Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  capital
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedmiotem artykułu jest problem ograniczeń rozwoju współczesnej cywilizacji technicznej oraz społeczno-ekonomicznej. Autor polemizuje z tezą o szybkim postępie społeczno ekonomicznym, która ma charakteryzować cywilizację na przełomie XX i XXI wieku. Uważa, że w ostatnich latach nastąpiło wyraźne wyhamowanie procesów rewolucji naukowo -technicznej a sama organizacja życia społeczno gospodarczego jest niedostosowana do wyzwań XXI w; w niektórych przypadkach, zmiany oznaczają regres. W złych rozwiązaniach systemowych upatruje główną przyczynę kryzysów finansowych i gospodarczych lat 2008–2011. Jeśli nie zmieni się system organizacji życia społeczno- ekonomicznego, obecnej cywilizacji grozi niebezpieczeństwo jej upadku, podobnie jak to miało miejsce w przypadku niektórych cywilizacji antycznych. Autor wskazuje również główne niekonsekwencje w rozwiązaniach systemowych organizacji społeczeństw oraz proponuje wybranie pewnych kierunków działań, które – jego zdaniem – mogłyby się przyczynić do usunięcia istniejących patologii.
EN
The issue of the article is the problem of limitations in the development of modern technical civilization. The author contradicts the thesis about rapid socio-economic progress, which is to characterize civilization at the turn of the 20th and 21st centuries. Believes that in recent years there has been a marked slowdown in the processes of scientific and technical revolution, and the very organization of socio-economic life is unsuited to the challenges of the 21st century; in some cases, changes mean regression. In poor systemic solutions, he sees the main cause of financial and economic crises in 2008–2011. If the system of organizing the social economic life does not change, the current civilization is in danger of its collapse, as was the case with some ancient civilizations. The author also points out the main inconsistencies in the system solutions of societal organizations and suggests choosing certain directions of action, which – in his opinion – could contribute to the removal of existing pathologies.
2
Content available remote Kapitał ludzki we współczesnej organizacji
PL
W prezentowanym opracowaniu opisano zasady prowadzenia polityki personalnej (kadrowej), za którą uznano całokształt form i metod pracy przełożonego z podwładnym, z wykorzystaniem rozmaitych sił i środków. W takim ujęciu nieodzowne było zdefiniowanie pojęcia efektywnej pracy, którą można określić jako aktywność ludzką zmierzającą do realizacji podstawowych zadań i celów zakładu pracy. Treść artykułu zawiera teoretyczne i praktyczne odniesienia do tematyki budowania lojalnej, ustabilizowanej załogi, i dzięki temu efektywnej, przynoszącej zyski organizacji. Wskazane zostały elementy tworzące kapitał ludzki, ujmowany jako zbiorowa kompetencja firmy do wydobywania najlepszych rozwiązań za pomocą wiedzy pracowników. Podkreślono cechę zasobów ludzkich, którą jest ich odnawialność, związana z uczeniem się i doskonaleniem, co może być traktowane jako społeczna rezerwa organizacji. Autorzy zaznaczają jednocześnie różnicę jakościową pojęć „zasoby ludzkie” i „kapitał ludzki”, odnosząc się do pojawiających się różnorodnych typów zarządzania, np. za pomocą wiedzy, kompetencji, zasobów ludzkich, talentów itp. W tekście wskazano najbardziej popularne modele procesu zarządzania zasobami ludzkimi oraz rekrutacji.
EN
The presented study describes the principles of personnel policy (HR), for which the overall forms and methods of work of the superior with the subordinate were recognized, using a variety of forces and resources. In this approach, it was indispensable to define the concept of effective work, which can be defined as the human activity aiming at the realization of the basic tasks and goals of the workplace. The content of the article contains theoretical and practical references to the topic of building a loyal, stabilized crew, and thus an effective, profitable organization. Elements creating human capital were indicated, recognized as a collective competence of the company to extract the best solutions by means of employees’ knowledge. It emphasizes the feature of human resources, which is their renewal, related to learning and improvement, which can be treated as a social reserve of the organization. At the same time, the authors point out the qualitative difference between human resources and human capital, referring to the diversity of emerging types of management, eg. knowledge, competences, human resources, talents, etc. The text indicates the most popular models of human resource management and recruitment.
