Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 126

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciepło odpadowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Możliwość wykorzystania ciepła odpadowego w przemyśle mineralnym
PL
W artykule przedstawiono możliwość zwiększenia efektywności energetycznej w przemyśle poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego. Obecnie istnieje znaczny potencjał wykorzystania ciepła odpadowego w przemyśle, które nie jest w pełni wykorzystywane. Ciepło to nie jest wykorzystywane ze względu na bariery techniczne, ekonomiczne oraz lokalizacyjne. Do konwersji ciepła odpadowego do innych użytecznych form energii wykorzystuje się technologie aktywne i pasywne. Dobór odpowiedniej technologii zależy w dużej mierze od temperatury czynnika. W przypadku branży cementowej i szklarskiej do dyspozycji jest ciepło średnio lub wysokotemperaturowe, które można wykorzystać do wytworzenia energii elektrycznej.
XX
The article prsesents possibility of increasing energy efficiency in mineral industry through the use of waste heat. Nowadays there is a significant amount of waste heat that is not fully exploited. It is related to technical, economic and location barriers. Passive and active technologies are used to convert waste heat to other useful forms of energy. The selection of apropriate technology depends heavily on the temperaturę of the medium. In the cement and glass industries there is medium and high temperature waste heat that can be used to produce electricity.
PL
W artykule przedstawiono przegląd silników cieplnych małej mocy mających potencjalne zastosowanie w procesach utylizacji ciepła odpadowego. Scharakteryzowano kilka najbardziej popularnych obecnie technologii takich jak: mikroturbiny parowe, ekspandery typu „vane”, ekspandery zębate, ekspandery śrubowe oraz silniki Stirlinga. Podano podstawowe informacje dotyczące zasady działania, budowy, konstrukcji oraz zakresów i parametrów pracy. Dokonano również przeglądu dostępnych komercyjnie jednostek oraz przedstawiono przykłady instalacji współpracujących z tymi jednostkami. Przedstawiono również krajowe osiągnięcia w przypadku projektowania bądź opracowywania nowych technologii związanych z silnikami cieplnymi, głównie mikroturbinami oraz ekspanderami zębatymi. Podstawowe parametry zaprezentowano zbiorczo, tabelarycznie.
EN
The article presents an overview of low power heat engines that are potentially applicable in waste heat utilization processes. Several currently popular technologies have been characterized, such as: steam microturbines, "vane" expanders, lobe expanders, screw expanders and Stirling engines. Basic information on the principle of operation, construction as well as ranges and parameters of work is given. A review of commercially available units was also carried out and examples of installations cooperating with these units were presented. National achievements in the design or development of new technologies related to heat engines, mainly microturbines and rotary lobe expanders are also presented. The basic parameters are presented collectively, in tabular form.
3
Content available remote A pilot-scale condensing waste heat exchanger
EN
This paper presents a calculation algorithm, design assumptions and results of studies concerning a flue gas/ water heat exchanger with the condensation of water vapor contained influe gas from the combustion of brown coal. The algorithm was used for design calculations of a pilot-scale heat exchanger with capacity of 380/312 kW. A cross-counter flow heat exchanger with capacity of 312 kW and coils made of PFA (perfluoroalkoxypolymer) was designed and installed. Waste heat is recoveredfrom flue gas produced by a pulverized brown coal fired sub-critical steam boiler operated in a power unit with capacity of370 MWe. The heat exchanger was theoretically divided into a non-condensing part (sensible heat recovery) and a part with the condensation of water vapor contained in flue gas (recovery of sensible and latent heat). The point of the division is the temperature of flue gas in the stream core (higher than nearthe pipe wall) where the condensation of water vapor occurs on the pipe surface. The heat transfer in the non-condensing part was calculated using the same formulas as for the economizerin a pulverized-fuel boiler, while the calculations of the heat and mass transfer in the condensing part were performed using the VDI algorithm. The results of the thermal calculations and the geometry of the heat exchanger together with the place of installation of the entire test rig are presented. The results of the calculation are then compared with the test results. Good correlation was achieved between the test results and the assumptions and results of the design calculations. Calculations for full scale exchanger for 370 MWe brown coal fired power unit showed a 1.18% net efficiency increase with improving wet flue gas desulphurization process (EUR 3.7 million annual savings of fuel consumption and CO2 emission).
