Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 351

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mieszanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
1
Content available remote Adhesive mixing and applying device
EN
The aim of the present article is to present the design concept of a specialized device for mixing and applying adhesives (one and two-component ones) intended for unit production or laboratory use. The paper presents the initial assumptions of the device design, such as the type of production, application method and adhesive properties. Technological requirements for the adhesive mixing and applying device were enumerated. The technological requirements will include the characteristics of the method of adhesive application. The construction requirements of the designed device are also presented. The design of this device has been presented in the form of a 3D model, made with use of the SolidEdge software. The advantages and limitations of the concept of the designed device were also presented.
PL
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie koncepcji projektu specjalizowanego urządzenia do mieszania i nakładania klejów (jedno- i dwuskładnikowych), przeznaczonego do produkcji jednostkowej lub do zastosowań laboratoryjnych. W pracy przedstawiono założenia wstępne projektu urządzenia, takie jak: rodzaj produkcji, sposób nakładania oraz właściwości kleju. Przedstawione zostaną także wymagania technologiczne stawiane urządzeniu do mieszania i nakładania kleju. Wśród wymagań technologicznych wymienia się m.in. sposób nakładania kleju. Przedstawiono także założenia konstrukcyjne zaprojektowanego urządzenia klejarskiego. Projekt tego urządzenia został przedstawiony w formie modelu 3D, wykonanego za pomocą programu SolidEdge. Zaprezentowano także zalety oraz ograniczenia koncepcji zaprojektowanego urządzenia.
2
Content available remote Analysis of interaction of forces of working elements in electromagnetic mill
EN
The paper is devoted to the analysis of the operating modes of an electromagnetic mill, a device designed for grinding or mixing various substances, which occurs due to the interaction of these substances with moving ferromagnetic working elements. The factors impacting this force interaction are revealed. One of the possible structural solutions of the inductor of such a mill is given. The dependences of the projections of the equatorial force vector applied to the center of the mass of the working element are calculated from the above factors, in particular, from the phase of the resulting magnetomotive force of the inductor, the angular and radial coordinates of the location of the working element, its dimensions and the angle of rotation around its own axis. The results and conclusions obtained during this study make it possible to choose the method of mathematical formalization of the description of the force interaction of mill elements in a rotating magnetic field.
PL
W publikacji zaprezentowano analizę stanów pracy młyna elektromagnetycznego - urządzenia służącego do rozdrabniania i mieszania różnych substancji. Opisano czynniki, które wpływają na współdziałanie siłowe mieszanych substancji z ruchomymi ferromagnetycznymi mielnikami. Ponadto przedstawiono jedno z możliwych rozwiązań konstrukcyjnych induktora tego typu młyna. W artykule zawarto również zależności rzutów wektora wypadkowej siły, przyłożonej do środka ciężkości mielnika od fazy wypadkowej SMM induktora, promieniowych i kątowych współrzędnych położenia mielnika, jego wielkości i kąta obrotu wokół w łasnej osi. Wyniki i wnioski uzyskane dzięki tym badaniom umożliwiły wybranie sposobu sformalizowania matematycznego oddziaływania siłowego mielników z wirującym polem magnetycznym.
EN
In petroleum and mine industries, the centrifugal pumps were used for transferring solid particles with water. This method is preferable to other methods because of its user friendly and economic issues. In this article by selecting a proper pump and designing test circuit,we conducted hydraulic tests for water and water mixture with solid particles. For this purpose, an experimental set-up of centrifugal pump with only water and water with solid particles was developed. Then by analyzing the test results and efficiency equation, optimal coefficients of head loss is provided to improve the pump efficiency during hydraulic transmission of solids. The experimental results of power consumption, head, and pressure difference measurements in solid-liquid systems are presented. The experimental set-up results are compared with simulation and numerical one, which show a good agreement with them. It reveals that by adding the solid particles and increasing the fluid density up to 15%, the consumed power increases by about 20%, which result in dropping the efficiency of hydraulic system up to 6%. Finally, the optimal components for developed cycle presented for evaluation the various configuration and hydraulic analysis of pure flow and flow with solid particles in various applications to enhance the most achievable efficiency.