EN
In the paper an alternative method for increasing punching shear resistance of the flat slabs from lightweight aggregate concrete by means of hidden steel fibre reinforced capital was presented. Previous experimental studies demonstrated that the addition of steel fibres to concrete allows for increase in the punching shear resistance of flat slab. Steel fibres modify the tensile strength of concrete, which translates into increased ductility of the material. The results of the experimental investigations were presented, the aim of which was to assess the effectiveness of the proposed solution. For economic and technological reasons, a hidden capital of a height equal to half of the slabs depth was made so that the top reinforcement could be installed later. It was found that presented solution allowed to increase the load carrying capacity by about 36% with respect to the control element, made entirely of lightweight aggregate concrete.
PL
Ustroje płytowo – słupowe stanowią jedno z popularniejszych rozwiązań konstrukcyjnych, ponieważ umożliwiają dużą swobodę kształtowania przestrzeni wewnątrz budynków. Dominującym obciążeniem stropów płaskich jest z reguły ciężar własny, dlatego też często dąży się do jego ograniczenia poprzez wprowadzenie elementów odciążających (np. system Cobiax) lub wykonanie płyty stropowej z lekkiego betonu kruszywowego. Przy typowych rozpiętościach stropów płaskich z reguły konieczne jest stosowanie dodatkowego zbrojenia na przebicie, które może składać się ze strzemion lub trzpieni dwugłówkowych. Możliwość stosowania pierwszego ze wspomnianych rodzajów zbrojenia została znacznie ograniczona w wyniku wprowadzenia w życie w 2014 roku poprawki do normy EN 1992-1-1. W przypadku płyt z lekkich betonów kruszywowych stanowi to istotne utrudnienie, bowiem Europejskie Aprobaty Techniczne – dokumenty, zgodnie z którymi należy projektować zastosowanie trzpieni dwugłówkowych, ograniczają zastosowanie tego rodzaju zbrojenia wyłącznie do płyt z betonu zwykłego. Powyższe ograniczenie stanowiło dla autorów artykułu przesłankę do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, pozwalających na zwiększenie nośności na przebicie płyt płaskich z lekkich betonów kruszywowych bez konieczności ich kłopotliwego pogrubiania w strefie podporowej. Jednym z możliwych rozwiązań może być wprowadzenie ukrytej głowicy wykonanej z betonu o wyższej wytrzymałości. W zależności od rozmiaru i sztywności głowicy krytyczna rysa ukośna może formować się poza głowicą (o nośności na przebicie decyduje słabszy beton płyty) lub też może formować się na krawędzi słupa i przecinać głowicę (o nośności decyduje wówczas wytrzymałość obu betonów). W obu przypadkach należy jednak oczekiwać wyższej nośności na przebicie względem płyty wykonanej w całości z lekkiego betonu kruszywowego. W celu oceny skuteczności ukrytej głowicy w Laboratorium Katedry Budownictwa Betonowego Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej przeprowadzono badania niszczące elementów wykonanych z betonu lekkiego na kruszywie CERTYD, stanowiącym produkt spiekania popiołów lotnych. Głowica wykonana została z betonu o wysokiej wytrzymałości zbrojonego włóknami stalowymi. Dotychczasowe badania eksperymentalne wykazały bowiem, iż dodatek włókien stalowych do betonu może bardzo korzystnie wpływać na nośność płyt na przebicie, prowadząc do nawet 40÷60% jej wzrostu, zależnie od stopnia zbrojenia głównego. Wynika to przede wszystkim ze zwiększenia wytrzymałości betonu na rozciąganie. Włókna stalowe sprawiają jednak również, iż beton wykazuje zachowanie bardziej ciągliwe, co jest istotne w przypadku elementów wrażliwych na zniszczenie ze względu na ścinanie.
