Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  internal insulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia problemowe towarzyszące działaniom na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej głównie w kontekście termomodernizacji przegród zewnętrznych budynków zabytkowych.
EN
The article presents problem-related issues accompanying activities aimed at increasing energy efficiency, mainly in the context of thermo-modernization of external partitions of historic buildings.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia problemowe towarzyszące działaniom na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej głównie w kontekście termomodernizacji przegród zewnętrznych budynków zabytkowych.
EN
The article presents problem-related issues accompanying activities aimed at increasing energy efficiency, mainly in the context of thermo-modernization of external partitions of historic buildings.
3
PL
W artykule scharakteryzowano materiały oraz technologie wykorzystywane przy docieplaniu ścian zewnętrznych od wewnątrz. W przypadku wybranych rozwiązań materiałowych wykonano obliczenia dotyczące sprawdzenia kondensacji międzywarstwowej. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz sformułowano wytyczne projektowe i wykonawcze dotyczące przegród ocieplonych od wewnątrz z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych.
EN
The article describes the materials and technologies used in thermal insulation of external walls from the inside. For selected of material solutions calculations were performed for the checking of interstitial condensation. On the basis of calculations and analyzes formulated guidelines for the design and construction of bulkheads insulated from the inside, taking into account the hygrothermal requirements.
PL
W artykule przedstawiono analizę stanu wilgotnościowego przegrody z muru pruskiego, ocieplonego od strony pomieszczeń, wykonaną na podstawie rocznych symulacji z zastosowaniem programu WUFI. W badaniach uwzględniono różne usytuowania przegrody względem stron świata, oraz zadano lokalne warunki klimatu zewnętrznego. W ocenie występujących zjawisk związanych z migracją wilgoci, zwrócono uwagę na nietypową budowę przegrody i wynikające z niej konsekwencje. Wskazano miejsca o intensywnej reakcji na czynniki higrotermiczne. W analizowanej przegrodzie nie dochodzi do niepokojącej, utrzymującej się kumulacji wilgoci w warstwie ocieplenia ani na wewnętrznej powierzchni przegrody. Z przedstawionych analiz wynika, że w przypadku cienkiej ściany z muru pruskiego, izolowanego od wewnątrz pomieszczeń materiałem zapewniającym odpowiednią dyfuzyjność warstw, zagrożeniem dla historycznego układu przegrody wydaje się być wpływ zmian higrotermicznych na drewno i miejsca połączeń słupków z materiałem ceramicznym.
EN
Academic article contains brick nogged timber division wall’s moisture conditions analysis, insulated from compartment side, elaborated on annual simulations prepared in WUFI software. Studies includes different division wall’s site locations and adopted external local climate conditions. It was recorded in existing condition examination, regarding to moisture migration, atypical division wall construction and its consequences. Intense reaction areas for hygrothermic factors were indicated. In analyzed division wall there is no anxious continuous moisture accumulation in insulation layer and internal surface. As a analysis results, in thin brick nogged timber wall case, insulated from internal compartment side by material allowing coefficient layers diffusivity, there is a risk for historical division wall layer configuration caused by hygrothermical variation impact for wood and column with ceramic connection areas.
5
Content available remote Zawilgocenie ścian budynku mieszkalnego po dociepleniu
PL
Autorzy przedstawili wyniki wybranych pomiarów i analizę stanu wilgotnościowego fragmentu docieplonej ściany budynku wielorodzinnego wykonanego w technologii tradycyjnej wykazując, iż uproszczone analizy cieplno-wilgotnościowe wykonane w fazie projektowej, nieuwzględniające początkowego zawilgocenia przegrody powoduje znaczące zawilgocenia i zagrzybienia ściany od strony wewnętrznej. Uszkodzenia takie są bardzo uciążliwe dla mieszkańców budynków poddanych termomodernizacji.
EN
The authors present the analysis of moisture wallsportion of the building after warming showing that a simplified analysis of heat and moisture in the design phase and no consideration of the initial moisture septum causes significant moisture and mildew on the inside wall. Such injuries are very painful for the people of insulated buildings.
6
Content available remote Analiza stanu wilgotnościowego ścian z cegły z izolacją cieplną od wewnątrz
PL
Autorzy podjęli próbę analizy stanu wilgotnościowego ścian z izolacją cieplną od wewnątrz wykonaną z dwóch materiałów izolacyjnych o odmiennych cechach fizycznych. Ich celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy rodzaj materiału izolacyjnego w systemie ociepleń od wewnątrz ścian z cegły wpływa na zawilgocenie warstw przegrody, których i w jakim stopniu? jak zastosowany materiał izolacyjny będzie wpływał na proces wysychania przegrody i reagował na zmienne warunki cieplno-wilgotnościowe otaczających środowisk? Analizowaną ścianą był mur z cegły o grubości 38cm. Docieplony został materiałem izolacyjnym o grubości 10cm w wariancie pierwszym: polistyren ekspandowany (W_1), w wariancie drugim: lekki beton komórkowy (W_2). Ze wstępnych analiz wykonanych w oparciu o założenia normy PN ISO 13788 wynika, że obie przegrody zostały zaprojektowane prawidłowo pod względem uniknięcia rozwoju pleśni na powierzchni wewnętrznej. Dla wariantu drugiego obserwuje się jednak wewnętrzną kondensację pary wodnej ( na styku materiału izolacyjnego oraz ściany), oraz że kondensat nie wyparuje w miesiącach letnich. Szczegółową analizę zachowania się przegrody wykonano w programie WUFI zakładając trzyletni okres pomiarowy (norma PN ISO 13788 pozwala na ocenę tylko dla jednego roku). Uzyskane wyniki wykazują przyrost zawilgocenia w obu wariantach dociepleniowych. W zależności od rodzaju użytego materiału izolacyjnego zmienia się poziom zawartości wilgoci dla poszczególnych warstw i dla wybranych kształtuje się ona na stałym poziomie (mur z cegły) lub charakteryzuje się stałą tendencja zmian (lekki beton komórkowy).
