Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 147

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote New Photometric and Spectroscopic Observations of the Eclipsing Binary V2080 Cygni
EN
We present new spectroscopic and photometric measurements of the eclipsing binary V2080 Cyg. It is a detached system with similar components and an orbital period of 4.9 d. We collected spectroscopic data with two instruments, 1.88 m DDO telescope equipped with Cassegrain spectrograph and 0.5 m PST1 connected to a fiber-fed echell\'e spectrograph. We collected 127 measurements for each component, which significantly increase the number of available radial velocity measurements for the V2080 Cyg system. Obtained masses of the eclipsing components are M1=1.189± 0.007 and M2=1.138±0.007 M☉. We also collected a multicolor photometry. The three-band light curves obtained together with the radial velocity data enabled us to calculate the model of the system. New estimations of the orbital inclination and radii of the components were computed. We obtained as well new times of minima. The O-C diagrams indicate variation, which requires more recent data to be confirmed. The possible existence of a third body could cause a light-time effect in the system. In addition, we analyze the Gaia mission results. V2080 Cyg A has three visual companions. However, according to Gaia parallaxes and proper motions, they cannot be dynamically connected with the eclipsing binary and therefore are background stars.
PL
W artykule przedstawiono najczęstsze przyczyny występowania problemów z uzyskaniem wymaganych wartości parametrów odbiorczych podtorza z warstwą ochronną (modułów odkształcenia i wskaźników zagęszczenia). Omówiono sposoby ich rozpoznawania. Zaprezentowano metody eliminacji ograniczeń i niepowodzeń, umożliwiające uzyskanie pełnych efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną. Na przykładach zaprezentowano sposób postępowania w przypadku braku pełnych efektów zastosowania warstwy ochronnej.
EN
The article presents the most common causes of problems with obtaining the required parameter values of a subgrade with a protective layer during the technical acceptance (the module of base deformation and the density rate). There were discussed various methods of recognizing them. The methods eliminating the limitations and problems allowing to obtain full effects of the subgrade reinforcement with the protective layer were presented. Moreover, the way of proceeding in case of lack of full protective layer application effects was presented in examples.
3
PL
Artykuł zawiera wyniki analizy wpływu sposobu ograniczenia ruchu pociągów na czas realizacji przebudowy podtorza na podstawie doświadczeń z modernizacji fragmentu linii kolejowej nr 6. Opisano rodzaje zamknięć torowych mających wpływ na skalę ograniczenia ruchu pociągów, stosowanych przy realizacji robót naprawczych i modernizacyjnych podtorza. Przedstawiono uwarunkowania prowadzenia robót przy każdym z rodzaju zamknięć. Wykazano wpływ sposobu prowadzenia robót na czas ich realizacji.
EN
The article contains the results of the analysis of the method of limiting train traffic for the duration of the reconstruction of the subgrade based on the experience of modernization of the fragment of the railway line No. 6. Described the track closures types influencing the scale of train movement limitation, used in the repair and modernization subgrade works. Presented the conditions of conducting works at each type of closures.
4
PL
W artykule przedstawiono najczęstsze przyczyny występowania problemów z uzyskaniem wymaganych wartości parametrów odbiorczych podtorza z warstwą ochronną (modułów odkształcenia i wskaźników zagęszczenia). Szczegółowo omówiono różne sposoby ich rozpoznawania. Wskazano ograniczenia i uwarunkowania badań dla rozpoznania przyczyn braku efektu wzmocnienia podtorza warstwą ochronną. Zaprezentowano metody eliminacji ograniczeń i niepowodzeń umożliwiające uzyskanie pełnych efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną.
