Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computational analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Badane zmęczeniowo konkretne doczołowe złącza mostowe z nakładkami pękały w przekroju przechodzącym przez ostre krawędzie nakładek; zgodnie z literaturą w sposób trzystopniowy: zarodkowanie, rozwój szczeliny i końcowe dołamanie. Dotychczas nie ustalono ścisłego kryterium rozprzestrzeniania się tych pęknięć, prowadząc badania jedynie na poziomie mikrostruktury. Autorzy artykułu przedstawili analizę naprężeń metodą elementów skończonych dla tych złączy. Uzyskano zaskakujące wyniki, godne dyskusji.
EN
The fatigue-tested butt joints with cover plates kept breaking in the areas located by the sharp edges of the cover plates; as the literature describes it, in a three-step way: crack initiation, growth and final fracture. To date, no strict criterion for the crack propagation has been established as the research has been conducted only at the microstructure level. The authors of the article presented the FEM stress analysis for these joints. The results achieved came as a surprise and they merit further discussion.
PL
Omówiono optymalizację czterech koncepcji konstrukcji o dwóch różnych schematach statycznych, z przekrojów otwartych oraz zamkniętych. Wykonano analizę pożarową dwóch wybranych koncepcji zabezpieczenia w postaci okładziny z płyt oraz natryskowej powłoki niereaktywnej. Zamieszczono analizę porównawczą kosztów przyjętych zabezpieczeń przeciwpożarowych.
EN
This article presents the optimization of four concepts with two different static scheme made from open and closed sections. Then, for two selceted concepts, a fire analysis was carried out using protection in the form of fire proof panel easing and a non-reactive fire protective coating. The article is summarized by a comparative analysis of the costs of fire protection applied.
EN
Computational gait analysis constitutes a useful tool for quantitative assessment of gait disturbances, improving functional diagnosis, assessment of treatment planning, and monitoring of disease progress. There is little research on use of computational gait analysis in neurorehabilitation of post-stroke survivors, but current evidence on its clinical application supports a favorable cost-benefit ratio. The research was conducted among 50 adult people: 25 of them after ischemic stroke constituted the study group, and 25 healthy volunteers constituted the reference group. Study group members were treated for 2 weeks (10 neurorehabilitation sessions). Spatio-temporal gait parameters were assessed before and after therapy and compared using a novel fuzzy-based assessment tool, fractal dimension measurement and gait classification based on artificial neural networks. Measured results of rehabilitation (changes of gait parameters) were statistically relevant and reflected recovery. There is good evidence to extend its use to patients with various gait diseases undergoing neurorehabilitation. However, methodology for properly conducting and interpreting the proposed assessment and analysis procedures, providing validity and reliability of their results remains a key issue. More objective clinical reasoning, based on proposed novel tools, requires further research.
PL
Przedstawiono analizę obliczeniową i zasady projektowanie małych i dużych otworów w belkach żelbetowych. Omówiono również projektowanie średnich i dużych otworów w płytach żelbetowych stropów płytowo-belkowych i w stropach bezbelkowych (płyta – słup).
EN
Calculation analysis and design of small holes in reinforced concrete beams in the case of single holes and with more holes in the web as well as design of large openings are presented. Additionally, design of medium and large openings in reinforced concrete slab-beam and flat slab structures is discussed.
PL
Wykonano analizę obliczeniową MES belek żelbetowych w dwóch etapach: rozwiązanie problemu niestacjonarnego przepływu ciepła i analiza nieliniowa belki pod wpływem obciążenia mechanicznego i pożarowego. Zastosowano dyskretyzację dwuwymiarową przekroju i jednowymiarową przęseł belki. Przykłady obliczeniowe dotyczą belki swobodnie podpartej wraz z porównaniem wyników obliczeń z eksperymentem oraz belki dwuprzęsłowej ze scenariuszem pożaru w jednym lub w obu przęsłach i opcją przekroju prostokątnego lub teowego.
EN
FEM analysis is performed for beams in two steps: solution of transient heat transfer problem and nonlinear analysis of beam under fire and mechanical load. Two levels of discretization for beam are applied: two-dimensional domain for cross section and one-dimensional for spans. The calulation examples include: one-span beam with comparison of calculation results to experiment and two-span beam with fire scenario in one or two spans and with option of rectangular or T-shaped cross section.
