Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 159

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  product
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule poruszono problematykę symboliczności produktu. Badaną kwestię rozpatrzono z perspektywy jakości postrzeganej produktu. Celem artykułu było zaprezentowanie symbolicznej strony produktu, mającej znaczenie w postrzeganiu jakości przez konsumentów. Zaprezentowano wybrane przykłady produktów o charakterystycznej symbolice. Wyjaśniono także, na czym ta symbolika polega. Wykazano, że obcowanie z produktem o walorach symbolicznych jest m.in. zapowiedzią przeżyć, które wraz z produktem się kupuje, jak również unikalnej atmosfery związanej z jego użytkowaniem. Zwrócono uwagę, że symboliczne walory produktu stają się często ważniejsze dla konsumenta niż walory użytkowe.
EN
The article deals with the symbolism of the product. The examined issue was considered from the perspective of perceived quality of the product. The aim of the article was to present the symbolic side of the product, important in the perception of quality by the consumers. Selected examples of products with characteristic symbols were presented. The article explains what this symbolism comes from. It has been shown that dealing with a product of symbolic value is, among others, an announcement of experiences that are bought with the product, as well as a unique atmosphere related to its use. It was pointed out that the symbolic values of the product often become more important to the consumer than the functional ones.
PL
W pracy poruszono zagadnienie komercjalizacji wynalazków w aspekcie prawdopodobieństwa sukcesu rozumianego jako zysk ze sprzedaży wyprodukowanych towarów. Zaproponowano model procesu komercjalizacji ze wskazaniem punktów decyzyjnych i odniesieniem do skali TRL. Przedstawiono wyniki symulacji procesu komercjalizacji dla pewnych wartości prawdopodobieństwa warunkowego przypisanego punktom decyzyjnym. Jest to autorskie spojrzenie na proces komercjalizacji, jednak nie sprzeczne z innymi występującymi w literaturze przedmiotu.
EN
The paper discusses the issue of commercialization of inventions in terms of the probability of success understood as the profit from the sale of manufactured goods. A model of the commercialization process was proposed with the indication of decision points and reference to the TRL scale. The results of the simulation of the commercialization process are presented for certain values of conditional probability assigned to the decision points. This is the author’s view of the commercialization process, but not contradictory to others presented in the literature.
3
Content available Prognozowanie popytu na nowo wprowadzany produkt
PL
W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania metody analogii historycznych do przeprowadzenia prognozy popytu dla nowo wprowadzanego na rynek produktu. Metodę zastosowano w praktycznym przypadku analizowanego przedsiębiorstwa X. Opisano, jak sobie poradzono z wadami i zaletami tej metody.
EN
The paper presents the possibility of using the historical analogy method to carry out a demand forecast for a newly introduced product. The method was applied in the practical case of the analyzed company X. It was described how to deal with the advantages and disadvantages of this method.
EN
In the article, on the example of a civil passenger plane used in transport air services, the essence of the value of a marketing product in market activity was presented. In order to answer the question regarding the assessment of the value of a passenger plane, as a marketing product, by two parties - carriers and producers - the method of comparative analysis of available source data on basic technical and operational parameters of the selected civilian passenger aircraft models manufactured and delivered to the aviation market by the corporation Boeing.
EN
The actuality and perspective of creation of banking (information bases) data used for product research is scientifically substantiated. The author’s vision of their content, function, purpose, structure is indicated. The expediency and directions of the use of these banks in the theoretical direction (for the development of modern methodological research of goods and processing of modern requirements for the nomenclature and significant characteristics of consumer goods) and practical directions (for effective organoleptic study of goods, preparation and control the level of knowledge of specialists involved in the study of goods and trade in goods) are shown.
PL
Stan obecny i perspektywa tworzenia danych bankowych (baz informacyjnych) wykorzystywanych do badań produktów jest naukowo uzasadniona. W artykule wskazano, jak powinna wyglądać ich treść, funkcja, cel, struktura. Zaprezentowano celowość i kierunki wykorzystania tych baz w teorii (dla rozwoju nowoczesnych badań metodologicznych towarów i przetwarzania nowoczesnych wymagań dla nazewnictwa i istotnych cech towarów konsumpcyjnych), w praktyce (dla efektywnego badania organoleptycznego towarów) oraz przygotowanie i kontrolę poziomu wiedzy specjalistów zajmujących się badaniem towarów i handlem towarami.
