Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concrete surface
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wzrost natężenia ruchu drogowego oraz zwiększenie całkowitej masy pojazdów ciężarowych powodują przyśpieszenie zużycia technicznego nawierzchni drogowych, w tym betonowych. W związku z tym, niezbędne jest wykonywanie zabiegów remontowych, które przywracają nawierzchnie drogowe do stanu pozwalającego na ich bezpieczną eksploatację. Dodatkowo nie mogą one generować długotrwałych utrudnień w ruchu użytkowników dróg. W artykule przedstawiono przegląd typowych uszkodzeń nawierzchni betonowej oraz przykłady ich napraw realizowane na drogach Dolnego Śląska.
EN
Major increases of the intensity of road traffic and the increase in the total mass of trucks has caused acceleration of technical wear on road surfaces including concrete. Therefore it is necessary to carry out renovation works which would restore road surfaces to a condition that allows for save exploitation. Additionally, they cannot generate long-term difficulties in the movement of vehicles. The article presents an overview of typical surface damages and examples of their repairs on concrete paved roads in Lower Silesia.
PL
Równoleżnikowy przebieg autostrady A4, z zachodu na wschód, generuje bardzo duży ruch pojazdów, zwłaszcza tranzytowy ruch pojazdów ciężarowych. Tak intensywne obciążenie ruchem powoduje jednak całą gamę uszkodzeń, między innymi strukturalnych takich jak spękania i osiadanie płyt nawierzchni betonowej. W związku z tym, niezbędne są krótkotrwałe zabiegi remontowe, które przywracają nawierzchnie drogowe do stanu pozwalającego na bezpieczną ich eksploatację. Artykuł przedstawia przykład szybkiej naprawy nawierzchni w technologii określanej jako fast-track concrete paving, wykonanej na autostradzie A4.
EN
The parallel of A4 highway, east to west, is the reason for heavy vehicle traffic, especially for heavy truck traffic. This causes a lot of structural damage, such as cracking and subsidence of concrete pavement tiles. Therefore, short-term refurbishments are needed to restore the road surface to a condition that allows safe operation. The article presents an example of a quick surface repair in fast-track concrete paving technology, done on A4 highway.
PL
Olbrzymie natężenie ruchu drogowego na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku generuje ryzyko zdarzeń i wypadków. Często dochodzi do kolizji, w wyniku których nawierzchnia, w tym betonowa, ulega uszkodzeniu. W związku z tym, niezbędne są szybkie zabiegi remontowe, które przywracają nawierzchnie drogowe do stanu pozwalającego na bezpieczną eksploatację. Dodatkowo nie powodują one długotrwałych utrudnień w ruchu pojazdów. Artykuł przedstawia opis technologii szybkiej naprawy nawierzchni z betonu cementowego za pomocą polimerobetonu, po pożarze samochodu osobowego na jezdni autostrady A4.
EN
Huge traffic generates the risk of incidents and accidents on the A4 motorway in Lower Silesia. Collisions often occur, as a result of which the surface is damaged. Therefore, quick repairs were necessary, which restore road surfaces to a condition that allows safe operation. Additionally, they do not cause long-term difficulties in the movement of vehicles. The article presents a description of the quick repair of cement concrete surface using polymer concrete after a car accident, that included fire, on the A4 motorway.
EN
The authors present possible applications of thermal data as an additional source of information on an object’s behaviour during the technical assessment of the condition of a concrete surface. For the study one of the most recent propositions introduced by Zoller + Fröhlich company was used, which is an integration of a thermal camera with a terrestrial laser scanner. This solution enables an acquisition of geometric and spectral data on the surveyed object and also provides information on the surface’s temperature in the selected points. A section of the dam’s downstream concrete wall was selected as the subject of the study for which a number of scans were carried out and a number of thermal images were taken at different times of the day. The obtained thermal data was confronted with the acquired spectral information for the specified points. This made it possible to carry out broader analysis of the surface and an inspection of the revealed fissure. The thermal analysis of said fissure indicated that the temperature changes within it are slower, which may affect the way the concrete works and may require further elaboration by the appropriate experts. Through the integration of a thermal camera with a terrestrial laser scanner one can not only analyse changes of temperature in the discretely selected points but on the whole surface as well. Moreover, it is also possible to accurately determine the range and the area of the change affecting the surface. The authors note the limitations of the presented solution like, inter alia, the resolution of the thermal camera.
