Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  państwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available State security in the systemic aspect
EN
These considerations have been devoted to fundamental issues directly related to the functioning of the modern state, i.e. security and the inseparable threat concept, as well as the state’s potential in this respect comprised by the security system. Due to the editorial framework, only a general signaling of the problem was possible, although it allowed the intentional signaling of its most important aspects. The complexity of the problems related to the functioning of the modern state in an extremely complicated international security environment still does not allow the possibility to precisely define the conceptual framework of the term state security. It seems that this quality is unlikely to change in the foreseeable future given the increasing complexity of social relations over time, not only in the area of a single country, but also in a global context at an international level. This will undoubtedly affect the increasingly high level of complexity in the formation of the state security system. Among others for these reasons constant analyses are required by the issue of state security and the resources, procedures and instruments assigned to it, in the form of a state security system.
PL
Niniejsze rozważania poświęcone zostały fundamentalnym kwestiom bezpośrednio wiążącym się z funkcjonowaniem wspołczesnego państwa, a więc bezpieczeństwu i nierozłącznemu z nim pojęciu zagrożenia, a także potencjałowi państwa w tym zakresie ujętym w ramach systemu bezpieczeństwa. Z racji ram edytorskich możliwe było jedynie ogolne zasygnalizowanie problemu, choć pozwoliło ono na zamierzone zasygnalizowanie w wyraźny sposób jego najistotniejszych aspektow. Zawiłość problematyki funkcjonowania współczesnego państwa w niezwykle skomplikowanym międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa wciąż nie daje możliwości precyzyjnego określenia ram pojęciowych terminu bezpieczeństwo państwa. Wydaje się, że właściwość ta raczej nie ulegnie zmianie w dającej się przewidzieć przyszłości, zważywszy na rosnącą w czasie złożoność relacji społecznych nie tylko w obszarze pojedynczego państwa, ale także w kontekście globalnym na płaszczyźnie międzynarodowej. Bez wątpienia wpływać to będzie na coraz wyższy poziom złożoności konstrukcji systemu bezpieczeństwa państwa. Chociażby z tych powodow problematyka bezpieczeństwa państwa przypisanych mu zasobow, procedur i instrumentow ich realizacji w postaci systemu bezpieczeństwa państwa, wymaga ciągłych analiz.
2
Content available Bezpieczeństwo państwa w ujęciu systemowym
PL
Niniejsze rozważania poświęcone zostały fundamentalnym kwestiom bezpośrednio wiążącym się z funkcjonowaniem wspołczesnego państwa, a więc bezpieczeństwu i nierozłącznemu z nim pojęciu zagrożenia, a także potencjałowi państwa w tym zakresie ujętym w ramach systemu bezpieczeństwa. Z racji ram edytorskich możliwe było jedynie ogolne zasygnalizowanie problemu, choć pozwoliło ono na zamierzone zasygnalizowanie w wyraźny sposób jego najistotniejszych aspektow. Zawiłość problematyki funkcjonowania współczesnego państwa w niezwykle skomplikowanym międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa wciąż nie daje możliwości precyzyjnego określenia ram pojęciowych terminu bezpieczeństwo państwa. Wydaje się, że właściwość ta raczej nie ulegnie zmianie w dającej się przewidzieć przyszłości, zważywszy na rosnącą w czasie złożoność relacji społecznych nie tylko w obszarze pojedynczego państwa, ale także w kontekście globalnym na płaszczyźnie międzynarodowej. Bez wątpienia wpływać to będzie na coraz wyższy poziom złożoności konstrukcji systemu bezpieczeństwa państwa. Chociażby z tych powodow problematyka bezpieczeństwa państwa przypisanych mu zasobow, procedur i instrumentow ich realizacji w postaci systemu bezpieczeństwa państwa, wymaga ciągłych analiz.
