Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 290

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyna rolnicza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
In the paper, the method of calculating the welding energy needed to regenerate parts of agricultural machines by welding (joining) or surfacing (rebuilding, hardfacing) is presented. Problems with the lack of adequacy of the commonly used formula for linear welding energy to the actual amount of heat introduced into the welded joint are discussed. A volumetric approach based on the effective amount of heat generated by the electric arc introduced per unit volume of the weld was proposed. The simplified formulas for volumetric energy are presented. The considerations are illustrated with examples of calculations. The analyzed examples include the use of a computerized stand for geometric measurements of metallographic specimens. The proposed volumetric method of calculating the amount of heat introduced into the welded joint is a more realistic indicator of heat demand than linear energy. On the other hand, based on the volume of the weld (padding weld), it allows to determine the amount of energy needed to regenerate machine parts, including agricultural ones.
PL
W pracy przedstawiono sposób obliczania energii spawania potrzebnej do regeneracji części maszyn rolniczych poprzez spawanie (łączenie) lub napawanie (uzupełnianie ubytków, utwardzanie powierzchni). Omówiono problemy braku adekwatności powszechnie stosowanego wzoru na energię liniową spawania do rzeczywistej ilości ciepła wprowadzanego do złącza spawanego. Zaproponowano objętościowe ujęcie oparte na efektywnej ilości ciepła wytworzonej przez łuk elektryczny wprowadzanej na jednostkę objętości spoiny. Przedstawiono uproszczone wzory na energię objętościową. W rozważaniach uwzględniono zastosowanie skomputeryzowanego stanowiska do pomiarów geometrycznych zgładów metalograficznych. Rozważania zilustrowano przykładami obliczeń. Zaproponowana objętościowa metoda obliczania ilości ciepła wprowadzanego do złącza spawanego jest bardziej realnym wskaźnikiem zapotrzebowania ciepła niż energia liniowa. Z kolei na podstawie objętości spoiny (napoiny) pozwala na wyznaczenie ilości energii potrzebnej do regeneracji części maszyn, w tym rolniczych.
EN
The paper presents the results of analyses concerning the purchase of tractors and selected agricultural machines in Ukraine. In the analysed period, the decline in demand for mechanisation means in this country dominated. A significant increase in purchases was not observed until 2016. In the quantitative structure of purchases made by Ukrainian agricultural companies, agricultural tractors, cultivators and seeders have the largest share. A strong correlation was found between the number of machinery purchased and the income of the companies. On the other hand, the relation between the number of purchased tractors, combine harvesters and seeders per 100 agricultural enterprises, 10 000 ha of UAA (sown area) and 1000 machines used in enterprises and the average UAA of an average agricultural enterprise in Ukraine is poor.
PL
Ukrainie. W analizowanym okresie dominował spadek popytu na środki mechanizacji w tym kraju. Znaczny wzrost zakupów odnotowano dopiero w 2016 r. W strukturze ilościowej zakupów dokonanych przez ukraińskie przedsiębiorstwa rolne największy udział stanowią ciągniki rolnicze, narzędzia uprawowe oraz siewniki. Stwierdzono bezpośredni związek pomiędzy liczbą zakupionych maszyn a dochodami przedsiębiorstw. Natomiast słabo zaznaczona jest zależność liczby zakupionych ciągników, kombajnów zbożowych oraz siewników w przeliczeniu na 100 przedsiębiorstw rolnych, 10 000 ha powierzchni UR (powierzchni zasiewów) oraz 1000 maszyn użytkowanych w przedsiębiorstwach a średnią powierzchnią UR przeciętnego przedsiębiorstwa rolnego na Ukrainie.
EN
The subject of this paper – being a preliminary study – are the determinants of selecting a research laboratory for the needs of carrying out safety tests of useness, evaluating the conformity in order to issue an EC conformity declaration, and to voluntarily certify for the "B "safety mark. The research was conducted from the point of view of small, medium, and large manufacturers of agricultural machines. The fundamental purpose of the study is to answer the question: what factors – from the point of view of the manufacturers of agricultural machines – are relevant when selecting a research entity. The main goal required formulating and implementing the partial goals, which included: determining the significance of starting cooperation by a Polish manufacturer with a research laboratory in the context of the binding regulations and standards; by reconstructing and interpreting the literature of the subject – choosing the factors to be considered when selecting a research entity; compiling the determinants constituting the foundation of a research tool in the form of an assessment sheet being a resultant of literature studies, and a discussion among intentionally selected experts from the agricultural machines sector. The specified explications became the background that defines correct direction for further research works (assessment of the significance of requirements), whose results will be presented in the subsequent part of the study.
PL
Przedmiotem badań niniejszego opracowania – stanowiącego badanie przygotowawcze – są determinanty wyboru laboratorium badawczego dla potrzeb przeprowadzania badań bezpieczeństwa użytkowania, oceny zgodności w celu wystawienia deklaracji zgodności WE oraz dobrowolnej certyfikacji na znak bezpieczeństwa „B”. Badania prowadzono z perspektywy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkujących maszyny rolnicze. Fundamentalnym celem badań jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie czynniki – z punktu widzenia wytwórców maszyn rolniczych – są istotne przy wyborze jednostki badawczej. Osiągnięcie celu głównego wymagało sformułowania i zrealizowania celów cząstkowych, do których zaliczono: określenie znaczenia podjęcia współpracy polskiego wytwórcy z laboratorium badawczym w kontekście obowiązujących przepisów i norm, wykorzystując metodę rekonstrukcji i interpretacji literatury przedmiotu – nominowanie czynników branych pod uwagę przy wyborze jednostki badawczej; skompilowanie determinant stanowiących fundament narzędzia badawczego w postaci arkusza oceny będącego wypadkową eksploracji piśmiennictwa oraz dyskusji wśród celowo dobranych ekspertów związanych z sektorem maszyn rolniczych. Skonkretyzowane eksplikacje stały się substratem definiującym właściwy kierunek dalszych prac badawczych (ocena istotności wymagań), których wyniki zostaną zaprezentowane w kolejnej części opracowania.