PL
Koszt kapitału to interdyscyplinarne pojęcie, pojawiające się na gruncie różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Z punktu widzenia ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, jednym z ważniejszych jego ujęć jest postrzeganie go przez pryzmat kosztu kapitału zaangażowanego w finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Przenosząc tę koncepcję kosztu kapitału na grunt przedsiębiorstw górniczych, sformułowano cel niniejszego artykułu. Uczyniono nim wskazanie związku podejmowanego zagadnienia ze specjalnością ekonomika i organizacja górnictwa, w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska, w dziedzinie nauk technicznych oraz analizę wspólnych obszarów badawczych, dotyczących kapitału i jego kosztu, pomiędzy różnymi dyscyplinami i specjalnościami naukowymi.
EN
The cost of capital is an interdisciplinary term, appearing on the grounds of various scientific disciplines and areas. From the point of view of economics and organization of the enterprise, one of its most important definitions is perceiving it through the prism of the cost of capital engaged in the financing of the enterprise operations. Transferring this concept of the cost of capital to the grounds of mining enterprises, the objective of this paper has been set. It has been chosen to find the relation of the issue raised with the specialty of mining organization and economics, in the discipline of mining and engineering geology, in the area of technical sciences as well as to analyze the common research areas concerning the capital and its cost, between the various scientific disciplines and specialties.
5
Content available remote Siła kapitału determinantą innowacyjności przedsiębiorstwa
PL
Istnieje powszechne przekonanie, że innowacyjność i wszelkie działania na rzecz jej rozwoju mocują pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Przyjmuje się zatem, że proinnowacyjne aktywności są ważne, wartościowe - bez względu na obszar działania podmiotu, jaki działalność ta obejmuje. Problematyka innowacyjności wyrasta z prorozwojowych potrzeb przedsiębiorstwa, kreowanych - z zasady, na tle poszukiwania nowości w obszarze dostarczanej na rynek oferty. Z drugiej strony potrzeba ta wiąże się z poszukiwaniem rozwiązań na rzecz prowadzenia działalności - nowoczesnych, wyróżniających formuł zarządczych, dających pole generowania nowych - szeroko rozumianych wartości. Działalność innowacyjna stymulowana być może indywidualnie przez przedsiębiorstwo. Może być też prowadzona w ramach szeroko pojętej współpracy świata nauki z biznesem, transformującej naukowe założenia na biznesowe pomysły. Artykuł dotyczy problematyki innowacyjności przedsiębiorstw. Jego celem jest analiza aktywności nowatorskich realizowanych na poziomie przedsiębiorstwa, napędzanych jego szeroko ujmowanym kapitałem i wpływ tychże na pozycję konkurencyjną podmiotu. Podjęty temat badawczy został zrealizowany w oparciu o krytyczną analizę dostępnej literatury przedmiotu, wraz z wnioskowaniem.
EN
The company's capital understood as an intellectual resource (knowledge and skills), most strongly shapes its competitive position. Capital understood in this way increasingly determines the company's market successes. The above is particularly important in the discussion of competitiveness through innovation. Innovation of enterprises is a response to diagnosed social demand; it's market enrichment. Competition through innovation is therefore an added value for both the economic entity and the environment. It is the determinant of the progress of civilization.