EN
These considerations have been devoted to fundamental issues directly related to the functioning of the modern state, i.e. security and the inseparable threat concept, as well as the state’s potential in this respect comprised by the security system. Due to the editorial framework, only a general signaling of the problem was possible, although it allowed the intentional signaling of its most important aspects. The complexity of the problems related to the functioning of the modern state in an extremely complicated international security environment still does not allow the possibility to precisely define the conceptual framework of the term state security. It seems that this quality is unlikely to change in the foreseeable future given the increasing complexity of social relations over time, not only in the area of a single country, but also in a global context at an international level. This will undoubtedly affect the increasingly high level of complexity in the formation of the state security system. Among others for these reasons constant analyses are required by the issue of state security and the resources, procedures and instruments assigned to it, in the form of a state security system.
3
Content available Wstęp redaktora naukowego wydania
EN
Natural disasters have a specific position in terms of threats to the life and health of citizens, the environment, and the property of municipalities in individual regions. Their negative consequences can affect a lot of people and disrupt the routine processes on a large area. Natural disasters mostly have negative effects on people, material values and nature. In the case of largescale natural disasters, the functioning and stability of state systems may be compromised and impaired, including those in Poland and Slovakia.
PL
Klęski żywiołowe zajmują specyficzną pozycję pośród zagrożeń dla życia i zdrowia obywateli, środowiska oraz mienia komunalnego w poszczególnych regionach. Ich negatywne skutki mogą wpływać na znaczną liczbę ludzi i zakłócać funkcjonowanie dużych obszarów. Klęski żywiołowe najczęściej wywierają szkodliwy wpływ na obywateli, mienie oraz na przyrodę. Bardzo poważne klęski żywiołowe mogą zagrozić funkcjonowaniu i stabilności systemów państwowych lub je utrudniać. Problem ten dotyczy między innymi Polski i Słowacji.
PL
Obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uroczyście świętowane w 2018 r., skłaniają do naukowej refleksji nad fundamentalnymi dla każdego państwa sprawami związanymi z wolnością i niepodległością. Do takich należy poczucie patriotyzmu, najogólniej rozumianego jako miłość do ojczyzny i gotowość do jej obrony, w imię poświęcenia nawet najwyższych wartości, jakimi są zdrowie i życie. Celem artykułu jest przedstawienie roli państwa w życiu obywateli, wskazanie różnic w postrzeganiu patriotyzmu w przeszłości i współcześnie oraz określenie gotowości Polaków do obrony swojego kraju. Wszystkie te elementy determinują tworzenie bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku, bez którego nie można mówić o przeżyciu i rozwoju danego narodu i państwa. Wśród zastosowanych metod badawczych wykorzystano przede wszystkim metody teoretyczne, na czele z analizą i syntezą literatury przedmiotu, oraz metody empiryczne, w tym technikę ankietowania i studium przypadku.
EN
The celebrations of the 100th anniversary of regaining independence by Poland, solemnly celebrated in 2018, encourage scientific reflection on the fundamental issues related to freedom and independence for each state. These include the sense of patriotism, broadly understood as love for the motherland and readiness to defend it, in the name of sacrificing even the highest values of health and life. The aim of the article is to present the role of the state in the lives of citizens, to indicate differences in the perception of patriotism in the past and nowadays and to define the readiness of Poles to defend their country. All these elements determine the creation of Poland’s national security in the 21st century, without which one can not speak about the survival and development of a given nation and state. Among the applied research methods, first of all theoretical methods were used, including the analysis and synthesis of the literature on the subject as well as empirical methods, including the questionnaire technique and case study.