PL
W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania konstrukcyjne uchwytów umożliwiających mocowanie narzędzi pracujących w kanale glebowym, jak również zaproponowano własny projekt konstrukcji takiego uchwytu. Projekt wykonano w programie komputerowym, który umożliwił również analizę MES i wyznaczenie naprężeń zredukowanych, przemieszczeń oraz współczynnika bezpieczeństwa opracowanej konstrukcji. Na podstawie analiz stwierdzono, że konstrukcja spełnia wszystkie założenia, szczególnie wytrzymałościowe i zapewni bezpieczną pracę zarówno wózka, jak i kanału glebowego podczas badań zużycia elementów maszyn pracujących w gruncie.
EN
In the article the existing construction and solutions of the holders that allow to attach of tools working in the soil channel, as well as proposal of own construction of such a handle was presented. The project was done in a computer program that also enabled FEM analysis. During the simulations reduced stresses, dis-placements and the safety factor of the developed structure were determined. Based on the analyzes, it was found that the construction meets all the assumptions, especially the strength and will ensure the safe operation of both the trolley and the soil channel during the wear tests of the elements working in the ground.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wyposażenia gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka w techniczne środki produkcji. Przytoczono wskaźniki wyposażenia gospodarstw w ciągniki zależnie od powierzchni użytków rolnych. Opisano systemy utrzymania i dojenia bydła. Najwięcej spośród ankietowanych rolników (24%) posiada 11-20 ha gruntów. Ponad połowę (55%) stanowią grunty orne, a 36% to użytki zielone. Niemal 40% rolników posiada ponad 50 sztuk bydła, najwięcej krów jest rasy czarno-białej (81%). Ogromna większość (83%) krów utrzymywana jest na stanowiskach. Prawie 70% ankietowanych planuje zakup nowych maszyn i urządzeń i tyle samo chce zwiększyć pogłowie bydła.
EN
The study presents the results of a survey on equipping farms specializing in milk production with technical means of production. Indicators of tractor equipment of farms were quoted, depending on the area of agricultural area. The systems for maintaining and milking cattle are described. The largest number of the surveyed farmers (24%) own 11-20 ha of land. More than half (55%) of the area is arable land and 36% is grassland. Almost 40% of farmers have more than 50 cattle, with the most cows being black and white (81%). The vast majority (83%) of cows are kept in stalls. Nearly 70% of the respondents plan to purchase new machines and equipment and the same number of them wants to increase their cattle population.
PL
W porównaniu ze stanem z 2004 r. produkcja ciągników była w 2015 r. o 57,2% mniejsza. O 2,4% zmniejszyła się też produkcja opryskiwaczy ciągnikowych. Więcej wyprodukowano: przyczep rolniczych - o 243,9%, kosiarek ciągnikowych – o 169,6%, pras do belowania słomy i siana - o 67,3% oraz pługów - o 30,3%. Najwięcej ciągników produkowanych w Polsce mieściło się w przedziale >18–≤37 kW mocy zainstalowanych w nich silników. Ich udział w 2004 r. wyniósł 56,5%, a w 2015 r. – 38,5%. Jedynie w 2012 r. dominowały ciągniki o mocy silnika >59–≤75 kW, z udziałem 51,8%. W 2015 r. produkcja większości środków mechanizacji rolnictwa (z wyjątkiem ciągników o mocy >18–≤37, >59–≤75 i >75–≤90 kW, bron innych niż talerzowe, rozsiewaczy nawozów mineralnych, roztrząsaczy obornika, siewników punktowych, maszyn do przetrząsania i/lub zgrabiania siana, kombajnów zbożowych, maszyn do zbioru roślin okopowych, urządzeń do czyszczenia i sortowania owoców i okopowych oraz wylęgarni drobiu) była o 4,0-79,7% większa niż przed rokiem. W pierwszym półroczu 2016 r. odnotowano zmniejszenie produkcji większości środków mechanizacji rolnictwa w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Niepokojący jest dalszy spadek produkcji kombajnów zbożowych - o 27,5%.
EN
As compared with 2004 situation, the production of tractors in 2015 was by 57.2% lower. Also production of tractor sprayers decreased by 2.4%. Instead, production of agricultural trailers increased by 243.9%, tractor mowers - by 169.6%, balers for straw and hay - by 67.3% and ploughs - by 30.3%. Most of tractors produced in Poland belonged to the engine power group of >18–≤37 kW. Their share in 2004 amounted to 56.5%, and in 2015 – to 38.5%. Only in 2012 tractors with engine power >59–≤75 kW dominated, with a share of 51.8%. In 2015 r. production of majority of farm machinery (excluding tractors of engine powers >18–≤37, >59–≤75 and >75–≤90 kW, harrows other than disc ones, fertilizer and manure spreaders, precision drills, machines for tedding and raking of hay, harvester threshers, most machines for root crop harvesting, equipment for cleaning and grading fruits and root crop, as well as poultry incubators) was by 4.0–79.7% higher than a year before. In the first semester of 2016 the decrease in production of most kinds of farm machinery was noted, as compared with the same period of the previous year. Especially, further drop in production of harvester threshers by 27.5% is alarming.