5
PL
Powszechnie stosowana definicja betonu, opisująca ten kompozyt mianem „sztucznego kamienia”, odzwierciedla zestaw wymagań stawianych temu materiałowi. Dąży się bowiem do tego, aby właściwości, takie jak wytrzymałość czy nasiąkliwość, były możliwie najbardziej zbliżone do parametrów kamienia naturalnego. Z tego względu należy zapewnić, aby naturalnego kruszywa było w betonie jak najwięcej. W praktyce przemysłowej do produkcji stosowane są najczęściej mieszanki żwirowo-piaskowe. Trzeba jednak mieć na uwadze ograniczoną dostępność dobrych jakościowo kruszyw grubych w centralnej i północnej części Polski. Biorąc to pod uwagę, racjonalnym rozwiązaniem, w konkretnych przypadkach, może być zastosowanie proekologicznych tworzyw piaskowo-cementowych. Niniejszy artykuł dotyczy wybranych zastosowań piasku naturalnego do produkcji tej grupy kompozytów.
EN
A popular definition of concrete, describing this composite as „artificial stone”, reflects a set of requirements for this material. The aim is to achieve values of properties such as resistance or absorption capacity as similar as possible to those of natural stone. Therefore, efforts should be made to ensure the maximum possible natural aggregate fraction in concrete. In industrial practice,gravel and sand mixes are often used for production. However, limited availability of good quality coarse aggregate in central and northern Poland should be taken into account. Therefore, in certain specific cases, it may be reasonable to use environmentally friendly sand-cement materials. This article is about selected applications of natural sand in production of this group of composites.
PL
Powłoki stosowane do ochrony powierzchni betonowych w inżynierii komunikacyjnej powinny stanowić zarówno barierę przed wnikaniem wody w głąb konstrukcji, jak i zapewnić możliwość „oddychania” betonu. To „oddychanie” charakteryzowane jest współczynnikiem przenikania pary wodnej. Wymagania co do wartości współczynnika określone są w normie PN-EN ISO 7783-2:2012 oraz PN-EN 1504. Parametr ten jest szczególnie istotny, gdyż stosując powłoki ochronne na powierzchnie betonowe często dochodzi do niekontrolowanego przegrubienia systemu zabezpieczającego, a więc i do zaburzenia jego paroprzepuszczalności, co w konsekwencji może spowodować zarówno pęcherzenie, jak i delaminację. Omówiono wpływ grubości powłok opartych na różnym spoiwie, stosowanych do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych na ich paroprzepuszczalność.
EN
Coatings used to protect concrete surfaces in infrastructures should provide both a barrier against water penetration into construction, and to provide for ”breathing” of the concrete. This ”breathing” is characterized by water vapor transmission rate. Requirements for the values are specified in PN-EN ISO 7783-2:2012 and PN-EN 1504. Vapor transmission is particularly important, because the choice of protection system is often not carefully controlled causing blistering and delamination. The effect of the thickness of coatings based on various binders used for surface protection of concrete structures on their vapor permeability is disscused.
7
Content available Dobry – lepszy – beton
PL
Wywiad z Maciejem Marciniakiem, prezesem zarządu Górażdże Beton Sp. z o.o..
EN
Interview with Maciej Marciniak, CEO of Górażdże Beton Sp. z o.o..
8
Content available remote Nawierzchnie betonowe – uszkodzenia i naprawy
PL
W artykule przedstawiono klasyfikację uszkodzeń nawierzchni betonowych, wymieniono czynniki destrukcyjne i ich genezy, mogące wynikać z błędów projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych, popełnianych w trakcie realizacji nawierzchni betonowej oraz w trakcie cyklu jej życia. Zaprezentowano możliwości użycia nieniszczących metod diagnostyki stanu nawierzchni, a także wybrane sposoby naprawy uszkodzeń powierzchniowych i strukturalnych nawierzchni betonowych.
EN
The article presents the classification of concrete pavement damages, as well as together with the destructive factors and their origins, which may result from errors in design, execution and operation during construction of concrete pavings and throughout their lifecycle. Available non-destructive surface condition diagnostic methods are presented, as well as some selected methods of repairing surface damage and structural losses in concrete pavements.