EN
The paper presents the impact of carrageenan addition on rheological characterisation of some hydrocolloid aqueous solutions during stirring with rotational speed changes. Carboxymethyl cellulose, guar gum and xanthan gum were used. Measurements were conducted in a vessel equipped with an anchor stirrer under rotational speed increase and decrease conditions, equivalent to a hysteresis loop rheological test. Rheological parameters were calculated using the power-law equation. It was found that a carrageenan addition generally causes a reduction of liquid apparent viscosity and time-dependent rheological behaviour intensification, with some exceptions.
PL
Artykuł przedstawia zmiany parametrów reologicznych modelowych układów spożywczych zawierających gumę guar i gumę ksantanową, z dodatkiem skrobi ziemniaczanej w różnych stężeniach podczas mieszania w warunkach zmiennej liczby obrotów mieszadła. Wykorzystano stanowisko przemysłowe w skali ćwierćtechnicznej, wyposażone w mieszadło wstęgowe. Rezultaty badań opisano za pomocą parametrów równania Ostwalda-de Waele. Wykazano znaczący wpływ stężenia skrobi na kształtowanie się charakteru reologicznego układów oraz zmiany parametrów reologicznych w funkcji czasu.
EN
The article presents rheological parameters changes of model food fluids included guar and xanthan gum with addition of potato starch in diffrerent concentrations during stirring in rotational speed changes conditions. A quarter-technical research stand was used. Experimental data was described by Power Law parameters. A significant effect of starch concentration on the formation of rheological character of systems and changes in rheological parameters as a function of time has been demonstrated.
EN
The influence of vibration and stirring of 90% and 98% hydrogen peroxide (high test peroxide – HTP) of two different purity levels in accordance with MIL-PRF-16005F, was determined. Testing was conducted in order to evaluate safety of use of highly concentrated solutions of hydrogen peroxide. The influence of vibration on HTP was tested at different frequencies up to 100 Hz. Further testing investigated the influence of stirring HTP, at three different speed values: 2000 rpm, 4000 rpm and 6000 rpm. During both tests, decomposition was determined by measuring concentration loss using density assay. Liquid during the tests was visually inspected for visible signs of decomposition such as: foaming, gas emission, turbidity.
PL
Określono wpływ wibracji i mieszania na 90% i 98% nadtlenek wodoru klasy HTP o dwóch poziomach czystości zdefiniowanych w normie MIL-PRF-16005F. Badanie przeprowadzono w celu oceny bezpieczeństwa stosowania roztworów nadtlenku wodoru o wysokim stężeniu. Został zmierzony wpływ wibracji o częstotliwości do 100 Hz na HTP. W ramach kolejnego badania sprawdzono wpływ mieszania na HTP, gdzie zastosowano trzy różne prędkości mieszania: 2000 rpm, 4000 rpm i 6000 rpm. Rozkład nadtlenku wodoru mierzony był poprzez pomiar stężenia roztworu przy zastosowaniu metody densymetrycznej. Dokonano wizualnych obserwacji roztworu podczas badań pod kątem występowania widocznych oznak rozkładu, jak: pienienie, emisja gazów, zmętnienie.
PL
Przeanalizowano wpływ stężenia hydrokoloidu na właściwości reologiczne wybranego modelowego układu spożywczego poddawanego mieszaniu długotrwałemu. Użyto wodnych roztworów gumy guar. Mieszanie przeprowadzono w warunkach skokowo wzrastającej liczby obrotów mieszadła wstęgowego. Moc mieszania oraz parametry reologiczne obliczono na podstawie uzyskanych w pomiarach wartości momentu obrotowego przyłożonego na wale mieszadła oraz prędkości obrotowej mieszadła. Wyniki w postaci krzywych płynięcia posłużyły do wyznaczenia wartości parametrów równania Ostwalda-de Waele. Dane eksperymentalne opisano ponadto równaniami empirycznymi podającymi zależności średnich mocy chwilowych oraz średnich lepkości pozornych od stężenia gumy guar w poszczególnych układach.
EN
An influence of hydrocolloid concentration on rheological properties of model food fluids under long-term mixing is analyzed in the paper. Aqueous solutions of guar gum were used as model food fluids. The helical ribbon stirrer rotational speed was increased step by step. The mixing power and rheological parameters were calculated on a base of measured values of torque and rotational speed of the stirrer. The flow curves were used for the calculation of Ostwald-de Waele equation parameters. Moreover, the experimental data were described by power monomials and their coefficients were determined.
