Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 550

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  artificial intelligence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania metod uczenia maszynowego do automatycznego wyznaczenia litofacji na podstawie danych geofizyki otworowej. Zaprezentowano zarówno podstawowe koncepcje przyświecające rozwiązaniom typu data-driven, jak również opisano schemat pracy z danymi złożowymi. Omówiono także popularne techniki klasyfikacyjne: maszynę wektorów nośnych, drzewa decyzyjne, lasy losowe oraz sztuczne sieci neuronowe. Zaproponowane rozwiązanie może okazać się niezwykle przydatne w modelowaniu złóż węglowodorów, szczególnie w przypadku braku wystarczającej ilości danych pochodzących z badań laboratoryjnych rdzeni skalnych.
EN
The paper presents the possibility of using selected machine learning methods for automatic facies determination based on well-log data. The study presents fundamental concepts of a data-driven approach, as well as presents the detailed workflow for working with reservoir data. Popular classification techniques such as support vector machine, decision trees, random forests and artificial neural networks are also discussed. The proposed methodology can prove to be extremely useful in computer modeling of hydrocarbon reservoirs, especially in the case of reduced core sample dataset.
EN
When performing the carriage of goods by sea, each contracting party, shipowner and charterer, has a number of rights and obligations. In legal sources which regulate carriage of goods by sea, in particular contracts concluded between parties, international conventions and national laws, standard clause is shipowner's obligation to provide a seaworthy vessel. Such obligation implies that the vessel must be able to carry and keep the contracted cargo in good condition and also have required number of qualified crew. On the other side, charterer's obligation is to order the vessel to sail to ports/berths which are considered safe (safe port warranty). Also, legal sources of carriage of goods by sea regulate liability issues for loading and discharging operations, the limitation of the shipowner’s liability and application of provisions related to exclusion of liability. All of the above represent important rights and obligations of the regulation of the carriage of goods by sea, and so regulated thus far have been common in the carriage of goods by sea by traditional vessels. However, the question that arises is how the problems related to the carriage of goods by sea will be regulated when such carriage is performed by autonomous vessels. In other words, there is a question about interpretation of the provisions of seaworthiness, safe port warranty, liability and the limitation of the shipowner’s liability and exclusion of liability in the carriage of goods by sea by autonomous ships. The purpose of this paper is comparison of problems related to the carriage of goods by sea between the traditional and autonomous vessels, and regarding the regulation of seaworthiness, safe port warranty, liability, the limitation of the shipowner’s liability and exclusion of liability. The results of this comparison lead to the conclusion that reconsideration of the content of the listed terms is needed when we are talking about carriage of goods by sea by autonomous vessels.
PL
Niniejszy artykuł stanowi drugą część cyklu artykułów na temat zmian stabilności chemicznej wody podczas procesu sztucznej infiltracji. W pierwszej części zostały opisane metody oceny stabilności chemicznej i korozyjności uzdatnianej wody.
EN
This article is the second part of a series of articles on changes in the chemical stability of water during the artificial infiltration process. The first part describes the methods of assessing the chemical stability and corrosivity of the treated water.
PL
Diagnostyka najczęściej jest źródłem informacji, bywa źródłem wiedzy, a gdyjest odpowiedniej jakości może być wykorzystana do kreowania strategii eksploatacji, utrzymania technicznego i modernizacji. Jakość wiedzy na podstawie diagnostyki zależy od jakości badań, interpretacji ich wyników oraz ocen stanu technicznego i prognoz trwałości. Diagnostykę w Pro Novum traktuje się jako system zintegrowany z eksploatacją urządzeń. Jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy wykorzystująca wyniki badań nieniszczących i niszczących, analizy wytrzymałościowe, a w ostatnim czasie także zaawansowaną analitykę i metody sztucznej inteligencji. Diagnostyka powinna odpowiednio wykorzystywać dotychczaI sowe doświadczenia, klasyczne, sprawdzone metody badań oraz najnowsze technologie analityczne i informatyczne. Zasady tego rodzaju diagnostyki zostały opracowane i software’owo zaimplementowane w formie Platformy Informatycznej LM System PRO+® firmy Pro Novum.
EN
Diagnostics is most often a source of information, sometimes it is a source of knowledge, and when it is of appropriate quality, it can be used to create a strategy for operation, technical maintenance and modernization. The quality of knowledge on the basis of diagnostics depends on the quality of tests, the interpretation of their results, the assessment and durability forecasts. Diagnostics in Pro Novum is treated as a system integrated with the operation of devices. It is an interdisciplinary field of knowledge that uses the results of non-destructive and destructive testing, strength analysis, and recently also advanced analytics and Al methods. Diagnostics should properly use existing experience, classic, proven research methods and the latest analytical and information technologies. The principles of this type of diagnostics have been developed and software implemented in the form of the LM System PRO+®IT Platform by Pro Novum.