PL
Problem systemów ochronnych, określony w tytule, klasyfikuje Norma PN-EN 1504-1:10. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Arkusz drugi w formule - określenie wymagań dla wyrobów/systemów do powierzchniowej ochrony betonu oraz w „zasadach” i metodyce postępowania - determinuje standardy wymaganych rozwiązań materiałowych.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie skanera laserowego 3D do oceny morfologii powierzchni betonowej oraz porównano uzyskane za pomocą tego skanera rezultaty badań powierzchni poddanej śrutowaniu i powierzchni porównawczej niepoddanej obróbce. Wyniki zaprezentowano w postaci przykładowych trójwymiarowych widoków izometrycznych i obliczonych na ich podstawie wartości średnich parametrów wysokości oraz funkcyjnych, opisujących morfologię badanych powierzchni. Wykazano, jak duży wpływ na wartości poszczególnych parametrów ma śrutowanie.
EN
The use of the 3D laser scanner to evaluate the morphology of the concrete surfaces was presented in this article. The results of the shot-blasted surface and the results of the comparative surface without any preparation were shown and compared. The results were presented as three-dimensional isometric views and at the basis of these views were calculated the average values of the height and function parameters that describe the morphology of the investigated surfaces. It has been shown how highly shot-blasting influenced the average values of some parameters.
PL
W pracy przedstawiono możliwości nieniszczącego badania morfologii powierzchni podkładów betonowych przy wykorzystaniu skanera laserowego 3D o nowej konstrukcji. Przedstawione zostaną też w układzie porównawczym wyniki badań dla powierzchni różniących się sposobami przygotowania na podkładach wykonanych z betonów różniących się składem. Zostaną one przedstawione w postaci trójwymiarowych obrazów oraz wielu możliwych do uzyskania tą metodą parametrów opisujących morfologię.
EN
This article presents the possibility of non-destructive testing of morphology of concrete substrates surfaces by means of newly designed 3D laser scanner. The results of the investigation of differently prepared surfaces will be presented and compared for substrates made out of different mixture of components. The results will be presented as three-dimensional images, and the table of morphology parameters achieved with this method.
PL
Profesor Jan Deja, kierownik Katedry Technologii Materiałów Budowlanych, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu, w rozmowie z Izabelą Rutkowską-Czaplą opowiedział o zastosowaniu nawierzchni betonowych w Polsce, o ożywieniu gospodarczym w sektorze producentów cementu, o organizacji jednej z największych imprez branżowych i nie tylko.
EN
The article presents technology used in making industrial floors and research connected with testing and calibration of the device for concrete trowelling start time measurements. The method allows to determine the start time of mash operations which result in improvment in the quality of the concrete surface expressed by its evennes. The method eliminated the workers subjective assessment and determines the precise starting point of machining operations.
PL
W artykule została przedstawiona technologia wykonania posadzek przemysłowych, a także badanie związane z testem oraz skalowaniem aparatu do badania czasu rozpoczęcia operacji zacierania. Metoda pozwala na wyznaczenie czasu rozpoczęcia operacji zacierania skutkującej podniesieniem jakości powierzchni betonowej wyrażonej jej równością. Metoda wyeliminowała subiektywną ocenę pracowników wykonujących posadzkę przemysłową - oraz określa w precyzyjny sposób moment rozpoczęcia operacji obróbczych.
PL
Impregnacja hydrofobizująca jest metodą obróbki powierzchniowej betonu, zabezpieczającej go przed zawilgoceniem oraz wnikaniem substancji agresywnych. Stosowana jest głównie jako zabezpieczenie przed czynnikami agresywnymi obecnymi w warunkach atmosferycznych. Impregnacja hydrofobizująca, odpowiednio dobrana do warunków użytkowania i właściwie wykonana, korzystnie wpływa na trwałość obiektów betonowych i żelbetowych. Opisane w artykule badania stanowią próbę wykorzystania pomiarów zmian dynamicznego kąta zwilżania do określenia skuteczności impregnacji hydrofobizującej betonu.