PL
Artykuł prezentuje zakres parametrów powietrza zewnętrznego, które odpowiadają warunkom komfortu cieplnego w okresie letnich upałów na potrzeby projektowania systemów chłodzenia stref zewnętrznych przebywania człowieka. Fale upałów to jedno z zagrożeń, które będzie nasilać się wraz z postępowaniem kryzysu klimatycznego. Stworzenie warunków komfortu cieplnego na otwartej przestrzeni w strefach dłuższego pobytu człowieka przy ekstremalnie wysokich temperaturach powietrza, szczególnie na obszarach miejskich, zaczyna stanowić istotny problem, który nie był brany pod uwagę z punktu widzenia zdrowia człowieka. W przeprowadzonej analizie uwzględniono wskaźnik temperatury efektywnej pozwalający na zmniejszenie zużycia energii na proces chłodzenia powietrza. Otrzymane wyniki zaprezentowano na wykresie Moliera, który dobrze obrazuje zmiany parametrów powietrza, również w przypadku stref zewnętrznych. Do ochładzania przestrzeni poza budynkiem, konieczne jest opracowanie nowych instalacji, innych niż standardowe systemy chłodzenia przeznaczone dla pomieszczeń zamkniętych. Ich kluczowym elementem może być wykorzystanie alternatywnych źródeł energii do produkcji chłodu, np. energii promieniowania słonecznego, czy ciepła odpadowego z miejskich sieci ciepłowniczych.
EN
The aim of the article was to define the scope of parameters of the outside air, which will create conditions of thermal comfort during the summer heatwaves for the purpose of designing cooling systems for external zones of human presence. Heatwaves are one of the threats that will get worse as the climate crisis progresses. The creation of thermal comfort conditions in an open space at extremely high air temperatures, especially in urban areas, is a significant problem that has not yet been developed in scientific materials. The analysis considers the effective temperature (TE) indicator, which will allow to reduce energy consumption for the air-cooling process. The obtained results are presented in the Molière diagram, which illustrates well the changes in air parameters also in the case of external zones. To cool the space outside the building, it is necessary to develop systems other than standard indoor cooling systems. Their key element may be the use of alternative energy sources for the production of cold, e.g. solar radiation energy or waste heat from municipal heat networks.
5
Content available remote Ciepło systemowe z odpadów
6
Content available remote Energy efficiency modernizations at the industrial plant: a case study
EN
In the present era of continually increasing energy demand, Europe faces many challenges, such as high and unstable energy prices, growing global energy demand, increasing threat of climate change, sluggish progress within energy efficiency and issues related to increasing demand for the use of renewable energy sources. It is desirable to seek opportunities to use energy consumed most reasonably, thus ensuring continuous improvement of energy efficiency in the industry. The scope of the research includes reviewing studies in this matter and analysing the most beneficial solutions for the plant. The work aims to assess possible undertakings to modernise the energy management of an industrial plant on the example of Bulten Poland S.A. rationally and profitably for the plant. The work contains an analysis of the profitability of the potentially most beneficial solutions in terms of improving the energy efficiency of the plant. Mentioned in the article solutions, aiming increasing energy efficiency, helped become the plant independent within heating up facilities. Total heat recovery potential in amount of 18 965 GJ is motivation for further activities. This is a great opportunity to reduce significantly carbon footprint (replacing lightening into LED technology reduced CO2 by 206.3 Mg/year) and be more competitive on the market by reducing costs of product.
PL
Absorpcyjne agregaty chłodnicze dostarczają najwięcej korzyści w zastosowaniach przemysłowych, w których przez cały rok mogą być zasilane ciepłem odpadowym i produkować chłód na potrzeby technologiczne bądź procesowe. W artykule, przedstawiono analizę ekonomiczną i środowiskową „Case Study” zastępowania istniejącego sprężarkowego układu chłodniczego bromolitowym, absorpcyjnym agregatem chłodniczym zasilanym ciepłem odpadowym.
EN
Absorption chillers deliver best benefits in industrial applications, where they can be supplied by waste heat and produce cooling capacity during the whole year. Paper presents environmental and economical “Case Study” assessment of modernization of conventional compressor-chiller based cooling system to waste heat driven lithium bromate absorption one.
EN
The article analyzes in which climatic zones the use of waste heat from data centers as a source of urban district heating would be the most efficient. The assessment methodology was based on a comparison of heat energy generated by servers with the demand for heating power in different climate zones. The analyzes carried out showed that the most appropriate climate zones for reusing waste heat from data centers are subpolar oceanic climate, cold dessert climate and cold semi-arid climate.