PL
Przeanalizowano odpowiedzi 350 pracowników zatrudnionych w 9 działających w Polsce przedsiębiorstwach chemicznych, aby określić poziom zaufania tych osób wobec rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji obecnych w ich miejscach pracy. Badanie wykazało, że poziom ten jest umiarkowanie wysoki.
EN
Three-hundred-fifty questionnaires from 9 Polish chem. companies were statistically evaluated to assess the level of employees’ trust in artificial intelligence. The level was found moderately high.
6
Content available remote Inspirowane kwantowo sieci neuronowe typu Hopfielda
PL
W pracy przedstawiono koncepcję sieci neuronowej o zespolonych parametrach (Q-inspired). Realizacja takiej sieci wykorzystuje hermitowską macierz połączeń pomiędzy neuronami. Zaproponowano również model uczenia maszynowego zrealizowany na bazie zespolonego aproksymatora. Wykazano przydatność takiego aproksymatora w analizie sygnałów w szczególności do realizacji dyskretnej transfomacji Fouriera (DFT) oraz odwrotnej dyskretnej transformacji Fouriera (IDFT).
EN
The paper presents the concept of a neural network with complex-valued parameters (Q-inspired). Implementation of such a network uses the Hermitian matrix of connections between neurons. A machine learning model based on a complex approximator has also been proposed. The usefulness of such an approximator in signal analysis has been demonstrated especially for the implementation of discrete Fourier transform (DFT) and inverse discrete Fourier transform (IDFT).
7
Content available remote Analysis of development directions of online diagnostics of synchronous generator
EN
In this paper the analysis of online diagnostics of synchronous generations (SG) are presented. The main focus is done on different fault identification methods. The main causes for the failure of synchronous generators and the development of fault tree for different elements of synchronous generators are presented. Also presented the determination of the index of residual lifetime, for hydrogen cooled turbo generator of capacity 165 MW.
PL
W artykule przedstawiono stan wiedzy na temat różnych metod diagnostyki generatorów synchronicznych (SG). Szczególną uwagę zwraca się na metodologie identyfikacji awarii Przedstawiono główne awarie SG. W artykule stworzono drzewo błędów dla głównych elementów SG. Przedstawiono wyznaczenie wskaźnika resztkowej żywotności turbogeneratorów chłodzonych wodorem o mocy 165 MW.
EN
The aim of the described study is an engineering solution to the problem of the implementation of artificial intelligence methods in predicting abnormal, extremely emergency states in robotic production stands. This task results from the need to improve the operational reliability of automated and robotic production lines, thus rationalizing the utility and cost values of these lines. The available hardware solutions as well as the existing and newly introduced new procedures and IT platforms are described. In the hardware part of the work, electric servo drives and gears of a multi-chain tripod robot were used, configured with the Festo Automation Suite software, programmed with the KEBA controller and the developed KeStudio application program.
PL
Celem opisywanych badań jest inżynierskie rozwiązanie problemu implementacji metod sztucznej inteligencji do poszukiwania stanów anormalnych, skrajnie awaryjnych, w zrobotyzowanych stanowiskach produkcyjnych. Zadanie to wynika z potrzeby poprawy niezawodności eksploatacyjnej zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych, a tym samym racjonalizacji wartości użytkowej i kosztowej tych linii. Opisano dostępne rozwiązania sprzętowe oraz istniejące i nowo wprowadzane nowe procedury i platformy informatyczne. W części sprzętowej prac wykorzystano robota z mechanizmem trójłańcuchowym, z elektrycznymi serwonapędami przekładniowymi, skonfigurowany za pomocą oprogramowania Festo Automation Suite, zaprogramowany za pomocą sterownika KEBA oraz opracowanego programu aplikacyjnego KeStudio.
PL
Technologie SI mogą osiągnąć próg szybkiej, otwartej, rekurencyjnej poprawy, zanim będziemy przygotowani na wyzwania związane z pojawieniem się superinteligentnych agentów SI2. Jeśli taka sytuacja nastąpi, może okazać się niezwykle ważne zastosowanie metod zmniejszania ryzyka sztucznej inteligencji, dopóki bardziej kompleksowe rozwiązania nie zostaną zrozumiane i gotowe do wdrożenia. Jeśli metody redukcji ryzyka mogą przyczynić się do tych kompleksowych rozwiązań, tym lepiej.