PL
Projekty stanowią jeden z istotniejszych zakresów działalności wielu organizacji, szczególnie projekty z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa, które są podstawowym źródłem rozwoju technologii mających wpływ na nasze bezpieczeństwo. Projekty wpływają na rozwój sektora bezpieczeństwa państwa oraz powiązanego z nim sektora prywatnego. Podnoszone bezpieczeństwo jest jedną z ważniejszych wartości dla każdego państwa, stąd środki finansowe przeznaczane na jego utrzymanie są znaczne. Przekłada się to na innowacje, rozwój, a także badania wykonywane w ramach omawianych projektów. Obecnie istnieje konieczność szerszego podejścia do realizacji projektów, szczególnie zarządzania nimi. Znaczenie stosowanych metodyk zarządzania projektami stale rośnie, gdyż bezpieczeństwo realizacji projektu, a także prawidłowość wydatkowania środków, ma istotne znaczenie dla instytucji finansujących oraz zamawiających. Wraz z finansowaniem projektów pojawiły się zagrożenia i nieprawidłowości w ich realizacji. Projekty dają wiele perspektyw, dzięki którym możliwe jest odmienne podejście do zarządzania działalnością danej organizacji. W wielu instytucjach sposób organizacji ich działań zaczyna się przekształcać w projektowy, ukierunkowany na złożone i szczególne przedsięwzięcia jakim są projekty. Zarządzanie projektami odgrywa ważną, a wręcz kluczową rolę w strategii działania współczesnych organizacji. Metodyki zarządzania projektami pozwalają zaś na usprawnienie realizacji projektów, w tym przedsięwzięć podejmowanych w ramach ich realizacji. W związku z dużą liczbą dostępnych metodyk zarządzania projektami, wybór odpowiedniej metodyki, uniwersalnego rozwiązania dostosowanego do danej instytucji, może być trudny. Zdarza się, że daną metodykę należy dostosować do indywidualnych potrzeb projektowych instytucji. W artykule podjęto charakterystykę najbardziej uniwersalnych metodyk zarządzania projektami, tych najczęściej wykorzystywanych. Uwagę skupiono na projektach z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, gdyż celem opracowania jest wskazanie najbardziej adekwatnej metodyki zarządzania w tak szczególnym obszarze, jakim jest bezpieczeństwo. Zatem podjęta w artykule analiza różnych metodyk zarządzania projektami dała podstawę do wskazanie jednej, zalecanej przez autorów metodyki zarządzania w projektach z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa.
EN
Projects are one of the most important areas of activity of many organizations, especially projects in the area of State security and defense, being the basic source of development of technologies affecting our security. Projects affect the development of the state security sector and the private sector associated with it. Security is one of the most important values for each country, hence the financial resources allocated for its maintenance are considerable. This means innovation, development, as well as research carried out under the aforementioned projects. Currently, there is a need for a wider approach to the implementation of projects, especially their management. The importance of applied project management methodologies is constantly growing, as the safety of project implementation, as well as the correctness of spending funds, is of great importance for financing institutions and contracting authorities. Along with the project financing, the risks and irregularities in their implementation have appeared. Projects offer many perspectives, thanks to which a different approach to the management of any organization’s activity is possible. In many institutions the way in which their activities are organized begins to be transformed into a project-oriented one, focused on complex and specific activities such as projects. Project management plays an important and even key role in the strategy of modern organizations. Project management methodologies allow for streamlining the implementation of the projects, including projects undertaken as part of their implementation. Due to the large number of available project man agement methodologies, the choice of a suitable methodology, a universal solution tailored to a given institution, can be difficult. It happens that a given methodology should be adapted to the individual needs of an institution. The article describes the most universal project management methodologies, the most commonly used ones. Attention was focused on the projects in the field of security and defense of the state, because the aim of the study is to indicate the most adequate management methodology in such a special area of security. Therefore, the analysis of various project management methodologies contained herein, gave the basis for indicating one, recommended by the authors, management methodology in projects in the area of security and defense of the state.
7
Content available Współczesny wymiar bezpieczeństwa
PL
Termin bezpieczeństwo doczekał się wielu definicji, jednak ich wieloznaczność jest wynikiem samego postrzegania, między innymi odmiennych perspektyw badacza. Wielość ujęć definicyjnych bezpieczeństwa sprawiła, że w literaturze wyodrębniła się oddzielna dziedzina zajmująca się jego badaniem, określana jako securitologia. Stanowi ona odrębną płaszczyznę badawczą, gdzie w centrum zainteresowania jest człowiek, a wszystkie działania jednostki ludzkiej ukierunkowane są na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Termin uwzględniony w tytule opracowania systematycznie poszerzał swoje znaczenie, w wyniku rozwoju otaczającej nas rzeczywistości o nieznane dotychczas wyzwania i zagrożenia oraz nowe środki i sposoby ich eliminowania. Celem opracowania jest interpretacja współczesnego wymiaru bezpieczeństwa, jego znaczenia dla jednostki, grupy, a także państwa, również w wymiarze międzynarodowym.