6
Content available remote Controlling funkcyjny w zarządzaniu kapitałem przedsiębiorstwa
PL
Zasoby przedsiębiorstwa kreują mechanikę produktywności i innowacyjności, przesądzając o możliwościach pozycjonowania przedsiębiorstwa na osi społeczno-ekonomicznych korzyści kształtowanych przez uwarunkowania otoczenia. Stanowiąc o potencjale podmiotu gospodarczego, kreują realne możliwości jego efektywnego funkcjonowania na coraz bardziej wymagającym rynku. Wyznaczają jego szanse; wytyczają kamienie milowe strategicznego procedowania. Szeroko rozumiane zasoby i środki, a zatem dobra materialne czy finansowe o wymiernej dla przedsiębiorstwa wartości pieniężnej to kapitał pozostający w dyspozycji podmiotu w celu prowadzenia określonej działalności ukierunkowanej na dochód. Właściwość kapitału - opisująca jego cechy jak: struktura, jakość, walory użyteczności (...), a może przede wszystkim ilość i formuła dostępności - warunkująca niezaburzony przebieg procesów gospodarczych, buduje dźwignię cyklu gospodarczego stanowiącego o efektach tejże działalności. Płynność i skuteczność realizacji procesów transformacji kapitału w ofertę rynkową jednostki gospodarczej urasta zatem do rangi kluczowego problemu zarządczego. Stanowi uwarunkowanie napędzające motor działalności realizującej podstawowy cel gospodarowania - przetrwanie, generowanie zysku i długofalowy rozwój. Zmienne osadzenie biznesu i idąca z nim w parze narastająca konkurencja wyzwalają potrzebę uzupełnienia dotychczasowych metod zarządczych innowacyjnymi technikami wsparcia procesów podejmowania decyzji. Poszukiwane są z zasady rozwiązania dające szerokie spektrum możliwości zastosowania i kierunkowania działań. Narzędzia umożliwiające szerokie patrzenie w przyszłość w oparciu o fakty, czerpane z wnętrza, a także otoczenia podmiotu gospodarczego. Narzędziem takim jest controlling - filozofia zarządzania ukierunkowanego na wynik. Celem opracowania jest analiza wsparcia prowadzenia procesów w obszarze zarządzania kapitałem pracowniczym przedsiębiorstwa z zastosowaniem narzędzia controllingu. Szczególne znaczenie w tym zakresie przypisać można controllingowi personalnemu. Zatem perspektywa dookreślenia roli controllingu personalnego w obszarze realizacji personalnej funkcji zarządzania przedsiębiorstwem stanowi treść niniejszego artykułu.
EN
An effectiveness of leading transformations of the venture capital into the market offer is a key challenge of the management. It is conditioning, which is bringing the enterprises the long-term growth. Changeable surroundings of business is triggering the need of enhancing the possibility of action, through supplementing applied managerial methods with new techniques of the support. A controlling is such a tool. This article constitutes analysis of supporting process of administering the human capital by the controlling.
PL
W pracy zaprezentowano najważniejsze informacje o różnorodnych nurtach w teorii kapitału oraz ich krytyczną analizę dokonaną z perspektywy dorobku Polskiej Szkoły Cybernetyki. Analizy przeprowadzono na przykładach systemu produkcyjnego izolowanego oraz rzeczywistego. Opisano funkcje podsystemów systemu produkcyjnego i zbadano możliwości sterowania nim. Stwierdzono istnienie dwóch i tylko dwóch sposobów sterowania systemem produkcyjnym oraz dowiedziono twierdzenia, że jedynym sterowalnym czynnikiem produkcji w układzie izolowanym jest praca ludzka.
EN
Paper presented the most important information about the various trends in capital theory and their critical analysis made from the perspective of the Polish School of Cybernetics achievements. The analyzes were carried out on examples of an isolated and real production systems. The functions of the subsystems of the production system and the possibilities of controlling its were described. There were two and only two ways to control the production system, and it was argued that the only controllable production factor in an isolated system was human labor.
