Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric power installations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą wymagań środowiskowych dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Omówiono zagadnienie określania warunków środowiskowych i przepisy ich dotyczące. Przedstawiono warunki środowiskowe pracy urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Przeprowadzono identyfikację różnorodnych aspektów środowiskowych dla urządzeń elektroenergetycznych. Określono wymagania środowiskowe dla urządzeń elektroenergetycznych oraz przedstawiono problematykę doboru urządzeń do określonych warunków środowiskowych.
EN
In this paper, subject matter of environmental requirements for electrical devices and installations is shown. Problem of environmental requirements determining and regulations in this area are discussed. Environmental conditions of operation of electrical devices and installations in building objects are shown. Identification of diverse environmental aspects for electrical devices is conducted. Environmental requirements for electrical devices are defined and subject matter of selection of devices for determined environmental conditions is shown.
PL
W artykule omówione zostały wybrane elementy inteligentnych sieci elektroenergetycznych: rozdzielnice średniego napięcia oraz reklozery. Zwrócono uwagę na poprawne nazewnictwo oraz elementy zapewniające bezpieczeństwo w czasie eksploatacji sieci inteligentnych, w szczególności rozdzielnic i reklozerów.
EN
The article discusses the selected elements of intelligent power grids: medium voltage switchgear and reclosers. Attention has been paid to the correct naming and safety features for the operation of intelligent networks, in particular medium voltage switchgears and reclosers.
PL
Pole elektromagnetyczne (pole-EM) występuje w otoczeniu wszystkich instalacji i urządzeń zasilanych energią elektryczną, jest więc również nierozerwalnie związane z przesyłaniem energii elektrycznej przez sieć elektroenergetyczną, tworzoną głównie przez linie i rozdzielnie elektroenergetyczne: najwyższych, wysokich, średnich i niskich napięć, w których otoczeniu może występować pole-EM stref ochronnych. Obiekty takie zostały wymienione wśród typowych źródeł pola-EM jako „systemy elektroenergetyczne i elektryczna instalacja zasilająca” w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole-EM (DzU 2016, poz. 950, zm. poz. 2284; zał. 1., poz. 2.). W związku z tym, warunki narażenia pracujących w otoczeniu urządzeń lub instalacji sieci elektroenergetycznych wymagają okresowej kontroli, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w którym określono, że powinna być ona wykonana „zgodnie z metodami określonymi w Polskich Normach, a w przypadku braku takich norm, metodami rekomendowanymi i zwalidowanymi” (DzU 2011, poz. 166). Celem takiej kontroli jest rozpoznanie zagrożeń elektromagnetycznych w przestrzeni pracy i podjęcie odpowiednich środków ochronnych (DzU 2016, poz. 950, zm. 2284). Ponieważ metody pomiarów pola-EM odpowiednie do realizacji tych wymagań prawa pracy nie są obecnie znormalizowane, celem przeprowadzonych badań było opracowanie metody rekomendowanej do pomiaru parametrów pola-EM in situ w przestrzeni pracy, podczas użytkowania sieci elektroenergetycznych. Rekomendowana metoda pomiarów została opracowana na podstawie przeglądu: parametrów konstrukcyjnych i elektrycznych infrastruktury energetycznej użytkowanej w Polsce, przeglądu danych literaturowych oraz wyników badań własnych wykonanych przez autorów w kilkuset obiektach elektroenergetycznych (najwyższych, wysokich, średnich i niskich napięć) o zróżnicowanej strukturze geometrycznej i funkcjonalnej, użytkowanych na terenie całego kraju. Przeprowadzone pomiary obejmowały pomiary wartości skutecznych natężenia pola elektrycznego i natężenia pola magnetycznego w przestrzeni pracy, z wyłączeniem narażeń występujących podczas prac wykonywanych wg procedur określanych jako praca na potencjale. Przeprowadzone badania obejmowały pomiary wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego i natężenia pola magnetycznego w przestrzeni pracy, z wyłączeniem narażeń występujących podczas prac wykonywanych według procedur określanych jako praca na potencjale. Pomiary obejmowały następujące obiekty prądu przemiennego użytkowane w ramach krajowego systemu elektroenergetycznego: napowietrzne i wnętrzowe rozdzielnie elektroenergetyczne o napięciach znamionowych (110 ÷ 750) kV oraz linie elektroenergetyczne o napięciach znamionowych (110 ÷ 400) kV, określanych jako wysokie lub najwyższe napięcia (WN lub NN); linie elektroenergetyczne niskiego lub średniego napięcia (nn lub SN) o napięciach znamionowych (0,4 ÷ 110) kV (z wyłączeniem obiektów o napięciu 110 kV, zaliczanym do WN); rozdzielnie i transformatory nn lub SN o napięciach znamionowych (0,4 ÷ 110) kV (z wyłączeniem obiektów o napięciu 110 kV, zaliczanym do WN); generatory prądu wraz z torami prądowymi oraz aparaturą łączeniową i pomiarową o mocach powyżej 1 MW; instalacje potrzeb własnych na stacjach elektroenergetycznych; trójfazowe instalacje przemysłowe. