Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  design parameters
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
Przeprowadzona analiza stanu przetwórstwa zbóż i produkcji pasz na potrzeby zwierząt gospodarskich w regionie Kirowa (Rosja) wykazała wysoką efektywność wykorzystania pasz zbożowych (ziarno rozdrabniane, suche i mokre) w diecie zwierząt. Opracowano technologię frakcyjną gniecenia mokrego ziarna paszowego w punktach przetwarzania ziarna po zbiorach i obliczono skuteczność jej zastosowania zamiast tradycyjnej technologii suszenia, sortowania i rozdrabniania ziarna paszowego po zbiorze, co wykazało, że roczny efekt nowej technologii frakcyjnej wynosi 2 059 840 rubli. Opracowano schemat konstrukcyjno-technologiczny dwustopniowego gniotownika ziarna, przeprowadzono teoretyczne badania jego procesu roboczego, które umożliwiły określenie racjonalnych parametrów projektowych elementów roboczych. Zgodnie z opracowanym schematem wyprodukowano gniotownik ziarna PZD-3, przeprowadzono jego wstępne testy, które wykazały zgodność deklarowanych parametrów z wymaganiami. Na podstawie wyników testu instytucja państwowa zaleciła kontynuację testowania dwustopniowego gniotownika PZD-3 po wyeliminowaniu stwierdzonych braków. W procesie rekonstrukcji kompleksu do czyszczenia i suszenia ziarna KZS-20Sh zastosowano technologię frakcyjną zgniatania ziarna paszowego i dwustopniowy gniotownik ziarna PZD-3. Zastosowanie tej technologii przetwarzania ziarna znacznie zmniejsza zużycie energii do suszenia (frakcja ziarna paszowego nie jest suszona, ale jest stosowana jako pasza dla zwierząt w formie zgniecionej), wydajność kompleksu zależy od frakcji ziarna.
EN
An analysis of the state of post-harvest grain processing and feed production for livestock needs in the Kirov region (RF), which showed the high efficiency of the use of grain feed in animal diet – crushed grain, dry and wet. The fractional technology for flattening (crushing) wet feed grain at the post-harvest grain processing points was developed, and the effectiveness of its application instead of the traditional technology for post-harvest drying, sorting and crushing of feed grain was calculated, which showed that the annual effect of the new fractional technology is 2 059 840 rubles. For the technology of grain crushing, a constructive-technological scheme of a two-stage grain crusher was developed, theoretical studies of its working process were carried out, which made it possible to determine the rational design parameters of the working elements. According to the developed scheme, the PZD-3 grain crusher was manufactured, its preliminary tests were carried out, which showed the compliance of the claimed parameters with the requirements. Based on the test results of the federal institution recommended continuing the testing of the PZD-3 two-stages crusher after eliminating the identified deficiencies. The fractional technology for crushing feed grain and the two-stage crusher for grain PZD-3 as part of this technology were used in the reconstruction of the grain cleaning and drying complex KZS-20Sh. The use of this technology of processing of grain significantly reduces the energy consumption for drying (the feed grain fraction is not dried, but is used for animal feed in crushed form), the productivity of the complex depends in proportion to the allocated feed fraction.
PL
W pracy przeanalizowano kwestię standaryzacji niektórych parametrów konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i strukturalnych turbogeneratorów pracujących w krajowym systemie elektroenergetycznym. Uważa się bowiem, że standaryzacja wskazanych parametrów, uwarunkowana oczywiście wymogami konstrukcyjnymi, technologicznymi, ekonomicznymi itp. przyczynia się do podwyższenia efektywności eksploatacyjnej oraz sprawności technicznej przeglądów i remontów tych maszyn ze względu na standaryzację oprzyrządowania i osprzętu stosowanego w pracach remontowych i serwisowych. Problem jest trudny, ponieważ trzeba we wskazanych wyborach konstrukcji uwzględnić aspekty mechaniczne oraz systemy chłodzenia i wentylacji maszyny, czynniki bardzo ważne, ale pozaelektromagnetyczne.