EN
The term security has had a lot of definitions, however their ambiguity is the result of the perception, inter alia, of different perspectives of a researcher. The multitude of the definition approaches of security has caused that a separate field called securitology which deals with its research has been distinguished in the literature. It constitutes a separate research ground in which a human being is in the centre of attention, and all activities of an individual are directed at providing the feeling of security. The term included in the title of the study has been systematically expanded as a result of surrounding reality with unknown challenges and threats, as well as the new means and ways of eliminating them. The objective of the study is the interpretation of the modern dimension of security, both in terms of definition presented in the literature, and also for the strategic importance for the individual, the society and the state. In addition, the intention of the author is to show some contradictions in the interpretation of the security notion.
PL
W artykule poruszono problematykę zwalczania terroryzmu na płaszczyźnie zinstytucjonalizowanej Europy. Znakomitym obszarem badawczym w tym zakresie, z racji zarówno realnych zagrożeń, jak i aktywizowania obszaru przeciwdziałania, jest kontynent europejski. Początek powojennej europejskiej współpracy w dziedzinie zwalczania terroryzmu datuje się na lata 70. ubiegłego wieku. Czynnikiem inicjującym była nowa twarz europejskiego terroryzmu. Ówczesny terroryzm zyskał na sile, a z narodowego przeobraził się w ponadnarodowy. Przeobrażenia te trwale zapisały się w środowisku bezpieczeństwa współczesnej Europy, w której wiele instytucji międzynarodowych podejmuje działania związane z przeciwdziałaniem terroryzmowi oraz reagowaniem na akty przemocy ze strony organizacji międzynarodowych.
EN
The article discusses the issue of combating terrorism at the level of institutionalized Europe. An excellent research area in this field, due to both the real threats and the activation of the counteraction area, is the European continent. The beginning of the post-war European cooperation in the field of combating terrorism dates back to the 1970s. The initiating factor was the new face of European terrorism. The terrorism of that time grew stronger and transformed from a national one into a supranational one. These transformations have permanently enshrined in the security environment of modern Europe, in which many international institutions respond to counteract terrorism and react to acts of violence on the part of international organizations.
10
Content available remote Człowiek wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa
PL
Gdyby ludzie wiedzieli wszystko na temat bezpieczeństwa, nie byłoby konfliktów ani wojen. Jednak bezpieczeństwo jest pojęciem, które należy stale uaktualniać i rozważać, by umożliwiać współczesnym narodom nie tylko przetrwanie, lecz także rozwój. Bezpieczeństwo to szerokie pojęcie, a zapotrzebowanie na nie przychodzi wraz z narodzinami człowieka oraz nieodłącznie towarzyszy ludziom przez całe życie, niezależnie od stanu i stopnia czy kierunku aktywności. Ze względu na swoją istotę i społeczne znaczenie wraz z postępem ludzkości staje się coraz bardziej złożonym zagadnieniem. Przez swoją istotę bezpieczeństwo jest problemem rozważanym zarówno z punktu widzenia indywidualnych osób, jak też całych społeczności i narodów. Znaczenie tych czynników dla kształtowania bezpieczeństwa państwa może być różne w różnym czasie, uwarunkowane całym splotem powiązań i zależności, jakie powstały w danej przestrzeni społeczno-politycznej przy udziale danego państwa oraz jego sąsiadów i innych partnerów międzynarodowych. Prezentowane opracowanie dotyczy refleksji nad systemem ochrony i obrony jednostki, społeczeństwa i państwa jako całości we współczesnych uwarunkowaniach geopolitycznych świata. Autor wskazuje na istotę i charakter zagrożeń oraz ich skutki dla odpowiednich sfer bezpieczeństwa. Odnosi się do celu polityki bezpieczeństwa państwa oraz wskazuje na źródła i skalę zagrożeń w kryterium przedmiotowym zagadnienia. Autor artykułu na podstawie badań własnych oraz literatury przedmiotu ukazuje również społeczny wymiar i wpływ na poczucie bezpieczeństwa w perspektywie kondycji współczesnej rodziny, obszernie podkreślając funkcjonalność tej podstawowej komórki społecznej. Wskazuje również na proporcje bezpieczeństwa określone w ramach społecznych, narodowych, międzynarodowych oraz odpowiednich czynników, takich jak gospodarcze i polityczne, warunkujące całościowy opis poruszanych zagadnień w kontekście bezpieczeństwa narodowego.