EN
The article presents the most common causes of problems with obtaining the required parameter values of a subgrade with a protective layer during the technical acceptance (the module of base deformation and the density rate). There were discussed in detail various methods of recognition. Pointed the limitations and determinants of the research to recognize the reasons for the lack of the reinforcement effect of the subgrade with the protective layer. Presented methods that eliminates the limitations and problems allowing to obtain full effects of the subgrade reinforcement with the protective layer.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie kolejnego etapu wyników badań ankietowych dotyczących stosowania empowermentu w komunikacji interpersonalnej i organizacyjnej w pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach. Upełnomocnienie pracowników i kadry kierowniczej w pracy zawodowej odbywa się również w takich obszarach jak: sprawność komunikacji interpersonalnej, techniki i formy komunikacji interpersonalnej oraz bariery sprawności komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach. Badania uwiarygodniają wcześniej postawioną tezę, iż pracownicy partycypując w rolach kierowników: interpersonalnej, informacyjnej i decyzyjnej przyczyniają się do podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji oraz identyfikują się z jej celami.
EN
Presenting the next stage of results of the questionnaire survey concerning applying is a purpose of the article empowerment in the interpersonal and organizational communication in the career of employees and the senior staff in organizations. Authorizing employees and the senior staff in the career also takes place in such areas as: fitness of the interpersonal communication, the technique and the form of the interpersonal communication and the barrier of the fitness of the interpersonal communication in the career of employees and the senior staff in organizations. Examinations are lending credence to the thesis earlier put forward, that for the worker participating in roles of managers: interpersonal, information and decision-making they are contributing to raise the efficiency of functioning of the organization as well as are identifying themselves with her purposes.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników kolejnego etapu badań ankietowych dotyczących barier delegacji władzy u delegujących jak i pracowników otrzymujących upełnomocnienie występowania w macierzystych organizacjach.
EN
Presenting the next stage of the results concerning the questionnaire survey is a purpose of the article of barriers of the delegation of the power at delegating as well as receiving employees authorizing appearing in parent organizations.
7
Content available remote Current state of photoconductive semiconductor switch engineering
EN
This paper presents the current state of a photoconductive semiconductor switch engineering. A photoconductive semiconductor switch is an electric switch with its principle of operation based on the phenomenon of photoconductivity. The wide application range, in both low and high-power devices or instruments, makes it necessary to take design requirements into account. This paper presents selected problems in the scope of designing photoconductive switches, taking into account, i.e. issues associated with the element trigger speed, uniform distribution of current density, thermal resistance, operational lifespan, and a high, local electric field generated at the location of electrodes. A review of semiconductor materials used to construct devices of this type was also presented.
PL
W artykule opisano najczęstsze przyczyny występowania problemów z uzyskaniem wartości parametrów odbiorczych podtorza z warstwą ochronną. Przedstawiono klasyfikację przyczyn z wydzieleniem czterech ich zbiorów: pogorszenie warunków gruntowo-wodnych, błędy projektowe, błędy wykonawcze oraz ograniczenia konstrukcyjno-wykonawcze. Podano różne sposoby rozpoznawania przyczyn i wskazano metody ich eliminacji umożliwiające uzyskanie pełnych efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną.
EN
This article describes the most common causes of problems encountered in obtaining the subtraction parameters of a subgrade with a protective layer. The classification of the causes with the separation of four collections is described: deterioration of soil and water conditions, design errors, implementation errors and structural and executive constraints. Different methods for recognizing causes and eliminating them were given. These methods allow obtaining the full effects of subgrade’s reinforcement with protective layer.
EN
Ro-pax vessels should fulfil the requirements of the current harmonised SOLAS Convention. The study analyses the effect of various ro-pax vessel subdivision arrangements on the subdivision index. A Polish ferry was chosen as a generic ship to perform the study. For illustration of damage survivability, the attained subdivision index A was calculated for a number of modified configurations. The arrangements included single and double sides above and below the car deck, with and without a double buoyant car deck. The conclusions of the study can be used in the design of new ro-pax vessels.
PL
W artykule przedstawione zostały tendencje rozwojowe urządzeń szkolno – treningowych wykorzystywanych w szkoleniu żołnierzy niezawodowych na przykładzie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Publikacja ta stara się jednocześnie odpowiedzieć na pytanie czy inwestowanie ogromnych nakładów na dalszy rozwój tego typu urządzeń jest sensowne, a jeśli tak, to, po jakim czasie użytkowania nastąpi zwrot inwestycji.