PL
Wykorzystanie ciepła odpadowego z centrów danych w różnych strefach klimatycznych. W artykule przeanalizowano, w których strefach klimatycznych wykorzystanie energii odpadowej z centrów danych jako źródła ciepła do ogrzewania powierzchni mieszkalnych byłoby najbardziej efektywne. Metodologię oceny oparto na porównaniu energii cieplnej generowanej przez serwery z zapotrzebowaniem na moc grzewczą w różnych strefach klimatycznych. Przeprowadzone analizy wykazały, że najbardziej odpowiednie strefy klimatyczne dla wykorzystywania energii odpadowej z centrów danych to subpolarny klimat oceaniczny, zimny klimat pustynny i zimny klimat półpustynny.
9
Content available Technical aspects of using the heat pump at the ship
EN
The paper attempts to analyze the technical possibilities of using a compressor heat pump to recover waste heat from energy processes implemented by a watercraft. The amount of waste heat that could be used for the heating needs of the vessel was estimated and the hydrothermal potential of the marine waters was assessed. The possibilities of reducing the power of the ship's power plant used to power the ship's heating installation were determined.
PL
W artykule podjęto próbę analizy technicznych możliwości wykorzystania sprężarkowej pompy ciepła do odzysku ciepła odpadowego pochodzącego z procesów energetycznych realizowanych przez jednostkę pływającą. Oszacowano ilości ciepła odpadowego możliwego do wykorzystania dla potrzeb grzewczych jednostki pływającej oraz oceniono potencjał hydrotermiczny wód morskich. Określono możliwości redukcji mocy elektrowni okrętowej wykorzystywanej do zasilania instalacji grzewczej okrętu.
PL
Ciepło odpadowe wykorzystuje się do ogrzewania budynków produkcyjnych, magazynowych i biurowych oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub do innych procesów technologicznych np. suszenia osadów ściekowych.
PL
Rozwój technologii oraz wzrost cen za energię elektryczną przyspieszył w ostatnich latach rozwój wymienników ciepła z zastosowaniem do odzysku ciepła odpadowego ze ścieków.
12
Content available Wpływ energetyki jądrowej na środowisko
PL
W opracowaniu przedstawiono zalecenia dotyczące ochrony środowiska przy projektowaniu i budowie zakładów przemysłu jądrowego oraz zasady unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych.
EN
Indications for environment protection rules in nuclear Energy plants planning and construction, including nuclear waste management are discussed.
PL
Wśród inwestorów decydujących się na pompę ciepła powietrze/woda coraz większym zainteresowaniem cieszą się pompy rewersyjne. Ich wyposażenie umożliwia odwrócenie obiegu tak, by w upalne dni pompa ciepła służyła do chłodzenia pomieszczeń.
14
EN
The purpose of this article was to discuss the use of adsorption chillers for waste heat recovery. The introduction discusses the need to undertake broader measures for the effective management of waste heat in the industry and discusses the benefits and technical problems related to heat recovery in industrial plants. In addition, heat sources for adsorption chillers and their application examples were described. The principle of operation of adsorption chillers is explained in the next chapter. Heat sources for adsorption chillers are indicated and their application examples are described. The above considerations have allowed the benefits and technical obstacles related to the use of adsorption chillers to be highlighted. The currently used adsorbents and adsorbates are discussed later in the article. The main part of the paper discusses the use of adsorption chillers for waste heat management in the glassworks. The calculations assumed the natural gas demand of 20.1 million m3 per year and the electricity demand of 20,000 MWh/year. As a result of conducted calculations, a 231 kW adsorption chiller, ensuring the annual cold production of 2,021 MWh, was selected. The economic analysis of the proposed solution has shown that the investment in the adsorption chiller supplied with waste heat from the heat recovery system will bring significant economic benefits after 10 years from its implementation, even with total investment costs of PLN 1,900,000. However, it was noted that in order to obtain satisfactory economic results the production must meet the demand while the cost of building a heat recovery system shall not exceed PLN 1 million.