EN
The key objectives explored in the below paper are to standardize some of design, structural and operating parameters of the various turbo-generators installed in the national power grid. It’s proven that standardization of selected parameters, considering the aspects of design as well as technological and commercial requirements, is critical in case of operability and maintainability effectiveness. These advantages are materialized only when the used servicing equipment are standardized as well. The complexity increases when other significant non-electromagnetic factors such mechanical, cooling and ventilation (EHS, transport, scheduled maintenance periods) must be considered.
EN
The paper presents mathematical relationships that allow us to forecast the estimated main engine power of new container ships, based on data concerning vessels built in 2005-2015. The presented approximations allow us to estimate the engine power based on the length between perpendiculars and the number of containers the ship will carry. The approximations were developed using simple linear regression and multivariate linear regression analysis. The presented relations have practical application for estimation of container ship engine power needed in preliminary parametric design of the ship. It follows from the above that the use of multiple linear regression to predict the main engine power of a container ship brings more accurate solutions than simple linear regression.
PL
W publikacji przedstawiono matematyczne zależności pozwalające na prognozowanie szacunkowej mocy napędu nowo budowanych kontenerowców w latach 2005-2015. Przedstawione aproksymacje pozwalają na oszacowanie mocy napędu w oparciu o długość między pionami i liczbę kontenerów. Aproksymacje zostały opracowane przy wykorzystaniu regresji liniowej jednej i wielu zmiennych. Przedstawione zależności mają praktyczne zastosowanie do szacowania mocy napędu kontenerowca dla potrzeb wstępnego parametrycznego projektowania statku. Z badań wynika, że zastosowanie regresji wielu zmiennych daje dokładniejsze rozwiązania niż zastosowanie regresji jednej zmiennej.
4
Content available Ship service speeds and sea margins
EN
When designing a transport vessel, one of the most important parameters assumed by the owner is the service speed of the ship. Service speed and motor power are calculated as an approximation of the ship’s speed in calm water (i.e., the contract speed) with the addition of the sea margin (SM). In current design practice, the addition of SM is not dependent on weather parameters occurring in liner shipping. This paper proposes a new method for establishing the value of SM depending on the type and size of the vessel and the average statistical weather parameters occurring on various shipping lines. The results presented in this paper clearly demonstrate that further research is needed to determine the precise relationship between the shipping and vessel type and the weather parameters on a shipping line.
5
PL
W artykule przedstawiono stan normalizacyjny zestawów kołowych, które należą do najbardziej obciążonych części w kolejnictwie. Omówiono znaczenie parametru qR,, biorąc pod uwagę jego wpływ jak bezpieczeństwo jazdy, konieczność napraw oraz konserwacji. Przedstawiono dopuszczalne wymiary kresowe parametru z uwagi na bezpieczeństwo eksploatacyjne, które są zdefiniowane w kartach UIC, normach europejskich oraz przepisach TSI.
EN
The article presents the standardization condition of wheelsets that belong to the busiest part in the railway. The significance of qR parameter is discussed taking into account its impact as the safety of riding, necessity of repairs and maintenance. The permissible limited dimensions of the parameter due to the operational safety are presented. They are defined in UIC leaflets, the European standard and the TSI regulations.
6
Content available Designing the future house : parameters juxtaposed
EN
The house is a universal necessity that responds to basic human needs. However these needs evolve and change with society. The future dwelling must be environmentally sound, flexible and capable of adapting to the different needs of today’s evolving population; but above all it must remain affordable. These parameters will be analyzed and juxtaposed on their overall affect on the design of tomorrow’s dwelling drawing from examples and statistical data from UK and the USA.