EN
The authors attempted to analyze the humidity condition of walls with thermal insulation from the inside made from two insulation materials of different diffusion resistance factors. The objective of the work was to find answers to the following questions: does the type of insulation material in the applied system of brick walls insulated from the inside have any impact on the humidity level of layers in the envelope and to what degree?; how is the applied insulation material going to influence the process of humidity transfer in the brick wall and how is it going to react to the changing hygrothermal conditions of the surrounding environment? Wall to be analyzed was the brick wall with a thickness of 38 cm and insulated material thickness 10 cm under option 1: expanded polystyrene (W_1), in the second variant: lightweight cellular concrete (W_2). Preliminary analyses based on assumptions PN ISO 13788 shows that both compartments were designed correctly with respect to avoid growth of mold on the surface. For the second variant is observed, however, internal condensation (at the interface between the insulating material and the wall), and that no condensate will evaporate in the summer months. A detailed analysis of the behaviour of the baffles are made in WUFI assuming three-year period (standard PN ISO 13788 allows you to review for just one year).The results obtained demonstrate the growth of moisture in both materials. Depending on the type of insulating material used changes the level of moisture content for each layer and for selected shapes to it on a constant basis (brick wall) or is characterized by a constant trend changes (cellular concrete).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pomiaru wilgotności i temperatury w przegrodzie ocieplonej od wewnątrz. Pomiary wykonano w oparciu o zaproponowaną przez Autorów metodykę doboru rodzaju ocieplenia [6,7] jak również o badania wstępne polegające na opracowaniu modelu przegrody, dla którego obliczono ryzyko kondensacji powierzchniowej i międzywarstwowej. Wytypowano również miejsca potencjalnych mostków termicznych z propozycją ich rozwiązań. W części drugiej pracy na podstawie prowadzonego pomiaru temperatury i wilgotności opracowano profil rozkładu badanych parametrów dla przegrody i odniesiono go do wielkości uzyskanych w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnościowe z pierwszej części pracy. W ramach badań tj. pomiaru temperatury wykonano pomiar termowizyjny w celu określenia rozkładu pola temperatur na przegrodzie. Wyniki porównano w wartościami temperatur uzyskanymi dla modelu przegrody opracowanej w programie Therm 7.3.
EN
This article presents the results of research on humidity and temperature measurement in a partition insulated from inside. The measurements were taken on the basis of a method (proposed by the authors) of selecting the type of insulation as well as on the basis of initial research whose aim was to establish a partition model for which the risk of surface and inner layer condensation was calculated. Spots where possible “thermal bridges” may occur have also been given together with solutions to this problem. The second part presents the profile of parameters distribution in a partition and this has been referred to the results reached on the basis of heat-humidity calculations form the first part. Temperature measurement included taking thermal image with the view of establishing temperature distribution in a partition. The results have been compared to temperatures established for partition model set in Therm 7.3 programme.
8
Content available remote Właściwości higroskopijne izolacji wewnętrznej z lekkiego ABK
PL
W artykule omówiono system izolacji wewnętrznej z wykorzystaniem lekkiego autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), który określono jako system kapilarnie aktywny. Wyjaśniono również zasady działania systemów izolacji wewnętrznej. Podkreślono zalety szczególnie systemu kapilarnie aktywnego na tle innych rozwiązań izolacji wewnętrznej. System izolacji wewnętrznej z zastosowaniem ABK łączy dobre właściwości termiczne z doskonałymi cechami higroskopijnymi i mechanicznymi.
EN
This paper introduces insulation system based on a light-weight autoclaved aerated concrete, defined as diffusion-open system. The working principles of such insulation systems are explained and the particular advantages of diffusion-open system are highlighted. AAC-based internal insulation system – combines the good thermal properties with the excellent hygric and mechanical properties.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące projektowania i budowy nowych elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu powyżej 45 kV w oparciu o normę europejską PN-EN 50341. Dotyczą one takich zagadnień jak: oddziaływanie na linie elektroenergetyczne wiatru i oblodzenia, odstępy izolacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, prowadzenie linii na różnego rodzaju terenach, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, układy uziemiające, izolatory oraz osprzęt linii napowietrznych. Zarysowano też przewidywane kierunki rozwiązań przyszłościowych.
EN
The article presents requirements for the design and construction of new overhead lines with voltages exceeding 45 kV. These requirements are based on European standard PN-EN 50341, and concern to such problems, as: impact of the wind and icing on overhead lines, internal and external isolating gaps, realization overhead lines in different areas, permissible level of electromagnetic fields, grounding systems, phase and lightning conductors, insulators and accessories tor overhead lines. The article presents also forecast directions of new solutions in future.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.