PL
Badania miały na celu określenie wpływu wybranych parametrów (natężenia przepływu gazu, częstości obrotów mieszadła, stężenia wodnego roztworu sacharozy oraz konfiguracji mieszadeł) na udział gazu zatrzymanego w cieczy dla układu gaz-ciecz. Badania wykonano w mieszalniku o średnicy 0,288 m z dwoma mieszadłem szybkoobrotowym. Wyniki badań opracowano w postaci równania. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że udział gazu zatrzymanego w cieczy silnie zależy od natężenia przepływu gazu oraz stężenia sacharozy w wodnym roztworze.
EN
Studies of different param eters influence (gas flow rate, impeller speed, sucrose concentration in aqueous solution and configuration of impellers) on the gas hold-up for gas-liquid systems are presented in the paper. Measurements were conducted in a vessel of diameter equal to 0.288 m, equipped with two high-speed impellers. The results of experiments were described by the equation. The study shows that gas hold-up strongly depends on the gas flow rate and sucrose concentration in aqueous solution.
PL
Przedmiotem niniejszej pracy było poszukiwanie nowych konstrukcji mieszalników zbiornikowych i dyspergatorów przepływowych używanych w procesie wytwarzania farb. Testowymi surowcami była woda oraz węglan wapnia o dwóch różnych rozmiarach cząstek. Nowe konstrukcje urządzeń opracowano za pomocą symulacji CFD badając różne parametry procesowe i geometrie aparatów. Nowe konstrukcje charakteryzują się przede wszystkim mniejszym zużyciem energii. Wykazano jednocześnie możliwość rezygnacji z przegród w mieszalniku zbiornikowym oraz możliwość zwiększenia szybkości pompowania dyspergatora dzięki zmianie geometrii elementów aparatu.
EN
New, energetically-efficient designs of mixing tanks and in-line dispersing devices for paint production are presented. Water and calcium carbonate with two different particle sizes were used as raw materials. The new designs were found using CFD simulations. Different process parameters and device geometries were investigated. New devices consume less energy comparing to apparatuses presently used in paint industry. The simulations also showed that baffles have no influence on mixing efficiency in a new mixing tank and a proper change of the dispersing device geometry can increase pumping capacity without the increase of power consumption.
10
Content available remote Mieszanie materiałów ziarnistych w poziomym mieszalniku łopatkowym
PL
Przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie zależności między prędkością obrotową mieszadła a stopniem zmieszania mieszaniny fasoli czerwonej i białej fasoli karłowatej oraz zależności między dwiema wybranymi cechami tekstury obrazu powierzchni mieszaniny a stopniem zmieszania w masie. Najlepszy efekt mieszania uzyskano przy prędkości 50 obr/min, gdy wartość stopnia zmieszania wynosiła około 0,9. Ocena stopnia zmieszania mieszaniny uzyskana metodą próbkowania w dużym stopniu została potwierdzona przez wyniki analizy obrazu powierzchni mieszaniny.
EN
The paper presents results of experimental study aimed at the investigation of relationship between the rotation speed of paddle mixer and the mixing degree of mixture of red beans with white dwarf beans, and also the relationship between two selected texture features of mixture surface image and mixing degree in the mass. It was found that the best mixing effect was obtained at 50 tpm when the mixing degree was about 0.9. The assessment of mixing degree obtained by the sampling method largely confirmed the results of the computer image analysis of mixture surface.
11
Content available remote Efektywność energetyczna mieszania i wymiany masy w układach jednoi dwufazowych
PL
Zaproponowano model opisujący efektywność energetyczną mieszania oraz wykonano eksperymenty z udziałem chemicznych reakcji testowych w mieszalnikach typu rotor stator w układach homogenicznym i heterogenicznym. W yznaczono selektywność wytwarzania produktów i efektywność energetyczną mieszania dla przepływów turbulentnych. Wyniki potwierdzają rozważania teoretyczne, że efektywność mieszania turbulentnego spada wraz ze wzrostem mocy mieszania dla układów jedno i dwufazowych. Wyniki badań pozwalają sformułować zasady poprawiające pracę reaktorów chemicznych typu rotor-stator.
EN
A new model for energetic efficiency of mixing has been proposed. Experim ental investigations carried out in single phase and two-phase liquid systems were based on application of mixing sensitive test reactions. Reactions were performed in rotor stator-m ixers. Product distribution and energetic efficiency of turbulent mixing and mass transfer were identified. The results show that energetic efficiency of turbulent mixing decreases with increasing power input for both systems in agreement with theory. Results help to formulate rules for better performance of rotor-stator reactors.