EN
If people knew everything about security there would not be any conflicts or wars, claims the author. However, security is a concern constantly rationalized; and one has to keep in mind that it is not only the problem of survival, but also of development. Security is a broad concept and its relevance arises with the birth of an individual and is constant through the entire life, no matter what the status and state of activity. Because of its essence and social meaning it evolves in complexity in correlations to human evolution. It is discussed through a prism of individual perspective and, at the same time, perspectives of societies and nations. The meaning of those aspects for state security and its creation is derivative of various temporal nexus of events and determinants growing form the socio-political spheres, of the state and its neighbors, or other international entities. The author’s perspective in view of this, presents the reflection on security systems for protection of the individuals, society, and state as an unified actor of contemporary geopolitical global realm. The essence and characteristics of presented dangers points at their effects at a given security dimension. It refers to the political security goals of the state and concentrates at the sources and scales of dangers within the frames of security discussions. Based on own researches and academic sources the author explores the social extension of security and its influence on condition of a contemporary family life, underlining its importance as a basic cell of society. The holistic description presented in the article proportionally exhibits different frames of security, the social, national, international, and its aspects, such as economic, and political, in the context of national security.
PL
W artykule przedstawiono powinności państwa w dziedzinie obronności. Należą one do podstawowych funkcji państwa. Zważywszy na powyższe należy wyraźnie podkreślić, że jednym z podstawowych obowiązków państwa jest zapewnienie jego obronności oraz bezpieczeństwa obywateli, czego wyrazem jest treść art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Następnie poddano analizie ustrój administracji publicznej przez pryzmat realizacji określonych zadań z obszaru obronności państwa. Uwzględniono jej strukturę terytorialną i podział na administrację rządową i samorządową oraz specyfikę charakteru tego zadania.
EN
The article presents the state’s defense obligations. They belong to the basic functions of the state. Given the above, it is important to emphasize clearly that one of the basic duties of the state is to ensure its defense and the security of its citizens, as reflected in the content of art. 5 of the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997. Subsequently, an analysis was made of the system of public administration through the prism of accomplishing certain tasks in the area of defense of the state. It included its territorial structure and division into government and self-government administration and the specific nature of this task.
12
Content available Globalizacja a suwerenność państwa
PL
Postępująca globalizacja oraz integracja w Europie postawiły w nowym świetle problemy związane z suwerennością i tożsamością państw. Stając się uczestnikiem stosunków międzynarodowych, dobrowolnie ograniczamy swoją suwerenność. Współcześnie tradycyjne pojmowanie suwerenności nie odpowiada sposobom realizacji celów, interesów i funkcji państwa. W artykule poddano analizie proces globalizacji w aspekcie jego wpływu na suwerenność państwa.
EN
Increasing globalization and integration in Europe, posed in a new light the problems associated with sovereignty and identity of nations. Becoming a participant in international relations voluntarily limit its sovereignty. Today, the traditional understanding of sovereignty is not responsible ways of achieving the objectives, interests and functions of the state. The article analyzes the process of globalization in terms of its impact on the sovereignty of the state.
