Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 53

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  buses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The subject of this article is an analysis and evaluation of Poznan’s public transport means, i.e. trams and buses, public transport stops as well as pedestrian crossings from the point of view of their adaptation to the requirements of persons with a pronounced degree of disability. Fulfilment of these requirements is a key factor in the integration of disabled persons into society. It helps their professional activation and prevents social exclusion. Analysing the above given aspects, the current state of the adaptation of city space to the requirements of disabled persons is presented, along with city plans concerning these aspects as well as solutions that may be adopted in the future to improve the comfort of public space use by disabled persons.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena środków komunikacji miejskiej w Poznaniu (tj. tramwajów i autobusów, przystanków komunikacji miejskiej oraz przejść dla pieszych) z punktu widzenia ich dostosowania do wymagań osób o wysokim stopniu niepełnosprawności. Spełnienie tych wymagań jest kluczowym czynnikiem integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Pomaga w ich aktywizacji zawodowej i zapobiega wykluczeniu społecznemu. Analizując powyższe aspekty, wskazano obecny stan adaptacji przestrzeni miejskiej do wymagań osób niepełnosprawnych, plany miasta dotyczące tych aspektów, a także rozwiązania, które mogą zostać przyjęte w przyszłości w celu poprawy komfortu korzystania z przestrzeni publicznej przez osoby niepełnosprawne.
EN
To ensure the proper quality of the air and simultaneously improve the comfort of professional drivers or travellers, the cars are fit with air-conditioning (AC) systems. The AC installations, however, quite often create suitable conditions for the development of microbiological agents and become an active emission source of harmful bioaerosols. This study was carried out in 6 municipal buses in large city located in central Poland. In studied vehicles, ozonisation or manual application of chemical disinfectant in a spray form were used for disinfection of AC bus systems. The concentrations of bacteria and fungi in the air collected in buses before the service of their AC installations were 4.3×102 CFU/m3 and 2.4×102 CFU/m3, respectively. After AC service using both tested disinfection methods, the decrease in microbial concentrations in the air of municipal buses was observed. The highest effectiveness of AC cleaning was noted when the chemical disinfectant in a spray form was used. This study revealed that to eliminate microbiological contamination and, by that, decrease the exposure of both drivers and passengers to harmful microbial contaminants, the chemical disinfection of bus AC system should be performed at regular basis.
PL
Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności i paliw alternatywnych, wymusza na jednostkach samorządu terytorialnego świadczenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym z wykorzystaniem autobusów nisko-i zeroemisyjnych. Zamość, jako miasto o liczbie mieszkańców powyżej 50 000, jest zobligowane do zakupu taboru zeroemisyjnego, co wiąże się z analizą i reorganizacją sieci i wyborem ukształtowania nowych wiązek komunikacyjnych miasta. Pomimo posiadania przez MZK Zamość floty pojazdów niskoemisyjnych (zasilanych CNG), miasto musi dokonać zakupu odpowiedniej liczby autobusów zeroemisyjnych (np. e-busów). W artykule zaprezentowano za pomocą analizy SWOT mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia wynikające z dostosowania sieci komunikacyjnej miasta Zamość do uwarunkowań prawnych dotyczących elektromobilności i niskoemisyjności autobusów.
EN
The implementation of the obligations resulting from the Act on electromobility and alternative fuels forces local government units to provide transport services in public collective transport with the use of low- and zero-emission buses. Zamość, as a city with more than 50,000 inhabitants, is obliged to purchase zero-emission rolling stock, which is connected with the analysis of network reorganization and the choice of shaping new transport bundles in the city. Despite the fact that MZK Zamość owns a fleet of low-emission vehicles (powered by CNG), it is obliged to purchase an appropriate number of zero-emission buses (e.g. e-buses). The article presents by means of SWOT analysis the strengths and weaknesses as well as opportunities and threats resulting from the change in the adaptation of the transport network of the city of Zamość to the legal conditions concerning electromobility and low-carbon buses.
