Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza przyczyn źródłowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia przykład wykorzystania wybranych narzędzi i metod doskonalenia jakości w celu analizy i rozwiązania problemu związanego z bezpieczeństwem pracy w zakładzie z branży piwowarskiej. Szczegółowej analizie poddano problem - przygniecenie kończyny górnej, który okazał się być krytyczny ze względu na częstość występowania po analizie z wykorzystaniem diagramu Pareto-Lorenza. Wykorzystano diagram Ishikawy w celu analizy przyczyn tego problemu oraz pogrupowania tych przyczyn do kategorii 5M+E. Z użyciem metody 5 x dlaczego wskazano na przyczynę źródłową tego problemu tj. pośpiech i nieuwagę pracowników. Zaproponowano wykorzystanie rozwiązań Poka-Yoke z metody ostrzegania - zastosowanie czujnika dźwiękowego w celu zabezpieczenie przed krytycznym zdarzeniem wypadkowym. Artykuł udowadnia, że zastosowanie narzędzi i metod jakościowych do obszaru bhp może przyczynić się do ograniczenia działania czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych na pracowników, a tym samym poprawy poziomu ich bezpieczeństwa pracy.
EN
The article presents an example of the use of selected tools and methods of quality improvement in order to analyze and solve the problem related to work safety in a brewing industry plant. The problem was analyzed in detail - crushing the upper limb, which turned out to be critical due to the frequency of occurrence after the analysis using the Pareto-Lorenz diagram. The Ishikawa diagram was used to analyze the causes of this problem and group them into the 5M + E category. By using the 5 x method the root cause of this problem was identified - haste and inattention of employees. It was proposed to use Poka-Yoke solutions from the warning method - the use of a sound sensor in order to protect against a critical accident event. The article proves that the use of quality tools and methods in the area of occupational health and safety may contribute to limiting the impact of hazardous, harmful and burdensome factors on employees, and thus to improve their level of work safety.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące analizy pracy stacji lutującej w kontekście występujących awarii w przedsiębiorstwie z branży elektrotechnicznej. Zebrano dane dotyczące rodzajów awarii, ich liczby oraz czasu trwania w badanym okresie 14 dni. Następnie wyznaczono wartości wybranych wskaźników efektywności KPI stacji lutującej, do których należała dostępność techniczna, średni czas pracy pomiędzy uszkodzeniami (MTBF), średni czas przestoju spowodowany awarią (MDT), gotowość obiektu technicznego i współczynnik postoju. Do wyznaczenia wymienionych wskaźników efektywności obiektu technicznego wykorzystano dane pozyskane na potrzeby badań oraz zawarte w formularzu ewidencji awarii, a także w systemie informatycznym służb utrzymania ruchu w badanym przedsiębiorstwie. Ponadto, wykorzystano metodę analizy Pareto-Lorenza w celu identyfikacji awarii o największym znaczeniu. Następnie przeprowadzono analizę przyczyn źródłowych najczęściej występującej awarii.
EN
The article presents the results of a study on the analysis of a soldering station work in the context of occurring failures within an enterprise from the electrotechnical industry. The collected data relate to the types of failures, their number and duration during 14 days of study. Subsequently, the values of selected KPI Key Performance Indicators of the soldering station were determined. They included technical availability, Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), technical object readiness and stoppage indicator. The data obtained for research purpose, and from the failure register forms, as well as from the IT system of maintenance services in the studied enterprise were used to determine the mentioned performance indicators of the technical object. Moreover, the Pareto-Lorenz analysis method was used to identify the crucial failure. Then, a root cause analysis of the most frequently occurring failure was conducted.
PL
W artykule prezentowana jest filozofia ciągłego doskonalenia procesów biznesowych wykorzystująca informacje z badania zdarzeń i problemów operacyjnych obserwowanych w toku eksploatacji. W podejściu tym zwraca się uwagę na rolę zdarzeń, które nie powodują strat, ale mają istotną wartość poznawczą z punktu widzenia potencjalnych wypadków (zdarzeń niedoszłych). Omówiono najważniejsze wyzwania i bariery, organizacyjne i metodologiczne związane z opracowaniem i wdrożeniem programów ciągłego doskonalenia wykorzystujących to podejście, a także światowe doświadczenia z ich praktycznego wykorzystania w działalności biznesowej. Na wybranych przykładach analizy przyczyn poważnych wypadków sformułowano wiele uwag i opinii na temat stosowanej w kraju praktyki analiz przyczyn źródłowych – ważnego elementu tego podejścia, a także sugestie zmierzające do poprawienia sytuacji.
EN
The paper presents the concept of continuous improvement of business processes using the insights and lessons learned from the operational events and problems identified during operation. Attention is given to the role of events that do not necessarily result in loss, but provide valuable insights into accidents that could happen (near-misses). The paper discusses the organisational and methodological challenges and barriers of implementation, and summarizes the world-wide experience in the continuous improvement of business enterprises using this concept. Some observations and opinions are also given, based on the review of the selected practical examples, on the domestic practice in the area of root cause analysis – one of the crucial elements of this approach, as well as some suggestions for improvement.