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań wykazano, że podczas użytkowania wspomnianych elementów sieci elektroenergetycznej są wykorzystywane prądy przemienne o częstotliwości 50 Hz i o stabilnym napięciu charakterystycznym dla jej poszczególnych obiektów, a obciążeniach prądowych zmieniających się w znacznym stopniu (o kilkaset procent), zależnie od zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną. W związku z tym, zarekomendowano metodę pomiarów, która obejmuje pomiar wartości skutecznej (RMS) natężenia pola elektrycznego i natężenia pola magnetycznego, których wyniki są oceniane bezpośrednio w odniesieniu do limitów narażenia, które określono w prawie pracy w stosunku do wartości równoważnych takich parametrów narażenia. W metodzie określono również zasady: przygotowania pomiarów i aparatury pomiarowej, wyboru punktów pomiarowych, wyznaczania zasięgu stref ochronnych oraz dokumentowania wyników pomiarów, a także warunki klimatyczne wykonywania pomiarów. Omówiono również najistotniejsze źródła niepewności wyników pomiaru pola-EM przy omawianych urządzeniach elektroenergetycznych.
EN
Electromagnetic field (EMF) occurs around all the installations and equipment powered by electricity, so it is also inextricably linked to the transmission of electricity through the power grid, created mainly by the power lines and switchyards of the highest, high, medium and low voltage. In their vicinity EMF of protection zones may occur. Such installations have been listed among the common sources of EMF as a "power systems and electrical power supply installation" in the Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy on health and safety at work related to exposure to EMF(OJ 2016 item. 950, est. 1, pos. 2). The refore, the exposure conditions of workers in the vicinity of equipment or installation of power grids require periodic inspections in accordance with the requirements of the Regulation of the Minister of Health on the tests and measurements of health hazard factors in the working environment (Regulation ...., OJ 2011, pos. 166), which should be done "in accordance with the methods set out in Polish standards, in the absence of such standards, using recommended and validated methods". The purpose of such inspection is to identify the electromagnetic hazards in work space and take appropriate protective measures (OJ 2016 pos. 950). Because the methods of EMF measurement adequate to meet the requirements of labour law are currently not standardized, the objective of conducted research was to develop a method recommended for measuring parameters of the EMF in situ in the work space during the use of electricity networks. The recommended method of measurement was developed on the basis of the review of design and electrical parameters of energy infrastructure in Poland, the review of literature and own research performed by the authors in hundreds of power facilities (the highest, high, medium and low voltage)and installations of various geometrical and functional structures used in the whole country. The performed research included measurements of RMS value of electric field and magnetic field strength in the work space, with the exception of exposures occurring during the work performed according to procedures known as live-line work. The measurements included the following objects used in the national electricity grid: electrical switchyards with nominal voltage from 110 kV to 750 kV (outdoor and indoor); power lines of high voltage (HV) with nominal voltage from 110 kV to 400 kV; power lines of low or medium voltage (LV or MV) with rated voltage of 0.4 kV to 110 kV (with the exception of 110 kV); switchyards, LV or MV switchboards and transformers; generators with bus bars, cables etc., current transformers, switchgear and measuring equipment with capacity exceeding 1 MW, installations of own needs on electrical substations, three-phase alternating current industrial installations. On the basis of the results of the research it was demonstrated that during the use of these elements of the power grid alternating currents with a frequency of 50 Hz are used, with a stable voltage characteristic of the individual objects and the load current changing significantly (by several hundred percent), depending on customers’ demand for electricity. The measurement method was recommended which involves measuring the RMS value of electric field strength and magnetic field strength, which results are evaluated immediately with respect to the exposure limits set in the labour law to the equivalent value of such exposure parameters. The method also describes principles: measurements and measurement devices preparation, choice of measurement points, determining the ranges protection zones and document measurement results, as well a climatic conditions of measurements. It also discusses the most important sources of uncertainty of results of EMF measurement near discussed power devices.