10
Content available remote Kontradyktoryjne uczenie maszynowe
PL
Dzięki ogromnej ilości zasobów oraz znacznego zainteresowania skupionego ostatnio na SI można zaobserwować liczne formy inteligentnych agentów wyposażonych w różnorodne unikatowe i nowatorskie możliwości. Potencjał oddziaływania jest nieograniczony, aczkolwiek odnotowywano już przykłady, w których decyzje podejmowane przez sztuczną inteligencję były niezrozumiałe.
PL
W artykule przedstawiono propozycję elastycznego systemu profilowania osób będących użytkownikami inteligentnych budynków. Zaproponowano wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji do wykrywania użytkownika budynku, jego zachowań i preferencji w nastawach wartości parametrów komfortu mikroklimatycznego. Profil taki może być wykorzystany przez system BMS do sterowania systemami automatyki budynkowej gwarantującymi użytkownikowi odczucie komfortu mikroklimatycznego przy jednoczesnej minimalizacji kosztów realizacji. Uwzględnianie profili użytkowników gwarantuje możliwość realizacji inteligentnych algorytmów sterowania, które do optymalnego sterowania wykorzystują profile wszystkich osób przebywających w danej strefie lub pomieszczeniach budynku.
EN
The paper presents a proposal for a flexible system for profiling people who are users of intelligent buildings. It was proposed to use elements of artificial intelligence to detect the building user, his behaviour and preferences in the settings of microclimatic comfort parameters. Such a profile can be used by the BMS to control building automation systems that guarantee the user’s feeling of microclimatic comfort while minimising implementation costs. Taking into account the users’ profiles guarantees the possibility of implementing intelligent control algorithms, which use the profiles of all people present in a given zone or rooms of the building for optimal control.
12
Content available Archipelag sztucznej inteligencji. Część IV
PL
Artykuł ten jest (jak wynika z tytułu) czwartym z serii artykułów poświęconych przeglądowej prezentacji poszczególnych metod sztucznej inteligencji (AI) prezentowanych jako wyspy archipelagu. Wyjaśnienie, dlaczego przyjęto taką właśnie metaforę, znaleźć można w pierwszym artykule tego cyklu, opublikowanym w numerze 12/2020 miesięcznika „Napędy i Sterowanie”. W tym samym artykule, zapoczątkowującym cały cykl, zaproponowałem zasadę, że chociaż mamy tu do czynienia z metaforami (gdy mowa o wyspach i o archipelagu), to jednak nazw tych nie będę ujmował w cudzysłów, pozostawiając właściwą interpretację domyślności Czytelnika.
13
Content available Archipelag sztucznej inteligencji. Część III
PL
W dwóch poprzednich numerach miesięcznika „Napędy i Sterowanie” opisywałem, czym jest sztuczna inteligencja (AI). Dla ożywienia narracji porównałem sztuczną inteligencję do archipelagu wysp, a poszczególne metody AI opisałem jako wyspy (rozumiane oczywiście metaforycznie, ale na zasadzie umowy pisane bez cudzysłowu). W grudniowym numerze NiS (z ubiegłego roku) opisałem w ten sposób metody symboliczne, sieci neuronowe i systemy ekspertowe. W numerze styczniowym prezentowałem metody zbiorów rozmytych i logiki rozmytej, zbiory przybliżone i rozpoznawanie obrazów (pattern recognition). Dzisiaj kilka kolejnych metod – opisywanych jako wyspy, ale zaprezentowanych solidnie poprzez podanie najważniejszych cech rozważanych metod. Jako pierwsze omówimy metody analizy skupień.
14
Content available Archipelag sztucznej inteligencji. Część II
PL
W poprzednim numerze miesięcznika „Napędy i Sterowanie” zdefiniowałem, czym w istocie jest sztuczna inteligencja, oraz wyjaśniłem, dlaczego sztuczną inteligencję porównuję do archipelagu wysp. Dodatkowo w tym poprzednim artykule omówiłem już trzy wyspy tego archipelagu. Te trzy już omówione wyspy to kolejno: metody symboliczne, sieci neuronowe i systemy ekspertowe.
EN
For a long time, scientific and technical work has been focused on production management, which affects both the correctness of the process and the costs generated. One of the integral elements of the production process management is energy, which has an impact on the organization of work, operation of machines or production. Predicting the energy consumption of smart facilities is crucial for implementing energy-efficient management systems, the area of this problem is a key aspect of smart grids whereby loads must be planned in real time. One of the main tasks of intelligent systems is to optimize the energy demand and costs to maximize energy efficiency of the facility. According to forecasting requirements, the following article presents several approaches to prediction of energy consumption models for production engineering systems. The proposed models were adopted and analyzed in terms of their usability and were trained and validated with the use of real data collected from the electrical installation of some company using the APA IPOE system.