EN
It will be a new approach that BIM’s capital project lifecycle management (CPLM) applied to the yacht industry. This paper explored the feasibility of applying the principles and rationales of BIM for capital project lifecycle management in luxury yacht design, engineering, fabrication, construction and operation. The paper examined the premises and backbone technology of BIM. It then evaluated leading naval engineering and shipbuilding software applications and their development trends from the functional lens of BIM. To systematically investigate a BIM-based approach for capital project lifecycle management (CPLM) in the luxury yacht industry, the paper proposed and outlined an implementation framework. A case study and a student competition use case were discussed to delineate the core constituents and processes of the proposed framework. The case of BIM was reviewed. Through the domestic custom luxury yacht design and prototyping student competition, the application of this framework in educational research is demonstrated and the initial quantitative assessment of the framework is carried out. Conclusions: a BIM-based CPLM implementation framework can help the luxury yacht industry capitalize on the global transformation to an information-centric and data-driven new business paradigm in shipbuilding with integrated design, manufacturing and production.
9
Content available remote Miejsce kapitału ludzkiego w organizacji
PL
W prezentowanym opracowaniu opisano zasady prowadzenia polityki personalnej (kadrowej), za którą uznano całokształt form i metod pracy przełożonego z podwładnym, przy wykorzystaniu rozmaitych sił i środków. W takim ujęciu nieodzowne było zdefiniowanie pojęcia efektywnej pracy, którą można określić jako aktywność działalności ludzkiej zmierzającą do realizacji podstawowych zadań i celów zakładu pracy. Treść artykułu zawiera teoretyczne i praktyczne odniesienia do tematyki budowania lojalnej, ustabilizowanej załogi, przez to i efektywnej, przynoszącej zyski organizacji. Wskazane zostały elementy tworzące kapitał ludzki, ujmowany jako zbiorowa kompetencja firmy do wydobywania najlepszych rozwiązań za pomocą wiedzy pracowników. Podkreślono cechę zasobów ludzkich, którą jest ich odnawialność, związana z uczeniem się i doskonaleniem, co może być traktowane jako społeczna rezerwa organizacji. Autorzy zaznaczają jednocześnie różnicę jakościową pojęć zasoby ludzkie i kapitał ludzki, odnosząc się do różnorodności pojawiających się typów zarządzania np. wiedzą, kompetencjami, zasobami ludzkimi, talentami itp. W tekście wskazano najbardziej popularne modele procesu zarządzania zasobami ludzkimi oraz rekrutacji.
EN
In the presented study principles of conducting the personnel policy were described (personnel) which the entirety of forms and methods of the work of the superior was regarded with the subordinate, as at using various forces and funds. In such a presentation defining comprehending the effective work which it is possible to describe the activity of human activity heading the realization of basic tasks and targets of the workplace was essential. Contents of the article contain theoretical and practical references to the subject matter of building the loyal, stabilized crew up, because of that and of the organization effective, bringing in a profit. Elements creating the human capital, included as collective competence of the company in getting better solutions with the knowledge of employees were recommended. A feature of human resources which their renewable-ness, associated with the learning and improving is, was being highlighted what can be treated as the social reserves of the organization. Authors are emphasizing the quality difference of notions simultaneously human resources and the human capital, referring to the diversity of appearing types of managing knowledge, competence, human resources, talents e.g. and the like.
10
Content available remote Miejsce i rola zasobów ludzkich w innowacyjnym zarządzaniu organizacją
PL
Opracowanie niniejsze ma charakter poglądowy; sporządzono je na podstawie przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu. Głównym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy zasoby ludzkie pełnią istotną rolę w innowacyjnym zarządzaniu organizacją. W opracowaniu przedstawiono fazy oraz modele zarządzania zasobami ludzkimi podkreślając podmiotową rolę człowieka we współczesnej organizacji. Wyszczególniono determinanty (zewnętrzne i wewnętrzne) kształtujące zasoby ludzkie organizacji, traktowane jako jej największy kapitał. Podjęto próbę przedstawienia jak istotnym elementem jest innowacyjność, która coraz częściej staje się nie tylko atutem, lecz także wymogiem konkurencyjnej organizacji, która świadomie funkcjonuje na rynku gospodarki XXI wieku. To właśnie od tempa i zakresu wprowadzanych innowacyjnych zmian zależy przyszłość nowoczesnej organizacji. Jednocześnie, niezależnie od rozwoju technologii i ekspansji myśli technicznej, nieustannie za każdą zmianą stoi człowiek, jego myśl i idea. Stąd, skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi staje się kluczowe dla innowacyjnej organizacji i zależy od właściwego wykorzystania wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw i zachowań pracowników. To właśnie one sprzyjają podejmowaniu przez pracowników twórczych, innowacyjnych działań w dążeniu do zdobycia celów przedsiębiorstwa.
