Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  relacja tłumienia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this study, fuzzy logic modeling is applied to a complex and nonlinear set of data to predict both horizontal and vertical peak ground accelerations in Iranian plateau. The data used for the model include an up-to-date seismic catalogue from earthquakes in Iran for prediction of both horizontal and vertical acceleration of a probable earthquake. Fuzzy logic toolbox on MATLAB program was used for modeling. Earthquake magnitude ranging from 4 to 7.4, source-to-site distance from 7 to 80 km and three diferent site conditions were considered: rock, stif soil and soft soil. Results are compared with those from worldwide and regional attenuation relationships, which show the higher capability of the model in comparison with the other models. After training the model, testing of the fuzzy model with the remaining data set was performed to confrm the accuracy of the model. Changes in the peak ground accelerations in connection with changes in input parameters are studied which are in agreement with basic characteristics of earthquake input motions.
PL
Strefa uskoku Kłodnickiego jest jednym z głównych rejonów wysokiej aktywności sejsmicznej obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Generowane eksploatacją wstrząsy z kopalń, których obszar górniczy znajduje się w tej strefie, stanowią nie tylko zagrożenie dla podziemnych wyrobisk górniczych w kopalniach, ale są także przyczyną uszkodzeń infrastruktury powierzchniowej i uciążliwości dla mieszkańców. W rejonie uskoku Kłodnickiego od 2006 roku prowadzona jest przez jedną z kopalń węgla ciągła rejestracja drgań gruntu pochodzących od wstrząsów indukowanych działalnością górniczą przy pomocy 6 trójskładowych stanowisk sejsmometrycznych typu AMAX. W oparciu o zbiór danych sejsmometrycznych otrzymanych z rejestracji wysokoenergetycznych wstrząsów z lat 2006-2017 podjęto próbę wyznaczenia parametrów relacji tłumienia drgań sejsmicznych wraz z uwzględnieniem amplifikacji tych drgań przez przypowierzchniowe warstwy geologiczne. Amplifikacja to efekt zwiększania wartości amplitud drgań sejsmicznych rejestrowanych na powierzchni terenu, zależny od parametrów warstw przypowierzchniowych, takich jak gęstość, miąższość oraz prędkość propagacji rozpatrywanych fal sejsmicznych. Estymację współczynników amplifikacji drgań wykonano metodą regresji wielokrotnej w oparciu o model relacji tłumienia Joynera- Boore’a. Obliczenia regresyjne wykonano dla sześciu zestawów względnych współczynników amplifikacji, za każdym razem przyjmując jedno stanowisko bazowe, na którym współczynnik amplifikacji wynosił 1. Wybrano ten zestaw współczynników amplifikacji drgań, dla którego test statystyczny dawał wartości p statystyki mniejsze od 0,001 dla wszystkich współczynników regresyjnych badanego modelu tłumienia drgań.
EN
The Kłodnicki Fault Zone is one of the main areas of high seismic activity in the Upper Silesian Coal Basin. The induced mining tremors from coal mines whose mining area is located in this zone are not only a threat to underground mine workings, but are also the cause of damage to surface infrastructure and nuisance to residents. In the area of Kłodnicki fault, since 2006, one of the coal mines has been continuously monitoring ground vibrations from seismic events induced by mining activity using 6 three-component AMAX seismic stations. Based on the seismic data obtained from recordings of high- -energy tremors in the years between 2006 and 2017, an attempt was made to estimate the parameters of seismic attenuation relations, including the site amplification factors related to near-surface geological layers. Site amplification is the effect of increasing the amplitude of seismic vibrations recorded on the surface that is dependent on the parameters of the subsurface layers such as density, thickness and seismic velocity. The estimation of the site amplification factors was made by multiple regression analysis based on the Joyner-Boore attenuation model. The presented research was performed on various groups of attenuation relations and relative amplification factors assuming one of amplification factors of surface seismic stations was equal 1. Finally, the estimated site amplification factors were selected for which calculated p-values of statistical test were less than 0.001 for all coefficients of the analyzed attenuation relation.