6
Content available Strategia zrównoważonego rozwoju w firmie Sika
PL
Sika jest zaangażowana w zrównoważony rozwój, przejmując odpowiedzialność za zapewnienie zrównoważonych rozwiązań w celu poprawy wydajności materiałowej, wodnej i energetycznej w budownictwie i transporcie. Sika stara się tworzyć wartość dla wszystkich swoich interesariuszy dzięki swoim produktom, systemom i rozwiązaniom w całym łańcuchu dostaw i przez cały okres użytkowania swoich produktów.
PL
Podstawowym celem badań była analiza zagadnień dotyczących wpływu etyki organizacji (pracowników i zarządzających) na jakość i bezpieczeństwo powstającego wyrobu, w tym SpW. Etyka i świadomość zespołów/załóg wpływają na realizację procesów produkcyjnych. Rozumiemy ją jako zbiór wartości, czy też norm moralnych. Mając to na względzie, niektóre przedsiębiorstwa zaczęły tworzyć zbiory wartości niezbędnych dla realizacji ich celów biznesowych. Doprowadziło to w konsekwencji do wykształcenia zbiorów norm etycznych dla zespołów pracowniczych. np. w postaci kodeksów etyki, zawierających podstawowe zasady, które powinni przestrzegać wszyscy pracownicy oraz wyjaśniających jakimi wartościami należy kierować się przy podejmowaniu decyzji. Analizując te zagadnienia nasuwa się podstawowe pytanie: czy respektowanie wartości etycznych przez pracowników może wpływać na jakość i bezpieczeństwo wyrobu i ład organizacji? W takich ramach funkcjonuje wiele przedsiębiorstw, także przemysłu obronnego, których zintegrowane systemy produkcyjne mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i obronność państwa. Tylko etyczna, odpowiedzialna postawa zarządzających i załóg/zespołów pracowniczych może zapewnić bezpieczeństwo procesów wytwórczych i jakość wyrobu. Wiele organizacji z powodu wzrastającej świadomości co do etycznych zachowań, kładzie większy nacisk na takie postawy pracowników. W artykule wskazano na wagę etyki dla wielu przedsiębiorstw, w tym np. dla Spółek Grupy Kapitałowej PGZ SA.
EN
The main goal of the research was to analyze the issues concerning the influence of the organization's ethics (employees and managers) on the quality and safety of the product being created, including the SpW. Ethics and awareness of teams affect the implementation of production processes. We understand it as a set of values or moral norms. With this in mind, some companies have begun to create sets of values necessary to achieve their business goals. In consequence, this led to the development of sets of ethical norms for employee teams. for example in the form of codes of ethics, containing basic principles that all employees should observe and explain what values should be followed when making decisions. Analyzing these issues raises the basic question: can the respect of ethical values by employees affect the quality and safety of the product and the order of the organization? Within such framework there are many enterprises, including the defense industry, whose integrated production systems have a direct impact on the security and defense of the state. Only the ethical, responsible attitude of managers and employees / employee teams can ensure the safety of manufacturing processes and the quality of the product. Many organizations, due to the increasing awareness of ethical behavior, put more emphasis on such attitudes of employees. The article points to the importance of ethics for many enterprises, including for companies of the PGZ Capital Group.
PL
Poruszane w niniejszym artykule zagadnienia dotyczące zasad stosowania zielonej chemii wprowadza w obszar szeroko rozumianego bezpieczeństwa ekologicznego. Możemy mówić o nim w kategorii świadomości społecznej, na płaszczyźnie globalnej, regionów, państw, społeczeństw, ale możemy mówić także w kategorii praktycznej określającej stan faktyczny środowiska naturalnego w danym miejscu i czasie. Zwracając uwagę na te zagadnienia kierujemy się w głębsze warstwy poznawcze dotyczące struktury samego wyrobu i procesu jego wytwarzania. Szukamy przyczyn zanieczyszczenia środowiska nie w ogólnych mechanizmach i systemach rządzących relacjami człowiek-środowisko, ale u źródła czyli w wyrobach, technologiach, bilansie masowym oraz metod, technik i narzędzi do identyfikacji i oceny tego stanu, np. DPSIP, LCA.
EN
Discussed in this article issues concerning the principles of green chemistry and engineering introduced us in the area of widely understood ecological safety. The purpose of this paper is to indicate on the methodological basis for shaping and improving product/processes and technology analysis of selected sectors and identify, by analogy, on the need to revise some of the currently existing technologies for the best available techniques.
