes both 2D eddy-current FEA analysis for estimation the leakage impedance and the circuit simulation, which gives the output current. The results are used to design economical welding transformers. The calculation results are confirmed experimentally.
PL
Zaprojektowano transformator do wsokoczestotliwościowego punktowego zgrzewania. Przeprowadzono analizę rozkładu prądów wiroychw celu uwzględnienia impedancji upływowej oraz zaproponowano schemat zastępczy transformatora trzy-uzwojeniowego otrzymanego przez zastąpienie dwóch transformatorów dwu-uzwojeniowych.
PL
Przedstawiono opis stanu obecnego pompowni, jej parametry i dane techniczne eksploatowanych urządzeń oraz koncepcję modernizacji pompowni wraz z doborem nowych urządzeń i wyliczeniem efektów ekonomicznych.
EN
The paper presents a description of present state of pumping station, its parameters and technical data of operated equipment as well as the concept for modernization of pumping station along with selection of new equipment and calculation of anticipated economic results.
13
Content available remote Napędy przekształtnikowe. Cz. 1. Wbudowane funkcje sterowania
PL
Wybór przekształtnika nie jest wcale taki prosty jak mogłoby się wydawać. Należy wziąć pod uwagę wiele współczynników. Niniejszy artykuł zwraca na to uwagę i opisuje wbudowane w przekształtniki funkcje sterowania.
PL
Elektryczne układy napędowe w systemach transportu są dobrze znane jako środki przyjazne środowisku. Przeważnie do zasilania napędów stosowane są ze względu na ich zalety sieci trakcyjne, co wymaga dedykowanego systemu zasilania trakcji. System ten obejmuje: systemy zasilania sieci jezdnej, sieci powrotnej i źródeł energii (podstacje trakcyjne). Pojazdy trakcyjne są ruchome, a połączone do obwodu w punktach styku: sieć trakcyjna z odbierakiem prądu i koła do szyn: punkt styku z siecią powrotną. Kolejowa i tramwajowa trakcja elektryczna mają górne zasilanie wykonane jako wieloprzewodowe linie napowietrzne, a sieć powrotna obejmuje szyn toru. W zelektryfikowanych systemach transportu kolejowego, sieci trakcyjne są wrażliwe, podatne na awarie i działają bez możliwości rezerwowego dostarczania energii elektrycznej ze źródła zasilania trakcji elektrycznej (podstacji trakcyjnej) do pojazdu trakcyjnego (ruchomego pociągu). Ze względu na brak możliwości rezerwowania, wymagania eksploatacyjne nałożone na sieci trakcyjne są niezwykle wysokie, tj.:- ciągłe i niezawodne dostawy energii dla elektrycznych pojazdów w okresie eksploatacji przez kilka dziesięcioleci,- właściwa współpraca z odbierakami prądu (pantografami), które wraz z pojazdem stanowią ruchome połączenia elektryczne,- minimalizacja zużycia przewodów oraz nakładek stykowych pantografów podczas obecności zjawisk elektrycznych i mechanicznych, które wpływają na jakość prądu w punkcie styku przewodu jezdnego z pantografem ruchomego pojazdu,- wytrzymałość na zmienne temperatury i zjawiska atmosferyczne, również w ekstremalnych warunkach (temperatura, opady, wiatr, lód, mróz). Przedstawiono koncepcje rozwiązań technicznych, które mogłyby przyczynić się do ochrony sieci trakcyjnej przed lodem i szronem gromadzącym się na przewodach sieci trakcyjnej, zanim w pełni ją pokryją i uniemożliwią bieżącą eksploatację pojazdów trakcyjnych. Proponowane rozwiązania są technicznie skuteczne w stosunku do wcześniej stosowanych rozwiązań: umożliwiają monitorowanie on-line sieci trakcyjnej w zmiennych warunkach pogodowych, bez zakłócania bieżącego rozkładu jazdy pociągów, ich ruchu i zapewnią oszczędzanie energii.
15
PL
Dynamicznie rozwijający się sektor źródeł odnawialnych zmusza urząd regulacji energetycznej do wprowadzania coraz bardziej rygorystycznych norm odnośnie jakości dostarczanej energii i dynamiki samych źródeł. W przyszłości przepisy będą wymagały by źródło energii odnawialnej własnościami dynamicznymi przypominało generator synchroniczny o równoważnej mocy. Ponadto źródło powinno własności tłumienia oscylacji mocy w systemie elektroenergetycznym i powinno wspomagać sieć w odbudowie napięcia. Powyższe przyczyny implikują sterowanie nieliniowe wysokiej dynamiki układów pośredniczących pomiędzy źródłem a siecią jakim są przekształtniki. Artykuł prezentuje regulator nieliniowy poprawiający dynamikę sterowania mocą w układach przekształtników wektorowych. Analizę dokonano za pomocą oprogramowania Matlab/SIMULINK.