EN
In this study, we propose new attenuation relations for use in possible future macroseismicity-based analyses for Turkey. The most significant difference of the new relationships is that they are specifically designed for use in the full extent of Turkey. Besides, this paper supplies an extensive macroseismic database larger than ever collected for Turkey. To this end, a modifiable MATLAB program, which is fully presented in the electronic supplement to this paper, was written to analyze the collected isoseismal maps that were first geo-rectified and then gridded by dividing them into 0.02° arrays. The epicentral distances belonging to each point intersected with the pertinent isoseism were compiled in an event-based log. Then, all subsets were merged into a single dataset, which is presented in the electronic supplement. Required strong ground motion parameters were taken from an improved earthquake catalog recently given by Kadirioğlu et al. (B Earthq Eng 1:2, 2016). For modeling the relations, the early relations were mostly selected as patterns for our candidate attenuation models. Of all candidate models, the statistically significant ones were individually tested whether or not they were able to detect the best fitting model to our database. The predicted error margins of the proposed models were compared to those of early models using data-driven statistical tests. In conclusion, considering the usability limits, the estimation capabilities of proposed relationships were found to be useful to some extent than those of the early models developed for Turkey.
PL
Sejsmiczność indukowana prowadzonymi robotami górniczymi w wielu przypadkach powoduje silnie odczuwalne drgania powierzchni terenu. W celu rejestracji drgań gruntu występujących na obszarach górniczych kopalń rozbudowywane są sieci stanowisk obserwacyjnych. Dane z tych punktowych obserwacji wykorzystywane są do odtwarzania pól przyspieszeń (prędkości) drgań gruntu na całym obszarze objętym dynamicznymi wpływami wstrząsów górotworu. Niejednokrotnie powszechnie stosowane relacje tłumienia nie umożliwiają uzyskania wystarczającej, z praktycznego punktu widzenia, dokładności opisu wyników obserwacji. W takich przypadkach wykorzystanie relacji tłumienia uwzględniającej kierunkowość rozchodzenia się drgań może pozwolić zwiększyć dokładność odtworzenia przyspieszeń (prędkości) drgań gruntu. W artykule przedstawiono wyniki odtworzenia zarejestrowanych przyspieszeń drgań gruntu wywołanych wstrząsami górotworu, które wystąpiły w obszarze jednej z kopalń GZW. We wszystkich prezentowanych przypadkach stwierdzono występowanie kierunkowości rozchodzenia się drgań. Wyniki obliczeń pokazują, że kierunek mniejszego tłu-mienia drgań powierzchni terenu jest równoległy do kierunku zaburzenia tektonicznego sąsiadującego z epicentrum wstrząsu generującego te drgania.
EN
Seismicity induced by conducted mining works in many cases causes the strongly felt surface vibrations. In order to record ground vibrations occurring in the mining areas, network of observation stations is being expanded. Data from these point observations are used to repro-duce acceleration (velocities) fields of ground vibrations over the entire area affected by dynamic impacts of rockmass tremors. Many times, commonly used attenuation relations do not allow to obtain a sufficiently practicable accuracy of the description of the results of observations. In such cases, using the attenuation relationship that takes into account the directivity of the propagation of vibrations may allow to increase the accuracy of the reproduction of ground vibration accelerations (velocities). In the article, the reproduction’s results of recorded accelerations of ground vibration caused by rockmass tremors, occurring in the area of one of the GZW mines, are presented. In all cases, the directivity of vibration propagation was observed. The results of the calculations show that the direction of lower surface vibration attenuation is parallel to the direction of the tectonic fault adjacent to the epicenter of the tremor generating these vibrations.
