Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały izolacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W celu zapewnienia jakości infrastruktury transportu mediów dostarczających ciepło wewnątrz zakładów oraz z ciepłowni do oddalonych odbiorców jest konieczne wykorzystanie nowoczesnych technologii materiałowych i wytwórczych oraz eksploatacyjnych.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania napełnionych wodorotlenkiem glinu i zmodyfikowanych kopolimerem EVA izolacyjnych materiałów kablowych o różnej zawartości octanu winylu (28% i 40%). Stwierdzono, że wzrost zawartości octanu winylu w materiale powodował zmniejszenie twardości oraz zwiększenie nasiąkliwości materiału, przy jednoczesnym polepszeniu odporności na zużycie ścierne oraz poprawie ognioodporności. Zwiększenie zawartości octanu winylu powodowało również obniżenie wartości modułu sprężystości przy rozciąganiu oraz wytrzymałości na rozciąganie, równocześnie powodując wzrost wydłużenia względnego przy zerwaniu.
EN
Eight ethylene-vinyl acetate copolymers (EVA) with a mass content of vinyl acetate 28% and 40%, resp. were mixed together up to 15% and then blended with low d. polyethylene, a plasticizer and a filler to produce cable insulating materials. Hardness, tensile strength, tensile modulus and abrasion resistance as well as absorbability and fire resistance of the cable materials were detd. in accordance with the relevant stds. Increasing a share of EVA with a higher content of vinyl acetate in the insulation mixt. resulted in a decrease in hardness, tensile modulus, tensile strength and abrasion resistance, as well as in an increase of water absorption and fire resistance.
3
Content available remote Ocieplanie budynków drewnianych w technologii szkieletowej
PL
Treścią artykułu jest charakterystyka przegród stosowanych w budynkach drewnianych o konstrukcji szkieletowej pod kątem izolacyjności. Omawia on stosowane w takich budynkach materiały konstrukcyjne i analizuje warunki cieplno-wilgotnościowe. Szczególną uwagę zwraca na charakterystykę i montowanie materiałów izolacyjnych.
EN
The contents of the article encompass the characteristics of partitions used in framework wooden buildings in terms of insulation performance. It discusses the building materials used in such buildings and analyses the heat and humidity conditions. Particular attention is drawn to the characteristics and installation of insulation materials.
4
Content available remote Szary styropian do termoizolacji fundamentów
PL
W artykule wymieniono zalety szarego styropianu, a także omówiono warunki prawidłowego projektowania izolacji cieplnej fundamentów. Wymieniono również zasady montażu płyt styropianowych.
EN
The article enumerates the advantages of grey expanded polystyrene (EPS), with a discussion of requirements for proper design of thermal insulation of foundations. There is also a presentation of the principles of EPS panel installation.
5
Content available remote Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych
PL
W artykule omówiono różnice w wymaganiach prawnych dotyczących doboru minimalnej grubości izolacji cieplnej dla instalacji technicznych i przemysłowych. Przedstawiono propozycję ujednolicenia niespójności. Bazując na wymaganiach w odniesieniu do grubości izolacji z przepisów prawnych, sprawdzono spełnienie wymagań bezpieczeństwa dotyczącego temperatury na powierzchni instalacji rurowej, opierając się na metodzie z PN-B-20105:2014-09 pozwalającej na obliczanie grubości izolacji termicznej.
EN
The article discusses the differences in legal requirements concerning determination of the minimum thickness of insulation for service and industrial installations. A proposal to harmonize inconsistencies is shown. Taking into account the insulation thickness prescribed by law, fulfillment of safety requirements regarding temperature on pipe surface was tested using the method from PN-B-20105:2014-09 for thermal insulation thickness calculation.
6
Content available remote Wpływ nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej na budownictwo
PL
W artykule omówiono postanowienia nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej oraz innych zapisów prawa, wynikających z konieczności zmniejszenia energochłonności gospodarki oraz oszczędnego gospodarowania energią. Przybliżono wpływ, jaki będą mieć nowe zapisy prawa na rynek materiałów izolacyjnych.