EN
The dynamic growth of the renewable energy sources sector causes that the Energy Regulatory Office introduces stricter and stricter grid codes about quality of the energy and dynamics of the sources. In the future, grid codes will require that the dynamic properties of the renewable source of energy is similar to the synchronous generator with the same power. Moreover, the renewable source of energy should damp power oscillation in power grid, and support it to stabilize the voltage. These causes lead us to use a high dynamic nonlinear control system – converters, installed between a source and a power grid. The paper presents a nonlinear controller improves the dynamic power control of the vector inverters’ systems. The analysis was made by using the MATLAB/Simulink software.
PL
W artykule opisano działania podejmowane w celu polepszenia wydajności chłodzenia małogabarytowych przekształtników o dużej gęstości mocy. Prace obejmują badania układów wysokich częstotliwości: przetwornic, układów prostownikowych, transformatorów, a także układów sterowania. Pokazano kilka rozwiązań przekształtników optymalizowanych pod względem chłodzenia. Szczególnie skupiono się na koncepcji, w której obwód drukowany jednoczenie zapewnia krótkie połączenia elektryczne oraz odprowadzenie ciepła z elementów mocy.
EN
Increasing of the cooling efficiency of the small-size high power density converters is described in this paper. The paper includes research on topologies of high frequency SMPS, rectifiers, transformers and controllers. Several solutions of the cooling optimization of the small-size high power density converters are shown. Solutions especially focused on idea that printed circuit board provides short electrical connections and removes heat from device simultaneously.
17
Content available remote Power Flow Control in the Converters Interconnecting AC-DC Meshed Systems
EN
DC grids are being strongly considered as a technology to be used for future expansions of the transmission system. Voltage sourced converters (VSC) are the key equipment considered for AC/DC interconnections. However the flow from DC to AC system has to be properly set as many alternatives exists. In this article, an Optimal Power Flow (OPF) to control the flow of power in the converters interconnecting AC-DC systems is presented. The proposed OPF solution technique was tested using the CIGRE B4 DC Grid Test System.
PL
W artykule opisano sterowanie przepływem mocy w przekształtniku łączącym sieci DC-AC. Optymalny przepływ mocy OPF był testowany w systemie sieciowym CIGRE B4 DC.
18
Content available remote Control for Grid Connected Small Wind Turbine System
EN
This paper presents a control of a grid connected small wind turbine (SWT) system. The chosen SWT topology consists of a synchronous machine (SM) with excitation winding, a full power back to back converter and an output filter. The control system consists of the hill search type Maximum Power Point Tracking (MPPT) algorithm and the Voltage Oriented Control (VOC). The two control algorithms are interacting over the DCvoltage controller. The proposed control requires small number of measurements that can be reduced to the electrical subsystem of SWT.
PL
W artykule przedstawiono sterowanie małą turbiną wiatrową podłączoną do sieci. System składa się z silnika synchronicznego oraz przekształtnika i filtru wyjściowego. Do sterowania wykorzystano algorytm MPPT i układ VOC.
PL
W artykule przedstawiono propozycję kompleksowego rozwiązania problemu poprawy niezawodności zasilania w sieciach przemysłowych SN o regularnie występujących zakłóceniach. Istota rozwiązania zawiera się w zastosowaniu przekształtników energoelektronicznych o izolowanych wejściach i wyjściach, które będą pełnić rolę sprzęgów pomiędzy siecią przemysłową a odbiorami dużej mocy, a także pomiędzy siecią a wspomagającymi zasobnikami energii i instalacjami odnawialnych źródeł energii (OZE). Zastosowanie w przekształtniku izolacji galwanicznej realizowanej na transformatorach wysokiej częstotliwości umożliwia blokowanie przepływu prądów pasożytniczych w sieci przy jednoczesnym zmniejszeniu rozmiarów obwodów magnetycznych. Dodatkową korzyścią z zastosowania proponowanych wielofunkcyjnych sprzęgów energoelektronicznych jest możliwość uzyskania efektu jednostkowego odbioru dużej mocy zdolnego pracować z zadanymi parametrami napięcia w punkcie przyłączenia (PCC) zakładu przemysłowego do sieci rozdzielczej w warunkach występowania zakłóceń po obu stronach punktu przyłączenia. Zastosowanie odpowiednich modułów komunikacji oraz zintegrowanego systemu sterowania wielofunkcyjnych sprzęgów energoelektronicznych pozwala na uzyskanie wysokiej niezawodności zasilania w sieci przemysłowej.
EN
Comprehensive solution to the problem of reliability improvement of the medium voltage (MV) power systems of industrial plants with regularly occurring disturbances is proposed in the paper. The essence of the proposed solution includes the development of isolated MV power converters operating as power electronic interfaces for large power loads, PV systems and energy storages connected to the industrial plant power grid. Application of integrated high frequency transformers in the MV power converters reduces the parasitic capacitances between transformer windings and thus beneficially reduces common mode currents in the proposed system. The essence of the concept of multifunctional isolated power electronic interfaces is the aggregation of industrial loads and power generation units and their management to obtain the effect of microgrid connected to the distribution network.
PL
Przedstawiono analizę właściwości dynamicznych histerezowego układu regulacji prądu i jego liniowego modelu zastępczego stosowanego w układach napędowych.
EN
The paper presents analysis of dynamic characteristics of hysteresis system for current control and its equivalent linear model used in drive systems.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.