PL
Badano doświadczalnie wpływ geometrii reaktora zderzeniowego na proces powstawania nanocząstek disiarczku molibdenu. W celu otrzymania MoS2 prowadzono proces precypitacji przy zastosowaniu reakcji heptamolibdenianu amonu i siarczku amonu w obecności kwasu cytrynowego pełniącego rolę katalizatora. Prace zrealizowano przy użyciu reaktorów zderzeniowych. Wykazano, iż cząstki uzyskiwane w syntezie ulegają agregacji oraz wyznaczono zależność średniego rozmiaru cząstek od czasu. Ponadto określono wpływ temperatury na proces agregacji cząstek MoS2.
EN
The impact of turbulent jet reactors geometry on molibden disulphide synthesis is presented in the paper. Precipitation process was carried out in the wet chemical synthesis using ammonium heptamolibdate and ammonium sulphide with citric acid as catalyst in order to obtain MoS2 nanoparticles. Two types of impinging jet reactors were used. It was shown that the particles have tendency to aggregate and the correlation between the average diameter and time was found. The impact of temperature on aggregation process was also determined.
EN
The length difference and low flexibility of cotton stalk bark fibers make fiber spinning difficult. In this work, cotton stalk bark fibers that were directly from degummed cotton stalk bark were wetted, carded and softened before sliver-marking, and then they were blended with cotton fibers for carding and spinning in various blending ratios. The results showed that a reasonable open roller speed was 6000 rpm for blending ratio 50/50, 7000 rpm for blending ratio 35/65, and 8000 rpm for blending ratio 20/80. The minimum yarn linear density was 60 tex for blending ratio 50/50, 50 tex for blending ratio 35/65, and 40 tex for blending ratio 20/80.
PL
Różnica długości i niska elastyczność włókien z kory szypułkowej bawełny utrudniają przędzenie włókien. W pracy, włókna z kory szypułkowej bawełny, które były bezpośrednio odśluzowane z bawełnianej szypułki, zwilżono i zmiękczono, a póżniej zmieszano z włóknami bawełnianymi następnie zgrzeblono i przędzono w różnych stosunkach mieszania. Wyniki wykazały, że optymalna prędkość wynosiła 6.000 obrotów/minutę dla stosunku mieszania 50/50, 7.000 obrotów/minutę dla stosunku mieszania 35/65 i 8.000 obrotów na minutę dla stosunku mieszania 20/80. Minimalna gęstość liniowa przędzy wynosił i czystej bawełnya 60 tex dla stosunku mieszania 50/50, 50 tex dla stosunku mieszania 35/65 i 40 tex dla stosunku mieszania 20/80.
14
Content available Frictional Characteristics of Cotton-Modal Yarns
EN
In this study, structural or physical properties such as the unevenness, hairiness and frictional properties of cotton-modal blended yarns were studied. For this purpose, 100% cotton, 50/% cotton/modal and 100% modal ring spun yarns were produced in five different twist coefficients (αe: 3.5, 3.7, 4.0, 4.2, 4.5) and four different yarn linear densities (21, 25, 30 and 37 tex). General factorial design was used and the response surface was plotted for analysing the data. In conclusion, the most influential factors for the yarn characteristics were the yarn linear density and blend ratio. Contrary to expectations, the twist coefficient factor had a minor effect on yarn characteristics, especially on the friction coefficient.
PL
W pracy badano właściwości strukturalne i fizyczne, takie jak nierównomierność, włochatość i właściwości cierne przędz bawełnianych. W tym celu wytworzono przędze obrączkowe o różnym stosunku mieszanki: 100% bawełna; 50% bawełna/50% modal i 100% modal z pięcioma różnymi współczynnikami skrętu (αe: 3,5; 3,7; 4,0; 4,2; 4,5) i czterema różnymi masami liniowymi (21, 25, 30 i 37 tex). Dokonano charakterystyki tarciowej poszczególnych przędz. Stwierdzono, że czynnikami mającymi największy wpływ na charakterystykę tarciową były masa liniowa i stosunek mieszanki przędzy. Wbrew oczekiwaniom współczynnik skrętu miał niewielki wpływ na charakterystykę tarciową przędzy, a zwłaszcza na współczynnik tarcia.