PL
Sformułowano i zweryfikowano, w programie MathCAD, algorytm obliczeniowy do określania poziomych i pionowych składowych powierzchni nośnej Ab i nacisku Ap obrotowych elementów o sferycznym zarysie powierzchni (np. talerzy bron). Uzupełniono definicje i poprawiono równania na powierzchnię nośną i nacisku w płaszczyźnie poziomej, stycznej do powierzchni gleby. Algorytm wykorzystano do analizowania wpływu – na wartości składowych powierzchni nośnej i nacisku – parametrów konstrukcji talerzy obecnie produkowanych bron talerzowych, w aspekcie głębokości ich pracy i granicznych wartości parametrów regulacji. Stwierdzono, że składowe powierzchni nośnej talerzy w przypadku głębokości pracy h = 50 mm przyjmują wartości bliskie zeru, co oznacza, że dla elastycznie zawieszonych talerzy, podczas płytkiej uprawy, nie występuje kopiowanie, ograniczające ich zagłębianie, oraz ugniatanie bruzdy zewnętrzną (tylną) powierzchnią talerzy. Wraz ze wzrostem głębokości, zwiększają się wartości składowych powierzchni Ab i gdy h = 100 mm wynoszą maksymalnie: 3000 mm2 – pozioma i 1200 mm2 – pionowa. Te największe wartości występują dla mniejszych kątów natarcia i promieni krzywizny oraz większych kątów pochylenia i średnic talerzy. W przypadku głębokości pracy h = 50 mm wartości składowej poziomej wynoszą 1600–7300 mm2, natomiast pionowej, dla większości konstrukcji, tj. pochylonych talerzy o większej średnicy – są mniejsze o 50% (nie przekraczają 4400 mm2). Po zwiększeniu głębokość pracy o 100% (do h = 100 mm) następuje zwiększenie składowej poziomej o 140–155% i składowej pionowej o 175%. Dla talerzy o mniejszej średnicy, ustawionych pionowo, proporcje tych wartości są odwrotne (szczególnie w warunkach większej głębokości pracy): składowa pionowa jest większa nawet o 90% od poziomej.
EN
In the MathCAD computer program there was formulated and verified the computational algorithm to define horizontal and vertical components of the supporting surface Ab and surface of pressure Ap of rotating elements characterized by a spherical surface outline (e.g. harrow discs). Definitions were supplemented and the equations of supporting surface and surface of pressure in the horizontal plane tangential to the surface of the soil were corrected. The algorithm was used for analysis of the impact of design parameters of discs in presently produced disc harrows on the values of components of the supporting surface and the surface of pressure in the aspect of the discs working depth and the limit value of their regulation parameters. It was found that the components of the supporting surface of discs take the values close to zero in case of the lower working depth (h = 50 mm). It means that during shallow tillage when flexibly mounted discs are used the copying effect which reduces penetration does not occur. There is also no compaction of a furrow by the external (back) surface of the discs. With increasing depth there also increase the values of components of the Ab surface and at h = 100 mm they are up to 3000 mm2 (horizontal) and 1200 mm2 (vertical). The highest values occur for smaller angles of attack and curvature radius as well as for higher angles of inclination and higher discs diameters. Under these conditions there is observed maximum of both – copying of the set depth h and soil compaction in the furrow. Much larger values than those discussed above appear in case of the components of surface of pressure of the discs. In case of the working depth amounting to h = 50 mm the values of the horizontal component are 1600–7300 mm2, but in case of the vertical one, for more of the constructions – i.e. inclined discs of greater diameter – they are smaller by 50% (they do not exceed 4400 mm2). For discs of the same diameter positioned vertically the values of horizontal and vertical components are comparable. The increase of working depth by 100% (up to h = 100 mm) causes the increase of horizontal component by 140–155% and of the vertical component by 175%. For discs of smaller diameter positioned vertically the proportion of these values is reversed (especially when the working depth is greater): the vertical component is greater by even 90% than the horizontal component.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad wykorzystaniem czystego oleju rzepakowego do zasilania silnika o ZS zamontowanego w ciągniku rolniczym. W silniku zastosowano dwuzbiornikowy układ paliwowy z podgrzewaniem oleju rzepakowego. Rozruch silnika odbywał się na oleju napędowym, a po osiągnięciu odpowiedniej temperatury (stabilności cieplnej) następowało automatyczne przełączenie na paliwo roślinne. Badano wpływ parametrów konstrukcyjnych silnika: kąt wyprzedzenia początku wtrysku paliwa, ciśnienie wtrysku i ciśnienie sprężania powietrza w komorze spalania, na moc, moment obrotowy i jednostkowe zużycie paliwa. Badania wykazały, że zasilanie silnika czystym olejem rzepakowym prowadzi do zmniejszenia mocy efektywnej o 12%, momentu obrotowego o 9%, a jednostkowe zużycia paliwa wzrasta o 15%. Zmiana wartości kąta wyprzedzenia początku wtrysku paliwa wpływa na jednostkowe zużycie paliwa. Najkorzystniejszą wartość uzyskano dla 15° kąta wyprzedzenia początku wtrysku paliwa.