EN
The article presents the developing trends of training devices used in the training of the nonprofessional soldiers on the example of the Air Force Training Centre in Koszalin. This publication attempts to answer the question whether investing huge expenditures on the further development of this type of equipment is meaningful, and if so, how long after the use, the investment will return.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia pomiaru fotoprzewodnictwa w aspekcie badania struktury defektowej materiałów półprzewodnikowych. Zaprezentowano dedykowany do tego celu system pomiarowy. Dokonano analizy niektórych przypadków związanych z niedokładnością pomiaru w prezentowanym systemie. Zaprezentowano wpływ pomiaru temperatury na niejednoznaczność otrzymanych na podstawie analizy fotoprądu parametrów centrów defektowych. Omówiono zagadnienia związane z wpływem sposobu wykonania kontaktów omowych na wyniki pomiaru. Opisano zjawiska związane z pomiarem niskich sygnałów oraz omówiono sposoby eliminacji zakłóceń w tych układach.
EN
The paper presents a measurement system for investigation of defect centres in semiconductor materials. Analysed were some aspects of measurement inaccuracies in the system. Shown was an influence of a temperature measurement on the ambiguity of parameters of defect centres obtained based on an analysis of photocurrent waveforms. Discussed were issues related to an influence of the way the ohmic contacts had been prepared on the measured signals. Described were the phenomena associated with the measurements of small signals and discussed were the ways of eliminating interferences from the system.
12
Content available remote Wybrane aspekty projektowania przełączników fotokonduktancyjnych
PL
Półprzewodnikowy przełącznik fotokonduktancyjny to urządzenie, w którym w wyniku pobudzenia sygnałem optycznym, następuje wzrost koncentracji nośników ładunku powodując zmniejszenie oporności materiału półprzewodnikowego nawet o kilka rzędów wielkości. W artykule przedstawiono wybrane aspekty projektowania przełączników fotokonduktancyjnych uwzględniając m.in. kwestie związane z szybkością włączania elementu, równomiernym rozkładem gęstości prądu, wytrzymałością termiczną, czasem eksploatacji i wysokim lokalnym polem elektrycznym wytwarzanym w miejscu elektrod.
EN
A photoconductive semiconductor switch is a device in which density of charge carriers increases causes decreases resistivity of semiconductor as a result of optically triggered. This paper shows selected aspects of photoconductive semiconductor switches designing with regards issue related to the switch rise-times, uniform distributed current density, thermal resistance, device lifetime and high local electric field generated at the electrode site.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących stosowania empowermentu w pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach. Upełnomocnienie się pracowników i kadry kierowniczej w pracy zawodowej odbywa się w obszarach: ich życia osobistego i zawodowego, autonomii zawodowej i wykorzystywania posiadanych umiejętności, otwartości wymiany informacji ”kierownik – pracownik” oraz partycypowania pracowników w podejmowaniu decyzji. Badania uwiarygodniają tezę, iż udział pracowników w procesie decyzyjnym umożliwia wzajemne, zespołowe uczenie się, wzrost zaangażowania pracowników oraz pozwala na optymalne kształtowanie wspólnej wizji funkcjonowania organizacji w dalszej perspektywie czasu.
EN
The article is presenting findings concerning applying empowermentu in the career of employees and the senior staff in organizations. Authorizing employees and the senior staff in the career are being undergone oneself in areas: of their private life and professional, of the professional autonomy and exploiting possessed abilities, opennesses of the information exchange “manager - employee” and of participating of employees in the decision making. Examinations are lending credence to the thesis that the participation of employees in decision-making processes enables mutual, team learning, height of the commitment of employees and permits the common vision of functioning of the organization the optimum forming in the more distant perspective of the time.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych dotyczących stosowania empowermentu w procesie decyzyjnym i w organizowaniu pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach. Upełnomocnienie się pracowników i kadry kierowniczej w pracy zawodowej odbywa się w podejmowaniu decyzji menedżerskich w realizacji projektów, w zachodzących relacjach występujących pomiędzy przełożonym a podwładnym, w stosowaniu instrumentów motywacyjnych przez kierownika przy zwiększonej delegacji uprawnień oraz w delegowaniu uprawnień i stosowanych stylach kierowania. Badania uwiarygodniają postawioną tezę, iż udział pracowników w procesie decyzyjnym umożliwia podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji w turbulentnym otoczeniu.