EN
Fibre of dyed mélange yarn is becoming an emerging product in the field of textiles. The quality of mélange yarn is largely influenced by the types of blending methodologies. There exists hardly any reported work where the effect of blending methods on cotton mélange yarn quality has been studied. The purpose of this paper is to investigate the effect of blending methodologies on the properties of cotton mélange spun yarn. Dyed and grey cotton fibre components were mixed at the blow room and draw frame stages separately to produce mélange yarns with three different shade depths (%). Better yarn quality with respect to yarn evenness, imperfections, tenacity, elongation at break and hairiness index was achieved with the draw frame blending methodology as compared to the blow room blending methodology. The mélange yarn quality deteriorates with an increase in shade depth (%) for both blending methodologies.
PL
Włókna z barwionej przędzy melanżowej stają się obecnie znaczącym produktem w obszarze produkcji tekstyliów. Na jakość przędzy melanżowej w dużej mierze wpływają rodzaje metod mieszania. Niewiele jest doniesień na temat wpływu metody mieszania na jakość przędz bawełnianych. Celem artykułu było zbadanie wpływu metod mieszania na właściwości przędzionej przędzy z mieszanki bawełny. Włókna bawełniane mieszano tak, aby wytworzyć melanżowe włókna o trzech różnych głębokościach odcieni (%). Oceniono jakość przędzy w odniesieniu do równomierności przędzy, niedoskonałości, wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia przy zerwaniu i wskaźnika włochatości. Stwierdzono, że jakość przędzy melanżowej pogarsza się wraz ze wzrostem głębi koloru (%) niezależnie od wybranej metody mieszania.
EN
This paper analyses the real behaviour of the fluid in the channels of a three-end membrane module. The commonly accepted mathematical model of membrane separation of gas mixtures in such modules assumes a plug flow of fluid through the feed channel and perfect mixing in the permeate channel. This article discusses the admissibility of accepting such an assumption regarding the fluid behaviour in the permeate channel. Throughout analysis of the values of the Péclet number criterion, it has been demonstrated that in the industrial processes of membrane gas separation, the necessary conditions for the perfect mixing in the permeate channel are not met. Then, CFD simulations were performed in order to establish the real fluid behaviour in this channel. It was proved that in the permeate channel the fluid movement corresponds to the plug flow, with the concentration differences at both ends of the module being insignificant. In view of the observations made, the admissibility of concentration stability assumptions in the mathematical models for the permeate channel was discussed.
EN
A qualitative analysis of a liquid flow generated by a Rushton turbine eccentrically located in an unbaffled mixing vessel is presented in this paper. On the basis of CFD simulations the influence of the impeller position in the vessel on the flow pattern, velocity distributions and turbulence parameters are examined. Data are presented in visualisations and distribution maps created with various flow visualisation criterions. The results of this work can be used for the design and optimisation of mixing equipment applied in the industry.
PL
Przeprowadzono jakościową analizę przepływu cieczy generowanego przez mieszadło turbinowe tarczowe Rushtona, usytułowane ekscentrycznie w mieszalniku bez przegród. Na podstawie symulacji numerycznych CFD określano wpływ położenia mieszadła w zbiorniku na wybrane parametry przepływu, tj. model przepływu, rozkłady prędkości cieczy czy też parametry burzliwości. Dane symulacyjne opracowano w postaci grafik wizualizacyjnych oraz wektorowych i konturowych map rozkładu, tworzonych w oparciu o różne kryteria wizualizacji przepływu. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane podczas konstruowania i optymalizacji aparatów z mieszadłami stosowanych w warunkach przemysłowych.
18
Content available remote Gas dispersion and solid suspension in liquid by independently driven impellers
EN
Critical impeller rotational speeds for having a solid suspension in a liquid and for gas dispersion in the slim vessel with two independently driven impellers were determined. An A-315 impeller functioned as the lower impeller whereas a Rushton turbine was fixed higher with gas being fed right below the latter. We investigated what influence on this rotational speed was had by the distance between the impellers, their rotational direction, solid concentration, solid particle size and gas flow rate. Results obtained for the twoand three-phase systems were compared. In the three-phase systems, we also measured the power input in order to assess the efficiency of mixing.