PL
Wyroby do wentylacji i klimatyzacji podlegają wymaganiom tzw. krajowego systemu wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych. Oznakowanie wyrobów do wentylacji i klimatyzacji znakiem budowlanym będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2021 r. W celu oznakowania konieczne jest dokonanie oceny właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobów do wentylacji i klimatyzacji wymienionych w rozporządzeniu. Oceny tej dokonuje się na podstawie Polskiej Normy wyrobu, a w przypadku braku odpowiedniej – poprzez uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej.
EN
Products for ventilation and air conditioning are subject to the requirements of the so-called national system for placing on the market and making construction products available on the market. The marking of ventilation and air conditioning products with a construction mark will be mandatory from 1 January 2021. In order to mark a product, it is necessary to assess the performance of the essential characteristics of ventilation and air conditioning products listed in the Regulation. This assessment is made on the basis of the Polish Product Standard, and in the absence of an appropriate one – by obtaining a National Technical Assessment.
10
Content available remote New method for increase in product fineness in stirred mills
EN
Nowadays, ultrafine product particles size (<20 mm) is more demanded for various indus-tries. However, the problem in achieving the target product fineness in the stirred milling exists. To solve this problem, new method of the grinding process in stirred mills is proposed and investigated in this paper. The method implies increase in grinding balls collision energy in the radial and axial directions by introducing the ellipsoidal stirrer and the unbalanced drive with the spring elements, respectively, to the typical design of stirred mill. Description of the collision forces and collision energies calculation in the radial and axial directions is presented. Efficiency of the new method has been investigated and approved by mathematical modeling and experimental studies. It has been proved that joint increase in collision energy in the radial and axial directions allows to obtain finer product particles size with spending less processing time.
EN
The main research goal of the article is to present the basic functions of territorial marketing in Poland on the example of the Kujawsko-Pomorskiregion. The first part contains basic concepts and definitions related to marketing and marketing strategy in the context of political changes and a new territorial division. As a result of the implemented reforms, Poland gained strong self-governing voivodships, as well as poviats and communes. The next part of the article presents the problems of territorial marketing on the example of strategies and operational programs of the Kuyavia-Pomeraniaregion. The article presents the most important topics of economic marketing implementation for the needs of local government units. The analysis and synthesis attempt was based on selected examples and documents, developed and implemented by local government units. In the article, the reader will find both theoretical themes of territorial marketing and their practical application in social reality.
PL
Celem badawczym artykułu jest przedstawienie podstawowych funkcji marketingu terytorialnego w Polsce na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego. Autor przedstawił w nim podstawowe pojęcia i definicje związane z marketingiem i strategią marketingową w kontekście zmian ustrojowych i nowego podziału terytorialnego. W wyniku wprowadzonych reform Polska zyskała silne samorządne województwa, a także powiaty i gminy. W kolejnej części artykułu przedstawione zostały problemy marketingu terytorialnego na przykładzie strategii i programów operacyjnych regionu kujawsko-pomorskiego. W artykule zaprezentowane zostały najważniejsze wątki implementacji marketingu ekonomicznego1 na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Analiza i próba syntezy została oparta na wybranych przykładach i dokumentach, opracowanych i zrealizowanych przez jednostki samorządowe. W treści artykułu czytelnik odnajdzie zarówno wątki teoretyczne marketingu terytorialnego jak i ich praktyczne zastosowanie w społecznej rzeczywistości.
PL
W kwietniu 2013 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała komunikat, w którym określiła główne kierunki rozwoju rynku produktów przyjaznych środowisku. W opinii KE udział w rynku produktów charakteryzujących się oszczędnym zużyciem zasobów jest obecnie na niskim poziomie, pomimo możliwości dostarczania takich produktów przez producentów i rosnącego popytu wśród konsumentów. Według KE najważniejszymi barierami są: brak wspólnej definicji produktu przyjaznego środowisku, nadmierne koszty „legalizacji” produktów przyjaznych środowisku na rynku, występowanie różnych standardów uzyskiwania poświadczeń ekologicznych przyjaznych środowisku w poszczególnych państwach członkowskich UE, a także brak zaufania konsumentów do oznaczeń środowiskowych. Narzędziem mającym poprawić tę sytuację jest opracowanie ulepszonego, jednolitego sposobu pomiaru efektywności środowiskowej produktów i organizacji oraz zasad informowania o niej.