PL
W 2015 r. dostawy ogółem ciągników fabrycznie nowych były o 25,7%, przyczep rolniczych - o 88,1%, pługów - o 13,5%, a rozsiewaczy nawozów mineralnych - o 483,4% większe niż w 2004 r. Zmniejszyła się podaż bron talerzowych - o 13,8%, sadzarek i maszyn do przesadzania - o 84,9%, pras do słomy i siana - o 13,0%, kombajnów zbożowych - o 59,6% oraz kopaczek i kombajnów do zbioru ziemniaków o 90,0%. W przypadku większości środków mechanizacji rolnictwa obserwowano zwiększenie podaży w latach 2007-2008 i 2011-2012 oraz wyraźne zmniejszenie w latach 2009 oraz 2013– 2015. W porównaniu ze stanem z 2014 r. podaż ciągników fabrycznie nowych była w 2015 r. o 33,7% mniejsza. Mniejszy był import ciągników używanych – o 34,7%. Zmniejszyły się dostawy pługów – o 5,3%, siewników do siewu punktowego – o 28,3%, maszyn do przetrząsania i grabienia siana – o 48,0%, kombajnów zbożowych – o 56,1%, silosokombajnów samojezdnych – o 43,5%, a silosokombajnów współpracujących z ciągnikami - o 40%. Zwiększyła się podaż przyczep rolniczych – o 12,8%, bron talerzowych – o 7,4%, rozsiewaczy nawozów mineralnych – o 1,1 %, roztrząsaczy obornika – o 19,5%, siewników polowych, z wyjątkiem napędzanych centralnie – o 87,1%, sadzarek i maszyn do przesadzania – o 88,5%, oraz pras do belowania słomy i siana – o 30,7%.
EN
In 2015 supplies of total brand new tractors were by 25.7%, agricultural trailers – by 88.1%, ploughs – by 13.5%, and fertilizer sprayers – by 483.4% higher than in 2004. Instead, decreases in supplies were noted in cases of: disc harrows – by 13.8%, planters – by 84.9%, balers for straw and hay – by 13.0%, harvester threshers – by 59.6%, as well as potato diggers and harvesters – by 90.0%. In cases of most kinds of farm machinery increases of supply were observed during the years 2007–2008 and 2011–2012, whereas clear diminutions in 2009 and 2013–2015. As compared with 2014 situation, the supply of brand new tractors in 2015 was by 33.7% lower. By 34.7% smaller were also imports of second hand tractors. Also supplies of ploughs decreased by 5.3%, precision drills – by 28.3%, machines for hay tedding and raking – by 48.0%, harvester threshers – by 56.1%, self-propelled forage harvesters – by 43.5%, other propelled forage harvesters – by 40%. Instead, in cases of agricultural trailers increase of the supply by 12.8% was noted, as well as in cases of disc harrows – by 7.4%, fertilizer spreaders – by 1.1 %, manure spreaders – by 19.5%, field drills (excluding the precision ones) – by 87.1%, planters – by 88.5%, and balers for straw and hay – by 30.7%.
PL
W latach 2003–2016 nastąpił wzrost cen środków mechanizacji rolnictwa o 22,7-483,0%. Zestaw złożony z ciągnika i 24 maszyn i narzędzi podrożał w tym czasie o 124,1%. Dynamika tego wzrostu najsilniej zaznaczyła się w latach 2004 i 2005. W 2004 r. ceny zwiększyły się o 13,0-49,1%, a w 2005 r. - o 6,6-41,9%. Wspomniany zestaw 25 środków mechanizacji rolnictwa podrożał w 2004 r. o 25,3%, a w 2005 r. - o 17,0%. Przyczyną tak dużego wzrostu cen w tych latach było zwiększenie stawki VAT na sprzęt rolniczy z 0 do 22% wraz z wejściem Polski do UE. Z uwagi na to, że zmiana opodatkowania nastąpiła 1 maja, skutki tego zdarzenia z jednej strony tylko częściowo wpłynęły na przeciętną cenę w 2004 r., a z drugiej - były też widoczne w 2005 r. W 2016 r. w przypadku 24 spośród 32 badanych środków mechanizacji rolnictwa odnotowano wzrosty cen od poniżej 0,1 do 5,6%, a w przypadku ośmiu - obniżki o 0,1-8,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zestaw 32 środków mechanizacji rolnictwa podrożał o 2,0%.
EN
During the years 2003-2016, the increase of farm machinery prices by 22.7-483.0% was noted. The set including tractor and 24 machines and tools grew at that time dearer by 124.1%. The most strongly accented dynamics of that rise in prices occurred in years 2004 and 2005. In 2004, the rise in prices amounted to 13.0-49.1%, and in 2005 - 6.6-41.9%. Above mentioned set of 25 farm equipment in 2004 grown dearer by 25.3%, and in 2005 – by 17.0%. The reason of so important rise in prices in these years was increase of the VAT rate from 0 to 22% after entering of Poland to the European Union. As the entering to the EU took place 1st of May 2004, the results of this fact on one hand not fully affected the average prices of that year, and on the other hand - they were present also in 2005. In 2016, in cases of 24 among 32 observed machines and tools rises in prices by less than 0.1 to 5.6% were noted, and in cases of eighth - drops by 0.1-8.7% as compared with the previous year. The set of 32 machinery objects grew dearer by 2.0%.
PL
Publikacja odnosi się do problemu bezpieczeństwa pojazdów wolnobieżnych i ciągników rolniczych korzystających z jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności. Wskazano uwarunkowania prawne, regulujące zasady poruszania się pojazdów wolnobieżnych i ciągników rolniczych z przyczepami w warunkach po zapadnięciu zmroku. Przytoczono przykłady zdarzeń drogowych z udziałem ciągników rolniczych, które kończyły się ciężkimi skutkami. Końcowym akcentem publikacji są wnioski, które podkreślają jak groźne są zdarzenia z udziałem pojazdów wolnobieżnych i ciągników rolniczych spowodowane ich niedostatecznym oświetleniem.
EN
The publication refers to the safety of slow running vehicles and agricultural tractors using roads insufficient visibility conditions. Legal conditionings were indicated that regulate the principles of the traffic of slow running vehicles and agricultural tractors with trailers in after dusk conditions. Examples were quoted of road events (accidents) with tractors involved, which resulted in severe consequences. The publication is finished with conclusions emphasizing how dangerous are events with participation of slow speed vehicles and agricultural tractors caused by their insufficient lightning.