EN
In this paper the authors presents the amended energy efficiency legislation, as well as other laws necessitated by the need to reduce the energy intensity of the economy and to introduce efficient energy management. The influence of the new law on the market of insulation materials has been reviewed in more detail.
7
Content available remote Szary styropian w systemach ETICS
PL
W artykule omówiono zalety szarego styropianu w rozwiązaniach ETICS. Podano zalecenia odnoszące się do reżimu aplikacyjnego tych materiałów. Zwrócono uwagę na dokładne przestrzeganie zaleceń producentów. Wskazano perspektywy szarego styropianu na rynku polskim i europejskim.
EN
The article presents the advantages of grey EPS in ETICS solutions. Recommendations are given regarding application regimes for these materials. Attention is drawn to exact compliance with manufacturers’ recommendations. The perspectives of grey EPS on the Polish and European market are identified.
PL
W artykule przedstawiono wyniki opracowane przy zastosowaniu nowatorskich dla ociepleń algorytmów, często stosowane w innych branżach przemysłu, które po odpowiednich modyfikacjach można stosować podczas projektowania produktów wchodzących w skład kompletnych systemów ociepleń.
EN
The article presents analysis of regression with extrapolation as a tool to anticipate the useful life or change of performance on the basis of data obtained through aging tests and initial resistance values. The computation formulas and results are presented.
PL
W drugiej części artykułu o projektowaniu budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów termoizolacyjnych przedstawiono analizę kosztów i grubości ocieplenia ścian wentylowanych w odniesieniu do powierzchni biurowych zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej, które zaczną obowiązywać od 2017 r. i od 2021 r. Porównano izolacyjność systemów z zastosowaniem włóknistych materiałów izolacyjnych oraz systemów z pianką rezolową. Pokazano możliwość zwrotu nakładów poniesionych na droższe materiały izolacyjne dzięki wykorzystaniu dodatkowej powierzchni użytkowej.
EN
The second part of the article on office building design that utilises new thermal insulation materials presents an analysis of costs and thickness of thermal insulation of cavity walls as regards office space, in accordance with the requirements concerning thermal performance, which will become applicable from 2017 and 2021 respectively. The article also compares thermal performance of systems utilising fibrous insulating materials and systems utilising resol foam. Moreover, the article presents the possibility of obtaining return on investment in the purchase of more expensive insulating materials, owing to the utilisation of additional floor space.
PL
Artykuł jest polemiką z publikacją Przemysława Brzyskiego pt. „Ekologiczne aspekty wykorzystania wybranych materiałów stosowanych jako izolacje termiczne” („IZOLACJE” nr 11/12/2014) i rozszerzeniem opisu materiału izolacyjnego z celulozy.
EN
The article is a polemic with the publication styled “Environmental aspects of the utilisation of selected materials used as thermal insulation” by Przemysław Brzyski (“IZOLACJE”, Issue No. 11/12/2014) and expounds on the description of cellulose insulation material.
PL
W Polsce jednym z dominujących problemów związanym z klimatem są straty ciepła zimą. W referacie omówiono zmiany wymagań ochrony cieplnej na przestrzeni lat. Przedstawiono kryteria doboru rodzaju i grubości izolacji termicznej przegród zewnętrznych. Wskazano również na problemy całorocznej izolacyjności obiektów oraz zasygnalizowano trendy na rynku materiałów budowlanych.
EN
One of the prevailing climate-related problems in Poland is the problem of heat losses in winter. The paper discusses the changes in requirements applicable to thermal insulation throughout the years. It presents the criteria for selection of types and thickness of thermal insulation of external space dividing elements. It also points to issues of all-year insulation performance of buildings and indicates trends on the market of construction materials.
PL
W artykule omówiono rozwiązania konstrukcyjne aparatów płytowych stosowanych do pomiarów współczynników przewodzenia ciepła materiałów budowlanych i izolacyjnych. Zaprezentowano możliwości zastosowania aparatu płytowego do wzorcowania czujników gęstości strumieni ciepła oraz przeanalizowano rodzaje błędów pomiarowych. Przedstawiono krótką charakterystykę nowoczesnych, wysokoefektywnych materiałów termoizolacyjnych, które mogą być i już są stosowane w celu poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji cieplnych.