PL
Wyznaczono częstości obrotów mieszadeł, przy jakich wytwarzana jest zawiesina ciała stałego w cieczy i dyspergowany jest w niej gaz, w aparacie z dwoma oddzielnie napędzanymi mieszadłami. Dolnym mieszadłem było A-315, górnym, pod które wprowadzano gaz, turbinowe tarczowe. Zbadano, jaki wpływ na te częstości ma odległość między mieszadłami, kierunki ich obrotów, stężenie i wielkość cząstek ciała stałego oraz wydatek gazu. Porównano wyniki uzyskane w układach dwu i trójfazowych. W tych ostatnich zmierzono także nakłady mocy, pozwalające ocenić efektywność mieszania.
PL
Zastosowanie wymuszonego mieszania podczas fermentacji brzeczki słodowej jest jednym z potencjalnych sposobów skrócenia czasu produkcji piwa. W pracy zaprezentowanej w artykule porównano wpływ intensywności mieszania brzeczki podczas jej fermentacji, wyrażony częstością obrotów mieszadła, na przebieg procesu i wyróżniki jakościowe brzeczki i młodego piwa. Na podstawie analizy uzyskanych wyników wykazano, że mieszanie brzeczki mieszadłem o prędkości obrotowej 1000 rpm skraca czas fermentacji o ok. 72 godziny w stosunku do próby kontrolnej (bez mieszania), natomiast mieszanie o prędkości 50 rpm skraca czas o ok. 48 godzin. Wykazano również, że stosowanie mieszania nie wpływa na końcowe stężenia takich wyróżników piwa jak: alkohol etylowy i ekstrakt. W brzeczce poddanej mieszaniu z prędkością 1000 rpm stwierdzono zwiększenie liczebności komórek drożdży w czasie fermentacji, skrócenie czasu fazy logarytmicznego wzrostu komórek drożdży oraz wystąpienie nadmiernego zmętnienia piwa młodego. Natomiast w brzeczce poddanej mieszaniu z prędkością 50 rpm wykazano ponad 3-krotnie mniejsze stężenie trehalozy, będącej wskaźnikiem warunków stresowych komórki, w odniesieniu do próby mieszanej 1000 rpm oraz kontrolnej.
EN
The use of mechanical mixing during brewing fermentation is one of the potential ways to reduce time of beer production. The paper presents a comparison of the effect of two mixing speeds (50 and 1000 rpm) on the fermentation performance and quality of wort and green beer. Based on the obtained results it was shown that agitation with a stirrer at a rotational speed of 1000 rpm shortens the fermentation time by approximately 72 hours compared to the control (without stirring), while mixing at 50 rpm reduces the time by about 48 hours. It has also been shown that the use of mechanical mixing does not affect the final concentrations of ethanol and extract. In the 1000 rpm mixed trial we observed: the increase in yeast cell count during fermentation, the shortening of the lag phase of the cell growth, and the occurrence of excessive haze in green beer. No excessive haze was observed in the sample 50 rpm, and more than 3-fold lower concentration of trehalose was shown (trehalose is an indicator of stress conditions) compared to 1000 rpm and reference trial.
20
EN
In this study n-heptane spray in supercritical environments was simulated using commercial CFD (Computational Fluid Dynamic) software AVL Fire. The numerical results were analyzed in terms of global spray parameter, and spray penetration. The results obtained were compared with experimental data available at Sandia National Laboratories. N-heptane spray simulations were performed in the same conditions as in the Sandia experiments. The goal of the study was to assess whether the Lagrangian approach performs well in engine relevant conditions in terms of spray global parameters. Not included in this assessment was the influence of supercritical mixing on liquid-gas interphase. The major element was the potential for practical application of the commercial CFD code in terms of properly representing global spray parameters and thus mixture formation in supercritical conditions, which is one of the core aspects in whole engine process simulation. The key part of the study was mesh optimization. Therefore, the influence of mesh density on both the accuracy of calculations and the calculation time was determined, taking into consideration detailed experimental data as initial conditions for the subsequent calculations. This served as a basis to select the optimal mesh with regard to both accuracy of the results obtained and time duration of the calculations. As a determinant of accuracy, the difference within a range of evaporated fuel stream was used. Using selected mesh the set of numerical calculations were performed and the results were compared with experimental ones taken from the literature. Several spray parameters were compared: spray tip penetration, temperature of the gaseous phase and mixture fraction in the gaseous phase. The numerical results were very consistent in respect of spray tip penetration. The other parameters were influenced by specific features of the Lagrangian approach. Nevertheless the results obtained showed that the Lagrangian approach may be used for engine relevant conditions.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.