PL
Przedstawiono szczegóły konstrukcyjne oraz wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych sprężonego wieńca obwodowego. Wyniki analizy teoretycznej porównano z wynikami przemieszczeń i odkształceń pomierzonymi w trakcie realizacji sprężenia.
EN
The paper presents the applied solutions in details with the theoretical calculated results of circumferential post-tensioned ring beam in the Church of St. Peter’s and Paul’s in Bodzanów (near Cracow). Obtained theoretical results have been compared with deflection of construction and concrete strain measured in site during tensioning of tendons.
PL
Omówiono badania nad zastosowaniem lekkiego betonu kruszywowego do konstruowania płyt kablobetonowych dużej rozpiętości. Omówiono zalety zastosowania takiego betonu zamiast betonu zwykłego oraz przedstawiono wyniki analizy obliczeniowej płyty wykonanej z betonu zwykłego oraz z betonu lekkiego o gęstości 1710 kg/m3.
EN
The results of research on the use of lightweight aggregate concrete to construct large span post-tensioned slabs have been presented. The opportunities and benefits of the use of such concrete instead of ordinary concrete have been discussed. The results of calculation of post-tensioned slab made of ordinary concrete and lightweight aggregate concrete with a density 1710 kg/m3 have been presented and compared.
PL
Przedstawiono przykład wyznaczania minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie w żelbetowej ścianie oporowej połączonej ze sztywnym fundamentem. Wykonując obliczenia na różnych poziomach dokładności, można uzyskać znaczne zmniejszenie ilości potrzebnego zbrojenia. W analizie uwzględniono wpływ naprężeń własnych i wymuszonych powstałych od odpływu ciepła hydratacji oraz od skurczu betonu.
EN
A design example of determining the minimum reinforcement for crack width control in a RC retaining wall built on a rigid foundation is presented. Calculations based on three levels of accuracy allows for a significant reduction in the amount of reinforcement required. In the analysis the influence of residual and restraint stresses caused by hydration heat release and shrinkage was considered.
PL
Przedstawiono analizę możliwości wykorzystania styropianów EPS i XPS jako izolacji termicznej dla płyt fundamentowych w domach energooszczędnych wraz z oceną ekonomiczną omawianego rozwiązania. Przedstawiono parametry wytrzymałościowe styropianów, wyniki obliczeń statycznych i analizy ekonomicznej 3 modeli budynków i 3 wariantów rozwiązań izolacji.
EN
The authors have presented analysis of possibilities of using EPS/XPS Styrofoam for lost formwork for slab foundations in sustainable buildings including economic analysis of capital expenditure and operating expenses. The strength parameters of Styrofoam, the results of static calculation and economic analysis for 3 building models and 3 variants of insulation solutions were presented.
PL
Artykuł przedstawia przebieg budowy i analizy obliczeniowej modelu kilkukondygnacyjnego budynku o konstrukcji ścianowej poddanego standardowym obciążeniom budowlanym oraz oddziaływaniom górniczych deformacji podłoża w postaci poziomych odkształceń rozciągających podłoża górniczego i krzywizny wypukłej terenu górniczego. Proces modelowania budynku oraz jego analiza obliczeniowa wykonana została z wykorzystaniem programu Autodesk Robot Structural Analysis, który okazał się narzędziem przydatnym do wykonywania takich prac. Na podstawie wykonanej analizy obliczeniowej wykazano istotną rolę poziomych odkształceń rozciągających podłoża gruntowego w powodowaniu uszkodzeń obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach górniczych.
EN
The article presents the process of building and computational analysis of a multi-storey building model with a wall structure subjected to standard construction loads and mining effects of deformation of the substrate in the form of horizontal deformations of the mining substrate and the curvature of the convex mining area. The building modelling process and its computational analysis were made using the Autodesk Robot Structural Analysis software, which proved to be a useful tool for doing such work. On the basis of computational analysis, the importance of horizontal deformations of the ground substrate has been shown to cause damage to buildings located in mining areas.