EN
The article is presenting results of the questionnaire survey concerning applying empowerment in decision-making processes and in organising the career of employees and the senior staff in organizations. Authorizing employees and the senior staff in the career are being undergone oneself also in next areas: in taking managerial decisions acting in the implementation of projects, in occurring relations between the superior and for subordinates, in applying incentive instruments by the manager by the increased delegation of entitlements and in the delegation of authority and applied styles of control. Examinations are lending credence to the thesis earlier put forward, that participation of employees in decision-making processes he enables the organization to raise the efficiency of functioning in turbulent surroundings.
PL
W artykule przedstawiono ciąg dalszy wyników badań ankietowych dotyczących stosowania empowermentu w procesie decyzyjnym i w organizowaniu pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach. Upełnomocnienie pracowników i kadry kierowniczej w pracy zawodowej odbywa się również w kolejnych obszarach: w podejmowaniu decyzji menedżerskich w realizacji projektów, w zachodzących relacjach występujących pomiędzy przełożonym a podwładnym, w stosowaniu instrumentów motywacyjnych przez kierownika przy zwiększonej delegacji uprawnień ze szczególnym uwzględnieniem finansowych i pozafinansowych środków motywacyjnych. Badania uwiarygodniają wcześniej postawioną tezę, iż udział pracowników w procesie decyzyjnym stawia przed kadrą menedżerską obowiązek doboru takich instrumentów motywacyjnych, aby zachęcały one podwładnych do angażowania się w wykonywanie obowiązków.
EN
In the article a continuation of results of the questionnaire survey concerning applying was described empowerment in decision-making processes and in organising the career of employees and the senior staff in organizations. Empowering employees and executive personnel takes places in the following areas: in managers’ decision-making while working on projects, in relations between subordinates and superiors, in using motivational tools by directors with increased delegation of powers, especially financial and non-financial incentives. The research lends credence to the thesis that employees’ participation in decision-making process makes executive personnel obliged to choose motivational tools which encourage employees to do their tasks.
EN
In this paper we present the current status of modelling the time evolution of the transient conductivity of photoexcited semi-insulating (SI) 4H–SiC taking into account the properties of defect centres. A comprehensive model that includes the presence of six, the most significant, point defects occurring in SI 4H–SiC crystals is presented. The defect centres are attributed to the two kinds of nitrogen-related shallow donors, a boron-related shallow acceptor, deep electron and hole traps, and the Z ½ recombination centre. We present the results of the state-of-the-art numerical simulations showing how the photoconductivity transients change in time and how these changes are affected by the properties of defect centres. The properties of defect centres assumed for modelling are compared with the results of experimental studies of deep-level defects in high purity (HP) SI 4H–SiC wafers performed by the high-resolution photoinduced transient spectroscopy (HRPITS). The simulated photoconductivity transients are also compared with the experimental photocurrent transients for the HP SI 4H–SiC wafers with different deep-level defects. It is shown that a high-temperature annealing producing the C-rich material enables the fast photocurrent transients to be achieved. The presented analysis can be useful or technology of SI 4H–SiC high-power photoconductive switches with suitable characteristics.
PL
W artykule opisano najczęstsze przyczyny występowania problemów z uzyskaniem wartości parametrów odbiorczych podtorza z warstwą ochronną. Dokonano próby klasyfikacji przyczyn z wydzieleniem czterech ich zbiorów: pogorszenie warunków gruntowo-wodnych, błędy projektowe, błędy wykonawcze oraz ograniczenia konstrukcyjno-wykonawcze. Podano sposoby rozpoznawania przyczyn i wskazano zalecenia wykonawcze umożliwiające zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych zjawisk mających wpływ na stan odkształcalności i zagęszczenia podtorza z warstwą ochronna.