EN
There are presented the results of experimental investigations on utilization of pure rape seed oil to feeding the self-ignition engine mounted on the agricultural tractor. A two-tank fuel system with heating of rape seed oil was mounted in the engine. The engine starting was performed on diesel oil, then upon achievement of appropriate temperature the system was automatically shifted to a plant fuel. There was investigated the effect of engine design parameters on the power, torque and specific fuel consumption. The investigations showed that feeding of the engine with pure rape seed oil resulted in the decreased power by 12%, decreased torque by 9% and increased specific fuel consumption by 15%. The change in the fuel injection advance angle affected the specific fuel consumption; its best value was obtained at the angle of 15°.
EN
Purpose: To analyse the phenomena in the stranded cable it is necessary to know how the contact resistance influenced the current repartition in the cable. The aims of our research are to find the dependence of the cable resistance on the design parameters. Design/methodology/approach: When current passes from one wire to another, the crucial parameter is the resistance of the contact region. The paper presents a method by which this region can be identified and relevant resistance measured. Comprehensive simulations were conducted for different types of wires and cables to assess the influence of design parameters on the current distribution and uniformity. Findings: The found in the course of the work was a method of identification of contact resistance and elaboration of parameters dependence. Research limitations/implications: The future research will be focused on the taking into account the nonhomogenity of the contact area. Practical implications: The presented method will by apply for the optimisation of design of the stranded electric power cable. Originality/value: The novelty is in the way the contact region is identified where current passes from one filament to another. Original relationships have been proposed showing the dependence of the contact region resistance on the design parameters of the cable and mechanical stress.
PL
W artykule przedstawiono problematykę projektowania wstępnego statków FPSO, aktualnie stosowane kryteria oraz ograniczenia projektowe tej grupy statków istotne z punktu projektowania wstępnego. W artykule przeanalizowano aktualnie stosowane podejście dotyczące uwzględniania właściwości morskich statków FPSO i możliwości wykorzystania tego podejścia na wstępnym etapie projektowania. W pracy zamieszczono statystyczne wartości parametrów projektowych nowobudowanych statków FPSO, które mogą być przydatne na wstępnym etapie projektowania.
EN
The paper presents the preliminary design issues of FPSO vessels, the currently used criteria and design constraints of this group of vessels relevant to the preliminary design stage. The paper examines the approach for taking into account the FPSO seakeeping properties, and the possibility of using this approach to the preliminary design stage. The paper presents statistical values of design parameters new-builded FPSO vessels, which may be useful at the preliminary design stage.
EN
The methods herein described deal with predicting the added resistance in waves and may be useful in the preliminary stage of ro-ro ferry design. The research was aimed at replacing the complex numerical model with an approximating model based on the principal design parameters. To achieve this aim the author uses the methods of linear regression and theory of artificial neural networks. The resulting mathematical relationships allow to predict the added resistance in waves by utilizing the basic design parameters of the ship and wave parameters. The research results lead to a comparison of applicability of the linear regression and artificial neural networks theory in prediction of the added resistance in waves at the stage of ship parameters design.
PL
W pracy przedstawiono metody prognozowania dodatkowego oporu na fali przydatne na wstępnym etapie projektowania promów ro-ro. Celem badań było zastąpienie skomplikowanego modelu numerycznego prostym modelem aproksymacyjnym bazującym na podstawowych parametrach projektowych. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano metody regresji liniowej oraz teorię sztucznych sieci neuronowych. W rezultacie opracowano zależności matematyczne pozwalające na przewidywanie dodatkowego oporu na fali na podstawie podstawowych parametrów projektowych statku i parametrów falowania. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na porównanie możliwości wykorzystania regresji liniowej i teorii sztucznych sieci neuronowych do przewidywania dodatkowego oporu na fali na etapie parametrycznego projektowania statku.