PL
Celem pracy było wykazanie potrzeby badań ciągników, narzędzi i maszyn rolniczych w aspekcie efektywności ich eksploatacji, ograniczenia nakładów materiałowo-ekonomicznych oraz wykorzystania z zachowaniem bezpieczeństwa obsługi i wymagań ekologicznych. Metodyka badań obejmuje zasady oceny eksploatacyjnej najbardziej złożonych pod względem konstrukcji ciągników, narzędzi i maszyn rolniczych. Szczególną uwagę zwrócono na ciągniki i maszyny uniwersalne oraz specjalistyczne jedno- i wielozadaniowe. Podano przykłady wymagające starannego doboru ciągników do maszyn rolniczych, które zapewnią ich stabilną pracę oraz racjonalne wykorzystanie wyposażenia podstawowego i dodatkowego ciągników, składającego się z silników dużej mocy, przedniego i tylnego układu zawieszenia, przednich i tylnych wyjść hydrauliki zewnętrznej ciągnika. Przeprowadzona analiza wykazała, że w nowoczesnych technologiach produkcji roślinnej do wykonywanych operacji technologicznych stosowane są coraz bardziej złożone konstrukcje ciągników i maszyn rolniczych, często destrukcyjnie oddziałujące na podglebie, glebę uprawną (nadmierne ugniatanie gleby) czy powietrze atmosferyczne (spaliny silników Diesla). Brak wyników badań eksploatacyjnych maszyn rolniczych, prowadzonych przez obiektywne jednostki badawcze, rolnikom uniemożliwia efektywny dobór maszyn do ich gospodarstw.
EN
It aims to demonstrate the need for testing of tractors, agricultural tools and machines in the aspect of the efficiency of their operation, decreasing of material and economic expenditures, as well as exploitation while maintaining safety and environmental requirements. The methodology includes the assessment of the operating principles of the most complex (in terms of construction) tractors, agricultural tools and machines. Particular attention was paid to the universal and specialized single and multi-tasking machinery and tractors`. The examples were given of the careful selection of tractors for agricultural machinery ensuring their stable performance, as well as rational use of basic equipment and additional tractors. The analysis proved that in the modern technologies of crop production more and more complex constructions of tractors and agricultural machines are used, often destructively affecting the subsoil, soil cultivation (excessive soil compaction), atmospheric air (diesel exhaust), etc. The lack of results of research conducted by objective research units, precludes farmers of the possibility of an effective equipment selection for their farms.
EN
In the Polish agriculture, farm vehicles, machines and devices with a varied complexity and modernity of structural solutions are used - from simple (harrow, plough) to very modern (combine harvester, beetroot harvester, tractor, sprayer). A considerable complexity of processes, mechanisms and phenomena, which take place during their operation and considerable wear and age in the light of stricter requirements concerning the scope of environmental protection, enforce the necessity to know them and to develop a new quality approach to the issues of rational use and operation of machines and devices in order to minimize effects and results of their operating wear. Operating wear is an inseparable phenomenon in the process of use of all machines and devices and in case of agricultural machines it is significant (no possibility to stop the agricultural production process and thus incurred irreparable losses). Intensity of this wear is influenced by various factors - originating in design, structure, technology and operating wear. "The operating quality" of machines in the aspect of their reliability to perform production tasks and the need to use adequate servicing in order to maintain them at a respectively high level are a significant issue within this scope. The basic aim of the author's research was to present the problem of shaping the structural quality of machines, carrying out the analysis of the observed types and processes of agricultural machines wear and tear and presentation of the obtained operation tests results in the aspect of operating wear of machines and devices with which investigated farms are equipped in the context of justification for servicing.
PL
W rolnictwie polskim użytkuje się pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze o skrajnie zróżnicowanej złożoności i nowoczesności rozwiązań konstrukcyjnych - od prostych (brony, pługi) do bardzo nowoczesnych (kombajny zbożowe, buraczane, ciągniki, opryskiwacze). Znaczna złożoność procesów, mechanizmów i zjawisk, jaka ma miejsce podczas ich eksploatacji oraz znaczne zużycie i wiek, w świetle zaostrzonych wymagań z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego wymuszają konieczność ich poznania oraz opracowania jakościowo nowego podejścia do zagadnień racjonalnego użytkowania i obsługiwania eksploatowanych maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania następstw i skutków ich zużycia eksploatacyjnego. Zużycie eksploatacyjne jest nieodłącznym zjawiskiem w procesie użytkowania wszystkich maszyn i urządzeń, a w przypadku maszyn rolniczych ma to szczególne znaczenie (brak możliwości zatrzymania procesu produkcji rolniczej i ponoszone stąd nieodwracalne straty). Na intensywność tego zużycia mają wpływ różne czynniki - pochodzenia projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego oraz eksploatacyjnego. Istotnym pojęciem w tym zakresie jest „jakość eksploatacyjna” maszyn w aspekcie ich niezawodności w realizacji zadań produkcyjnych oraz potrzeba stosowania adekwatnej obsługi technicznej, by ją utrzymać na odpowiednio wysokim poziomie. Zasadniczym celem badań autorów było przedstawienie problemu kształtowania jakości konstrukcyjnej maszyn, przeprowadzenie analizy zaobserwowanych rodzajów i procesów zużycia maszyn rolniczych oraz prezentacja uzyskanych wyników badań eksploatacyjnych w aspekcie zużycia eksploatacyjnego maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu gospodarstw objętych badaniami w kontekście zasadności prowadzenia obsługi technicznej.