PL
W artykule dokonano analizy krajowych rozwiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, przyjętych w latach 2013-2014 (w szczególności w ramach reformy Systemu kierowania i dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP) w kontekście wpływu ich na poprawę zdolności Sił Zbrojnych RP do współpracy z pozamilitarnymi elementami systemu obronnego państwa w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Opracowaniem objęto również zagadnienia dotyczące istoty i zakresu zmian w 2011 r. ustaw o stanach nadzwyczajnych (głównie ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP). Scharakteryzowano prawno-doktrynalne podstawy współpracy cywilno-wojskowej w zapewnieniu bezpieczeństwa zewnętrznego. Wskazując, iż podstawami dla współpracy są akta prawne (powszechnie obowiązujące i kierowania wewnętrznego), jak również dokumenty o charakterze koncepcyjnym, doktrynalnym, kierunkowym i programowym.
EN
The article analyses domestic legal solutions with regard to security and defence system of a state, adopted in the years 2013-2014, (in particular within the framework of the reform of management and command systems of the Polish Armed Forces) in the context of their impact on improving the capacity of the Polish Armed Forces to cooperate with non-military elements of the state defense system in case of external threats to national security. The article also outlines issues related to the nature and the scope of changes introduced in 2011 in emergency acts ( mainly the Act of 29th August, 2002 on martial law and competence of the Supreme Commander of Armed Forces and the principles of his subordination to the constitutional authorities of the Republic of Poland). Legal and doctrinal principles of civil–military cooperation to provide external security have been characterized in the paper. It has also been pointed out that the basis for cooperation are legal acts ( generally applicable and those of internal management) as well as documents of conceptual, doctrinal, code or program nature.
PL
Rozwój cywilizacyjny stał się przyczyną dynamicznie zmieniających się poglądów na temat charakteru, funkcji i przeznaczenia państwa, którego głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie a także obywatelom w warunkach zrównoważonego rozwoju. Dyskusja na temat państwa a także bezpieczeństwa wciąż trwa. Istotna jest zatem strategia państwa, która powinna zawierać misję, ocenę możliwości jej realizacji, cele operacyjne, a także funkcjonalne programy działania. Pojawiające się stare i nowe zagrożenia charakteryzujące się dużą dynamiką i złożonością sprawiają, że przeciwdziałać im może system bezpieczeństwa narodowego, w ramach którego podejmuje się szereg działań. Dzięki podejmowaniu tych działań możliwe jest zrealizowanie naczelnego interesu Rzeczypospolitej Polskiej jaki jest bezpieczeństwo państwa.
EN
The development of civilization has become a cause of dynamically changing views on the nature, function and purpose of the State, whose main task is to ensure the security of citizens in terms of sustainable development. The discussion on security of the state is still underway. Therefore the state strategy should include a mission to assess the possibility of its implementation, operational objectives, as well as functional programs of action. Emerging old and new threats are characterized by high dynamics and complexity make them can counteract the national security system, under which undertakes a number of activities. By taking these actions, it is possible to realize the Polish interest of security of the state.
15
Content available Rola państwa w kreowaniu innowacyjnej gospodarki
PL
Rozwinięte gospodarki świata zawdzięczają swój sukces bezpośredniemu lub pośredniemu angażowaniu się państwa w rozwój nauki, techniki i edukacji. Z jednej strony jest to pomoc finansowa w formie grantów, z drugiej tworzenie infrastruktury społecznej złożonej z instytucji edukacyjnych i ośrodków naukowo-badawczych. Ważną rolę w tych procesach odgrywa inspiracja państwa, która zachęca naukowców i wynalazców do wytrwałych badań.
EN
The developed economies of the world have their success to the direct or indirect involvement of the state in development of science, technology and education. On the one hand it is a financial assistance in the form of grants from other social infrastructure to be created consisting of educational institutions and research centers. An important role in these processes plays an inspiration state, which encourages scientists and inventors to persistent research. The aim of this article is to show the role and importance of public support on the part of state authorities in developing innovative domestic economy through science, technology and education.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiaru jakości wyrobów obronnych i jej wpływ na system bezpieczeństwa państwa i logistykę. Pomiaru dokonano metodą taksonomii numerycznej w oparciu o umowny wzorzec jakości.