EN
The article presents the most common causes of problems with acquiring expected parameters of a subgrade with a protective layer. A classification attempt was made by extracting four sets of the causes: a decrease of soil and water conditions, errors done at design, errors at construction site and technological limitations. Methods for inquiring about the problems’ causes are given, together with recommendations for the subgrade and the protective layer construction. The recommendations aim to minimise an occurrence probability of adverse phenomena influencing deflection and compactness state of the subgrade and the protective layer.
PL
Duży koszt budowy linii kolejowych dużych prędkości wymaga dokładnej optymalizacji przebiegu tych linii. Szczególnym problemem są aglomeracje, gdzie z racji dużej intensywności zabudowy trasowanie linii dużych prędkości jest utrudnione, a jednocześnie wielkość aglomeracji uzasadnia ich obsługę przez pociągi dużej prędkości. Problem ten przedstawiono na przykładzie aglomeracji poznańskiej, dla której przeanalizowano 6 wariantów przebiegu linii dużej prędkości. Wyniki analizy pokazują negatywne skutki wydłużania linii w celu poprowadzenia jej przez główną stację aglomeracji. Wariant przewidujący zachowanie zasadniczego kierunku linii (wschód – zachód) i budowę tunelu pod główną stacją okazał się najkorzystniejszym eksploatacyjnie, ale jednocześnie najdroższym. Najlepsze okazały się warianty zakładające dojazd do głównej stacji liniami o prędkości klasycznej i trasowanie linii dużej prędkości poza główną stacją, ale w granicach Poznania.
EN
A high construction cost of high speed railway lines requires a precise optimisatnion of the lines’ geometrical layout. Specific and strong problems arise in agglomerations, where due to high urban density design of a high speed line is difficult, but at the same time a number of inhabitants justifies service of such agglomerations by high speed trains. The problem is illustrated by Poznań agglomeration, with an analysis of 6 variants of a high speed line’s path. The analysis yielded negative results of the line’s elongation aiming at passing through the main station. A variant keeping accordance with the high speed line’s general direction at a cost of building a tunnel under the main station yielded the best operational characteristics, but at the same time generated the maximum cost. The best variants were those assuming location of the high speed line outside the main station (but within the main city) with connector lines allowing a classical speed access to the main station.
PL
W artykule opisano najczęściej stosowane w trakcie realizacji inwestycji kolejowych wzory warunków kontraktowych. Przedstawiono części składowe i podstawę prawną kontraktów realizowanych w oparciu o Program Funkcjonalo-Użytkowy oraz umowy między zamawiającym i wykonawcą, będącymi elementami przygotowania i realizacji kontraktów. Na przykładach wskazano błędne zapisy w dokumentacjach przetargowych mogące być źródłem sporów między stronami procesu budowlanego. Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano wnioski.
EN
The article describes the most commonly used patterns of contract terms used in railway investments. Components and legal basis for conventions implemented on the basis of the Functional-Utility Program and the agreement between the contracting authority and the contractor, which are part of the preparation and implementation of contracts, are presented. Examples are incorrect entries in tender documents that may be the source of disputes between parties to the construction process. On the basis of the analyzes, the conclusions were formulated.
EN
This paper contains information about Raman spectroscopy, describing its possible application in the oil and gas industry. This method allows the performance of a series of repetitive measurements to determine the composition of samples and its changes with high accuracy. In the article, the data presented in the literature connected with Raman spectroscopy and the oil and gas industry is analyzed. This paper considered measurements of a natural gas composition in simulated in-situ conditions performed using Raman spectroscopy. The current research project is trying to develop a mobile apparatus which would use Raman spectroscopy for defining reservoir fluid compounds in high pressure and high temperature conditions. The preliminary measurements were carried out in the simulated in-situ in variant pressure conditions.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.