EN
Due to the complex geology of vein deposits and their erratic grade distributions, there is the tendency of overestimating or underestimating the ore grade. These estimated grade results determine the profitability of mining the ore deposit or otherwise. In this study, five Extreme Learning Machine (ELM) variants based on hard limit, sigmoid, triangular basis, sine and radial basis activation functions were applied to predict ore grade. The motive is that the activation function has been identified to play a key role in achieving optimum ELM performance. Therefore, assessing the extent of influence the activation functions will have on the final outputs from the ELM has some scientific value worth investigating. This study therefore applied ELMas ore grade estimator which is yet to be explored in the literature. The obtained results from the five ELM variants were analysed and compared with the state-of-the-art benchmark methods of Backpropagation Neural Network (BPNN) and Ordinary Kriging (OK). The statistical test results revealed that the ELM with sigmoid activation function (ELM-Sigmoid) was the best among all the other investigated methods (ELM-Hard limit, ELM-Triangular basis, ELM-Sine, ELM-Radial Basis, BPNN and OK). This is because the ELM-sigmoid produced the lowest MAE (0.0175), MSE (0.0005) and RMSE (0.0229) with highest R2 (91.93%) and R (95.88%) respectively. It was concluded that ELM-Sigmoid can be used by field practitioners as a reliable alternative ore grade estimation technique.
EN
Although a major portion of the emitted energy from mine blast is sub-audible (lower frequency), there exist a component that is audible (high frequencies from 20 Hz to 20 KHz) and as such within the range of human hearing as noise. Unlike blast air overpressure (low frequency occurrence), noise prediction from mine blasting has received little scholarly attention in mining sciences. Noise from mine blast is considered a major detrimental blasting effect and can be a menace to nearby residents and workers in the mine. In this paper, a blast-induced noise level prediction model based on Brain Inspired Emotional Neural Network (BENN) is presented. The objective of this paper was to investigate the implementation possibility of the proposed BENN approach along with six other artificial intelligent methods, such as Backpropagation Neural Network (BPNN), Radial Basis Function Neural Network (RBFNN), Generalised Regression Neural Network (GRNN), Group Method of Data Handling (GMDH), Least Squares Support Vector Machine (LSSVM) and Support Vector Machine (SVM). The study also implemented the standard Multiple Linear Regression (MLR) for comparison purposes. The statistical analysis carried out revealed that the BENN performed better than the other investigated methods. Thus, the BENN achieved very promising testing results of 1.619 dB, 3.076%, 0.0925%, 0.911 and 82.956% for root mean squared error (RMSE), mean absolute percentage error (MAPE), normalised root mean squared error (NRMSE), correlation coefficient (R) and variance accounted for (VAF). The implemented BENN can be useful in managing noise from mine blasting using site specific data.
EN
In many discourses, popular as well as scientific, it is suggested that the "massive" use of Artificial Intelligence (AI), including Machine Learning (ML), and reaching the point of "singularity" through so-called Artificial General Intelligence (AGI), and Artificial Super-Intelligence (ASI), will completely exclude humans from decision making, resulting in total dominance of machines over human race. Speaking in terms of manufacturing systems, it would mean that the intelligence and total automation would be achieved (once the humans are excluded). The hypothesis presented in this paper is that there is a limit of AI/ML autonomy capacity, and more concretely, the ML algorithms will be not able to become totally autonomous and, consequently, the human role will be indispensable. In the context of the question, the authors of this paper introduce the notion of the manufacturing singularity and present an intelligent machine architecture towards the manufacturing singularity, arguing that the intelligent machine will always be human dependent. In addition, concerning the manufacturing, the human will remain in the centre of Cyber-Physical Systems (CPS) and in Industry 4.0. The methodology to support this argument is inductive, similarly to the methodology applied in a number of texts found in literature, and based on computational requirements of inductive inference based machine learning. The argumentation is supported by several experiments that demonstrate the role of human within the process of machine learning. Based on the exposed considerations, a generic architecture of intelligent CPS, with embedded ML functional modules in multiple learning loops, is proposed in order to evaluate way of use of ML functionality in the context of CPS. Similar to other papers found in literature, due to the (informal) inductive methodology applied, considering that this methodology does not provide an absolute proof in favour of, or against, the hypothesis defined, the paper represents a kind of position paper. The paper is divided into two parts. In the first part a review of argumentation from literature in favour of and against the thesis on the human role in future was presented, as well as the concept of the manufacturing singularity was introduced. Furthermore, an intelligent machine architecture towards the manufacturing singularity was proposed, arguing that the intelligent machine will be always human dependent and, concerning the manufacturing, the human will remain in the centre. The argumentation is based on the phenomenon related to computational machine learning paradigm, as intrinsic feature of the AI/ML1, through the inductive inference based ML algorithms, whose effectiveness is conditioned by the human participation. In the second part, an architecture of the Cyber-Physical (Production) Systems (CPPS) with multiple learning loops is presented, together with a set of experiments demonstrating the indispensable human role. Finally, a discussion of the problem from the manufacturing community point of view on future of human role in Industry 4.0 as the environment for advanced AI/ML applications is registered.