11
PL
Artykuł dotyczy projektu oraz analiz obliczeniowych wykonanych dla kładki dla pieszych przez rzekę Motława w Gdańsku. Na podstawie zwycięskiej koncepcji ogłoszonego w 2012 roku przez miasto Gdańsk konkursu zgłoszonej przez słoweńskie biuro PONTING zespół MOSTY GDAŃSK opracował projekt budowlany i wykonawczy konstrukcji. Wykonano zaawansowane statyczne i dynamiczne obliczenia. Ich celem było jak najlepsze odzwierciedlenie pracy konstrukcji w odniesieniu do warunków pracy oraz optymalne dobranie przekrojów poprzecznych poszczególnych elementów konstrukcyjnych.
EN
The article concerns the design and computational analysis carried out for a footbridge over the Motława river in Gdansk. On the basis of the winning concept of contest announced in 2012 by the city of Gdańsk developed by the Slovenian company PONTING the design team of MOSTY GDAŃSK developed building permit and detail design. Advanced static and dynamic analysis were performed. Their goal was to reflect the real structure work as good as possible and to choose the optimal cross sections of structural elements.
PL
Porównano wyznaczone doświadczalnie: nośność na zginanie i ścinanie oraz ugięcie i rozwartości rys płyt pomostowych z wynikami obliczeń tych wielkości według wytycznych ACI oraz FIB. Wykazano zgodności i różnice, wskazujące na poziom adekwatności procedur obliczeniowych.
EN
The flexural and shear capacity of the deck slabs as well as displacements and crack width have been compared to calculation results according to ACI and FIB guides. The discrepancies and compatibilities have been established, showing the adequacy level of guides procedures.
PL
Wiadukt kolejowy w Rogalowie oprócz tego, że jest wpisany do rejestru zabytków jest również elementem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej, który od 2007 roku był zamknięty. Przyczyną takiego stanu było uszkodzenie jednej z belek ustroju nośnego przez samochód o wymiarach przekraczających wysokość skrajni pod wiaduktem równej 2,6 m. W wyniku uderzenia nastąpiła lokalna deformacja półki dolnej dźwigara. Jednocześnie ustrój niosący w całości uległ przemieszczeniu około 6 cm. W pracy została przedstawiona analiza wariantów przebudowy przedmiotowego wiaduktu, które w późniejszym etapie zostały wykorzystane do opracowania dokumentacji projektowej. Wdużym skrócie opisano przeprowadzonestudia i analizy obliczeniowe.
EN
The Railway viaduct in Rogalowie except that it is entered in the register of monuments is also part of the Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej, which since 2007 has been closed.The reason for this was the failure of one of the beams of the load-carrying structure by a car with dimensions in excess of the gauge under the viaduct equal 2.6 m. Due to the impact occurred locally deform the bottom shelf of the girder. At the same time carrying the organism as a whole has become displaced about 6 cm. The study was presented an analysis of variants reconstruction of the viaduct, which at a later stage, were used to develop the design documentation. In short describes the conducted studies and computational analysis.
14
Content available A method of the wear prognosis of sliding bearings
EN
The considerations presented in this paper include a computer analysis of slide bearing wear prognosis using the solutions of recurrence equations complemented with the experimental data values. On the ground of the results obtained from analytical and computational numerical calculations, and taking into account the experimental parameters of bearing material and operation boundary conditions, the control problems of slide bearing wear surfaces have been presented. The obtained results allow us to see a connection between roughness, material properties, the amplitude of vibrations, the kind of the friction forces, the hardness of materials, the sliding speed in one side and the wear increments in succeeding time units of the exploitation process in other side.
PL
Rozważania przedstawione w niniejszej pracy obejmują komputerową analizę prognozy zużycia łożyska ślizgowego z wykorzystaniem rozwiązań równań rekurencyjnych oraz danych eksperymentalnych. Problem optymalizacji zużycia powierzchni ślizgowych łożyska został rozwiązany przy wykorzystaniu obliczeń analitycznych i numerycznych a także przy uwzględnieniu materiału łożyskowego, parametrów doświadczalnych oraz warunków brzegowych. Uzyskane wyniki pozwalają nam dostrzec związek między chropowatością, właściwościami materiału, amplitudą drgań, rodzajem sił tarcia, twardością materiałów, prędkością ślizgania z jednej strony, a przyrostem zużycia w kolejnych jednostkach czasowych procesu eksploatacji z drugiej strony.