PL
Selektywność w instalacjach elektroenergetycznych jest istotnym problemem. Artykuł przedstawia zagadnienie selektywności w instalacjach elektroenergetycznych niskiego napięcia, z powszechnie stosowanymi urządzeniami z zabezpieczeniem nadprądowym. Rozważane są podstawowe charakterystyki zabezpieczeń nadprądowych lub spodziewany prąd przeciążenia i prąd zwarciowy.
EN
Selectivity in a electrical power installations is a fundamental problem. The article describes the issue of the selectivity in electrical power installations of low voltage, with commonly used devices of over-current protection. The basic characteristics of over-current and short-circuit current are taken into consideration.
PL
Zmienność obciążenia wywołana pracą odbiorników i źródeł energii elektrycznej (cieplnej) znajdujących się w gestii prosumentów wpływa na poziom mocy rezerwowanej w elektrowniach systemu elektroenergetycznego (SE). Inteligentne instalacje, jako zbiór urządzeń odbiorczych i układów automatycznego sterowania pracą odbiorników energii, umożliwiają pozyskanie informacji o stanie pracy zasilanych urządzeń, podobnie jak układy SCADA instalowane u odbiorców przemysłowych i w sieciach energetycznych. Integracja informacji, wykorzystująca standaryzowane układy transmisji, umożliwi optymalizację skutków wywołanych zmiennością mocy zapotrzebowanej z SE przez mikrosieć oraz moc wprowadzaną do SE przez prosumentów. Techniki symulacji pozwalają ocenić korzyści wynikające z integracji pozyskiwanych informacji.
EN
Load variation caused by work of appliances and sources of electricity and heat caused by prosumers affects the power level to be reserved in power plants power system (SE). Intelligent installations, as a set of receiving devices and systems of automatic control of power load, enable a possibility to obtain some information about the status of the powered devices, as well as SCADA systems installed at industrial customers and electric power grids. Integration of information, using standardized transmission systems, will enable optimization of the impact of power demand from a SE by micro-grid and power send to the SE by prosumers. Microgrid load simulation techniques allow to evaluate the benefits of the integration of collected information.
PL
Instalacja elektryczna stanowi układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii ­ zasilających w złączu i koniec na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje oraz wymagania norm dotyczących odkształcenia napięcia zasilającego odbiorniki energii elektrycznej. Zamieszczono ponadto wyniki oraz analizę badań odkształceń napięć przeprowadzonych w zakładzie drukarskim.
EN
The article presents the basic information and the standards about the deformation of voltage supply of electric­energy receivers. The article additionally contains the results of research and analysis of voltage distortion carried out in the printing house.
PL
Wyłączniki nadmiarowoprądowe (instalacyjne) są powszechnie stosowanymi aparatami zabezpieczającymi urządzenia i instalacje przed skutkami przepływu prądów zwarciowych i przeciążeniowych. Ważnym krokiem podczas projektowania instalacji elektrycznej niskiego napięcia jest zapewnienie selektywnej (wybiórczej) pracy zabezpieczeń. Aparaty zabezpieczające muszą być skoordynowane w taki sposób, aby zabezpieczenie bliżej miejsca zwarcia wyłączyło uszkodzony obwód, zanim zadziała zabezpieczenie usytuowane bliżej źródła zasilania. W artykule przedstawione są zasady doboru wyłączników nadmiarowoprądowych do pracy selektywnej z innymi aparatami.