EN
The main aim of the experiment was to determine in the laboratory conditions forces acting on the hoe coulter. The measurements were carried out on an abrasive test unit type "rotating bowl" unit using designed and built measuring system. The velocity of the coulter was in the range of 1,11 to 2,22 m·s-1, and the depth of penetration into the river sand was 40 or 60 mm. On the basis of the designated forces a computer simulation of stresses and displacements of the coulter tip was carried out. The obtained results made it possible to know the relation between aggravating forces, velocity and depth of immersion of the coulter in the soil, which can be used to calculate wear rates or the coulter levers strength.
PL
Głównym celem przeprowadzonego eksperymentu było wyznaczenie w warunkach laboratoryjnych sił działających na redlicę, która przemieszczała się z prędkościami liniowymi w zakresie od 1,11 do 2,22 m·s-1, a jej zagłębienie w piasku rzecznym wynosiło 40 lub 60 mm. Pomiary przeprowadzono na stanowisku, do badań elementów maszyn pracujących gruncie, typu „wirująca misa” z wykorzystaniem zaprojektowanego i zbudowanego układu pomiarowego. Na podstawie wyznaczonych sił przeprowadzono symulację komputerową naprężeń i przemieszczenia redlicy. Uzyskane wyniki pozwoliły na poznanie zależności pomiędzy siłami obciążającymi układ, a prędkością i głębokością redlicy podczas pracy w środowisku gruntowym. Uzyskane dane mogą być wykorzystane zarówno do obliczenia nacisków gruntu na powierzchnię redlicy w celu wyznaczenia intensywności zużywania ściernego jak i do obliczeń wytrzymałościowych dźwigni redlicznych.
EN
The article presents changes in the total annual emission of limited toxic compounds released into the atmosphere together with exhaust gases from farming machinery used in Poland between 2011 and 2013. The calculations were based on the amounts of the excise tax refund for ‘farming’ fuel, which were expended from the budget during the years under study. The methodology of calculations presented by the authors in the previous publication was also used in this study. It was based on emission limits included in Directive 97/68/EC and on exceeding of these limits during the operation of farming machinery under typical field conditions, which was presented by Lindgren. The fuel consumed by the whole population of farming machinery (including tractors, mobile and stationary machinery with diesel engines) has the greatest influence on the total emission of toxic compounds. This dependence was particularly noticeable when 2012 and 2013 were compared. In 2012 the lowest consumption of farming fuel was noted, i.e. 601.7 million tonnes. It resulted in the lowest total emission of toxic compounds, i.e. 88,188 tonnes. In 2013 the emission of toxic compounds was greater by 6.7% than in the previous year and reached 94,137 tonnes. It was caused by the highest fuel consumption during the years under study, i.e. 646.9 million tonnes.
PL
W pracy przedstawiono zmiany całkowitej rocznej emisji do atmosfery limitowanych związków toksycznych uwalnianych wraz ze spalinami przez maszyny rolnicze eksploatowane w polskim rolnictwie w latach 2011-2013. Jako podstawę do obliczeń przyjęto kwoty zwrotu podatku akcyzowego za tzw. paliwo rolnicze, które wydatkowano z budżetu w analizowanych latach. Do obliczeń zastosowano metodykę przedstawioną przez autorów we wcześniejszej publikacji, bazującą na limitach emisji zawartych w dyrektywie 97/68/WE oraz przedstawionych przez Lindgren'a przekroczeń tych limitów podczas pracy maszyny rolniczych w typowych warunkach polowych. Największy wpływ na całkowitą emisję związków toksycznych ma zużycie paliwa przez całą populację maszyn rolniczych (w tym ciągników, maszyn samobieżnych oraz stacjonarnych wyposażonych w silniki ZS). Zależność ta jest szczególnie widoczna pomiędzy latami 2012 oraz 2013. W 2012 r. zanotowano najniższe zużycie "paliwa rolniczego" wynoszące 601,7 mln t, co przełożyło się na najmniejszą sumaryczną emisję związków toksycznych wynoszącą 88 188 t. Natomiast w 2013 r. emisja związków toksycznych wzrosła do poziomu 94 137 t, co stanowi wzrost o 6,7% w stosunku do roku poprzedniego. Było to spowodowane najwyższym, w analizowanych latach, zużyciem paliwa równym 646,9 mln t.
PL
W 2012 r. łączna wartość polskiego eksportu środków mechanizacji rolnictwa wyniosła 3 026 867,1 tys. zł. Udział ciągników rolniczych w tej kwocie stanowił 6,1%, a pozostałych środków mechanizacji 93,9%. Łączna wartość importu, w którym ciągniki miały udział 48,3%, a pozostałe środki mechanizacji 51,7%, wyniosła 5 421 670,2 tys. zł. Ujemne saldo w obrotach sprzętem rolniczym, w wysokości 2 394 803,1 tys. zł, było wynikiem różnicy między deficytem 2 436 196,5 tys. zł w przypadku ciągników oraz nadwyżką 41 393,4 tys. zł w przypadku pozostałych środków mechanizacji. Największy deficyt (1 109 023,6 tys. zł) odnotowano w handlu zagranicznym środkami mechanizacji rolnictwa z Niemcami, a największą nadwyżkę (179 196,8 tys. zł) – z Ukrainą. W 2013 r. łączna wartość polskiego eksportu środków mechanizacji rolnictwa (3 555 864,8 tys. zł) zwiększyła się o 17,5% w porównaniu ze stanem z 2012 r. Ciągniki rolnicze miały w niej udział 4,6%, a pozostałe środki mechanizacji 95,4%. W łącznej wartości importu, wynoszącej 4 419 791,2 tys. zł, ciągniki stanowiły 36,2%, a pozostałe środki mechanizacji 63,8%. Ujemne saldo w obrotach sprzętem rolniczym (863 926,4 tys. zł) było o 36,1% mniejsze niż przed rokiem. Podobnie jak w 2012 r., deficyt (1 434 900,6 tys. zł) odnotowano w przypadku ciągników, a nadwyżkę (570 974,2 tys. zł) – w przypadku pozostałych środków mechanizacji. Największy deficyt (1 063 049,3 tys. zł) wystąpił w handlu zagranicznym środkami mechanizacji rolnictwa z Niemcami, a największa nadwyżka (299 771,3 tys. zł) – w handlu z Turcją.