EN
Design guidelines are presented for predicting added wave resistance useful at the early stage of designing ro-ro ferries. The guidelines were prepared on the basis of regression analysis of model values of added wave resistance. The model values were calculated by means of 448 ferry shape variants assuming conventional waving parameters and ferry movement parameters. Such approach permitted the replacement of a complicated numerical model with a simple regression model based on basic design parameters.
PL
W pracy przedstawiono wskazówki projektowe dotyczące prognozowania dodatkowego oporu na fali przydatne na wstępnym etapie projektowania promów ro-ro. Wskazówki opracowano w oparciu o analizę regresji wartości wzorcowych dodatkowego oporu na fali. Wartości wzorcowe obliczono za pomocą dokładnych metod numerycznych dla 448 wariantów kształtu promu, przyjmując umowne parametry falowania oraz parametry ruchu promu. Takie podejście pozwoliło zastąpić skomplikowany model numeryczny prostym modelem regresyjnym bazującym na podstawowych parametrach projektowych.
EN
The paper presents some selected results of research on applications of arificial intelligence to the optimization of main ship design parameters and hull shape coefficients with the ship transport efficiency as an objective function. Basics of ship transport formulation are concisely discussed, together with examples for different approaches to optimization. An example of neutral network use for the determination of ship transport efficency is given with an assessment of its ability for data generalization. Moreover, two optimization procedures are praesented: one using genetic algorithms and the other with simulated annealing approach. Both procedures lead to the improvement of ship transport efficiency.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań nad zastosowaniem metod sztucznej inteligencji do optymalizacji parametrów projektowych statku oraz współczynników kształtu kadłuba. Jako funkcję celu proponuje się zastosowanie wskaźnika sprawności transportowej. Podstawowe zależności i sformułowanie tego wskaźnika zostały zwięźle przedstawione, z egzemplifikacjami różnego podejścia do optymalizacji. Zaprezentowano przykład zastosowania sieci neuronowej do wyznaczania sprawności transportowej oraz ocenę zdolności sieci do uogólnienia wyników. Ponadto przedstawiono dwie procedury optymalizacyjne prowadzące do zwiększenia wskaźnika sprawności transportowej statku: jedną z zastosowaniem algorytmów genetycznych, a drugą z użyciem metod symulowanego wyżarzania.
PL
W pracy przedstawiono projekt urządzeń do reedukacji osób z zaburzeniami propriocepcji. Prace projektowe zostały wykonane w programie Inventor 2009. Z uwagi na znaczenie takich urządzeń w rehabilitacji, ich konstrukcje cechują się wielofunkcyjnością. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników została przeprowadzona analiza wytrzymałościowa elementów składowych najbardziej narażonych na uszkodzenie w programie Ansys Workbench. Otrzymane wyniki z obliczeń potwierdziły poprawność przyjętych założeń projektowych i dobranych parametrów konstrukcyjnych urządzeń.
EN
The project of rehabilitation devices for people with the proprioceptive disorder was presented in this paper. Development of the multifunctional devices was made using Inventor 2009. Usefulness of the devices construction was found on the base of strength analysis using Ansys Workbench. Obtained results testified correct choice of project assumption data.
PL
Przedstawiono możliwość zastosowania logicznych metod optymalizacji dyskretnej do ustalania rangi ważności parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Porównano otrzymane wyniki do wyników z wcześniejszych opracowań literaturowych według metod optymalizacji ciągłej. Wykazano dużą dokładność oraz zgodność zastosowanych metod ustalania rangi ważności z wynikami doświadczalnymi.
EN
Possibility of application of decision logical trees for tests of importance rank of structural and service parameters has been presented. Multivariation of realizable solutions of the designed systems, interpolation of the data from measurements, standardization of the data from measurements, and different ranges of numerical intervals of the parameters were used for discrete optimization of machine systems. The impeller propeller pump in turbine motion has been analyzed in an example of test of importance rank. The obtained results prove agreement with the previous conclusions from literature on importance rank of structural and service parameters of the impeller propeller in turbine motions.
