Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intermitencja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wpływ aktywnego powierzchniowo polimeru PVA o stopniu hydrolizy 88% i masie cząsteczkowej 85000-124000 na rozpad i koalescencję kropel w dyspersji toluen-woda mieszanej mechanicznie. Zwiększenie częstości obrotów mieszadła i stężenia polimeru spowodowało zmniejszenie wielkości kropel oraz zwiększenie powierzchni międzyfazowej. Doświadczalne rozkłady wielkości kropel zostały poprawnie przewidziane przez model multifraktalny, który użyto do opisu rozpadu kropel w równaniu bilansu populacji.
EN
The influence of surface active polymer PVA of the hydrolysis degree equal to 88% and molecular weight 85 000-124 000 on drop breakage and coalescence in agitated toluene − water dispersion was presented. Increased impeller rotational speed and polymer concentration caused the drop size reduction and interfacial area increase. Experimental drop size distributions were correctly predicted by the multifractal model used to describe drop breakage in the population balance equation.
PL
Przedstawiono wpływ surfaktantu niejonowego Tweenu 80 na rozpad i koalescencję kropel. Zaobserwowano dodatkowe naprężenia rozrywające wynikające z różnicy między międzyfazowym napięciem równowagowym (dla t → ∞) i napięciem dynamicznym (dla t → 0), które zwiększają szybkość rozpadu kropel. Dla c = 0,0012 mM powierzchnie kropel pozostają częściowo ruchliwe. Natomiast dla c > 0,0012 mM koalescencja kropel jest znacznie utrudniona, dzięki czemu może być pominięta w równaniu bilansu populacji.
EN
The influence of surface active agent Tween 80 on drop breakage and coalescence is shown. Additional disruptive stresses connected with the difference between interfacial equilibrium tension (for t → ∞) and dynamic tension (for t → 0 ), and responsible for the increase of drop breakage rate were observed. For c = 0.0012 mM drop surfaces remain partially mobile, whereas for c > 0.0012 mM drop coalescence is significantly hampered. Therefore, it can be omitted in the population balance equation.
3
Content available remote Drop breakage models for liquid-liquid dispersions in turbulent flows - comparison
EN
In the paper four models of drop breakage in turbulent flow were compared. Breakage models were included to the population balance equation to predict transient drop size distributions. Predicted distributions were compared with experimental data. It was shown that models that take into account the effect of the system scale on breakage (multifractal model and model based on the division of impeller region into isotropic turbulent region and nonisotropic turbulent region) predict drop sizes most properly.
PL
W artykule porównano cztery modele rozpadu kropel w polu burzliwym. Modele rozpadu zostały włączone do równania bilansu populacji w celu przewidywania zmian rozkładów wielkości kropel w czasie. Obliczone rozkłady zostały porównane z rozkładami zmierzonymi. Pokazano, że modele uwzględniające wpływ skali układu na rozpad kropel (model multifraktalny i model oparty na podziale strefy mieszadła na strefy burzliwości izotropowej i nieizotropowej) dają najlepsze rezultaty. Model oparty na podziale stref zawiera jednak aż cztery stałe, które muszą być dobierane dla każdego układu. Stosunkowo dobrze rozmiary kropel mogą być również przewidziane za pomocą modelu Coulaloglou i Tavlaridesa. Model Martineza-Bazan przewiduje krople o rząd wielkości za duże.
EN
The paper shows the results of calculations obtained with the use of intermittency transport model (ITM). The model is based on two transport equations, one for the intermittency (gamma) and the other for the momentum thickness Reynolds number (Re theta t). To trigger transition onset and length of transition in-house correlations were used.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń wykonanych z użyciem modelu transportu intermitencji (ITM). Zaproponowany model oparto na dwóch dodatkowych równaniach transportu: intermitencji (gamma) oraz liczby Reynoldsa opartej na mierze liniowej straty pędu (Re theta t). W celu właściwej identyfikacji strefy przejścia zaproponowano własne zależności na lokalizację początku, oraz długości przejścia l-t.