4
Content available remote Transport autobusowy na Malcie
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia organizacji transportu autobusowego na Malcie. Przedstawione zostały także informacje dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej oraz komunikacji indywidualnej. Zamieszczono informacje statystyczne oraz techniczne odnoszące się do rozwiązań organizacyjnych i eksploatacyjnych. Przedstawiona została flota przewoźnika - Malta Public Transport oraz zamieszczone informacje dotyczące obsługiwanych tras. Artykuł został zilustrowany mapami oraz fotografiami. Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika ze stanem komunikacji publicznej - autobusowej - na Malcie.
EN
The article discusses the issues of bus transport in Malta. There was also presented information on the development of road infrastructure and individual transport. Statistical and technical information relating to organizational and operational solutions has been provided. There are present the fleet of the carrier - Malta Public Transport and the information on the routes served. The article has been illustrated with maps and photographs. The aim of the article is to familiarize the readers with the state of public bus transport in Malta.
5
Content available remote Rozwój transportu autobusowego na Malcie
PL
Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z historią powstania i rozwoju transportu autobusowego na Malcie, w tym z początkami komunikacji autobusowej, sięgającej pierwszych lat XX w. Przedstawiono w nim także reformy lat 70. XX w. oraz zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach. Transport autobusowy objęto systemem kontraktowanych usług publicznych z określeniem minimalnych wymagań jakościowych, co doprowadziło do optymalizacji i unowocześnienia parku autobusowego, poprawy jakości usług oraz wzrostu liczby pasażerów.
EN
The aim of the article is the presentation the history of the creation and development of bus transport in Malta, including the beginning of bus transport in the first years of the twentieth century. It also presents the reforms from the 1970s and changes that have occurred in recent years. Bus transport was covered the system of contracted public services with specification of minimum quality requirements, which led to the optimization and modernization of the bus park, improvement of the quality of services and increase in the number of passengers.
6
Content available remote Komunikacja autobusowa do portów lotniczych w Polsce
PL
W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój przewozów lotniczych w Polsce. Dokonane zostały też liczne inwestycje w porty lotnicze regionalne. W obsłudze transportowej portów lotniczych transport autobusowy odgrywa obecnie kluczową rolę. W większości miast ma on dominujący udział w dowozach pasażerów do lotnisk. Większe porty lotnicze mają także rozwinięty system autobusowych połączeń krajowych, a także międzynarodowych do państw sąsiednich. Mimo że rośnie w Polsce liczba portów lotniczych obsługiwanych koleją, to rola transportu autobusowego jest coraz ważniejsza ze względu na wolumen przewozów. Artykuł jest próbą przedstawienia rozwiązań transportowych w obsłudze polskich portów lotniczych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji autobusowej.
EN
In recent years there has been a dynamic development of air transport in Poland. Also numerous investment in regional airports have been made. Bus transport is currently playing a key role in airport transport service. In most cities it is the dominant share in passenger transport to airports. Larger airports also have developed systems of national and international bus connections to neighbouring countries. Despite the fact that the number of airports serviced by rail is growing in Poland, the role of bus transport is growing in terms of the volume of transport. The article is an attempt to present transport solutions in the service of Polish airports with particular emphasis on bus transport.
PL
Artykuł ukazuje tło i realia projektowania wzorniczego dla producentów samochodów ciężarowych JELCZ I STAR w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Na podstawie własnych doświadczeń autor dokonuje subiektywnej oceny okresu przed transformacją ustrojową. Odnosząc się do metodologii projektowania prezentuje wypracowane metody realizacji projektów stosowane przez projektantów wrocławskiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Opisane przykłady pięciu realizacji (studium przypadku) przybliżają stosowane skuteczne procedury projektowe w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
EN
The article shows the background and realities of designing for JELCZ and STAR truck manufacturers in the eighties and nineties of the last century. Based on his own experience, the author makes a subjective assessment of the period before the political transformation. Referring to the methodology of design, he presents the developed methods of project implementation used by the designers of the Wroclaw School of Fine Arts, currently Eugene Geppert Academy of Fine Arts. The described examples of five implementations (case study) approximate the applied effective project procedures in the nineties of the last century.