EN
In the year 2012, the total value of Polish export of means of agricultural mechanization amounted to 3 026 867.1 thous. PLN. The share of agricultural tractors in this amount stood at 6.1% and the other means of mechanization at 93.9%. The total value of import, in which tractors had a share of 48.3% and other means of mechanization 51.7%, amounted to 5 421 670.2 thous. PLN. The negative balance of trading agricultural equipment, in the amount of 2 394 803.1 thous. PLN was a result of the difference between the deficit 2 436 196.5 thous. PLN in case of tractors and surplus 41 393.4 thous. PLN in case of other means of mechanization. The largest deficit (1 109 023.6 thous. PLN) was observed in foreign trade of means of agricultural mechanization with Germany and the largest surplus (179 196.8 thous. PLN) – with Ukraine. In 2013, the total value of Polish export of means of agricultural mechanization (3 555 864.8 thous. PLN) increased by 17.5% in comparison with the year 2012. The share of agricultural tractors in that amount stood at 4.6% and other means of mechanization at 95.4%. In the total value of import, amounting to 4 41 9 791.2 thous. PLN, tractors had a share of 36.2% and other means of mechanization 63.8%. The negative balance of trading agricultural equipment (863 926.4 thous. PLN) was 36.1% lower than the year before. Similarly to 2012, a deficit (1 434 900.6 thous. PLN) has been observed in the case of tractors and surplus (570 974. 2 thous. PLN) – in the case of other means of mechanization. The largest deficit (1 063 049.3 thous. PLN) occurred in the foreign trade of means of agricultural mechanization with Germany and the largest surplus (299 771.3 thous. PLN) – in trade with Turkey.
PL
Na podstawie danych GUS określono dynamikę podaży krajowej środków mechanizacji rolnictwa w Polsce, przyjmując za 100 stan w 2004 r. Spośród 17 rodzajów i typowymiarów objętych analizą środków mechanizacji, dla których możliwe było obliczenie podaży w 2004 r., podaż krajowa dziesięciu z nich była w 2013 r. większa niż w 2004 r. Największy wzrost odnotowano w przypadku kultywatorów, których podaż zwiększyła się blisko 37-krotnie. O 623,2% większa niż w 2004 r. była podaż rozsiewa-czy nawozów mineralnych, o 371,7% – fabrycznie nowych ciągników kołowych z silnikami o mocy >59–≤75 kW, o 178,5% – nowych ciągników kołowych z silnikami o mocy >90 kW, a o 88,1% – przy-czep rolniczych. Podaż krajowa ośmiu rodzajów środków mechanizacji rolnictwa była w 2013 r. mniejsza niż w 2004 r., w tym sadzarek aż o 86,5%, czego przyczyną było zmniejszanie obszaru uprawy ziemniaków. O 52,8% zmalała podaż fabrycznie nowych ciągników kołowych z silnikami o mocy >37–≤ 59 kW, co było spowodowane zmianą struktury popytu na korzyść ciągników o większej mocy. Wskutek spadku popytu o 47,5% zmniejszyła się podaż ciągników używanych z importu.
EN
Based on Central Statistical Office data the dynamics of national supply of agricultural mechanization equipment in Poland was defined, taking state of the year 2004 as 100. Among 17 types and type-dimensions covered by the analysis of mechanization means, for which calculating of supply in the year 2004 was possible. The national supply for ten of them was higher in 2013 than in 2004. The highest increase was noted in case of cultivators, which supply increased approximately 37-times. The supply of mineral fertilizer spreaders was higher than in 2004 by 623.2%, brand new wheeled tractors with engine power of >59–≤75 kW was higher by 371.7%, new wheeled tractors with engines >90 kW by 178.5% and agricultural trailers by 88.1%. The national supply of eight types of agricultural mecha-nization equipment was in 2013 lower than in 2004, including planters which supply dropped to 86.5%, causing a decrease of potatoe planting area. The supply of brand new wheeled tractors with engine power >37–≤ 59 kW decreased by 52.8%, which was caused by changes in demand structure in favor of more powerful tractors. Because of the decrease in demand by 47.5%, the supply of imported sec-ond hand tractors had decreased.
PL
Na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dokonano analizy zakupów rozrzutników obornika i wozów asenizacyjnych w ramach PROW 2007-2013 (Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013). W latach tych rolnicy nabyli 9160 rozrzutników obornika o łącznej wartości 447,6 mln zł, średniej ładowności 7,45 Mg. Przeciętny areał gospodarstw inwestujących w ten rodzaj sprzętu wynosił 38,0 ha. W przypadku wozów asenizacyjnych analogiczne wartości wynosiły: 6399 maszyn, 223,3 mln zł, 6,65 m3 i 36,8 ha. Najwięcej analizowanych maszyn, w tym o największej łącznej wartości oraz ładowności lub pojemności, zakupili rolnicy z województw mazowieckiego i podlaskiego. Udział w zakupach maszyn produkcji krajowej wynosił w przypadku rozrzutników obornika 91,3%, a w przypadku wozów asenizacyjnych – 57,3%. W układzie terytorialnym liczba i wartość zakupionych rozrzutników obornika oraz wozów asenizacyjnych, a w przypadku tych ostatnich także ich łączna pojemność, są wyraźnie skorelowane z pogłowiem bydła w poszczególnych województwach.