EN
In April 2013 the European Commission (EC) published a communication in which it set out the main directions of development of the market for environment-friendly products. In the opinion of the EC, the participation of the products with efficient resource consumption in the market is currently found at a low level, in spite of the possibility of supplying such products by the manufacturers and increasing de mand among the consumers. According to the EC, the main barriers are: the lack of a common definition of an environmentally friendly product, excessive costs of „legalizing” environment-friendly products on the market, the existence of different standards to obtain the credentials of the eco-friendly environment in the EU Member States, as well as the lack of consumer confidence in environmental indications. A tool intended to improve this situation is to develop an improved, uniform way of measuring the environmental performance of products and the organization and the principles of information about it.
PL
Artykuł zawiera przegląd znanych i stosowanych sposobów cięcia mrożonych półproduktów z ryb. Na jego podstawie opracowano założenia badań modelowych nad opracowaniem prostego rozwiązania technicznego pozwalającego na ograniczenie strat mięsa przy cięciu.
EN
The paper presents overview of known and used in fish processing methods for cutting frozen fish products. On its basis, the assumptions of model research on the development of a simple technical solution allowing to limit meat losses during cutting were elaborated.
14
Content available Koszty bezpieczeństwa jako produktu usługowego
PL
We współczesnej rzeczywistości bezpieczeństwo otrzymało pierwszeństwo. Obecna sytuacja na świecie skłania do rozważań, czy ludzie czują się bezpiecznie, czy jako naród żyją w poczuciu, że państwo jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwo i utrzymać je na akceptowalnym przez obywateli poziomie. Nasuwają się kolejne pytania o to, czy w przypadku prowadzonej polityki, nakładającej na samorządy lokalne obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa swoim mieszkańcom, posiadają one wystarczające środki na ten cel. Czy ponoszone koszty są mierzone i poddawane analizom? Jedną z metod analizy kosztów wykonywaną w ramach zarządzania finansami jest metoda ABC – rachunek kosztów działań. Niniejsze opracowanie jest propozycją zaadaptowania tej metody na potrzeby identyfikacji kosztów działań na rzecz bezpieczeństwa. W kontekście podnoszenia efektywności alokacji środków, bezpieczeństwo zostało zdefiniowane jako produkt wytwarzany przez władze publiczne, co umożliwia zaimplementowanie tej metody. Teoretyczne studia nad etapami analizy rachunku kosztów działań stanowią wprowadzenie do procesu planowania zadań w obszarze bezpieczeństwa.
EN
In contemporary reality the security has received the priority... The current situation of the world forces us to consider whether we, as a nation, feel safe. Is the state able to provide us safety and keep it at an acceptable level by citizens? There are further questions as to whether, with the policies imposing the local government obligations on the security of their citizens, they have sufficient resources for this purpose. Whether they are rationally used, considering the limited access. Whether the costs incurred are measured and subjected to analysis. One of the cost analysis methods, used in financial management, is the ABC method – activity cost accounting. This study is a proposal to adapt the method for the identification of the safety actions cost. In the context of increasing the efficiency of resource allocation, the security is defined as a product produced by the public authority, which makes it possible to implement this method. Theoretical studies on the steps of activity cost analysis are the introduction to the security planning process.
EN
Steel is dominating construction materials applied in different branch of economies. How the studies concerning perspective development are passing all construction materials position of steel still long not changing. Very steel is friendly to the environment, but her waste (scrap) it is possible to process again into the functional product. The steel production is very much material and energy intensive. Over half of materials and raw materials entered into integrated manufacturing processes of steel (large stove-converter) is creating by products on the exit, waste. The article constitutes the inspection of raw material potential once possibilities using waste.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie oprogramowania geoinformacyjnego w zakresie analiz geomarketingowych. Podczas analizy posłużono się danymi na temat autoryzowanych sprzedawców węgla Katowickiego Holdingu Węglowego SA. Narzędzia te umożliwiają prowadzenie szeroko zakrojonej analizy zachowania klientów, konkurentów, sieci dystrybucji, produktu.
EN
The article presents the application of geo-information software in the area of geo-marketing analyses. During the analysis data were used about authorized coal dealers of Katowice Coal Holding SA. These tools allow conducting extensive analysis of the behavior of customers, competitors, distribution networks, and the product.
EN
The traditional and current approach to business models in business aviation is based only on aircraft ownership and does not describe the business aviation segment of civil aviation sufficiently. In this paper, we apply a two-dimensional approach analysing the product of companies competing in the business aviation segment of civil aviation. Our analysis combines two product-related components: fleet attributes and portfolio of services to confirm a diversity of business aviation companies and their business models. Using data of thirty business aviation companies from world regions, we reveal a diversity of business models in business aviation that is contradicting with a traditional approach to business models in business aviation.