PL
Przedstawiono analizę numeryczną procesu penetracji pancerza kevlarowego pociskiem 5,56 mm SS109 oraz walidację jego modelu numerycznego. Analizę przeprowadzono za pomocą programu Ansys – Autodyn v12.1.0 z użyciem metod SPH i Lagrange’a. Zbadano wpływ liczby warstw Kevlaru na penetrację oraz zmianę prędkości pocisku.
EN
Presented are numerical analysis of the 5,56 mm SS109 bullet penetrating through kevlar armor and validation of the relevant numeric model. The procedure was carried out by means of the Ansys - Autodyn v12.1.0 software with use of the SHP and Lagrange methods. The effect of the number of kevlar plies on the penetration process and on the bullet speed variability was checked.
16
Content available remote Modelowanie i analiza wrzecion obrabiarek w systemie COMSOL
PL
W artykule zaprezentowano możliwości systemu komputerowego COMSOL Multiphysics w analizie obliczeniowej wrzecion obrabiarek skrawających. Przedstawiono sposób modelowania geometrii wrzecion, obciążeń od sił skrawania oraz podpór łożyskowych. Opisano modelowanie uchwytu obróbkowego wraz z przedmiotem obrabianym. Na przykładzie modelu zespołu wrzecionowego tokarki średniej wielkości wykonano analizę obliczeniową w zakresie statycznym i dynamicznym. Określono deformacje wrzeciona oraz wielkości przemieszczeń w miejscu skrawania. Wyznaczono trzy pierwsze częstości drgań własnych i odpowiadające im postacie drgań. W pracy potwierdzono przydatność systemu komputerowego COMSOL do efektywnej analizy obliczeniowej wrzecion obrabiarek.
EN
This paper presents the opportunities of COMSOL Multiphysics computer system for computation analysis of machine tool spindles. The method of modelling of spindle geometry and load from cutting forces and bearing support was presented. Modelling of a work-piece holder with the workpiece was also discussed. With the example of the model of spindle assembly in a medium-size lathe, the computational analysis within static and dynamic range was carried out. The deformations of the spindle and the values of displacement at the location of the cutting point were found. Three first frequencies of free vibrations and the corresponding forms of vibrations were also determined. The study confirmed the usefulness of the COMSOL computer software for effective computational analysis for machine tool spindles.
EN
Performance of two ozone-friendly refrigerants (R410A and R419A) was investigated theoretically using computational thermodynamic analysis. The results obtained showed that the performance of R410A was very close to that of R22 in all the operating conditions. Both R22 and R410A performed better than R419A in terms of their COP and refrigerating effect. Compared with R22, the average COP and refrigerating effect of R419A are lower by 13.78 and 33.96%, respectively. Generally, R410A refrigerant has approximately the same performance with R22, therefore, it is considered as a good drop-in substitute for R22 in vapour compression air-conditioning system.
EN
This numerical research is devoted to introducing the concept of helical cone coils and comparing the performance of helical cone coils as heat exchangers to the ordinary helical coils. Helical and spiral coils are known to have better heat and mass transfer than straight tubes, which is attributed to the generation of a vortex at the helical coil. This vortex, known as the Dean Vortex, is a secondary flow superimposed on the primary flow. The Dean number, which is a dimensionless number used in describing the Dean Vortex, is a function of Reynolds Number and the square root of the curvature ratio, so varying the curvature ratio for the same coil would vary the Dean Number. Numerical investigation based on the commercial CFD software fluent is used to study the effect of changing the structural parameters (taper angle of the helical coil, pitch and the base radius of curvature changes while the height is kept constant) on the Nusselt Number, heat transfer coefficient and coil outlet temperature. Six main coils having pipe diameters of 10 and 12.5 mm and base radius of curvature of 70, 80 and 90 mm were used in the investigation. It was found that, as the taper angle increases, both Nusselt Number and the heat transfer coefficient increase, also the pitch at the various taper angles was found to have an influence on Nusselt Number and the heat transfer coefficient. A MATLAB code was built to calculate the Nusselt Number at each coil turn, then to calculate the average Nusselt number for all of the coil turns. The MATLAB code was based on empirical correlation of Manlapaz and Churchill for ordinary helical coils. The CFD simulation results were found acceptable when compared with the MATLAB results.