EN
Based on Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARMA) data the purchases of manure spreaders and slurry spreaders under the RDP were analyzed. In 2007-2013, farmers have acquired 9160 manure spreaders with a total value of PLN 447.6 million, the average capacity of 7.45 Mg, and the average acreage of farms that invest in this type of equipment amounted to 38.0 hectares. In the case of slurry spreaders corresponding figures were: 6399 machines, PLN 223.3 million, 6.65 m3 and 36.8 ha. Most analyzed machines, including the highest total value and the load capacity or capacity were purchased by farmers from Mazowieckie and Podlasie provinces. The share of domestic production machines in purchases of manure spreaders was 91.3% and in the case of slurry spreaders 57.3%. In the territorial arrangement, by provinces, number and value of purchased manure spreaders and slurry spreaders, and in the case of these latter also their total capacity, are clearly correlated with the number of cattle.
PL
W 2012 r. łączna wartość polskiego importu środków mechanizacji rolnictwa wyniosła 857 264 tys. USD. Udział krajów Unii Europejskiej (UE) w tej kwocie stanowił 87,4%, krajów Europy Środkowej i Wschodniej, niebędących członkami UE – 0,9%, a pozostałych krajów świata – 11,7%. Największym zagranicznym dostawcą sprzętu rolniczego na polski rynek (w wymiarze pieniężnym) w 2012 r. były Niemcy – 33,1% wartości naszego importu. Znaczący był też udział Włoch (18,2%), Francji (13,0%), Czech (8,8%), Wielkiej Brytanii (5,1%) i Austrii (4,2%). W strukturze importowanego sprzętu rolniczego dominowały ciągniki fabrycznie nowe (łącznie 64,1%, w tym o mocy silnika >59–≤75 kW – 25,4%, a o mocy >90 kW – 23,3%). Duży udział w strukturze importu sprzętu rolniczego miały też kombajny zbożowe – 10,8%. W 2013 r. wartość polskiego importu środków mechanizacji rolnictwa wyniosła 896 021 tys. USD (wzrost o 4,5% w porównaniu ze stanem z 2012 r.). Większość (88,3%) tej wartości przypadła na kraje UE. Udział krajów Europy Środkowej i Wschodniej, niebędących członkami UE, wyniósł 0,2% a pozostałych krajów świata – 11,5%. Najwięcej importowanego sprzętu rolniczego w wymiarze pieniężnym w 2013 r. pochodziło z Niemiec – 37,4% wartości naszego importu. Znaczący był też udział Włoch (14,9%), Francji (10,4%), Czech (8,0%), Belgii (5,2%) i Wielkiej Brytanii (4,8%). W strukturze importu środków mechanizacji rolnictwa w 2013 r. dominowały ciągniki fabrycznie nowe (łącznie 58,9%, z czego 27,0% stanowiły ciągniki o mocy silnika >90 kW, a 16,1% – o mocy >59–≤75 kW).
EN
In the year 2012, the total value of Polish import of means of agricultural mechanization amounted to 857 264 thous. USD. European Union (EU) countries had the largest share in this amount 87.4%, the share of Central and Eastern Europe, non-EU countries stood at 0.9% and the rest of the world at 11.7%. Germany was the largest foreign supplier of agricultural equipment onto the Polish market (in monetary terms) in the year 2012 – 33.1% of the value of our import. Other countries that had a significant share in supplying agricultural equipment onto the Polish market included: Italy (18.2%), France (13%), Czech Republic (8.8%), United Kingdom (5.1%) and Austria (4.2%). The structure of imported agricultural equipment was dominated by new trac tors (a total of 64.1%, including tractors with an engine power >59 – ≤75 kW – 25.4% and with an engine power >90 kW – 23.3%). Grain combine-harvesters also had a large (10.8%) share in the structure of import of agricultural equipment. In 2013, the value of Polish import of means of agricultural mechanization amounted to 896 021 thous. USD (an increase of 4.5% compared to 2012). The majority (88.3%) of this value fell on the EU countries. The share of Central and Eastern Europe, non-EU countries stood at 0.2% and the rest of the world at 11.5%. Most of the imported agricultural equipment in the year 2013, in monetary terms, came from Germany – 37.4% of the value of our import. Other countries that had a significant share in supplying agricultural equipment onto the Polish market included: Italy (14.9%), France (10.4%), Czech Republic (8.0%), Belgium (5.2%) and the United Kingdom (4.8%). In 2013, the structure of imported agricultural equipment was dominated by new tractors (a total of 58.9%, of which 27.0% were tractors with an engine power >90 kW and 16.1% with an engine power >59 – ≤75 kW).
PL
W 2012 r. łączna wartość polskiego eksportu środków mechanizacji rolnictwa (bez ciągników) wyniosła 2 842 875,1 tys. zł. Udział krajów Unii Europejskiej (UE) w tej kwocie stanowił 59%, krajów Europy Środkowej i Wschodniej, niebędących członkami UE – 25%, a pozostałych krajów świata – 16%. Największym importerem polskiego sprzętu rolniczego w wymiarze pieniężnym w 2012 r. były Niemcy – 13,9% wartości naszego eksportu. Znaczący był też udział Ukrainy (11,9%), Turcji (11,0%), Rosji (7,4%), Francji (5,8%), Białorusi (5,3%) i Litwy (4,0%). W strukturze wartości eksportowanego sprzętu rolniczego dominowały kombajny zbożowe (16,8% ogólnej wartości podanej przez GUS). Duży udział w strukturze eksportu sprzętu rolniczego miały też przyczepy lub naczepy rolnicze, samozaładowcze lub samowyładowcze, urządzenia mleczarskie oraz prasy do belowanie słomy lub pasz objętościowych. W 2013 r. wartość polskiego eksportu środków mechanizacji rolnictwa wyniosła 3 391 260,0 tys. zł (wzrost o 19,3% w porównaniu ze stanem z 2012 r.). Większość (53%) tej wartości przypadła na kraje UE. Udział krajów Europy Środkowej i Wschodniej, niebędących członkami UE wyniósł 24%, a pozostałych krajów świata – 23%. Największym importerem polskiego sprzętu rolniczego w wymiarze pieniężnym w 2013 r. była Turcja – 18,5% wartości naszego eksportu. Znaczący był też udział Niemiec (11,9%), Ukrainy (10,4%), Rosji (9,4%), Francji (4,8%), Iraku (4,6%) i Białorusi (4,1%). W strukturze eksportu środków mechanizacji rolnictwa w 2013 r. dominowały kombajny zbożowe (21,5% ogólnej wartości podanej przez GUS).