PL
Artykuł zawiera analizę wybranych problemów poziomu jakości wyrobów termoizolacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym. W badaniach uwzględniono szereg czynników technologicznych, materiałowych, organizacyjnych i innych, mogących mieć wpływ na jakość izolacji termicznej stosowanej w budownictwie przemysłowym i indywidualnym. Wykryto i usystematyzowano, według poziomu istotności, najważniejsze czynniki wpływające na jakość wyrobów.
EN
This article analyzes selected problems of quality level thermal insulation products in an industrial enterprise. The study includes a number of technological, material, organizational and other factors that may influence quality of thermal insulation used in industrial and individual construction. The most important factors influencing the quality of products have been detected and systematized according to materiality level.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z potencjałem marketingowym nabywców finalnych i ich oczekiwaniami dotyczącymi jego wykorzystywania przez oferentów. Dążono w nim do zweryfikowania 2 następujących hipotez badawczych: respondenci nie wykazują gotowości do dzielenia się swoim potencjałem marketingowym z oferentami; respondenci nie zwracają uwagi na pochodzenie produktu. Na podstawie wyników badań empirycznych określono zakres tych oczekiwań i dokonano ich hierarchicznego uporządkowania. Biorąc pod uwagę wartości średnich ocen poszczególnych oczekiwań, podzielono je na 3 grupy. Oczekiwania związane z chęcią aktywnego włączania się w kreowanie oferty rynkowej znalazły się w grupie oznaczonej symbolicznie jako grupa “B”. Cechowały się one nie tylko największą siłą prosumpcyjną, ale miały jednocześnie charakter etnocentryczny. Ankietowani wykazywali zatem gotowość do dzielenia się swoim potencjałem marketingowym z oferentami. Zwracali także uwagę na pochodzenie produktu. Oczekiwanie, aby produkty polskie miały wyraźne oznaczenia informujące o ich pochodzeniu, uzyskało najwyższą wartość średniej oceny. Obie hipotezy badawcze nie zostały tym samym potwierdzone. Uzyskane wyniki stanowią ważną wskazówkę dla oferentów, której wykorzystanie pozwoliłoby im budować bliskie partnerskie relacje z nabywcami.
EN
In the article the problems related to marketing potential of customers and their expectations connected with using them by offerers were presented. Two research hypotheses were verified: respondents weren’t ready to share their marketing potential with offerers; respondents didn’t take into consideration the origin of product. On the base of the results of empirical research the scope of mentioned expectations was defined and their hierarchical order was identified too. On the base of the values of average scores the analysed expectations were divided into 3 groups. The expectations of active including to process of creating of market offer belonged to “B” group. They had the most prosumption power and ethnocentric character. The research hypotheses weren’t confirmed. The gained results are important advice for offerers allowing to build partnership with customers.
PL
Artykuł dotyczy wpływu warunków magazynowania na przechowywany materiał z PCV. Celem jest ustalenie przyczyn powstawania ubytków jakościowych materiałów podczas procesu magazynowania, określenie sposobu napraw ubytków. Ustalenie zaleceń niwelujących ryzyko powstawania uszkodzeń w przyszłości. Praca składa się z następujących części: W części pierwszej scharakteryzowano warunki magazynowania materiałów i wyrobów z PCV. Zdefiniowano uszkodzenie, wadę oraz omówiono ich wpływ na jakość materiałów i wyrobów. Wytypowano przyczyny powstawania wad jakościowych podczas procesu magazynowania. Część kolejna prezentuje przeprowadzone wyniki badań. Wskazano sposoby naprawy najczęściej występujących uszkodzeń oraz przedstawiono zalecenia, których celem jest zredukowanie ryzyka powstawania ubytków jakościowych materiałów oraz asortymentu w przyszłości. Całość kończy podsumowanie, które prezentuje najważniejsze wnioski. Prezentowany tekst ma charakter badawczy.
EN
This article deals with the impact of storage conditions on the stored PVC material. The purpose is to determine the causes of qualitative defects of materials, assortment used during storage process, specify how to repair the defects. Another aim is to make recommendations to rectify the risk of damage in the future.The work consists of the following parts: The first part characterizes the storage conditions of PVC materials and articles. Definitions of a damage and a defect were defined and their impact on the quality of materials and articles was discussed. Causes of quality defects during storage were selected. The next part presents the results of the research. The ways of repairing the most common damage are outlined. Lastly, recommendations aimed at levelling the risk of loss of quality of materials, product range in the future were presented. The publication ends with a summary presenting the conclusions from the conducted research. The presented text is of a research nature.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.