EN
In the article are presented the methodology of measuring the quality of military equipment and its impact on national security system and logistics. Measured by numerical taxonomy based on contractual quality standard.
PL
Zarządzanie kryzysowe obejmuje zdolność określonej społeczności i odpowiadającej jej administracji publicznej do zapanowania nad zagrożeniami oraz zakłóceniami, kryzysami i katastrofami na terenie funkcjonowania tej społeczności. W szczególności dotyczy to zapewniania ciągłości działania systemów infrastruktury krytycznej państwa. Już intuicyjnie oczywiste jest, że zagadnienie zarządzania kryzysowego w ujęciu naukowym ma charakter interdyscyplinarny, dotyczący co najmniej obszarów nauk: społecznych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych i leśnych oraz medycznych i o zdrowiu. Tymczasem często ujmuje się wciąż zarządzanie kryzysowe jako prostą kontynuację niegdysiejszej obrony cywilnej. Pokutuje to dominowaniem optyki właściwej dla służb powołanych do niesienia pomocy. Tymczasem dla praktyki samoorganizacji społeczności, której może dotknąć kryzys, ważniejsze są dwie inne perspektywy: (a) tej właśnie społeczności i jej społecznego zorganizowania oraz (b) podmiotów będących operatorami elementów systemów infrastruktury krytycznej państwa znajdujących się na terenie funkcjonowania tej społeczności. Wskazuje to na potrzebę nowego spojrzenia na zarządzanie kryzysowe, uwzględniającego specyfikę kolejnych dyscyplin naukowych związanych z nowymi dwiema perspektywami.
EN
Crisis management involves the ability of the community and its corresponding public administration to mastery of threats and disturbances, crises and disasters in the functioning of the community. In particular, the provision of continuity of operation of the critical infrastructure of the state. Already it is intuitively obvious that the issue of crisis management in terms of research is interdisciplinary, for at least the areas of science: social, natural, technical, agricultural and forestry products, and medical and health. Meanwhile, still often recognized emergency management as a simple continuation of the former civil defense. This lingering dominate optics appropriate for the services called for assistance. Meanwhile, the practice of self-organized communities which can affect the crisis, more important are the two different perspectives: (a) that was the community and its social actors organize and (b) operators of critical infrastructure systems, components state located in the functioning of the community. This indicates the need for a new approach to crisis management takes into account the specifics of the next academic disciplines related to the new two perspectives.
PL
Cel: Wskazanie zasadniczych cech modelu systemu bezpieczeństwa narodowego decydujących o jego nadrzędności wobec tworzonych na potrzeby lokalne i branżowe. Wprowadzenie: Bezpieczeństwo państwa, jego rozwój ekonomiczny, polityczny, a tym samym zaangażowanie w kształtowanie bezpiecznego środowiska, a także rosnący poziom zagrożeń dla otwartych społeczeństw – wymuszają konieczność stosowania w praktyce prostych, naukowo uzasadnionych rozwiązań. Założenie takie pozwala bowiem na racjonalne wykorzystywanie posiadanego przez państwo potencjału. Jednym z takich rozwiązań jest budowa systemu bezpieczeństwa narodowego, umożliwiającego równoczesne wykorzystanie elementów obronnych i zarządzania kryzysowego. Metodologia: W zgodnej ocenie naukowców oraz osób zajmujących się zawodowo problematyką bezpieczeństwa w trosce o jego najwyższy poziom poszukuje się sprawnych i skutecznych metod organizacji systemu bezpieczeństwa narodowego. Poszukiwania tych rozwiązań trwają już od wielu lat. Wykorzystuje się w nich analizy rozważań teoretycznych oraz praktycznych rozwiązań krajowych i zagranicznych. Wyniki: Bezpieczeństwo państwa charakteryzuje się dynamicznymi zmianami warunków prawnych oraz koncepcyjno-organizacyjnych. Zmiany te powodują konieczność budowy sprawnego systemu bezpieczeństwa narodowego uwzględniającego wszystkie aspekty jego funkcjonowania. Model systemu bezpieczeństwa narodowego nie jest problemem prostym i łatwym do rozwiązania. Na taki stan złożyło się wiele czynników, spośród których wymienić należy te najważniejsze. Po pierwsze stwierdzić należy, że brak jest wystarczająco rozbudowanej jednolitej bazy teoretycznej dotyczącej