8
Content available remote Analiza hałasu wewnętrznego autobusów komunikacji miejskiej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu wewnętrznego wybranych autobusów komunikacji miejskiej. Pomiary poziomu hałasu przeprowadzono podczas jazdy na wybranej trasie realizowanej w ramach rozkładu jazdy autobusów. Do oceny hałasu wewnątrz autobusów zastosowano zestaw pomiarowy składający się z 10 mikrofonów umieszczonych na wysokości 1,6 m od powierzchni podłogi wzdłuż przejścia pomiędzy siedzeniami oraz systemu PULSE firmy Brüel&Kjar. Celem badań była ocena rozkładu poziomu hałasu wzdłuż autobusów oraz jego porównanie w różnych typach autobusów.
EN
The article presents the results of internal noise study of selected public transport buses. Measurements of noise level were carried out while driving on a selected route undertaken as part of the bus timetable. To assess the noise inside the buses, a measuring set consisting of 10 microphones placed at a height of 1.6 m from the floor surface along the passage between the seats and the PULSE system from Brüel & Kjar were used. The aim of the study was to assess the noise distribution along buses and to compare it in different types of buses.
9
Content available remote Tło zmian na rynku pracy zawodowych kierowców autobusowych
PL
W tekście poruszono problem rosnących braków zatrudnienia wśród kierowców komunikacji publicznej. Sytuacja, której jesteśmy właśnie świadkami w Polsce, bardzo przypomina podobny kryzys, z jakim zmagały się kraje Europy Zachodniej w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia. W tekście autor analizuje rozwiązania znane z innych krajów, które przeciwdziałają tej sytuacji i zastanawia się, jakie działania można by wdrożyć w naszym kraju.
EN
The text raises the issue of increasing shortages of public transport drivers. The situation we witness now in Poland very much resembles a similar crisis, which were dealt with by countries of Western Europe in the second half of 1990s. The author analyses solutions known from other countries, which counteract such a situation and thinks, what solutions could be implemented in our country.
10
Content available BusWorld Rosja w Moskwie
PL
Targi przemysłu autobusowego BusWorld to cykl imprez targowych w różnych miejscach świata, których celem jest zaprezentowanie aktualnej oferty produkcyjnej autobusów i autokarów, części zamiennych oraz komponentów wyposażenia stanowiących element systemów informacji pasażerskiej i zarządzania ruchem. W niniejszym artykule omówiono genezę BusWorld Rosja w Moskwie, imprezy towarzyszące tym targom oraz głównych producentów autobusów.
EN
BusWorld bus industry fair is a series of trade fairs in various places around the world. Their goal is to present the current production offer of buses and coaches, spare parts and components of equipment, which are elements of passenger information and traffic management systems. This article discusses the origins of BusWorld Rusia in Moscow, events accompanying these fairs and major bus manufacturers.
PL
W artykule omówiono statystykę wypadki autobusów w Polsce w latach 2013-2017 na tle wszystkich wypadków, które miały miejsce na polskich drogach w analizowanym okresie oraz podjęto próbę oceny przyczyn oraz sposobu ograniczenia wypadków w tej grupie pojazdów.
EN
The article discusses the statistics of bus accidents in Poland in 2013-2017 in the context of all accidents that took place on Polish roads in the analyzed period, and attempted to assess the causes and how to reduce accidents in this group of vehicles.
EN
Passenger seats are one of the most important parts of bus equipment. For the sake of passengers’ comfort, buses are increasingly often provided with small tables to support a mobile computer, laptop, or tablet in a position convenient for the user of a device of this kind. However, this may be an important source of a hazard during a road accident, especially for children. The objective of this work was to assess the danger that would arise from an impact against a mobile computer and to develop calculation methods that would facilitate the identification of such a hazard as one of the accident effects. The research carried out with this objective in view will help to learn some relations between the seating layout, positioning of the said supports, and anthropometric characteristics of bus passengers. A multibody computer model was built, where a fragment of the passenger compartment of a bus with three seats inclusive of integrated seatbelts was represented. The kinematics of motion of the models of an adult and a child in the space between seats during a frontal impact of the bus against an obstacle was explored. Special attention was paid to the possibility of face injuries resulting from an impact against the surface or front edge of the laptop. The limitations resulting from the possible head movements in the space between the seats as well as the influence of changes in the seat spacing on the velocity and angle of impact of passenger’s head against the computer were taken into account.