EN
In the year 2012, the total value of Polish export of means of agricultural mechanization (excluding tractors) amounted to 2 842 875.1 thous. PLN. European Union (EU) countries had the largest share in this amount (59%), the share of Central and Eastern Europe, non-EU countries stood at 25% and the rest of the world at 16%. Germany was the largest importer of Polish agricultural equipment in the year 2012, in monetary terms – 13.9% of the value of our export. Other countries that had a significant share in importing Polish agricultural equipment included: Ukraine (11.9%), Turkey (11.0%), Russia (7.4%), France (5.8%), Belarus (5.3%) and Lithuania (4.0%). The structure of value of exported agricultural equipment was dominated by grain combine-harvesters (16.8% of the total value given by the CSO). Trailers or semi-trailers, self-loading or unloading, dairy machinery and presses for bailing straw or roughage also had a large share in the structure of export of agricultural equipment. In 2013, the value of Polish export of means of agricultural mechanization amounted to 3 391 260.0 thous. PLN. (an increase of 19.3% compared to 2012). The majority (53%) of this value fell on the EU countries. The share of Central and Eastern Europe, non-EU countries stood at 24% and the rest of the world at 23%. Turkey was the largest importer of Polish agricultural equipment in the year 2013, in monetary terms – 18.5% of the value of our export. Other countries that had a significant share in importing Polish agricultural equipment included: Germany (11.9%), Ukraine (10,4%), Russia (9.4%), France (4.8%), Iraq (4.6%) and Belarus (4.1%). In 2013, the structure of export of means of agricultural mechanization was dominated by grain combineharvesters (21.5% of the total value given by the Central Statistical Office).
EN
The paper presents results of studies of the influence of substrate heat treatment on microstructure and microhardness of boronized tool steels. Diffusion boronizing treatment process was carried out using boronizing powder at temperature of 900ºC for 5 h. After boronizing the microstructure of surface layer was composed of needle-like iron borides. The micro-hardness in the boronized layer was about 1800 HV0,1. The appropriate heat treatment with diffusion boronizing process provides good properties of tool steels such as high hardness, and also good cohesion between subsurface layer and the substrate. This is very important for increasing longevity of tools and parts of machines as tools covered with a resultant boronized layer which can be successfully used in agricultural machines.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obróbki cieplnej podłoża na mikrostrukturę i mikrotwardość borowanej stali narzędziowej. Proces borowania dyfuzyjnego stali narzędziowej przeprowadzono w proszku borującym w temperaturze 900ºC w czasie 5 h. Po procesie borowania mikrostruktura warstwy powierzchniowej składała się z iglastych borków żelaza. Mikro-twardość w borowanej warstwie wynosiła ok. 1800 HV0,1. Właściwa obróbka cieplna połączona z procesem dyfuzyjnego borowania prowadzi do otrzymania dobrych właściwości stali narzędziowej, takich jak duża twardość, a przy tym dobra kohezja między warstwą powierzchniową a podłożem. To jest bardzo istotne w celu zwiększenia żywotności narzędzi i części maszyn i narzędzi z wytworzoną warstwą borowaną, które mogą być z powodzeniem stosowane w maszynach rolniczych.
20
Content available Stability of semi-mounted sod seeder motion
EN
Motion stability of an agricultural machine influences, in many respects, its working capacity and performance quality. Investigations into motion stability of agricultural machines in the system with a prime mover (a farm tractor) are of practical importance and a theoretical basis give a chance for a reasonable and matched choice of their design and technological factors and operation modes. The dependencies have been derived to analyze the motion stability of a sod seeder which consists of a frame with boxes for fertilizers and seeds and the drive elements on two support wheels. Rotary openers with a drive are mounted on the frame via a mobile spring suspension bracket. Analysis of the received dependencies shows that in order to maintain stable motion of seeders with active rotary openers, it is necessary to use special stabilizers-scarifiers. They perform additional tilling operations (loosening, slitting, moiling) and are placed behind active working elements of the machine. They create additional resistance compensating the pushing effect of rotary openers. The resistance value depends on the number, design parameters and operation modes of active working elements.
PL
Stabilność ruchu maszyny rolniczej określa jej przydatność i wpływa na jakość wykonania operacji technologicznych. Badania stabilności ruchu maszyn rolniczych w układzie ze źródłem napędu (ciągnikiem rolniczym) mają duże znaczenie praktyczne a podstawy teoretyczne dają możliwość racjonalnego i dopasowanego wyboru ich parametrów konstrukcyjno-technologicznych i reżimów pracy. Otrzymane zależności pozwalające analizować stabilność ruchu siewników do traw, składających się z ramy oraz zbiorników nawozu i nasion, elementów napędowych i dwu kół podporowych, do których przy pomocy czteroelementowych równoległoboków zawieszono napędzane zespoły frezujące. Analiza otrzymanych zależności wykazała, że dla zapewnienia stabilności ruchu siewnika do podsiewu traw z aktywnymi frezującymi organami roboczymi, bardziej celowe jest stosowanie specjalnych stabilizatorów-spulchniaczy, wykonujących operację uzupełniającego spulchniania, szczelinowania i wyrównywania gleby, umieszczone na siewniku z możliwie dużym oporem pracz. Wielkość oporu wyznacza się w zależności od liczby i konstrukcyjnych parametrów aktywnych organów roboczych, a także z uwzględnieniem reżimów ich pracy.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.