EN
Hydrophobic impregnation is a method of concrete surface protection against the ingress of moisture and aggressive substances. It is used mainly as a protection against corrosive agents present in the atmospheric conditions. Hydrophobic impregnations, chosen according to the conditions of use and properly executed, have a beneficial effect on the durability of concrete and reinforced concrete. Research works described in this paper constitute the attempt to recognize the possibility of using measurements of dynamic contact angle to determine the effectiveness of the hydrophobic impregnation.
15
Content available Sposób na szybkie budowanie trwałych dróg
PL
Trzy odcinki dróg lokalnych w technologii betonu wałowanego powstały w gminach Koczała i Tuchomie na Pomorzu. Drogi te zbudowano z wykorzystaniem materiałów firmy Lafarge za pomocą układarki do układania mas bitumicznych. Jest to kolejny krok w rozwoju dróg betonowych w Polsce.
EN
Three sections of local roads were constructed in the communes of Koczała and Tuchom in the Pomeranian Voivodship using the Roller Compacted Concrete (RCC) technology. The roads were built with the use of Lafarge’s materials and road finishing machine. This marks another step in the development of concrete roads in Poland.
EN
The article presents the methodology of approach to the optimization of the geometrical form of a disk-type element for the treatment of surface by grinding, lapping, etc.
PL
Artykuł poświęcony jest metodyce konstruowania elementu obróbczego do zacierania i szlifowania powierzchni materiałów mineralnych. W metodyce uwzględniono wpływ parametrów efektywności oddziaływania na skuteczność obróbczą uzależnioną od geometrii elementu obróbczego i trasy ruchu po obrabianym materiale.
PL
W Europie na powierzchniach betonowych często można zauważyć szkody spowodowane działaniem reakcji alkalicznych. Na całym świecie w wielu krajach walczy się ze szkodami wyrządzonymi przez działanie związków alkaliczych. W artykule omówione zostały podstawowe pojęcia związane z alkaliami, przyczyny szkód wywołanych działaniem alkaliów, a także szkody spowodowane występowaniem etryngitu i traumazytu w betonie i środki zapobiegawcze.
EN
Damages caused on the concrete surface by alkaline reactions can be often observed in Europe. Many countries all over the world struggle with the effects of alkaline compounds. The article discusses basic terms connected with alkalis, reasons of damages resulting from them, as well as the damages caused by the occurrence of ettringite and thaumasite in concrete and the preventive measures.
PL
Typową technologią budowy nawierzchni drogowych w Polsce była i jest technologia nawierzchni podatnych - asfaltowych. Wiedza na temat innych technologii, jak nawierzchnie sztywne - betonowe była niewielka. Taki stan rzeczy spowodował, że wśród samorządów lokalnych utrwaliło się przekonanie, że do budowy dróg używa się wyłącznie asfaltu.
EN
The paper refers to the experience in building concrete pavements on highways, express roads and local roads. The authors describe various aspects of this technology, such as cost and durability.
EN
The article contains the theoretical bases of the analyses process floating causes and grinding concrete surface. The particular attention has been paid to quality factors of processing determined by roughness uniformity of processed surface.
PL
Artykuł zawiera teoretyczne podstawy analizy procesu zacierania i szlifowania powierzchni betonowych. Szczególną uwagę zwrócono na parametry jakości obróbki określonej równomiernością szorstkości obrabianej powierzchni.
PL
W spisie Polskich Norm dostępne są obecnie dwie normy europejskie dotyczące zabezpieczania podłoży mineralnych za pomocą technik malarskich: PN-EN 1504-2:2006 i PN-EN 1062-1:2005. Podano w nich wymagania i klasyfikację dotyczącą właściwości użytkowych wyrobów stosowanych do ochrony powierzchniowej betonu. Znaczącą właściwością użytkową powołaną w obu tych normach jest zdolność pokrywania przez powłoki rys powstających w podłożu betonowym, badana zgodnie z PN-EN 1062-7:2005. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości ośmiu powłok polimerowych i ich klasyfikację.
EN
There are actually two European standards available in the set of Polish standards for mineral substrate protection by painting techniques: PN-EN 1504-2:2006 and PN-EN 1062-1:2005. They describe the classification and performance requirements for the concrete surface protecting products. The ability to crack bridging in concrete according to PN-EN 1062-7:2005, described in there two standards, is a significant property of coatings. In paper, the test results of crack bridging of eight polymeric coatings and their classification are discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.