PL
W artykule tym przedstawiono rezultaty analizy przyczyn poważnego wypadku kolejowego, jaki miał miejsce w okolicy Szczekocin w dniu 3 marca 2012 r. Celem tej analizy jest zilustrowanie zasad stosowania dedukcyjnej metody analizy przyczyn źródłowych znanej pod nazwą mapy przyczyn, a także zademonstrowanie wielkich zalet tego podejścia na wybranym przykładzie praktycznym. Autor prezentuje szereg uwag i opinii dotyczących przyczyn tego wypadku i zaleceń sformułowanych na tej podstawie przez rządową agencję ds. badania wypadków kolejowych w Polsce (PKBWK). W artykule wskazano i przedyskutowano niektóre możliwości skutecznego poprawienia bezpieczeństwa krajowego systemu kolejowego zidentyfikowane przez autora na podstawie mapy przyczyn tego wypadku, możliwości które zostały pominięte w oficjalnym raporcie PKBWK z badania tej katastrofy.
EN
The paper presents the results of causal analysis for a severe railway accident near Szczekociny in March 3, 2012. The analysis is intended to illustrate the use of the cause mapping root cause analysis method and demonstrate its strengths on the selected practical example. The paper also includes some comments and opinions regarding the recommendations made with regard to this accident by the governmental agency being responsible for the examination of railway accidents in Poland (PKBWK). Some new opportunities for safety improvements of the domestic railway system derived based on the cause map are pointed out and discussed in the paper, opportunities that have not been taken into consideration in the official PKBWK report.
PL
W artykule tym przedstawiono rezultaty analizy przyczyn poważnego wypadku kolejowego, jaki miał miejsce w okolicy Szczekocin w dniu 3 marca 2012 r. Celem tej analizy jest zilustrowanie zasad stosowania dedukcyjnej metody analizy przyczyn źródłowych znanej pod nazwą mapy przyczyn, a także zademonstrowanie wielkich zalet tego podejścia na wybranym przykładzie praktycznym. Autor prezentuje szereg uwag i opinii dotyczących przyczyn tego wypadku i zaleceń sformułowanych na tej podstawie przez rządową agencję ds. badania wypadków kolejowych w Polsce (PKBWK). W artykule wskazano i przedyskutowano niektóre możliwości skutecznego poprawienia bezpieczeństwa krajowego systemu kolejowego zidentyfikowane przez autora na podstawie mapy przyczyn tego wypadku, możliwości które zostały pominięte w oficjalnym raporcie PKBWK z badania tej katastrofy.
EN
The paper presents the results of causal analysis for a severe railway accident near Szczekociny in March 3, 2012. The analysis is intended to illustrate the use of the cause mapping root cause analysis method and demonstrate its strengths on the selected practical example. The paper also includes some comments and opinions regarding the recommendations made with regard to this accident by the governmental agency being responsible for the examination of railway accidents in Poland (PKBWK). Some new opportunities for safety improvements of the domestic railway system derived based on the cause map are pointed out and discussed in the paper, opportunities that have not been taken into consideration in the official PKBWK report.
PL
W artykule tym przedstawiono rezultaty analizy przyczyn poważnego wypadku kolejowego, jaki miał miejsce w okolicy Szczekocin w dniu 3 marca 2012 r. Celem tej analizy jest zilustrowanie zasad stosowania dedukcyjnej metody analizy przyczyn źródłowych znanej pod nazwą mapy przyczyn, a także zademonstrowanie wielkich zalet tego podejścia na wybranym przykładzie praktycznym. Autor prezentuje szereg uwag i opinii dotyczących przyczyn tego wypadku i zaleceń sformułowanych na tej podstawie przez rządową agencję ds. badania wypadków kolejowych w Polsce (PKBWK). W artykule wskazano i przedyskutowano niektóre możliwości skutecznego poprawienia bezpieczeństwa krajowego systemu kolejowego zidenty%kowane przez autora na podstawie mapy przyczyn tego wypadku, możliwości które zostały pominięte w o%cjalnym raporcie PKBWK z badania tej katastrofy.
EN
The paper presents the results of causal analysis for a severe railway accident near Szczekociny in March 3, 2012. The analysis is intended to illustrate the use of the cause mapping root cause analysis method and demonstrate its strengths on the selected practical example. The paper also includes some comments and opinions regarding the recommendations made with regard to this accident by the governmental agency being responsible for the examination of railway accidents in Poland (PKBWK). Some new opportunities for safety improvements of the domestic railway system derived based on the cause map are pointed out and discussed in the paper, opportunities that have not been taken into consideration in the o>cial PKBWK report.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.