5
Content available remote Analiza intermitencji w warstwie przyściennej łopatki turbinowej
PL
W pracy przedstawione zostały wyniki obliczeń współczynnika intermitencji y w oparciu o dane eksperymentalne zarejestrowane w warstwie przyściennej na profilu turbinowym, zaburzonej śladami spływowymi. Rozkłady y zostały uzyskane w oparciu o sygnały prędkościowe przetworzone zgodnie z procedurą zaproponowaną w Instytucie Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej. W artykule wykazano różnicę w obszarach oddziaływania śladów spływowych oraz w obszarach pomiędzy śladami.
EN
The paper presents the results of intermittency factor y calculations based on the experimental data recorded in the boundary layer on the turbine blade, which is disturbed by incoming wakes. The intermittency factor distributions was obtained based on the velocity signals processed according to procedure developed at Institute of Thermal Machinery at Czestochowa University of Technology. In the paper the differences in the regions under the wakes and in between the wakes were pointed out.
EN
In the paper the experimental results of the two-dimensional intermittency factor measurements are given. The measurements are carried out for the boundary layer of a flat plate with a low turbulence external flow. The two-dimensional character of the intermittency along and across the boundary layer is shown. The three-parameter cumulative function of the Weibull distribution is proposed for the description of the universal one-dimensional intermittency factor.
EN
The problem of internal intermittency in fully developed hydrodynamic turbulence is considered. A relatively simple phenomenological model for the energy-cascading process in the inertial range is proposed. The model is a combination of two models: the β-model and the log-stable distribution intermittency model. Results are in excellent agreement with experimental data when the intermittency exponent is μ = 0.17 (calculated) and the characteristic exponent of the distribution is α = 1.9 (free parameter, obtained by the least-squares method).
PL
W pracy rozważono zagadnienie wewnętrznej intermittencji rozwiniętego przepływu turbulentnego. Zaproponowano prosty, fenomenologiczny model procesu przenoszenia energii w przepływie przez kaskadę wirów, będący połączeniem tzw. β-modelu i logarytmicznie stabilnego modelu intermittencji. Uzyskano bardzo dobrą zgodność z istniejącymi danymi eksperymentalnymi przy wyborze wykładnika intermittencji μ = 0,17 (na podstawie obliczeń) i wykładnika charakterystycznego rozkładu α = 1,9 (metodą najmniejszych kwadratów).
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie modelu maszyny synchronicznej jako dyssypatywnego układu nieliniowego zdolnego do zachowań chaotycznych. Pokazane są przykłady takich zachowań, uzyskane na drodze symulacji komputerowej. Przedstawione są scenariusze przejścia do chaosu. Wyznaczone zostały diagramy fazowe wartości bifurkacyjnych amplitudy i częstotliwości wymuszenia.
EN
The purpose of this paper is to show the model of a synchronous machine as the nonlinear dissipative system capable of chaotic behaviour. There are given the examples of such behaviour by numerical simulation. The ways to chaos are presented. The phase diagrams as the bifurcate values of the forced amplitude versus its frequency are shown as well.
PL
W pracy przedstawiono i przedyskutowano metody powiększenia skali zbiorników z mieszadłem stosowane celem zapewnienia zbliżonych rozkładów wielkości kropel i agregatów cząstek ciała stałego w układach dyspersyjnych ciecz-ciecz i ciecz-ciało stałe. Przedyskutowano metody powiększenia skali wykorzystując klasyczną teorię burzliwości Kołmogorowa oraz teorię burzliwości uwzględniającą zjawisko intermittencji wewnętrznej (model multifraktalny przepływu burzliwego).
EN
A multifractal model of turbulence is used to predict the size of drops and aggregates and to interprete some popular methods for scaling up. New scaling method are considered as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.