19
Content available remote Boosting trees in application to hand grenades fuzes
EN
The article in the introduction presents a brief description of the decision tree, and the purpose of the article was defined. Then, the process of building boosting trees was characterized, paying attention to the algorithm of their building. A method of building boosting trees for UZRGM fuzes is described. The assortment of fuzes in which this type of fuze is used is indicated, and the individual features of the fuze are presented, which are checked during laboratory diagnostic tests. The importance classes that were used to classify the revealed inconsistencies were also described. A boosting classification tree for UZRGM fuzes was designed and built. An exemplary graph of the built tree and its structure and also a fragment of specific values predicted in individual analyzed classes are shown. The matrix of incorrect classifications was determined, which determines the accuracy of the incorrect predictions. On selected examples of the analyzed classes, the designed model was assessed on the basis of the lift chart and gains chart.
PL
We wstępie przedstawiono krótki opis drzew decyzyjnych oraz określono cel artykułu. Następnie, scharakteryzowano proces budowy wzmacnianych drzew, zwracając uwagę na algorytm ich budowy. Opisano metodę budowy drzew wzmacnianych dla zapalników typu UZRGM. Wskazano asortyment, w którym stosowane są tego typu zapalniki, oraz przedstawiono poszczególne cechy zapalnika, które sprawdzane są podczas prowadzonych laboratoryjnych badań diagnostycznych. Opisano również klasy ważności, które zostały zastosowane do klasyfikacji ujawnianych niezgodności. Zaprojektowano oraz zbudowano wzmacniane drzewo klasyfikacyjne dla zapalników typu UZRGM. Pokazano przykładowy wykres zbudowanego drzewa oraz jego strukturę, a także fragment określonych wartości przewidywanych w poszczególnych analizowanych klasach. Określono macierz błędnych klasyfikacji, która określa trafność błędnych predykcji. Na wybranych przykładach analizowanych klas, oceniono zaprojektowany model na podstawie wykresu przyrostu i wykresu zysku.
PL
W artykule opisano możliwości wykorzystania modeli ARIMA i XGBoost do predykcji zużycia ciepła w mieszkaniach budynku wielorodzinnego. W oparciu o dane pomiarowe zużycia ciepła w mieszkaniach dwóch zespołów budynków z okresu 2016-2020 opracowano modele ARIMA i XGBoost do predykcji zużycia ciepła w okresach miesięcznych, a do obliczeń wykorzystano środowisko R. Wyniki zaprezentowano w artykule dla wybranych mieszkań w postaci tabelarycznej i rysunków. Stwierdzono, że modele ARIMA wykazują dużą dokładność, nie są jednak skuteczne w przypadku gwałtownych zmian pojedynczych obserwacji. Do zastosowań opisanych w artykule wymagają też jeszcze dalszych badań. XGBoost jest algorytmem znacznie bardziej zaawansowanym, a w konsekwencji istnieje znacznie więcej parametrów modelu, które należy ustawić i później zoptymalizować. Ten aspekt będzie przedmiotem dalszych prac badawczych, gdyż pomimo oczekiwania takiego rezultatu, wykorzystanie tego algorytmu nie dało dużo lepszych przybliżeń wyniku do wartości rzeczywistych niż modele ARIMA.
EN
The article describes the possibilities of using the ARIMA and XGBoost models to predict heat consumption in dwellings in a multi-family building. Based on the measurement data from the period 2016-2020 of heat consumption in dwellings in two building complexes, ARIMA and XGBoost models were developed to predict heat consumption in monthly periods, and the R environment was used for the calculations. The results are presented in the article for selected apartments in the form of tables and figures. ARIMA models were found to be good, but not effective for rapid changes in single observations. The applications described in the article also require further research. XGBoost is a much more advanced algorithm, and consequently there are many more model parameters that need to be set and optimized later. Therefore, this aspect will be the subject of further research, because despite the expectation of good results, the use of this algorithm did not give much better prediction for rapid changes than the ARIMA models.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.