EN
The elaboration is of an illustrative nature based on the analysis of the literature on the subject. The main goal of the article is to try to answer the question whether human resources play an important role in innovative organization management. The paper presents the phases and models of human resource management emphasizing the subjective role of man in the contemporary organization. Specifies the determinants (external and internal) that shape the organization’s human resources, considered as its largest capital. An attempt was made to demonstrate how important innovation is, not only an asset, but also a requirement of a competitive organization that is consciously operating in the 21st century economy. It is precisely from the pace and scope of the innovative innovations that the future of the modern organization depends. At the same time, regardless of the development of technology and the expansion of technical thought, there is constant change for every person, thought and idea. Hence, effective human resource management becomes crucial for an innovative organization and depends on the proper use of knowledge, skills, attitudes and behaviors of employees. It is they that encourage the creative work of the creative crew in pursuit of the goals of the company.
11
Content available remote Czynnik ludzki istotnym elementem we współczesnej organizacji
PL
W opracowaniu na temat Czynnik ludzki istotnym elementem we współczesnej organizacji przedstawiono na wstępie, jak rozwijały się zasoby ludzkie w czasie kilku wieków. Następnie pokazano też, jak ważne dla organizacji są zasoby ludzkie, a także wybór zespołu pracowniczego, który jest podstawą poprawnego działania oraz swoistym bodźcem do rozwoju organizacji. Człowiek, wnosząc swoje umiejętności i specjalistyczną wiedzę, angażuje się w istotne dla organizacji sprawy. Przedstawiono również, jak istotne jest inwestowanie w zasoby ludzkie oraz utrzymanie dobrze wyszkolonych osób w obrębie organizacji. Jest to ważna część całego procesu zatrudnienia. Pracodawca, dbając o swoich pracowników, pośrednio dba o własną organizację. Na zakończenie przedstawiono wnioski, które jednoznacznie pokazują, że zasoby ludzkie w organizacji stanowią najważniejszy jej czynnik. Wiedza i umiejętności pracowników przekładają się na wyniki finansowe organizacji. Inwestycje w kapitał ludzki otwierają wielkie możliwości rozwoju w każdym przedsiębiorstwie, ale jednocześnie ich brak sprawia, że organizacja stoi w miejscu.
EN
In the elaboration Human factor with crucial element in the contemporary organization first was presented the development of human resources in the course of a few centuries. Then it was showed how important human resources are for an organization and how significant is the selection of the crew as it is not only the base for proper fulfilling tasks but also serves as a peculiar stimulant to its development. A person by introducing his skills and specialized knowledge gets involved in the important company matters. It was also stressed how important thing is to invest into human resources and to keep trained staff within the company. These are a key element of the employment process. An employer by taking care of his employees indirectly is taking care of his company. At the end all conclusions were introduced which unambiguously show that human resources constitute the company’s most important factor. The knowledge and skills is synonymous to financial results of a company. Investments into human resources open great perspectives and their lack hamper its development.
PL
Kształtowanie się kapitału społecznego w społeczeństwach jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Jednymi z ważnych determinant umożliwiających rozwój kapitału społecznego są czynniki instytucjonalne, takie jak kultura czy potencjał kreatywny danego społeczeństwa. Celem artykułu jest podjęcie próby ulokowania kapitałów kulturowego i kreatywnego w teorii kapitału oraz przedstawienie roli, jaką pełnią zarówno kapitał kulturowy, jak i kreatywny w kształtowaniu kapitału społecznego.