EN
Miniature Circuit Breakers are widely used apparatus as protection against short-circuit and overload currents. An important designing step of low-voltage electrical system is to ensure selective cooperation of the protection devices. Coordination between them has to be done in such a manner that the appliance closer to the fault must act before the appliance closer to the power source. In this article the rules for the selective coordination between IVICB's and other protection devices is presented.
PL
Artykuł zapoczątkowuje cykl publikacji dotyczących obowiązujących zasad normalizacji rozdzielnic i sterownic nn wprowadzanych na mocy nowych norm technicznych. Artykuł jest wstępem do przedstawienia wymagań serii norm IEC/EN 61439. Zasady obliczania krzywej temperaturowej w zestawach rozdzielnic i sterownic wraz z innymi metodami badań zostaną przedstawione w kolejnym artykule z tej serii, który ukaże się w jednym z następnych numerów. W pierwszej części autor uwadze poświęca kwestie normalizacyjne związane z koniecznością sporządzania świadectwa weryfikacji konstrukcji. Definiuje on świadectwa weryfikacji konstrukcji, zwracając przy tym uwagę na aspekty danych w nim zawartych, jak też weryfikację granicznych przyrostów temperatury zdefiniowanych w normie IEC/EN 61439-1:2012-07-01.
PL
Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze oraz stacje transformatorowe.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje oraz wymagania norm dotyczących odkształcenia prądu odbiorników energii elektrycznej. Zamieszczono ponadto wyniki oraz analizę badań odkształceń prądu przeprowadzonych w zakładzie drukarskim.
EN
The article presents the basic information and the standards about the current defor-mation of electric energy receivers. The article additionally contains the results of research and analysis of current distortion carried out in the printing house.
PL
Artykuł jest tylko wprowadzeniem do zagadnienia dotyczącego rozdzielnic nn i zwraca uwagę na kilka istotnych aspektów. Akty prawne często stwierdzają, że instalacje powinny być wykonane zgodnie z wiedzą techniczną. Ustawy i rozporządzenia powołują normy przedmiotowe, które są właśnie nią. Rzeczywistość jednak pokazuje często powtarzające się błędy i uchybienia, które powinny być eliminowane przy odbiorze przez uprawnioną osobę.
PL
Autorzy omawiają kwestie powstawania obrazu termowizyjnego i wykrywania w nim anomalii termicznych, właściwości kamer. Temat wieńczą uwagi dotyczące pomiarów w energetyce przy wykorzystaniu kamer termowizyjnych.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego.
EN
The article presents the issues related to the voltage drop occurring in the electric system, especially the differences in the values of voltage drops occurring in the electrical circuits and theoretical circuits.
PL
Artykuł przedstawia najnowsze dane statystyczne UE-28 i Polski związane z OZE. Podkreśla potrzebę rozwoju mikroelektrowni OZE jako sposobu na poprawę globalnego i lokalnego bilansu energetycznego.
EN
This article presents the latest statistics of the EU-28 and Polish related to RES. Emphasizes the need for the development of micro renewables as a way to improve the global and local energy balance.
PL
W artykule tytułem wstępu wiadomości ogólne o zastosowaniu przewodów szynowych (szynoprzewodów) w infrastrukturze budowlanej i ich walorach. W części praktycznej autor zwraca uwagę na tak ważkie problemy w projektowaniu, które należy rozwiązywać jak: uwzględnianie wartości prądu znamionowego przewodów szynowych, współczynników poprawkowych odnoszących się do temperatury otoczenia, w jakiej pracuje przewód szynowy, sposobu ułożenia/montażu szynoprzewodów, wyższych harmonicznych oraz obecności prądu w przewodach neutralnych, a także podanie sposobów jego obliczania z przywołaniem wzorów matematycznych.
PL
Na kanwie opisu zarysu zasad działania elektroenergetycznych stacji rozdzielczych SN/nn wraz z przywołaniem norm technicznych autor przedstawia kwestie związane z właściwą ich wentylacją, występowaniem zwarć wewnętrznych, ochroną przeciwpożarową w stacjach oraz prawnych uwarunkowań legalności ocen zgodności.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.