PL
W artykule przedstawiono regresyjną ocenę zależności czasu trwania składowej poziomej prędkości (model prędkościowy) i przyspieszenia (model przyspieszeniowy) drgań od energii wstrząsu, odległości epicentralnej oraz rodzaju gruntu pod stanowiskami – parametrów wynikających z relacji tłumienia. Analizę statystyczną przeprowadzono na bazie obszernego katalogu zawierającego wyniki rejestracji parametrów drgań generowanych silnymi wstrząsami górniczymi w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (zakres energii 5∙106÷3∙109J) oraz wyodrębniając (z bazy) trzy grupy stanowisk, dla których próbowano uzyskać zależności regionalne. Dla modeli o zasięgu regionalnym wykazano brak statystycznej istotności parametru, którym jest energia wstrząsu. W przypadku analizowanych kopalń badane zależności między czasem trwania składowej poziomej prędkości i przyspieszenia drgań a odległością wstrząsu oraz klasą gruntu są na tyle silne, że można je wykorzystać jako równania empiryczne do oceny parametru czasu, a na tej podstawie (z dużym przybliżeniem) dokonać oceny wpływu badanego wstrząsu na budynki zlokalizowane w miejscach braku pomiaru, zgodnie ze skalą GSI-GZW.
EN
This paper presents the regression assessment of relationship between horizontal component duration of vibration velocity (velocity model), vibration acceleration (acceleration model) and tremor energy, epicentral distance, soil type under seismic stations – parameters resulting from damping relation. Statistical analysis was conducted on the basis of an extensive catalog containing the recording results of vibrations parameters generated by strong mining tremors in the mines of the Upper Silesian Coal Basin (energy range of 5∙106÷3∙109J) and seperating (from the base) three groups of seismic stations for which attempts were made to obtain regional relationships. For models with a regional range there was no statistical significance of parameter, which is the tremor energy. In the case of the analyzed mines the examined relationships between horizontal component duration of vibration velocity, vibration acceleration and tremor distance and soil class are so strong that they can be used as an empirical equations for time parameter assessment, and on that basis (with great approximation) to evaluate the impact of the examined tremor on buildings without measuring equipment according to the Mining Intensity Scale GSI-GZW.
EN
Seismic hazard assessment for Quetta is carried out using probabilistic seismic hazard analysis technique based on area sources and augmented by line source used for the first time in Pakistan. Seismic data has been collected and analyzed in spatial and temporal domains. Five Seismic Zones have been modeled in line with tectonics of the region with b-value of 1.14 using regression. The b-value is slightly higher, which is attributed to the fact that aftershocks were not removed as it distorted the dataset. Five fault sources are modeled, with three as reverse and two as strike-slip with 7.8 as maximum magnitude. Mach Structure is included in the tectonics for the first time. The attenuation relation used in the present study is recommended by various researchers. The expected Peak Ground Acceleration for 500-year return period is 4.79 m/s2 for rock outcrop and characterized as very high. Furthermore, variation in spectral acceleration within Quetta city is observed, for which spectral curves are developed for four different places.
PL
Praca przedstawia charakterystykę wstrząsów wywołanych eksploatacją górniczą, rejestrowanych od 1998r na obecnym obszarze Zakładu Górniczego "Piekary". Analizę obserwowanych drgań przeprowadzono na podstawie obserwacji z trzech stacji akcelerometrycznych zainstalowanych w rejonie Niecki Bytomskiej. Na przykładzie otrzymanego zbioru danych określono zakres energii występujących wstrząsów, ich odległości epicentralne oraz zakres obserwowanych przyspieszeń drgań gruntu. Dokonano również wyznaczenia relacji tłumienia.
EN
This work represents the characteristic of mining tremors induce by mining exploitation which had been recorded since 1998 in Zakład Górniczy "Piekary" area. The analysis of observed vibration was realized from observation from three acceleration stations installed in Niecka Bytomska region. At the example of received collections data was defined attribution of energy vibrations, their epicentral distances and attribution observed the accelerations ground vibration. The relation of attenuation was also calculated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.