tego problemu. Część dostępnych materiałów ujmuje problematykę w wąskim bądź bardzo szerokim jej rozumieniu, przy czym co warte podkreślenia, dostarczają one niezwykle cennej wiedzy. Po drugie istnieją różnorodne poglądy związane z problematyką organizacji działań podmiotów państwa na rzecz jego bezpieczeństwa, co wynika z przywiązania do tradycyjnego i utrwalonego selektywnego podejścia, bądź podejścia totalnego. Są to poglądy, które nie wykorzystują w pełni osiągnięć nauki w zakresie dotyczącym organizacji, modelowania i systemów. Budowa modelu systemu bezpieczeństwa narodowego (a w konsekwencji również jego systematyczne doskonalenie) winno być oparte na osiągnięciach nauki. Powinno stanowić jednocześnie wypadkową tych osiągnięć oraz możliwości ich wdrożenia poprzez zastosowanie wartościowych i efektywnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych.
EN
Aim: Identification of fundamental attributes for a national security system, which determines the precedence of alternatives for local and business needs. Introduction: Security of the state, its economic and political development, simultaneous need for the creation of a safe environment, taking account of increasing levels of threats to an open society, compel the practical application of straightforward, scientifically determined solutions. Such an assumption allows for a rational exploitation of national potential. One approach is the creation of a national security system, allowing for simultaneous use of defence elements and crisis management systems. Methodology: Scientists and people dealing with safety matters share a common opinion with aspirations about the highest level of safety involving efficiency and effective organisation methods in a national security system. The search for such solutions has continued for many years and solutions are yet to be found. In this vein an analysis was performed about theoretical considerations as well as practical solutions covering national and foreign dimensions. Results: Security of the state is characterized by dynamic changes attributable to legal and organizational requirements. Such changes create the need to build an efficient national security system, taking into account every aspect of its operation. The national security system is not a simple issue which is easy to address. There are many factors which impact on current circumstances and it is pertinent to highlight the most significant ones. First of all, there is an absence of a single theoretical database concerning this topic. A proportion of accessible information deals with issues in a narrow or very broad manner. However, these materials provide invaluable information. Secondly, there is a proliferation of views concerning the matter of organisational performance involving state entities, within the scope of national security, and are attributable to traditional thinking about selective or total approaches in performance. Such views do not make full use of science in the area concerned with organisations, systems and modelling. The development of a national security system and, subsequently, its systematic improvement, should be based on scientific achievements. Simultaneously, results from scientific achievements should culminate in potential implementation and application of credible, effective, legal and organisational solutions.
PL
Przedstawione są poglądy Thomasa More'a na temat wojny i pokoju. Podejmuje się analizę statusu wojny w Utopii wobec wskazania przez Morusa na pokój jako na prawo natury. Wyróżnia się dwie powiązane z sobą niekonsekwencje koncepcji Morusa i nazywa się je - niekonsekwencją pokoju i niekonsekwencją wymiany niepieniężnej. Dyskutuje się realność obu niekonsekwencji w perspektywie etyki chrześcijańskiej, etyki utylitarystycznej i praktyki polityki międzynarodowej, także współczesnej.
EN
The article presents the views of Thomas More on war and peace. It analyses the status of war in Utopia with regard to More's indication on peace as the law of nature. Two inconsistences of More's concept are found and called as the following: the peace inconsistency and the non-monetary exchange inconsistency. They are related to each other. The reality of both inconsistences is discussed in the light of the Christian and utilitarian ethics and political practice.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.