EN
There are a lot of conditions that influence the shape of social capital. One of the important determinants which enable development of social capital are institutional factors like culture or creativity of a society. The main aim of this article is an attempt to adjust the cultural capital and creative capital in theory of capital and to present the role of them in shaping social capital.
EN
The aim of the article was to present two ways to share indicators of productivity including logistic processes. The growing importance of logistics management in enterprises has prompted the authors to take up the topic of productivity of logistic processes. After introduction about productivity and author’s model analysis productivity of logistic processes in manufacturing companies has presented two ways of sharing indicators of productivity. The first way of division indicators concerned due to the resources used in production and then due to logistic processes. A second method divides the indicators inversely, that is immediately implemented due to logistic processes and then due to the resources used in production. Whereas the productivity of logistic processes by opting for the second method the division after the appointment of the first 4 partial indicators can be inferred about the effectiveness of the resources used for the implementation of logistic processes. The first method does not give right away that option. It is necessary to set a more specific indicators. As indicators of partial productivity due to resources used in production appointed productivity of: energy, labor, materials and capital. In this article has been analyzing such logistic processes as warehousing process, distribution, production logistic processes and procurement. The article is an example for manufacturing company in the food industry. For the first way of dividing it turned out that the use of energy in a company should be subject to a detailed assessment. Specific expression analysis indicated the need to examine the warehouse processes. The second way division after the appointment of the first four indicators allowed to conclude that should be explored in detail the processes of distribution and warehouse. The results are presented as graphs and tables.
PL
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa górniczego charakteryzuje się pewną specyfiką, wynikającą z warunków, w jakich działają te przedsiębiorstwa, a w szczególności z uwarunkowań kapitałowych. Działalność przedsiębiorstw górniczych należy do wysoce kapitałochłonnych. Wysokie zapotrzebowanie na kapitał w polskim górnictwie jest w dużej mierze zaspokajane przez kapitał publiczny (dwa z czterech największych przedsiębiorstw górniczych w Polsce to jednoosobowe spółki akcyjne Skarbu Państwa, trzecia to spółka, w której Skarb Państwa ma większościowy pakiet akcji). Jednocześnie, przy znaczącym udziale kapitału własnego o charakterze publicznym, w strukturach kapitałowych tych przedsiębiorstw obserwuje się wysoki poziom zadłużenia. W takich warunkach zarządzanie przedsiębiorstwami górniczymi przybiera coraz częściej cechy zarządzania kryzysowego.
EN
Mining enterprise finances management is characterized by a particular specificity resulting from the conditions in which the enterprise performs, especially the conditions connected with capital. The activity of mining enterprises is highly capital-consuming. High demand for capital in the Polish mining industry is largely satisfied by public capital (two out of four largest mining enterprises in Poland are the sole shareholder companies of the State Treasury, the third one is a company in which the State Treasury owns the major stock share). At the same time, with a significant share of equity of public character, in the capital structures of these enterprises a high debt level may be observed. In such conditions the mining enterprise management more often takes the features of crisis management.
PL
Artykuł jest próbą ukazaniu gier społecznych, jakie toczą się na polu edukacyjnym. Grą społeczną jest między innymi wybór kierunku studiów czy dyplom wyższej uczelni. By uczestniczyć w grze społecznej, trzeba mieć odpowiedni kapitał społeczny, ekonomiczny oraz kulturowy. Próbą potwierdzenia teorii są przeprowadzone badania wstępne wśród studentów. W badaniach uwzględniono takie zmienne, jak płeć, pochodzenie, wykształcenie rodziców oraz dochody.
EN
This article is an attempt to show social games which take place in the educational field. Social game is for example: the choice of field of study or a university degree. To participate in the social game must have adequate social capital , economic capital and cultural capital. An attempt to prove the theory are carried out by our preliminary research among students. In the research takes into account variables such as gender, origin, parents' education and income.