EN
The article discusses design solutions of plate apparatus used for measuring of thermal conductivity coefficients of building and insulation materials. The possibilities to use the apparatus for calibration of heat flux density sensors are presented. The types of errors that may occur when measuring have been analysed. An overview is given of modern, high-efficiency thermal insulation materials that have been applied and can be used in improving the energy efficiency of buildings and thermal installations.
PL
Izolacja cieplna powinna chronić obiekt przed stratami ciepła, przed jego napływem, a także stanowić materiał spełniający bezpieczeństwo i komfort cieplny. W artykule przedstawiono szczegółową analizę wybranych materiałów pochodzenia organicznego, nieorganicznego oraz z tworzyw sztucznych. Zakres pracy obejmował przeprowadzenie obliczeń, które pozwoliły wyznaczyć hierarchie użyteczności izolacji cieplnych w obiektach budowlanych, a także określić przenikanie i przewodzenie ciepła.
EN
Thermal insulation should protect property against both heat loss, before the influx, as well as provide material that meets the security and comfort. The article presents a detailed analysis of selected materials of organic origin, inorganic and plastic. The scope of work included carrying out calculations that helped determine the usefulness of hierarchies of thermal insulation in buildings, as well as the determination of diffusion and heat conduction.
EN
Inverter Driven Motors (IDM) with high speed switching and advanced Pulse Width Modulation (PWM) techniques have been widely used for variable speed applications. Adjustable Speed Drives (ASD) with high speed switching devices provide very accurate control of speed and torque to a system. However, ASD give electrical stress such as high peak voltage, fast rate of voltage change (dV/dt) and extremely high carrier frequency to the insulation materials of a motor. The degradation of electrical insulation used in Inverter Driven Motors can lead to premature failure of motors sometimes days or months after startup. This paper presents the evaluation process of insulating materials used for IDM. Thermal aging tests were carried out on motorettes with enameled wires, impregnating resin and different insulating materials. Partial Discharge Inception Voltage (PDIV) measurement and Diagnosis test, based on IEC 60034-18-41 TS, were conducted on the motorettes. It could be demonstrated that the PDIV of the motorette decreased during aging and was very much dependent on the types of insulating materials being used.
15
Content available remote Izolacje z pap asfaltowych na obiektach mostowych
PL
Papy bitumiczne [najczęściej asfaltowe] pełnią role najbardziej uniwersalnego materiału budowlanego w konstrukcji nawierzchni drogowej. Z jednej strony wykorzystuje się je do ochrony obiektu mostowego [płyty pomostu] przed korozją atmosferyczną i wodą [hydroizolacja], z drugiej stosuje się je jako element konstrukcji drogowej.
PL
Przedstawiono wyniki badania odporności na nasłonecznienie i działanie łuku elektrycznego materiałów poliamidowych zmodyfikowanych stabilizatorami UV.
EN
The paper presents results of research of polyamides modified with UV stabilizers. Their immunity to insolation and electric arc were the research topics.
PL
Przedstawiono opis metod i stanowisk badawczych wykorzystywanych do oceny izolacyjności akustycznej materiałów dźwiękoizolacyjnych stosowanych w energetyce oraz innych gałęziach przemysłu.
EN
Methods description and laboratory stand for acoustic insulation assessment of sound protection materials were proposed. The materials under consideration are applied in energy and other industrial sectors.
PL
W artykule przedstawiono problemy doboru materiałów izolacyjnych przewodów nawojowych oraz cewek uzwojenia wysokonapięciowych silników indukcyjnych przeznaczonych do pracy w ciekłych gazach dielektrycznych, a w szczególności w ciekłym gazie naturalnym LNG. Omówiono problemy doboru kompozytów systemu izolacyjnego silnika i podano zasadnicze różnice występujące w zasadach doboru izolacji w stosunku do silników pracujących w temperaturach normalnych. Przedstawiono także wyniki badań technoklimatycznych materiałów izolacyjnych zastosowanych w modelowym silniku o mocy 785 k\V, 6600 V przeznaczonym do pracy w ciekłym gazie naturalnym LNG. Podano wnioski i zalecenia projektowe dla tego typu wysokonapięciowych silników indukcyjnych.