PL
Celem artykułu było rozważenie problemu zagospodarowywania ciepła odpadowego przy wykorzystaniu chłodziarek adsorpcyjnych. Na początku wskazano genezę potrzeby podjęcia szerszych działań na rzecz efektywnego zagospodarowywania ciepła odpadowego w przemyśle oraz omówiono korzyści i problemy techniczne związane z odzyskiem ciepła w zakładach przemysłowych. W następnym rozdziale objaśniono zasadę działania chłodziarek adsorpcyjnych. Z kolei wskazano źródła ciepła dla chłodziarek adsorpcyjnych oraz opisano ich przykładowe zastosowania. Powyższe rozważania pozwoliły na uwypuklenie korzyści i barier technicznych związanych z wykorzystywaniem adsorpcyjnych urządzeń chłodniczych. W następnej części pracy scharakteryzowano stosowane obecnie adsorbenty i adsorbaty. W zasadniczej części pracy przeprowadzono analizę wykorzystania chłodziarek adsorpcyjnych do zagospodarowania ciepła odpadowego w hucie szkła. W obliczeniach rozważono przykładową hutę szkła, której zapotrzebowanie na gaz ziemny wynosi 20,1 mln m3/rok, a zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 20 000 MWh/rok. W efekcie przeprowadzonych kalkulacji dobrano chłodziarkę adsorpcyjną o mocy 231 kW, która zapewni roczną produkcję chłodu wynoszącą 2021 MWh. Analiza ekonomiczna zaproponowanego rozwiązania wykazała, że inwestycja w chłodziarkę adsorpcyjną zasilaną ciepłem odpadowym z instalacji odzysku ciepła przyniesie znaczące korzyści ekonomiczne po 10 latach od jej zrealizowania nawet przy sumarycznych nakładach inwestycyjnych wynoszących 1 900 000 zł. Zaznaczono jednak, że uzyskanie tak zadawalających wyników ekonomicznych będzie możliwe tylko wtedy, gdy w hucie szkła będzie zapewniony ciągły odbiór chłodu, a koszt budowy instalacji odzysku ciepła nie przekroczy 1 mln zł.
EN
Closing technological cycles by means of reducing the amount of waste and its management is one of the main issues addressed in manufacturing companies. Low temperature heat is an example of technological waste which may take the form of hot flue gases, cooling liquids from industrial processes, or hot water from heating vents or operating installations. One of the methods of managing low temperature heat from the above sources is converting it into electricity using thermoelectric generators (TEG). The article presents an experimental research station for heat energy recovery. The paper includes a description of a control system which enables adjustment and control of the parameters of generated electricity. Moreover, proprietary software to analyse, archive, and create databases of heat exchange parameters and electronic converters are discussed. The station has a modular structure, enabling its further expansion, both through the use of various heat sources and different cooling systems.
PL
Zamykanie obiegów technologicznych poprzez redukcję ilości odpadów i ich zagospodarowanie są jednymi z głównych zagadnień podejmowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przykładem odpadu technologicznego jest energia cieplna o parametrach niskotemperaturowych w postaci: gorących spalin, gorących lub ciepłych cieczy chłodniczych procesów przemysłowych, ciepłej wody z upustów ciepłowniczych czy instalacji eksploatacyjnych. Jedną z metod zagospodarowania energii tego typu źródeł niskotemperaturowych jest przetworzenie jej na energię elektryczną z zastosowaniem termogeneratorów (TEG). W artykule przedstawiono opracowane eksperymentalne stanowisko do badań eksperymentalnych takich układów. Opisano system sterowania, umożliwiający regulację i kontrolę parametrów generowanej energii elektrycznej. Omówiono autorskie oprogramowanie umożliwiające analizę, archiwizację i tworzenie baz danych parametrów wymienników ciepła oraz przekształtników elektronicznych. Stanowisko posiada konstrukcję modułową, umożliwiającą jego dalszą rozbudowę, zarówno poprzez wykorzystanie różnych źródeł ciepła, jak i różnych układów do wytwarzania chłodu.
16
Content available Thermoelectric heat exchanger
EN
The article presents a heat exchanger with thermoelectric generators, which consists of two single sheet heat exchangers, between which thermoelectric generators are placed. The heat exchanger in question is used to convert waste heat energy into DC electricity. The construction of the heat exchanger is described in detail in the article, and the study of temperature distribution of both the high and the low temperature side is presented. The basic parameters of the heat exchanger are also given. They were determined with the current-voltage characteristics method, and then they were compared with the values established in the conventional way.
PL
W artykule przedstawiono wymiennik ciepła z termogeneratorami, który składa się z dwóch pojedynczych płytowych wymienników wymiennika ciepła, pomiędzy którymi umieszczone są termogeneratory. Wymiennik służy do przetwarzania energii cieplnej w energię elektryczną prądu stałego. Przedstawiono konstrukcję wymiennika oraz badania rozkładu temperatury stron o wysokiej i niskiej temperaturze. Opisano podstawowe parametry wymiennika, wyznaczone metodą charakterystyki prądowo-napięciowej. Porównano je z wartościami wyznaczonymi w klasyczny sposób.