PL
Fotele pasażerów to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia autobusów. W celu zwiększenia wygody osób jadących coraz częściej wyposaża się je w stoliki podtrzymu-jące mobilny komputer, laptop lub tablet w pozycji dogodnej do jego wykorzystania. To jednak może być istotnym źródłem zagrożenia podczas wypadku drogowego, szczególnie dla dzieci. Celem pracy jest ocena zagrożenia wynikającego z uderzenia w mobilny komputer oraz rozwi-janie metod obliczeniowych, które ułatwią identyfikację tego zagrożenia jako skutków wypadku. Prowadzone w tym celu badania ułatwią rozpoznanie niektórych relacji pomiędzy rozmieszcze-niem foteli, umieszczeniem podstawek podtrzymujących a cechami antropometrycznymi osób jadących w autobusie. Opracowano wielobryłowy model komputerowy, w którym uwzględnio-no fragment przestrzeni pasażerskiej autobusu z trzema fotelami wraz ze integrowanymi pasami bezpieczeństwa. Rozważa się kinematykę modeli osoby dorosłej i dziecka w przestrzeni między fotelami podczas czołowego uderzenia autobusu w przeszkodę. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość powstania obrażeń twarzy w rezultacie uderzenia w powierzchnię czołową lub przednią krawędź laptopa. Uwzględnia się ograniczenia wynikające z możliwości ruchu głowy w przestrzeni między fotelami, a także wpływ zmiany odległości między nimi na prędkość i kąt uderzenia głową w komputer.
PL
Ziemia kłodzka jest jednym z ważniejszych regionów turystycznych Polski, stąd komunikacja zbiorowa na tym obszarze powinna odpowiadać potrzebom nie tylko lokalnych mieszkańców, ale też turystów. W artykule dokonano oceny wewnętrznej dostępności komunikacyjnej powiatu kłodzkiego, biorąc pod uwagę tylko ofertę połączeń autobusowych. Jest to druga część szerszej analizy (w pierwszej [1] badano dostępność zewnętrzną ziemi kłodzkiej oraz jej dostępność wewnętrzną, ale tylko z perspektywy kolei). Analizę oparto na porównaniu dawnej i współczesnej siatki połączeń i rozkładów jazdy. Dzięki temu zarysowano historię rozwoju komunikacji autobusowej w pierwszych dziesięcioleciach po II wojnie światowej, a następnie przedstawiono skutki ograniczania liczby połączeń przez przedsiębiorstwa typu PKS, skupiając się jednak na konsekwencjach dla turystów odwiedzających ten region. Jednocześnie pojawili się na tym terenie przewoźnicy prywatni, dysponujący przeważnie busami. Efektem tych zmian jest bardzo zróżnicowana wewnętrzna dostępność komunikacyjna ziemi kłodzkiej – na pewnych relacjach pojawia się dużo środków komunikacji zbiorowej, podczas gdy inne nie są w ogóle obsługiwane. W związku z tym wiele obszarów interesujących z turystycznego punktu widzenia i atrakcji turystycznych pozostaje niedostępnych dla osób niezmotoryzowanych. Ponadto istniejące połączenia i rozkłady jazdy nie zachęcają turystów zmotoryzowanych do rezygnacji z samochodu na korzyść komunikacji zbiorowej.
EN
The Kłodzko land is one of the most important tourist regions in Poland, so the public transport in this area should meet the needs of not only its inhabitants, but also tourists. In the article the internal public transport accessibility of the Kłodzko powiat (district) was assessed, taking into account only bus connections. This is the second part of a bigger analysis (in its first part [1] the external transport accessibility of the Kłodzko land had been examined, as well as the internal accessibility by railway). The analysis was based on a comparison of former and actual connections network and timetables. Based on that the development of bus communication in the first decades after the Second World War and afterwards has been briefly presented including the consequences of reduction of connections by companies of PKS (Polish Motor Transport) type, focusing on the influence on tourists visiting the region. In the same time emergence of private bus companies (operating mostly small buses) has been observed. An effect of those changes is a very varied internal accessibility of the Kłodzko land – in certain relations there are many means of public transport while other are not operated at all. As a consequence many areas interesting from a tourist point of view and numerous tourist attractions are inaccessible for unmotorized tourists. Moreover, existing connections and timetables do not encourage motorized tourist to use public transport instead of a car.