EN
The paper presents problems of choice of winding wires insulating materials and coils of high voltage induction motors predestinated for performance in liquid dielectric gases, and first of all in liquid natural gas (LNG). Choice of the motor insulating system components is discussed, and basic differences in the selection principles of such systems, working in normal conditions and liquid gases are given. Results of techno-climatic tests of insulating materials used in the model motor of power 785 kW and voltage 6600 V, predicted for work in liquid natural gas (LNG), are presented. Conclusions from research and design recommendations for this type of high voltage induction motors are given.
EN
The proper set-up of manufacturing parameters (temperature and time characteristics) of the curing process of insulating system is the key presumption of the future foolproof operation of rotating machines and transformers. The curing process itself concerns the binder (epoxy resin in this study), which is the most vulnerable part of the insulating system in light of the operation. In order to obtain the curing process parameters, thermal analyses were applied. The objective of this paper is to optimise the time and temperature of curing process of three-component insulating materials (glass fabric, reconstructed mica and epoxy resin). Technique used for the purpose of this experiment is based on the measurement of residual enthalpy level, typical for differently cured material (number of samples with different times and temperatures of curing was prepared). The study was carried out on the Simultaneous Thermal Analysis, which allows a continuing record of DSC (Differential Scanning Calorimetry) and TGA (Thermogravimetry) curves. The DSC method enables (in case the enthalpy level of absolutely uncured material is known) the exact determination of percent of the curing. The two types of insulation tapes were compared. The results show expressive trends in curing progress of tested materials and demonstrate the suitability of applied technique very well.
PL
Właściwy dobór parametrów produkcyjnych (charakterystyk czasowych i technicznych) przy procesie utwardzania systemu izolacyjnego jest podstawą przyszłego bezawaryjnego działania maszyn elektrycznych wirujących i transformatorów. Proces utwardzania dotyczy spoiwa (w tym opracowaniu żywicy epoksydowej), które jest najbardziej podatnym na uszkodzenia elementem systemu izolacyjnego w czasie pracy urządzeń elektrycznych. W celu utrzymania parametrów procesu utwardzania, w ramach niniejszej pracy zastosowano analizy techniczne. Celem pracy jest optymalizacja czasu i temperatury procesu utwardzania 3-składnikowego materiału izolacyjnego (włókno szklane, mika, żywica epoksydowa). Technika wykorzystana na potrzeby eksperymentu bazuje na pomiarze poziomu entalpii szczątkowej, charakterystycznej dla różnorako utwardzonych materiałów (przygotowano próbki materiałów o różnie dobranych czasach i temperaturach utwardzania). Badania oparto na jednoczesnej analizie termicznej, która umożliwia ciągłą rejestrację krzywych DSC (ang. Differential Scaning Calorimetry) i TGA (ang. Thermogravimetry). Metoda DSC pozwala na precyzyjne określenie procentowego utwardzenia. Porównane zostały dwa typy taśm izolacyjnych. Wyniki pokazują wyraźne trendy w procesie utwardzania przetestowanych materiałów i demonstrują użyteczność zastosowanej metody.
20
Content available remote Otuliny techniczne w budownictwie
PL
Otuliny techniczne to grupy powłokowych materiałów izolacyjnych. Ich przeznaczeniem jest ochrona i zabezpieczenie zewnętrznych powierzchni instalacji i przewodów sieci przesyłowych, dystrybucyjnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych, a także określonej armatury i urzadzeń przed uszkodzeniami fizycznymi (w tym amortyzowanie uderzeń) oraz wystąpieniem niekorzystnych zjawisk obniżania jakości funkcji użytkowych bądź ich utraty; przy instalacjach ciepłowniczych - także ochrona osób przed poparzeniem, przy instalacjach elektrycznych zaś - przed porażeniem. Najczęściej służą do montażu izolacji zimno- i ciepłochłonnych, akustycznych, antywibracyjnych, przeciwpożarowych, przeciwwodnych i przeciwkondensacyjnych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.