EN
This paper presents the multi-criteria design parameters of the optimisation of the ROPAX ferry using sea-keeping characteristics and additional wave resistance. The design criteria were formed using the method based on deterministic scenario and the partial objective functions were determined as artificial neuron networks. The design parameters' optimisation was carried out with the Pareto method. The best design variants were chosen using the elements of fuzzy logic that allowed, among other things, to present design quality with linguistic variables. This approach allowed choosing the best variant concerning all criteria at the same time.
PL
W artykule przeprowadzono wielokryterialną optymalizację parametrów projektowych promu pasażersko-samochodowego pod kątem wybranych właściwości morskich i dodatkowego oporu statku na fali. Kryteria projektowe sformułowano posługując się metodą opartą na scenariuszach deterministycznych, natomiast funkcje celów cząstkowych wyznaczono w postaci sztucznych sieci neuronowych. Optymalizację parametrów projektowych przeprowadzono metodą Pareto. Do wyboru najlepszych wariantów projektowych wykorzystano elementy logiki rozmytej, co pozwoliło m.in. na przedstawienie walorów projektu za pomocą zmiennych lingwistycznych. Takie podejście umożliwiło wybór wariantu najlepszego pod kątem wszystkich kryteriów jednocześnie.
EN
The grass trimming machine is a widely used agricultural machine for cutting grass by the roadside and in other areas in Malaysia. Hand–arm vibration (HAV) syndrome is very common among workers operating power tools and performing similar work for extended periods. Grass trimming involves the use of a motorized cutter spinning at high speed, resulting in high levels of HAV among its operators. The existing D-shape handle causes HAV-related stress and operational load in operators. This research proposes a new design of a handle of the grass trimming machine. When this new design was compared with the old one, it was found that the new handle resulted in 18% lower HAV. To find the lowest HAV, 3 critical parameters of the new handle (length, angle and material of the cap of the handle) were optimized using the Taguchi quality tool. Appropriately selected parameters of the new handle significantly reduced the occurrence of HAV among grass trimmers.
PL
Dokonano analizy statków rzeka - morze zbudowanych w ostatnich 15 latach, zwracając uwagę na wpływ rejonu pływania na wybrane parametry projektowe. Przedstawione zależności pokazują aktualne trendy w projektowaniu statków tego typu, jak i niewielkie możliwości zmian przy doborze podstawowych parametrów statku. W analizie dążono do określenia możliwości zmian projektowych dla statków rzeka - morze, w związku ze wzrostem zapotrzebowania na tego typu transport i koniecznej optymalizacji rozwiązań projektowych.
EN
The analysis of the river-sea ships built over the past 15 years has been made; selected design parameters of the navigation region have been taken into particular consideration. The presented functions demonstrate the general trend of building this type of vessel and limited possibilities in changing the main dimensions, such as: length, beam, height and draught. The aim of this paper is to determine the possibilities of design changes for river-sea ships as there is a growing interest in this kind of transport.
PL
W referacie przedstawiono optymalizację dwudrogowego regulatora przepływu z zaworem różnicowym na wyjściu, w zależności od parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych regulatora. Na podstawie charakterystyk optymalizacyjnych można wyznaczyć minimalne wymiary regulatora.
EN
In the paper the optimization of 2-way flow regulator equipped with differential valve at outlet was presented. The optimization was presented depending on construction and operating parameters of considered regulator. On the basis of optimization characteristics minimal regulator dimensions can be determined.
PL
Duża liczba dyspozycyjnych parametrów konstrukcyjnych przekładni pasowych z pasami klinowymi powoduje, że istnieje wiele wariantów rozwiązań takich przekładni, które spełniają stawiane im wymagania. Komputerowe wspomaganie umożliwia szybkie wygenerowanie zbioru możliwych rozwiązań konstrukcyjnych, z których dia przyjętych kryteriów można wybrać rozwiązanie optymalne.
EN
A greal number of design parameters contribute to the fact that many variants of V-belt transmissions meet the specifications. Computer aided calculations make it possible to generate a set of design solutions for a given V-bell transmission and to choose an optimal one according to the established critenons.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.