14
EN
In article the market for electric buses in the world and in Poland have been discussed. The test methods for energy consumption of city buses in Poland and the appropriate measuring devices have been presented. The article presents the results of the energy consumption of the city bus in the test SORT 2. The results obtained were referred to results in the case other electric and conventional buses.
15
Content available Transexpo a sprawa polska, Cz. 2
PL
Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, zorganizowane w dniach 11-13 października 2016 r. przez Targi Kielce wspólnie z Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej oraz Polską Izbą Transportu Samochodowego i Spedycji, to największa tego typu impreza w Polsce i w Europie Centralnej. W pierwszej części artykułu [5] scharakteryzowano najnowsze konstrukcje autobusów miejskich elektrycznych, hybrydowych i napędzanych paliwami alternatywnymi. W niniejszym artykule zaprezentowano autobusy miejskie klasy maxi i mega oraz autobusy lokalne i turystyczne.
EN
Exhibition of Public Transport TRANSEXPO was organized on 11-13 October 2016 by Targi Kielce toghether with IGKIVI and PITSiS is the biggest that kind event in Poland and Central Europe. At the begging of article [5] was characterized the newest construcions of buses: urban electric, hybrid and alternative fuel. In the following article was presented urban buses maxi and mega class and coaches.
PL
Niniejszy artykuł podsumowuje zmiany w polskiej komunikacji miejskiej w latach 2009–2015 w sferze produktowej oraz oddziaływania. Był to okres intensywnych inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych, których duża część była znacząco wsparta funduszami Unii Europejskiej. Umożliwiło to poprawę jakości usług przewozowych w wielu miastach oraz pozwoliło na realizację wielu przełomowych projektów. Liczne inwestycje, wsparte zwiększaniem nakładów na komunikację miejską i rozwojem oferty przewozowej, pozwoliły na zahamowanie spadku lub nieznaczny wzrost przewozów w komunikacji miejskiej w największych miastach. W pozostałych ośrodkach zauważalny jest jednak trend spadkowy w przewozach, wynikający zarówno z zaniedbań inwestycyjnych, jak i braku jednoznacznej i kompleksowej polityki mającej na celu skuteczne wdrożenie zrównoważonego transportu miejskiego.
PL
W dniach 26 i 27 kwietnia 2017 r. na terenach wystawowych Silesia Expo w Sosnowcu odbyła się dziewiąta już edycja targów Silesia Komunikacja, poświęcona transportowi publicznemu i logistyce miejskiej, organizowana wspólnie z KZKGOP i z największymi operatorami zagłębia śląsko-dąbrowskiego.
PL
W dniach od 23 do 26 maja na terenach Międzynarodowych Targów IFEMA w Madrycie miała miejsce jedna z najważniejszych tegorocznych imprez targowych – FIAA (Fiera Internacional del Autobus y del Autocar). To już 13. edycja tych targów. Pierwsza miała miejsce w 1994 r. W niniejszym artykule omówiono konstrukcje konstrukcje autobusów prezentowanych podczas tych targów.
PL
W dniach od 23 do 26 maja na terenach Międzynarodowych Targów IFEMA w Madrycie miała miejsce jedna z najważniejszych tegorocznych imprez targowych - FIAA (Fiera Internacional del Autobus y del Autocar). Konstrukcje autobusów prezentowanych podczas tych targów przez koncerny globalne opisano w pierwszej części artykułu [3]. W niniejszym artykule omówiono pojazdy producentów hiszpańskich i portugalskich.
EN
The article presents the analysis of the combustion engine damage assessment in the public transport vehicles. The analyses concerned checking the interrelation between the initial and annual kilometrage of vehicles and the number of the registered orders at the maintenance and conservation system. The examinations were performed on the four brands of buses that were exploited by Municipal Transport Company Lublin. The information about repairs relates to year 2015.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.