PL
W pracy przedstawiono badania numeryczne mające na celu prezentację koncepcji stożkowych wężownic spiralnych i porównanie charakterystyk ich działania jako wymienników ciepła do charakterystyk zwykłych wężownic spiralnych. Jak wiadomo, wężownice spiralne i stożkowe charakteryzują się lepszym przenoszeniem ciepła i masy niż proste rury, co jest związane z powstawaniem wiru w wężownicy spiralnej. Ten tzw. wir Deana (Dean Vortex) jest przepływem wtórnym, nałożonym na przepływ pierwotny. Bezwymiarowy współczynnik Deana, stosowany do opisu wiru Deana, jest funkcją liczby Reynoldsa i pierwiastka kwadratowego ze współczynnika krzywizny, toteż liczba Deana zmienia się dla danej wężownicy wraz z jej krzywizną. Obliczenia numeryczne wykonano przy użyciu komercyjnego oprogramowania CFD w celu zbadania wpływu zmian parametrów strukturalnych wężownicy spiralnej (kąt zbieżności, skok i promień bazowy krzywizny zmieniały się, podczas gdy wysokość pozostawała stała) na liczbę Nusselta, współczynnik wymiany ciepła i temperaturę na wyjściu wężownicy. W badaniach wykorzystano sześć głównych wężownic, o średnicach rury 10 i 12,5 mm i promieniach bazowych krzywizny 70, 80 i 90 mm. W wyniku badań stwierdzono, że zarówno liczba Nusselta jak współczynnik wymiany ciepła rosną wraz ze wzrostem kąta zbieżności. Stwierdzono również, że przy różnych kątach zbieżności skok spirali ma wpływ na liczbę Nusselta i współczynnik wymiany ciepła. Opracowano program w środowisku MATLAB przy pomocy którego obliczono liczby Nusselta dla każdego zwoju wężownicy; na tej podstawie obliczono następnie wartość średnią liczby Nusselta dla całej wężownicy. Program obliczeniowy był oparty na równaniu empirycznym Manlapaza i Churchilla dla zwykłych wężownic spiralnych. Wyniki symulacji uzyskane przy użyciu oprogramowania CFD okazały się możliwe do przyjęcia w zestawieniu z wynikami obliczeń w programie MATLAB.
19
Content available remote Kryteria doboru konstrukcji w budynkach szkieletowych
EN
Rush growth of buildings of the public utility, like shopping centers, office administration objects and communications infrastructure (stations and airports), and associated with them and multilevel car parks caused some interest in composite steelconcrete structures. The attention will be focus on some tied problems with designing buildings of the skeletal type on the example of multi-storey car parks concerning the selection of the type of the structure. Results of analyses will be presented computational consuming associated with the optimization, for which will be a function of the objective steel. Other parameters taken into account will stay in analysis as dimensions of diameters and the functionality of the structure resulting out of necessity of installing.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowych pracy wirnika nośnego wiatrakowca w stanie poziomego lotu ustalonego w pełnym zakresie prędkości przelotowych bez wpływu ziemi. W takich warunkach lotu swobodnie obracający się wirnik pracuje stale w stanie autorotacji. W wyniku przeprowadzonych obliczeń wyznaczono charakterystyki aerodynamiczne oraz obciążenia i wahania łopat wirnika. Omówiono metodykę obliczeń, przedstawiono przykładowe wizualizacje oraz dokonano jakościowej oceny przepływu wokół łopat wirnika pod kątem występowania niekorzystnych zjawisk aerodynamicznych.
EN
The paper presents the results of computer simulations of flight of gyroplane main rotor. Considered flight conditions included the full range of flight speeds during a horizontal flight, without taking into account the ground effect. Under such conditions, the freely rotating rotor was moving continuously in the state of autorotation. In the article there is shown the methodology of flight simulations as well as the examples of computations and qualitative analyses of the flow around the main rotor of gyroplane. The presented results of calculations include: aerodynamic characteristics, loads and angles of flapping of rotor blades.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.