PL
W artykule podjęto próbę oszacowania potencjału ciepła odpadowego z dolnośląskiego przemysłu przetwórczego. W tym celu wykorzystano metodykę szacowania potencjału ciepła odpadowego, gdzie oblicza się go jako procent zużytej energii w poszczególnych sektorach przemysłu. Dla Dolnego Śląska potencjał ten określono łącznie na 3253,50 TJ rocznie (0,9 TWh/rok), co stanowi około 16,5 % zużycia energii w przemyśle przetwórczym. Jednocześnie wykazano potencjał redukcji emisji w wysokości 308 tys. ton CO2 /rok (w porównaniu z rokiem bazowym 2016). Oszacowany potencjał ciepła odpadowego stanowił podstawę do opracowania scenariuszy rozwoju wykorzystania tego ciepła do roku 2040. Przyjęto, że wykorzystanie potencjału ciepła odpadowego odbywać się może według trzech scenariuszy: podstawowego, scenariusza ochrony klimatu i scenariusza ochrony klimatu plus.
EN
The article attempts to estimate waste heat potential from processing industry in the Lower Silesia region. For this purpose, the methodology for estimating waste heat potential was used, where it is calculated as a percentage of energy consumed in individual industry sectors. For the Lower Silesia this potential is determined at a total of 3,235.50 TJ per year (0.9 TWh / year), which is about 16.5% of energy consumption in the processing industry. The emission reduction potential of 308 thousand tonnes of CO2 / year is demonstrated (compared to 2016 as a base year). The estimated waste heat potential is a basis for scenarios of waste heat utilization development by 2040. It is assumed that the utilization of waste heat potential can take place according to three scenarios: a basic scenario, climate protection scenario and climate protection scenario plus.
EN
The policy of sustainable development seeks to improve energy efficiency of industrial equipment. Efforts to improve energy efficiency also apply to the paint shops, where the recovery of waste heat is sought. The main source of a large amount of low-temperature waste heat in the paint shop is the spray booth. The second place where a large amount of low temperature waste heat is released is the room where the compressed air is prepared. Low energy efficiency of air compressors requires a large electric power supply. As a result, the emitted large heat fluxes become waste energy of the technological process. Heat is equivalent to up to 93% of the electric power supplied in the air compression process. There are solutions for recovering heat from compressors coming from the oil cooling water, but then the waste heat from the cooling of the compressed air and from the electric motor is released into air in the room. A method for recovering low-temperature waste heat from the air preparation room by means of an air-source heat pump has been proposed. An energy balance of the air compression and dehumidification process for the paint shop was made. A Matlab’s built-in numerical model includes air compressor and dehumidifier, heat recovery and accumulation for the purposes of use in the spray booth. A simulation experiment was carried out on the effectiveness of heat recovery from the air preparation room. The use of combined energy management in paint shops was proposed.
EN
Turbine stages can be divided into two types: impulse stages and reaction stages. The advantages of one type over the second one are generally known based on the basic physics of turbine stage. In this paper these differences between mentioned two types of turbines were indicated on the example of single stage turbines dedicated to work in organic Rankine cycle (ORC) power systems. The turbines for two ORC cases were analysed: the plant generating up to 30 kW and up to 300 kW of net electric power, respectively. Mentioned ORC systems operate with different working fluids: DMC (dimethyl carbonate) for the 30 kW power plant and MM (hexamethyldisiloxane) for the 300 kW power plant. The turbines were compared according to three major issues: thermodynamic and aerodynamic performance, mechanical and manufacturing aspects. The analysis was performed by means of the 0D turbomachinery theory and 3D computational aerodynamic calculations. As a result of this analysis, the paper indicates conclusions which type of turbine is a recommended choice to use in ORC systems taking into account the features of these systems.
EN
The paper illustrates a case study of fluid selection for an internal combustion engine heat recovery organic Rankine cycle (ORC) system having the net power of about 30 kW. Various criteria of fluid selection are discussed. Particular attention is paid to thermodynamic performance of the system and human safety. The selection of working fluid for the ORC system has a large impact on the next steps of the design process, i.e., the working substance affects the turbine design and the size and type of heat exchangers. The final choice is usually a compromise between thermodynamic performance, safety and impact on natural environment. The most important parameters in thermodynamic analysis include calculations of net generated power and ORC cycle efficiency. Some level of toxicity and flammability can be accepted only if the leakages are very low. The fluid thermal stability level has to be taken into account too. The economy is a key aspect from the commercial point of view and that includes not only the fluid cost but also other costs which are the consequence of particular fluid selection. The paper discusses various configurations of the ORC system – with and without a regenerator and with direct or indirect evaporation. The selected working fluids for the considered particular power plant include toluene, DMC (dimethyl carbonate) and MM (hexamethyldisiloxane). Their advantages and disadvantages are outlined.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.