EN
Aim of article is to provide indicators of productivity of in logistics processes. Many authors dealing with productivity does not introduce productivity of logistics processes. The- re are indicators for the tasks performed in companies that count of the processes as a whole and attempts to assess the impact of these subsystems on the productivity of the company. The paper is a division of logistics processes at the subsystems: supply, production, distribution and storage. Only material productivity is consistent with the productivity of the production subsystem. Productivity is divided into partial productivity such as capital, materials, labor and energy. Productivity in the company of the dairy industry has been examined. The analysis shows that the materials productivity of the production subsystem results are most similar to the productivity of the company. It should be analyzed in detail what affects the rate and determine an action plan to improve productivity. Further studies should determine the weight of the impact of the partial productivity for company productivity and the weight of the impact of logistics subsystems for partial productivity. This will indicate which areas of logistics have the most impact on company productivity.
EN
Economic growth is a function of numerous factors that, in their totality, determine its dynamics and stability. This article views only those factors that, to the greatest extent, present the capacity of Bulgaria's economy - labor resources, capital, and knowledge (education, innovations, information and communication technology). Their dynamics for the last five-year period outlines primarily unfavorable changes, which have had a limiting impact on economic growth. This also determines the challenges which Bulgaria has faced in recent years, as it has to direct its efforts towards increasing the effectiveness in the use of available resources.
18
Content available Skuteczność a efektywność produktu
PL
Przedmiotem niniejszych rozważań są relacje między skutecznością i efektywnością produktu. W literaturze dyskutowane są one na ogół w kontekście systematyki i zbyt syntetycznie potraktowanych uwarunkowań. W związku z tym podjęto próbę dokładniejszego ich wyjaśnienia. Przedstawiona propozycja polega na adaptacji funkcji reakcji sprzedaży na użytek analizy relacji między skutecznym i efektywnym produktem w podejściu sytuacyjnym.
EN
The subject to these considerations is the relationship between the effectiveness and efficiency of the product. Discussed in the literature are generally in the context of the scheme and too synthetically treated conditions. Therefore, an attempt was made to explain them more accurately. The proposal is to adapt sales response function for use in the analysis of the relationship between the effective and efficient product in the situational approach.
PL
Celem stosowania wskaźnika produktywności kapitału jest wykorzystanie go do oceny wpływu zaangażowanego kapitału do produkcji na produktywność całkowitą. Przedstawione zostały mierniki kapitału pozwalające ocenić produktywność oraz kierunek zmian w dążeniu do wzrostu produktywności. Zaprezentowano działania logistyczne wpływające na poziom zaangażowanego kapitału. Celem takiego podejścia jest wskazanie kluczowych czynników związanych z zarządzaniem logistycznym i wpływających na produktywność. Dokonano analizy produktywności kapitału na podstawie danych, dotyczących działu gospodarki narodowej w obszarze produkcji żywności.
EN
The article described the productivity rate of capital in the company. Intent of the index is to assess the effects of capital involved in production to the productivity. The measures of capital is to assess the productivity and the direction of changes to increase productivity. The article presented logistics activities which affect the level of capital involved. The aim of such an approach is to identify the key factors related to the management of logistics and affecting productivity. An analysis of the productivity of capital on the basis of the national economy department data that deals with manufacture of food products and beverages has been done.
EN
Today, the idea of Open Innovation is a new paradigm for creating innovative business strategies. The observed increase in the educational attainment results in the availability of specialist knowledge capital outside the boundaries of research institutes, laboratories or research units of large corporations. The changing business environment forces employees to adopt "life-long learning" processes and their inter-domain and inter-subject migration. The idea of Open Innovation is realized as a combination of internal and external knowledge and ideas, as well as internal and external business models to increase innovation and develop new technologies, processes or products. The aim of the article is to analyze and evaluate the use of sources of innovation implemented by Polish and foreign companies.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.